Parlamentul României

Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării din 21.04.1992 *)

Modificări (...), Referințe (4), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 29 septembrie 1992.

În vigoare de la 29 septembrie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Părțile contractante,

hotărîte să acționeze în scopul realizării unui progres în protecția mediului marin al Mării Negre și în conservarea resurselor sale vii,

conștiente de importanța valorilor economice, sociale și de sănătate ale mediului marin al Mării Negre,

convinse că resursele naturale și de agrement ale Mării Negre pot fi păstrate, în primul rînd, prin eforturile comune ale țărilor riverane la Marea Neagră,

avînd în vedere regulile și reglementările general acceptate ale dreptului internațional,

luînd în considerare principiile, obiceiurile și regulile dreptului internațional general, care reglementează protecția și păstrarea mediului marin și conservarea resurselor vii ale acestuia,

ținînd seama de dispozițiile corespunzătoare ale Convenției din 1972 privind prevenirea poluării mediului marin prin descărcarea deșeurilor și altor materiale, așa cum a fost amendată, ale Convenției internaționale din 1973 privind prevenirea poluării de pe nave, cu modificările aduse prin Protocolul din 1978, referitor la aceasta, așa cum a fost amendat, ale Convenției din 1989 privind controlul mișcării transfrontiere a deșeurilor periculoase și depozitarea acestora și cele ale Convenției internaționale din 1990 privind pregătirea, acțiunea și cooperarea împotriva poluării cu petrol,

recunoscînd semnificația principiilor adoptate în cadrul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa,

luînd în considerare interesele statelor riverane Mării Negre în conservarea, exploatarea și dezvoltarea potențialului bioproductiv al Mării Negre,

ținînd seama că țărmul Mării Negre reprezintă o importantă zonă internațională de stațiuni climaterice în care țările riverane Mării Negre au făcut investiții însemnate în domeniul sănătății publice și turismului,

luînd în considerare caracteristicile hidrologice și ecologice speciale ale Mării Negre și sensibilitatea deosebită a faunei și florei acesteia la schimbările de temperatură și de compoziție ale apei mării,

avînd în vedere că poluarea mediului marin al Mării Negre rezultă și din surse de pe uscat din alte țări ale Europei, îndeosebi prin rîuri,

reafirmînd disponibilitatea lor de a coopera pentru conservarea mediului marin al Mării Negre și protejarea resurselor vii ale acestuia împotriva poluării,

recunoscînd necesitatea cooperării științifice, tehnice și tehnologice, pentru îndeplinirea obiectivelor convenției,

avînd în vedere că acordurile internaționale existente nu acoperă toate aspectele poluării mediului marin al Mării Negre, provenind din țări terțe,

convinse de necesitatea unei strînse colaborări cu organizații internaționale interesate, bazate pe abordarea regională concertată pentru protejarea și îmbunătățirea mediului marin al Mării Negre,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL I Zona de aplicare

1. Prezenta convenție se va aplica la Marea Neagră propriu-zisă, avînd ca limită de sud, pentru scopurile prezentei convenții, linia care unește capul Kelagra și capul Dalyan.

2. Pentru scopurile acestei convenții, referirea la Marea Neagră va include marea teritorială și zona economică exclusivă ale fiecărei părți contractante în Marea Neagră.

Cu toate acestea, oricare protocol la această convenție poate să prevadă altfel, în funcție de obiectivele sale.

ARTICOLUL II Definiții

Pentru scopurile prezentei convenții:

1. Poluarea mediului marin înseamnă introducerea de către om, direct sau indirect, de substanțe sau energie în mediul marin, inclusiv estuare, care are sau poate avea ca rezultate asemenea efecte dăunătoare cum sînt vătămarea resurselor vii și a vieții marine, pericole pentru sănătatea omului, obstacole pentru activitățile pe mare, inclusiv pescuitul și alte folosințe legitime ale mării, degradarea calității de folosință a apei mării și deteriorarea condițiilor de agrement.

2.

a) Nave înseamnă mijloace de deplasare pe mare de orice tip. Acest termen include navele cu elice, vehiculele pe pernă de aer, submarine, mijloace plutitoare, indiferent dacă sînt sau nu autopropulsate, platformele și orice alte construcții amplasate pe apă.

b) Aeronave înseamnă mijloace de deplasare în aer de orice tip.

