Guvernul României

Hotărârea nr. 490/1991 privind concepția generală a informatizării societății românești

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 septembrie 1991 până la 03 martie 2004, fiind abrogat prin Hotărâre 233/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă concepția generală a informatizării societății românești cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Comisia Națională de Informatică, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale implicate, va elabora, în termen de 9 luni, proiectul director de informatizare a societății românești, care va defini strategia, opțiunile tehnologice, soluțiile și mijloacele de acțiune pentru aplicarea acestei strategii.

Art. 3. -

Informatizarea instituțiilor publice se finanțează, potrivit legii, pe baza proiectelor directoare. Ministerele și celelalte organe centrale răspund de elaborarea acestora, în conformitate cu concepția generală a informatizării societății românești.

Comisia Națională de Informatică, împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor, va elabora, în termen de 2 luni, o procedură de finanțare a informatizării instituțiilor publice.

Art. 4. -

Echipamentele, sistemele de tehnică de calcul și produsele informatice care se achiziționează de către instituțiile publice vor corespunde standardelor și recomandărilor tehnice naționale și internaționale, astfel încît să se asigure integrarea acestora într-un sistem informațional unitar la nivelul societății românești.

În acest scop, achiziționarea din fondurile bugetare a echipamentelor, sistemelor de tehnică de calcul și produselor informatice se face prin licitație publică.

Art. 5. -

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 16 iulie 1991.

Nr. 490.

ANEXA Nr. 1

CONCEPȚIA GENERALĂ A INFORMATIZĂRII SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

1. Obiective

Informatizarea, componentă a dezvoltării societății românești, va asigura suportul informatic necesar rezolvării eficiente a problemelor trecerii la economia de piață și a dezvoltării economico-sociale în perspectiva începutului mileniului trei, avînd următoarele obiective principale:

a) pe termen lung: realizarea suportului informatic necesar creșterii capacității competiționale a economiei românești și creșterii permanente a nivelului de civilizație al populației;

b) pe termen mediu: reorientarea dezvoltării transmisiei datelor, tehnicii de calcul și informaticii românești pe o traiectorie convergentă cu cea a țărilor dezvoltate industrial;

c) pe termen scurt: rezolvarea principalelor priorități și a premiselor tehnico-organizatorice și normative necesare trecerii la informatizarea societății românești, în strînsă corelație cu Programul reformei economico-sociale. Liniile directoare privind implicarea informaticii în acest program sînt cuprinse în anexa nr. 1.1.

Informatizarea societății românești urmărește:

a) În domeniul social:

- să asigure condiții pentru facilitarea accesului larg al populației la informații și la serviciile administrației publice;

- să faciliteze agenților economici accesul rapid la informații privind nevoile și cererea de consum, în scopul satisfacerii la nivel înalt a necesarului de mărfuri și servicii;

- să contribuie la întărirea sănătății populației și la creșterea perioadei de viață creatoare, prin folosirea pe scară largă în sistemul ocrotirii sănătății a sistemelor medicale informatizate de expertiză, diagnoză, investigație și tratament;

- să crească nivelul de cultură și calitatea învățămîntului, prin integrarea noilor tehnologii în activitățile educaționale;

- să realizeze o evidență și o prognoză a populației și forței de muncă, precum și asistarea pe calculator a rezolvării cererii și ofertelor de serviciu, precum și a reorientărilor profesionale necesare evitării șomajului;

- să creeze condiții necesare pentru reducerea și ușurarea muncii fizice și stimularea capacităților creatoare ale oamenilor;

- să realizeze o supraveghere a situației mediului înconjurător, în scopul luării măsurilor de prevenire și soluționare a problemelor intervenite, precum și de informare a populației;

- să modeleze și să evalueze consecințele proiectelor economico-sociale de mari dimensiuni;

- să contribuie la transparența pluralismului politic, la consolidarea democrației și asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

b) În domeniul economiei:

- să asigure perfecționarea relațiilor interramuri și în cadrul ramurilor;

- să permită agenților economici cunoașterea proceselor, de la nivel macro și microeconomic, în vederea alegerii celei mai favorabile variante de dezvoltare;

- să permită realizarea unității conținutului sistemului informațional economico-social prin crearea și întreținerea fișierelor și bazelor de metainformație, a registrelor permanente și bazelor de date publice comune mai multor activități și departamente, precum și accesul instituțiilor publice, societăților comerciale și populației la acestea;

- să asigure schimbul de informație, automatizat, inclusiv pentru decontările cu instituțiile publice, agenții economici și cu populația, precum și schimbul interbancar informatizat;

- să dezvolte utilizarea culegerii automate a datelor, inclusiv prin generalizarea folosirii tehnologiilor și suporturilor de informație avansate (coduri cu bare, cartele magnetice);

- să asigure desfășurarea eficientă a activităților de transport, circulație a mărfurilor, comunicații, producție și gospodărire a energiei și a celorlalte domenii de interes general pentru activitatea economică;

- să asigure agenții economici cu metode și instrumente de prognozare și orientare a activității economice, în concordanță cu cerințele pieței, și folosirea metodelor de conducere, de evidență și analiză bazate pe tehnologiile informației și telecomunicațiilor;

- să asigure accelerarea progresului tehnico-științific, reducerea termenelor de realizare și ridicarea nivelului cercetărilor științifice, lucrărilor de proiectare și de pregătire tehnologică a producției;

- să permită intensificarea producției pe baza integrării sistemelor informatizate de conducere și prelucrare a datelor în toate etapele ciclului de viață al produselor.

c) În domeniul apărării naționale și al securității statului:

- să asigure suportul informatic necesar desfășurării activităților specifice.

2. Principiile privind implicarea statului
în informatizarea societății

Principiile referitoare la modul în care statul se implică în realizarea obiectivelor informatizării societății românești sînt:

a) promovarea și sprijinirea, prin intermediul pîrghiilor economice și legislative, a informatizării tuturor activităților economice și sociale, inclusiv prin promovarea teleinformaticii bazate pe rețeaua națională de transport al datelor;

b) susținerea și promovarea integrării regionale și mondiale a fluxurilor transfrontiere de date, în domeniile esențiale ale activităților economico-sociale;

c) promovarea și sprijinirea cercetării-dezvoltării în domeniul informaticii, în raport cu tendințele în domeniu și cu resursele umane și financiare disponibile;

d) dezvoltarea industriei și pieței produselor informatice;

e) susținerea și încurajarea cooperării științifice și economice internaționale;

f) crearea și promovarea cadrului legislativ necesar stimulării inițiativelor, asigurării protecției drepturilor intelectuale în domeniul informaticii, prevenirii afectării vieții private și libertăților individuale;

g) asigurarea formelor și cadrului necesar pregătirii profesionale și perfecționării continue, corespunzătoare poziției oamenilor în raport cu informatica, respectiv specialist sau utilizator;

h) realizarea informatizării administrației de stat și a unităților aflate sub controlul statului, prin:

- elaborarea în cadrul fiecărei instituții publice și regii autonome de proiecte directoare;

- evitarea situației de dependență față de un singur producător, inclusiv prin alinierea consecventă la standardele și recomandările tehnice internaționale;

- realizarea de interfețe tipizate pentru a permite interconectarea tuturor sistemelor informatice de interes național.

Prin aplicarea acestor principii se urmărește asigurarea direcționării generale a procesului de informatizare, realizarea informatizării activităților administrațiilor de stat și crearea condițiilor pentru satisfacerea cererii curente de produse și servicii informatice.

Se vor promova, în continuare, măsuri legislative și administrative care să asigure agenților economici din țară și străinătate condiții egale de participare la realizarea obiectivelor de informatizare a societății.

3. Dezvoltarea infrastructurii informatizării

Obiectivele principale ale dezvoltării infrastructurii informatizării constau în:

a) realizarea unei rețele naționale de transmisie a datelor la distanță, care să permită asigurarea de servicii telematice oferite persoanelor juridice și fizice care se conectează la rețea;

b) realizarea unor servicii informatice publice, bănci și baze de date și de cunoștințe, cu diverse destinații la nivel de ramuri, interramuri, orientate pe domenii și pe probleme; realizarea de sisteme informatice de interes național, regional, sectorial și public, prin conectarea băncilor și bazelor de date, sistemelor de transmisie a datelor și capacităților de calcul electronic tip infocentre;

c) îmbunătățirea structurii ofertei de mijloace ale tehnicii de calcul prin: majorarea volumului la echipamentele de calcul cerute pe piața internă, creșterea calității, respectiv a performanțelor, reducerea prețului prin specializarea și reechiparea tehnologică a întreprinderilor producătoare, cooperarea cu firme din străinătate, importul produselor a căror fabricație internă nu este posibilă la nivelul tehnic necesar sau nu este eficientă economic, practicarea metodei închirierii echipamentelor de calcul;

d) îmbunătățirea calității și promptitudinii activității de service, inclusiv prin diversificarea formelor organizatorice, elaborarea și promovarea unor noi metode de depanare-întreținere;

e) îmbunătățirea ofertei de produse generale, orientate pe tipuri de echipamente și domenii de utilizare;

f) perfecționarea sistemului de pregătire a cadrelor de specialiști în informatică și stimularea participanților la viața economică și socială în utilizarea tehnologiilor informatice;

g) adaptarea cadrului instituțional al informatizării administrației de stat pe baza proiectelor directoare,