3.

a) Descărcarea înseamnă:

(i) orice deversare deliberată de deșeuri sau alte materiale de pe nave sau aeronave;

(ii) orice sabordaj deliberat de către nave sau aeronave.

b) Descărcarea nu include:

(i) deversarea de deșeuri sau alte materiale care rezultă în mod direct sau indirect din exploatarea normală a navelor sau aeronavelor și a echipamentului lor, altele decît deșeurile sau alte materiale transportate de sau de la nave sau aeronave, care sînt exploatate în scopul deversării unor asemenea materiale sau derivate din tratarea unor asemenea deșeuri sau altor materiale pe nave sau aeronave;

(ii) orice depunere de materiale pentru un alt scop decît simpla deversare a acestora, cu condiția ca o asemenea depunere să nu fie contrară scopurilor acestei convenții.

4. Substanță nocivă înseamnă orice substanță periculoasă, otrăvitoare sau un alt tip de substanță, care introdusă în mediul marin, datorită toxicității ei și/sau persistenței și/sau caracteristicilor bioacumulatoare, ar cauza poluare sau ar afecta negativ procesele biologice.

ARTICOLUL III Prevederi generale

Părțile contractante iau parte la prezenta convenție pe baza deplinei egalități în drepturi și îndatoriri, a respectării suveranității naționale, independenței, neamestecului în treburile lor interne, avantajului reciproc și a altor principii și norme corespunzătoare ale dreptului internațional.

ARTICOLUL IV Imunitate suverană

Această convenție nu se aplică nici unei nave de război, nave auxiliare, altor vase sau aeronave aflate în proprietatea sau care sînt exploatate de un stat și folosite, la acea dată, numai în serviciul necomercial al guvernului.

Cu toate acestea, fiecare parte contractantă va asigura, prin adoptarea unor măsuri adecvate care să nu stînjenească operațiunile unor asemenea nave sau aeronave aflate în proprietatea sa ori exploatate de ea, ca aceste nave sau aeronave să acționeze într-o manieră conformă cu prezenta convenție, în măsura în care acest lucru este posibil.

ARTICOLUL V Angajamente de ordin general

1. Fiecare parte contractantă va asigura aplicarea convenției în acele zone ale Mării Negre unde ea își exercită suveranitatea, precum și drepturile suverane și jurisdicția, fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor părților contractante care rezultă din normele dreptului internațional.

În vederea realizării scopurilor acestei convenții, fiecare parte contractantă va ține seama de efectul negativ al poluării înlăuntrul apelor sale interioare asupra mediului marin al Mării Negre.

2. Părțile contractante vor lua, individual sau în comun, după caz, toate măsurile necesare în concordanță cu dreptul internațional și în conformitate cu prevederile acestei convenții, pentru a preveni, reduce și controla poluarea, pentru a proteja și conserva mediul marin al Mării Negre.

3. Părțile contractante vor coopera în elaborarea de protocoale adiționale și anexe, în afară de cele alăturate la prezenta convenție, care vor fi necesare pentru aplicarea prezentei convenții.

4. Părțile contractante, atunci cînd vor încheia acorduri bilaterale și multilaterale pentru protecția și păstrarea mediului marin al Mării Negre, se vor strădui să asigure ca asemenea acorduri să fie conforme cu această convenție. Copii de pe asemenea acorduri vor fi transmise celorlalte părți contractante prin intermediul comisiei, definită conform articolului XVII al acestei convenții.

5. Părțile contractante vor coopera, în cadrul organizațiilor internaționale, care sînt considerate de către ele a fi competente în promovarea elaborării de măsuri care să contribuie la protecția și păstrarea mediului marin al Mării Negre.

ARTICOLUL VI Poluarea cu substanțe periculoase și materiale

Fiecare parte contractantă va preveni poluarea mediului marin al Mării Negre din orice sursă cu substanțele sau materialele specificate în anexa la această convenție.

ARTICOLUL VII Poluarea din surse de pe uscat

Părțile contractante vor preveni, reduce și controla poluarea mediului marin al Mării Negre din surse de pe uscat, în conformitate cu Protocolul privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării din surse de pe uscat, care face parte integrantă din convenție.

ARTICOLUL VIII Poluarea de pe nave

Părțile contractante vor lua, individual sau, dacă este necesar, în comun, toate măsurile adecvate pentru a preveni, reduce și controla poluarea mediului marin al Mării Negre de pe nave, în conformitate cu regulile și standardele internaționale general acceptate.