4. Aria de cuprindere a informatizării societății

Informatizarea societății românești va lua în considerare trei zone de informatizare:

A. Zona centrală, macroeconomică, reprezentând cadrul asigurat
de către instituțiile publice, avînd următoarele funcțiuni:

1. Asigurarea integrării sistemului informațional economico-social prin:

- promovarea alinierii clasificărilor, nomenclatoarelor, definițiilor conținutului, documentelor primare la recomandările și practica O.N.U. și C.E.E.;

- crearea condițiilor metodologice și tehnice pentru folosirea suporturilor de informație avansate (etichete cu cod de bare, cartele magnetice etc.).

2. Asigurarea transmiterii automate, fiabile și cu viteză mare a informațiilor economico-sociale între diferite organizații prin intermediul unor rețele naționale de transport al dalelor ca un serviciu public.

3. Asigurarea informațiilor necesare instituțiilor publice, societăților comerciale, celorlalte instituții și populației, sub forma unor registre permanente, baze și bănci de date accesibile prin rețeaua națională de transport al datelor.

4. Asigurarea modelelor necesare pregătirii deciziilor la nivelul instituțiilor publice.

5. Asigurarea conducerii asistate de calculator a instituțiilor publice prin:

a) sistemul informatic al Parlamentului, Președinției și Guvernului;

b) sistemele informatice ale ministerelor și departamentelor;

c) sistemul informatic statistic (aliniat cu cel contabil);

d) sistemul informatic financiar (inclusiv vamal) și al prețurilor;

e) sistemul informatic bancar, precum și al C.E.C. și al asigurărilor;

f) sistemul informatic al resurselor naturale și al protecției ecologice;

g) sistemul informatic al teritoriului (geografic);

h) sistemul informatic al administrației de stat locale;

i) sistemul informatic al documentării tehnico-științifice:

j) sistemele informatice ale macrosistemelor funcționale, precum: sistemul energetic național, sistemul transporturilor, al telecomunicațiilor, comerțului exterior etc.;

k) sistemele informatice speciale pentru asigurarea securității și apărării naționale.

6. Asigurarea unor servicii informatice la nivel macroeconomic (inclusiv baze de date publice).

B. Zona agenților economici

Această zonă se referă la sistemele informatice ale unităților și organizațiilor, cu ajutorul cărora se realizează conducerea acestora (de exemplu: sisteme informatice integrate ale întreprinderilor) sau automatizarea totală sau parțială a unor activități (de exemplu cercetare-proiectare asistată de calculator etc.).

Acțiunile statului pentru informatizarea acestei zone se referă la facilitarea și stimularea informatizării agenților economici din sectorul de stat și particular.

C. Zona populației

Această zonă se referă la asigurarea serviciilor informatice pentru populație, în sensul asigurării accesului populației la baze de date publice tip videotext, servicii tip ghișeu la instituțiile publice, centrale și locale, asigurarea instruirii informatice, dezvoltarea instruirii asistate de calculator.

5. Etapizarea informatizării societății românești

Se preconizează trei etape: 1991-1993; 1994-1996; 1997-2000, obiectivele cuprinse în anexa nr. 1.2 considerîndu-se a fi prioritare.

A. Prioritățile etapei actuale (1991-1993) urmăresc implicarea directă a informaticii în reformă, definitivarea obiectivelor generale pînă în anul 2000 și tratarea cerințelor urgente:

a) realizarea sistemului statistic perfecționat, inclusiv a nomenclatoarelor și clasificărilor naționale generale; furnizarea de informații pertinente, în mod sistematic, pentru evaluarea evoluției reformei, cu accent pe indicatori economici și sociali;

b) elaborarea proiectelor directoare pentru administrația centrală și locală și pentru teme transversale, cu caracter multisectorial: protecția mediului, forța de muncă, asistența socială;

c) crearea cadrului legislativ și normativ-tehnic adecvat, cu accent pe alinierea la reglementările internaționale și europene în domeniul tehnologiilor informației;

d) demararea realizării în regim de urgență și la nivel tehnic ridicat a rețelei naționale pentru transmiterea datelor;

e) elaborarea studiului de fezabilitate pentru industria națională de tehnică de calcul și echipament de telecomunicații;

f) realizarea și punerea în funcțiune a sistemului național pentru evidența populației;

g) elaborarea studiului preliminar pentru sistemul informatic al cadastrului general și declanșarea efortului de realizare;

h) elaborarea de studii preliminare pentru toate obiectivele a căror realizare este prevăzută în etapa a II-a.

B. Etapa 1994-1996 vizează consolidarea și continuarea eforturilor din etapa anterioară conducînd la creșterea gradului de informatizare a societății:

a) punerea în funcțiune și exploatarea rețelei naționale pentru transmiterea datelor;

b) realizarea sistemului informatic al cadastrului general;

c) informatizarea băncilor și introducerea transferului electronic de fonduri;

d) introducerea tehnologiilor moderne pentru culegerea datelor: coduri cu bare, cartele magnetice;

e) dezvoltarea de servicii informatice cu valoare adăugată, de interes public și privat, bazate pe rețeaua națională de transmisie a datelor;

f) realizarea de sisteme și aplicații pe baza prevederilor din proiectele directoare elaborate în etapa anterioară: agricultură, turism, învățămînt, sănătate, transport, circulația mărfurilor, protecția mediului, vamă și pașapoarte etc.

C. Etapa 1997-2000 va continua eforturile din etapa anterioară prin modernizarea aplicațiilor existente și realizarea altor aplicații, ținînd cont de evoluția tehnologiilor informației și cerințelor de utilizare a acestora. Se va pune accent pe:

- integrarea internațională în domeniul transferului de date și al exportului de servicii informatice;

- promovarea informaticii la domiciliu pentru necesitățile habitatului, nevoi culturale și exercitarea profesiunii de la distanță;

- aplicații de mare diversitate ce gravitează în jurul inteligenței artificiale, a sistemelor expert și a învățării asistate de calculator.

6. Evaluarea resurselor financiare

Cheltuielile estimative pentru realizarea informatizării pentru următorii 10 ani prezintă următoarele ordine de mărime:

a) dotarea cu echipamente de tehnică de calcul (creșterea cu un ordin de mărime față de cea actuală); implementare aplicații informatice, cercetare științifică: cca 120 mld. lei;

b) cheltuieli de exploatare: cca 30 mld. lei;

c) modernizarea rețelelor de telecomunicație și fabricație de echipamente de calcul: cca 20 mld. lei.

Cheltuielile reprezintă cca 170 mld. lei și cca 320 mii. $.

Valorile de mai sus, calculate în prețuri 1990, se vor actualiza pe măsura realizării programului de informatizare.

Finanțarea informatizării societății românești se va realiza de către stat și agenții economici în funcție de gradul de implicare a acestora în procesul de informatizare a societății românești și de aria de cuprindere a sistemelor informatice realizate.