ARTICOLUL IX Cooperarea în combaterea poluării în situații de urgență

Părțile contractante vor coopera în vederea prevenirii, reducerii și combaterii poluării mediului marin al Mării Negre în situații de urgență, în conformitate cu Protocolul privind cooperarea în combaterea poluării cu petrol și alte substanțe nocive a mediului marin al Mării Negre, în situații de urgență, care face parte integrantă din această convenție.

ARTICOLUL X Poluarea prin descărcare

1. Părțile contractante vor lua toate măsurile adecvate și vor coopera în prevenirea, reducerea și controlul poluării cauzate prin descărcare, în conformitate cu Protocolul privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării prin descărcare, care va face parte integrantă din această convenție.

2. Părțile contractante nu vor permite, în zonele aflate sub jurisdicția lor respectivă, descărcarea de materiale de către persoane fizice sau juridice ale statelor care nu sînt riverane Mării Negre.

ARTICOLUL XI Poluarea din activități care au loc pe platoul continental

1. Fiecare parte contractantă va adopta, cît mai curînd posibil, legi și regulamente și va lua măsuri pentru a preveni, reduce și controla poluarea mediului marin al Mării Negre, cauzată sau legată de activități care au loc pe platoul său continental, inclusiv explorarea și exploatarea resurselor naturale ale platoului continental.

Părțile contractante se vor informa reciproc prin intermediul comisiei despre legile, regulamentele și măsurile adoptate de ele în această privință.

2. Părțile contractante vor coopera în acest domeniu, dacă va fi cazul, și se vor strădui să armonizeze măsurile la care se referă paragraful 1 al acestui articol.

ARTICOLUL XII Poluarea din sau prin atmosferă

Părțile contractante vor adopta legi și regulamente și vor lua măsuri individuale sau convenite pentru a preveni, reduce sau controla poluarea mediului marin al Mării Negre din sau prin atmosferă, aplicabile spațiului aerian de deasupra teritoriului lor și navelor sub pavilionul lor sau navelor și aeronavelor înregistrate pe teritoriul lor.

ARTICOLUL XIII Protecția resurselor vii marine

Părțile contractante, atunci cînd iau măsuri în conformitate cu prezenta convenție pentru prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului marin al Mării Negre, vor acorda o atenție deosebită evitării producerii de daune vieții marine și resurselor vii, în special prin schimbarea locului lor de viețuire și crearea de piedici în calea pescuitului și altor folosințe legitime ale Mării Negre, și în legătură cu aceasta vor acorda atenția cuvenită recomandărilor organizațiilor internaționale competente.

ARTICOLUL XIV Poluarea prin deșeuri periculoase aflate în traficul transfrontieră

Părțile contractante vor lua toate măsurile în conformitate cu dreptul internațional și vor coopera pentru a preveni poluarea mediului marin al Mării Negre, provocată de deșeuri periculoase aflate în traficul peste frontieră, ca și pentru combaterea traficului ilegal al acestora, în conformitate cu protocolul pe care îl vor adopta.

ARTICOLUL XV Cooperarea științifică și tehnică și supravegherea

1. Părțile contractante vor coopera în desfășurarea cercetării științifice îndreptate în direcția protecției și păstrării mediului marin al Mării Negre și vor întreprinde, atunci cînd este cazul, programe comune de cercetări științifice și schimburi de date și informații științifice corespunzătoare.

2. Părțile contractante vor coopera în efectuarea de studii în scopul elaborării de căi și mijloace pentru evaluarea naturii și întinderii poluării și a efectelor sale asupra sistemului ecologic în coloana de apă și în sedimente, în vederea detectării zonelor poluate, al examinării și evaluării riscurilor și al găsirii remediilor și, în special, vor dezvolta metode alternative de tratament, distrugere, eliminare sau folosire a substanțelor toxice.

3. Părțile contractante vor coopera, prin intermediul comisiei, în stabilirea de criterii științifice adecvate pentru formularea și elaborarea de reguli, standarde, practici și proceduri adecvate pentru prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului marin al Mării Negre.

4. Părțile contractante vor stabili, inter alia, prin intermediul comisiei și, cînd este necesar, în cooperare cu organizații internaționale pe care le consideră competente, programe complementare sau comune de supraveghere, acoperind toate sursele de poluare, și un sistem de supraveghere a poluării pentru Marea Neagră, incluzînd, cînd este necesar, programe la nivel bilateral sau multilateral pentru observare, măsurare, evaluare și analiză a riscurilor sau efectelor de poluare a mediului marin al Mării Negre.

5. În cazul în care părțile contractante vor avea motive temeinice pentru a considera că activitățile aflate sub jurisdicția sau controlul lor, pot cauza o poluare substanțială sau modificări semnificative și dăunătoare ale mediului marin al Mării Negre, ele vor trebui să evalueze, înainte de începerea unor asemenea activități, efectele potențiale ale acestor activități, pe baza tuturor informațiilor corespunzătoare și a datelor supravegherii, și vor transmite comisiei rezultatele evaluărilor respective.

6. Părțile contractante vor coopera, cînd este necesar, pentru dezvoltarea, achiziționarea și introducerea de tehnologii nepoluante, inter alia, prin adoptarea măsurilor destinate să faciliteze schimburile de astfel de tehnologii.

7. Fiecare parte contractantă va desemna autoritatea națională competentă responsabilă pentru activitățile științifice și de supraveghere.

ARTICOLUL XVI Responsabilitatea și răspunderea materială Reviste (1)

1. Părțile contractante sînt responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor lor internaționale privind protecția și păstrarea mediului marin al Mării Negre.

2. Fiecare parte contractantă va adopta reguli și reglementări privind răspunderea materială pentru daune provocate de persoane fizice sau juridice mediului marin al Mării Negre în zonele în care ea își exercită, în conformitate cu dreptul internațional, suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdicția.

3. Părțile contractante vor asigura existența unui recurs în conformitate cu sistemele lor legale pentru a obține o compensație promptă și adecvată sau altă reparație, pentru pagube cauzate prin poluarea mediului marin al Mării Negre de către persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicția lor.

4. Părțile contractante vor coopera în vederea dezvoltării și armonizării legilor, reglementărilor și procedurilor referitoare la răspunderea materială, la evaluarea daunelor și la compensația pentru pagube cauzate prin poluarea mediului marin al Mării Negre, în scopul de a asigura cel mai ridicat grad de descurajare și de protecție a Mării Negre împotriva poluării.

ARTICOLUL XVII Comisia

1. Pentru realizarea scopurilor prezentei convenții, părțile contractante vor stabili o comisie pentru protecția mediului marin al Mării Negre, denumită în cele ce urmează comisia.

2. Fiecare parte contractantă va fi reprezentată în comisie printr-un reprezentant care va putea fi însoțit de reprezentanți supleanți, consilieri și experți.

3. Președinția comisiei va fi asumată de fiecare parte contractantă, pe rînd, în ordinea alfabetică a limbii engleze. Primul președinte al comisiei va fi reprezentantul Bulgariei.

Președintele va îndeplini această funcție pe timp de un an, în cursul căruia nu va putea acționa ca reprezentant al țării sale. În cazul în care președinția ar rămîne vacantă, partea contractantă care prezidează comisia va numi un succesor, care va rămîne în funcție pînă cînd va expira termenul președinției acelei părți contractante.

4. Comisia se va întruni cel puțin o dată pe an.

Președintele va convoca reuniuni extraordinare, la cererea oricărei părți contractante.

5. Hotărîrile și recomandările comisiei vor fi adoptate, în unanimitate, de către statele riverane la Marea Neagră.

6. Comisia va fi asistată în activitatea ei de un secretariat permanent. Comisia va desemna un director executiv și alți funcționari ai secretariatului. Directorul executiv va numi personalul tehnic, în conformitate cu regulile care vor fi stabilite de comisie. Secretariatul va fi format din cetățeni ai tuturor statelor riverane Mării Negre.

Comisia și secretariatul își vor avea sediul la Istanbul. Sediul va putea fi schimbat prin consensul părților contractante.

7. Comisia va adopta regulile sale de procedură pentru exercitarea funcțiilor sale, va decide asupra organizării activităților ei și va stabili organe subsidiare, în conformitate cu prevederile acestei convenții.

8. Reprezentanții, reprezentanții supleanți, consilierii și experții părților contractante se vor bucura, pe teritoriul părții contractante respective, de privilegii și imunități diplomatice, în conformitate cu dreptul internațional.