ANEXA Nr. 1.1

LINII DIRECTOARE PRIVIND IMPLICAREA INFORMATICII ÎN REFORMĂ

1991 1992
DEBLOCAREA STRUCTURILOR ECONOMICE
Analiza stadiului informatizării societății românești:
- structuri de conducere
- structuri de producție
- structuri de utilizare
- impact economico-social
Strategia și Programul de informatizare a societății românești Orientarea integrării informaticii în strategia de dezvoltare economico-socială >
Recomandări și asistență privind informatizarea noilor fluxuri informaționale. Acțiuni de dotare cu sisteme de calcul performante, conform standardelor și tendințelor tehnologice >
Programe de perfecționare în domeniul informaticii și de însușire de tehnologii noi Acțiuni de creștere a mobilității personalului (a doua competență) >
Programe de cooperare internațională și afilierea la Programele Interguvernamentale în domeniul informatizării ale organizațiilor ONU și altor organizații internaționale >
REORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE
Reorganizarea unităților de informatică în condițiile economiei de piață și noilor structuri ale administrației de stat Stimularea înființării de societăți de informatică private și integrarea lor în circuitul economic >
Inițiative legislative privind descentralizarea atribuțiilor și competențelor unităților de informatică și stabilirea responsabilităților acestora, precum și accelerarea privatizării >
Programe de pregătire a membrilor consiliilor împuterniciților statului și consiliilor de administrație ale societăților de informatică în condițiile economiei de piață >
Instruirea aparatului financiar contabil CTCE privind trecerea la economia de piață >
Program de orientare a întreprinzătorilor mici și mijlocii către servicii informatice >
REFORMA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR, A PREȚURILOR ȘI TARIFELOR
Asistență tehnică, pentru definirea, realizarea și implementarea aplicațiilor informatice cu respectarea circuitelor informaționale interne și internaționale, stabilite conform legislației, standardelor și normelor specifice adoptate >
ÎNFIINȚAREA DE INSTITUȚII CARE SPRIJINĂ ȘI REALIZEAZĂ REFORMA ECONOMICĂ
Consultări cu instituțiile create în vederea sprijinirii și realizării reformei pentru: >
- integrarea mijloacelor și tehnologiilor informatice în procesul de reformă;
- elaborarea de programe de acțiune.
Înființarea de asociații și organizații profesionale pentru promovarea unificării procedurii de culegere, prelucrare, transfer și acces la informații, pregătire personal >
ACȚIUNEA DE PRIVATIZARE
Orientarea și sprijinirea societăților de informatică cu capital de stat spre specializări care facilitează privatizarea >
Orientarea și sprijinirea unor agenți economici în vederea utilizării informaticii >
Asistență tehnică privind metodologia și realizarea dotării unităților de stat
Sprijinirea înființării de întreprinderi particulare și mixte cu profil de prestări de servicii informatice >
Armonizarea profilelor profesionale pentru activitatea de informatică cu cerințele pieței forței de muncă și integrării regionale/internaționale >
ACȚIUNI DE PROTECȚIE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A POPULAȚIEI
Realizarea de instrumente și sisteme pentru asigurarea aplicării legislației de protecție economică și socială >
Programe educaționale pentru reorientarea și completarea competenței profesionale în domeniul informaticii >
Programe educaționale pentru pregătirea populației în perspectiva societății informatizate >
CREAREA CULTURII, ATITUDINILOR ȘI EDUCAȚIEI INFORMATICE SPECIFICE ECONOMIEI DE PIAȚĂ
Orientarea planurilor de învățămînt și programelor analitice spre introducerea tehnologiilor informaționale la toate nivelurile de pregătire >
Reorganizarea și orientarea cercetării științifice în domeniul informaticii >
Inițierea și sprijinirea înființării unor baze de date publice și facilitarea accesului publicului larg >
Programe de pregătire a instituțiilor publice, agenților economici și populației, în vederea integrării informaticii în activitatea curentă, în contextul economiei de piață și al unei largi deschideri internaționale >
Editări de lucrări de specialitate, metodologii, recomandări, manuale, traduceri în domeniul informaticii, promovarea largă a standardelor și normelor internaționale >
Promovarea schimburilor de informații și specialiști și participarea la programe și manifestări cu caracter bilateral, internațional sau regional >
Acțiuni de armonizare a transferurilor de informații în vederea facilitării integrării în fluxurile automatizate de informații ale CEE și celorlalți parteneri europeni >
Programe de educație, orientare și informare în Parlament, la Televiziune, Radio și Presă >