9. Privilegiile și imunitățile funcționarilor secretariatului vor fi stabilite prin acord între părțile contractante.

10. Comisia va avea capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale.

11. Comisia va încheia un acord de sediu cu partea contractantă gazdă.

ARTICOLUL XVIII Funcțiile comisiei

Pentru scopurile prezentei convenții, comisia:

1. Va promova aplicarea prezentei convenții și va informa părțile contractante despre activitatea ei.

2. Va face recomandări cu privire la măsurile necesare pentru realizarea scopurilor acestei convenții.

3. Va examina problemele legate de aplicarea prezentei convenții și va recomanda acele amendamente la convenție și la protocoale, care ar putea fi necesare, inclusiv amendamente la anexele la prezenta convenție și la protocoale.

4. Va elabora criterii referitoare la prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului marin al Mării Negre și la eliminarea efectelor poluării, precum și recomandări privind măsurile necesare acestui scop.

5. Va promova adoptarea de către părțile contractante de măsuri suplimentare pentru protecția mediului marin al Mării Negre și în acest scop, va primi, prelucra și transmite părților contractante informații științifice, tehnice și statistice corespunzătoare și va promova cercetarea științifică și tehnică.

6. Va coopera cu organizațiile internaționale competente, în special în vederea dezvoltării unor programe adecvate sau obținerii de asistență în realizarea obiectivelor acestei convenții.

7. Va examina orice problemă ridicată de o parte contractantă.

8. Va îndeplini orice funcții rezultînd din alte prevederi ale prezentei convenții sau care sînt unanim încredințate comisiei de către părțile contractante.

ARTICOLUL XIX Reuniunile părților contractante

1. Părțile contractante se vor reuni în conferință pe baza recomandării comisiei. De asemenea, ele se vor reuni în conferință, în termen de 10 zile, la cererea unei părți contractante, în împrejurări extraordinare.

2. Principala funcție a reuniunilor părților contractante va fi să examineze aplicarea prezentei convenții și a protocoalelor, pe baza raportului comisiei.

3. Un stat neriveran Mării Negre, care aderă la prezenta convenție, poate lua parte la reuniunile părților contractante cu statut consultativ.

ARTICOLUL XX Adoptarea de amendamente la convenție și/sau la protocoale

1. Orice parte contractantă poate propune amendamente la articolele prezentei convenții.

2. Orice parte contractantă la prezenta convenție poate propune amendamente la orice protocol.

3. Orice asemenea amendamente propuse vor fi transmise la depozitar și vor fi comunicate de acesta, pe canale diplomatice, tuturor părților contractante și comisiei.

4. Amendamentele la prezenta convenție și la orice protocol vor fi adoptate, prin consens, la o conferință diplomatică a părților contractante, ce va fi convocată în termen de 90 de zile după transmiterea de către depozitar a amendamentelor propuse.

5. Amendamentele vor intra în vigoare în termen de 30 de zile după ce depozitarul a primit notificările despre acceptarea acestor amendamente de către toate părțile contractante.

ARTICOLUL XXI Anexele și amendamentele la anexe

1. Anexele la prezenta convenție sau la orice protocol vor constitui o parte integrantă din convenție sau din protocol, după caz.

2. Orice parte contractantă poate propune amendamente la anexele la prezenta convenție sau la anexele la orice protocol, prin reprezentantul său în comisie. Asemenea amendamente vor fi adoptate de comisie, pe bază de consens. Depozitarul, informat în mod corespunzător de către președintele comisiei de decizia acesteia, va comunica fără întîrziere amendamentele astfel adoptate tuturor părților contractante. Asemenea amendamente vor intra în vigoare în termen de 30 de zile după ce depozitarul va fi primit notificările de acceptare a fiecărui amendament de către toate părțile contractante.

3. Prevederile paragrafului 2 din prezentul articol se vor aplica și cu privire la adoptarea și intrarea în vigoare a unei noi anexe la această convenție sau la orice protocol.

ARTICOLUL XXII Notificarea asupra intrării în vigoare a amendamentelor

Depozitarul va informa, prin canalele diplomatice, părțile contractante despre data la care amendamentele adoptate, conform art. XX și XXI, vor intra în vigoare.

ARTICOLUL XXIII Regulile financiare

Părțile contractante vor hotărî asupra tuturor aspectelor financiare, pe bază de unanimitate, luînd în considerare recomandările comisiei.

ARTICOLUL XXIV Legătura cu alte instrumente internaționale

Nici o prevedere a prezentei convenții nu va afecta în vreun fel suveranitatea statelor asupra mării lor teritoriale, stabilită conform dreptului internațional, și drepturile suverane și jurisdicția pe care statele le au în zonele lor economice exclusive și asupra platoului continental, potrivit dreptului internațional, precum și exercitarea, prin intermediul navelor și aeronavelor, a drepturilor de navigație și a libertăților prevăzute în dreptul internațional și reflectate în documentele internaționale corespunzătoare.

ARTICOLUL XXV Soluționarea diferendelor

În cazul unui diferend între părțile contractante în ce privește interpretarea și aplicarea prezentei convenții, ele vor căuta o soluționare a diferendului pe calea negocierilor sau a oricărui alt mijloc pașnic, la alegerea lor.

ARTICOLUL XXVI Adoptarea de protocoale adiționale

1. La cererea unei părți contractante sau la recomandarea comisiei, o conferință diplomatică poate fi convocată cu consimțămîntul celorlalte părți contractante, pentru adoptarea de protocoale adiționale.

2. Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea, intrarea în vigoare și denunțarea protocoalelor adiționale vor avea loc în conformitate cu procedurile prevăzute, după caz, în art. XXVIII, XXIX și XXX ale prezentei convenții.

ARTICOLUL XXVII Rezervele

Nici o rezervă nu poate fi făcută la această convenție.

ARTICOLUL XXVIII Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea

1. Prezenta convenție va fi deschisă pentru semnare de către statele riverane la Marea Neagră.

2. Prezenta convenție va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele care au semnat-o.

3. Prezenta convenție va fi deschisă aderării oricărui stat neriveran la Marea Neagră, interesat în realizarea scopurilor prezentei convenții și care să contribuie în mod substanțial la protecția și conservarea mediului marin al Mării Negre, cu condiția ca statul respectiv să fi fost invitat de toate părțile contractante. Procedurile privind invitarea, în vederea aderării, vor fi îndeplinite de către depozitar.

4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la depozitar. Depozitarul prezentei convenții va fi Guvernul României.

ARTICOLUL XXIX Intrarea în vigoare

Prezenta convenție va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data depunerii la depozitar a celui de-al patrulea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.

Pentru statul care aderă la prezenta convenție în conformitate cu prevederile art. XXVIII, convenția va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la depunerea instrumentului său de aderare.

ARTICOLUL XXX Denunțarea

După expirarea termenului de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenții, orice parte contractantă poate, prin notificare scrisă adresată depozitarului, să denunțe această convenție. Denunțarea va produce efect la 31 decembrie al anului care urmează celui în care depozitarului i-a fost notificată denunțarea.

Făcută în limba engleză, la București, la 21 aprilie 1992.

Pentru Republica Bulgaria, Pentru Federația Rusă,
Valentin Vasilev F.V. Shelov-Kovediaev
Pentru Republica Georgia, Pentru Republica Turcia,
David Nakani Dogancan Akyurek
Pentru România, Pentru Ucraina,
Marcian Bleahu Yuri Scherbak

ANEXĂ

1. Compuși organostanici

2. Compuși organohalogenici ex. DDT, DDE, DDD, PGB'S

3. Compuși organofosforici persistenți

4. Mercur și compuși ai mercurului

5. Cadmiu și compuși ai cadmiului

6. Substanțe persistente care s-au dovedit a avea proprietăți toxice, cancerigene, teratogene sau mutagene

7. Uleiuri de lubrifiere uzate

8. Materiale sintetice persistente care pot flota, se pot scufunda, sau pot rămîne în suspensie

9. Substanțe radioactive și deșeurile acestora, inclusiv combustibilul radioactiv consumat

10. Plumb și compușii plumbului.

PROTOCOL
privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării
din surse de pe uscat

PROTOCOL
privind cooperarea în combaterea poluării cu petrol și alte substanțe
nocive a mediului marin al Mării Negre, în situații de urgență

PROTOCOL
privind proiecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării
prin descărcare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Regimul juridic al protecției Mării Negre împotriva poluării
;
se încarcă...