ANEXA Nr. 1.2

LISTA
obiectivelor prioritare pentru informatizarea societății românești

Nr. crt. Denumire Observații
Scurtă descriere a conținutului
1 2 3
A. Realizarea suportului necesar asigurării unității conținutului informațional și a performanței sistemului informațional economico-social
1. Baze de date de clasificări și nomenclatoare 1991 (etapa 1)
Clasificări și nomenclatoare generale
2. Proceduri standard pentru schimbul automat de date începînd cu 1992
Aplicarea recomandărilor O.N.U. și C.E.E. (E.D.I.) pentru schimbul electronic de date în activitățile respective
3. Introducerea tehnologiilor moderne de automatizare a culegerii datelor 1995
Utilizarea cartelelor magnetice, codului de bare, cartelelor de credit
B. Realizarea premiselor tehnice ale informatizării societății
4. Rețeaua națională de transport al datelor 1992 (etapa 1)
Suportul de teletransmisie date asigurat la bornele utilizatorului; posibilitatea conectării pentru servicii publice de prelucrare/informare
5. Sistemul de standarde și recomandări tehnice specific informatizării activitate permanentă cu recomandări anuale
Asigurarea calității și compatibilității produselor de tehnică de calcul și informatică, precum și a sistemelor informatice, ținînd seama și de cerințele utilizatorilor români, inclusiv în domeniul depanării, întreținerii, reparațiilor, precum și al proiectării
6. Introducerea tehnologiilor informaționale în activitățile educaționale de toate gradele începînd cu 1992
Instruire asistată de calculator, inclusiv formarea cadrelor didactice
7. Introducerea mediilor de instruire și a tehnologiilor de învățare a meseriilor și profesiilor cu suportul tehnologiilor informatice pentru reorientarea profesională începînd cu 1991
Interfețe pentru structuri de instruire multimedia; programe educaționale de autoinstruire; selectare/testare/educare profesională asistată informatic; simulatoare
8. Metode de proiectare a sistemelor informatice 1991 - pot fi utilizate și de agenți economici
Metodologii și produse-program standardizate pentru analiza și sinteza sistemelor informatice și conducerea proiectelor pentru informatizarea administrației de stat
9. Instrumente tehnologice informatice Proiectarea asistată de calculator a sistemelor informatice și produselor-program, inclusiv elaborarea documentației asistată de calculator 1991-1996 vizează retehnologizarea în domeniu
10. Modernizarea producției de tehnică de calcul conform orientării Ministerului Industriei
Oferirea de produse de tehnică de calcul competitive, dezvoltarea microelectronicii
C. Realizarea suportului necesar cunoașterii stadiului și evoluției proceselor economico-sociale
11. Registrul permanent al populației începînd cu 1991
Bază de date individuale partajate, utilizate de sistemele informatice
12. Registrul permanent al instituțiilor publice și agenților economici 1991
Bază de date individuale partajate, utilizate de sistemele informatice
13. Registrul permanent al unităților teritorial-administrative 1991
Bază de date individuale partajate, utilizate de sistemele informatice
14. Registrul permanent al produselor, mărfurilor și serviciilor 1992 (etapa 1)
Bază de date individuale partajate, utilizate de sistemele informatice (mai multe sisteme de codificare pentru compatibilizare)
15. Sistemele informatice geografice începînd cu 1992
Modelarea matematică a teritoriului național, cadastru extravilan, cadastru intravilan, sisteme de teledetecție, baze de date geografice
16. Alte baze de date de interes general
Brevete, invenții, mărci, firme, embleme etc. începînd cu 1993
Documentare științifică și tehnică
Stocuri disponibile/cereri urgente
D. Sisteme informatice prioritare pentru dezvoltarea economico-socială
17. Sistemul informatic al conducerii statului 1991-1993
Sistemele informatice ale Parlamentului, Președinției și Guvernului
18. Sistemul informatic statistic perfecționat, integrat informațional cu informația contabilă, distribuit teritorial 1992
19. Sistemul informatic financiar-contabil 1993
Sistemele informatice ale administrațiilor financiare, sistemul vămilor
20. Sistemele informatice bancare, C.E.C., asigurări începînd cu 1993
Sistemele în timp real ale băncilor; sistemul de interschimb bancar; sistemul de decontare cu unitățile; subsistemul C.E.C., subsistemele asigurărilor
21. Sistemele informatice de tip distribuire/rezervare începînd cu 1993
Sistemul informatic al energiei electrice, gazelor naturale, apelor, transporturilor aero, auto, feroviare, fluviale, maritime, circulația mărfurilor
22. Sistemul informatic al mediului 1993 (etapa 1)
Suportul informatic al cunoașterii stării și tendințelor evoluției mediului înconjurător, inclusiv încadrarea în sisteme mondiale
23. Sistemele informatice ale apărării și securității naționale
Asistarea informatică a sistemelor de apărare și securitate a statului
E. Asistarea informatică a populației
24. Registrul permanent al cererilor și ofertelor de muncă 1993
Fișier distribuit geografic, cu confirmarea rezolvărilor
25. Asistența medicală și ocrotirile sociale începând cu 1991
Baze de date și de cunoștințe specifice, sisteme de gestiune spitalieră, diagnoză și/sau tratament asistate de calculator
26. Servicii informatice publice bazate pe rețea telematică 1994
Videotext, poștă electronică, rezervare locuri; baze de date pe domenii
F. Sisteme microeconomice Se realizează direct de agenții economici, conform strategiilor proprii
27. Sistemele informatice pentru producția integrată de calculator
Cercetare-proiectare asistată de calculator; conducere procese tehnologice; sisteme flexibile de fabricație; robotică
28. Sistemele informatice pentru conducerea activității economice
Informatică economică
Birotică etc.

NOTĂ:

Mențiunile făcute la "Observații" sînt orientative, în raport cu etapizarea generală avută în vedere, termene precise rezultînd în urma elaborării proiectelor directoare și alocării priorităților și resurselor necesare realizării obiectivelor respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...