Guvernul României

Hotărârea nr. 253/2015 privind înființarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției mediului, ecologiei și dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, precum și pentru actualizarea datelor de patrimoniu

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 29 aprilie 2015.

În vigoare de la 29 aprilie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (1) și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 236 alin. (2) și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează institutele naționale de cercetare- dezvoltare în domeniul protecției mediului, ecologiei și dezvoltării durabile, denumite în continuare institute naționale, persoane juridice române de drept public ce își desfășoară activitatea în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), prin reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și a subunităților cu personalitate juridică Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării"- I.N.C.D.D.D. Tulcea.

(2) Institutele naționale funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente, organizează și conduc contabilitatea, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Institutele naționale nou-înființate sunt prezentate în anexele nr. 1-3.

Art. 2. -

(1) Institutele naționale își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale regulamentului de organizare și funcționare.

(2) Institutele naționale se înregistrează la registrul comerțului ca institute naționale de cercetare-dezvoltare pentru activitățile cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexele nr. 1.a) -3.a).

(3) Institutele naționale funcționează ca unități de drept public în cadrul sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național în domeniul protecției mediului, ecologiei și dezvoltării durabile.

Art. 3. -

Institutele naționale au în principal ca obiect de activitate:

a) activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției mediului, ecologiei și dezvoltării durabile;

b) activități conexe activității de cercetare-dezvoltare;

c) activități de formare profesională în domeniul propriu de activitate;

d) activități pentru susținerea cercetării-dezvoltării și inovării în domeniul propriu de activitate.

Art. 4. -

(1) Patrimoniul institutelor naționale, constituit din bunuri proprietate publică a statului și bunurile proprii, după caz, conform datelor din raportările contabile la 30 iunie 2014, este prevăzut în anexele nr. 1.b) -3.b).

(2) Elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și ale celor două subunități cu personalitate juridică se preiau pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se situațiile financiare la datele respective, conform reglementărilor contabile aplicabile, astfel:

a) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București preia de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și pe cele existente anterior apariției Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

b) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța preia de la subunitatea cu personalitate juridică Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "I.N.C.D.M Constanța" elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și pe cele existente anterior apariției Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009, cu modificările și completările ulterioare;

c) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea preia de la subunitatea cu personalitate juridică Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D Tulcea elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și pe cele existente anterior apariției Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Institutele naționale preiau toate drepturile și obligațiile Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, precum și ale celor două subunități cu personalitate juridică și se substituie Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și celor două subunități cu personalitate juridică în toate litigiile în curs în care au calitatea de parte.

Art. 5. -

(1) Bunurile aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, precum și al celor două subunități cu personalitate juridică trec în patrimoniul institutelor naționale cu același titlu.

(2) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate prin licitație publică, în condițiile legii. Institutele naționale au dreptul să rețină o cotă parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferența de 50% se face venit la bugetul de stat.

(3) Se actualizează datele privind codul de clasificație, denumirea, adresa, valoarea de inventar pentru bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea institutelor naționale, conform datelor prevăzute în anexele nr. 1.b) -3.b).

Art. 6. -

Institutele naționale pot avea în structura lor subunități, cu sau fără personalitate juridică, stațiuni, secții, ateliere, laboratoare de cercetare-dezvoltare, baze experimentale, precum și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului lor de activitate.

Art. 7. -

(1) Finanțarea activităților desfășurate de institutele naționale se realizează, potrivit legislației în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe și/sau cooperări internaționale, precum și din alte surse atrase potrivit legii.

(2) Institutele naționale pot beneficia atât de fondurile alocate prin programul sectorial, cât și de alte fonduri legal constituite prin contracte încheiate în mod direct cu autoritatea publică centrală care răspunde de domeniul de activitate al institutelor pentru realizare de studii, activități de cercetare-dezvoltare în domeniul de activitate al acestora.

(3) Institutele naționale pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.

Art. 8. -

(1) Structura organizatorică a institutelor naționale se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, la propunerea Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare.

(2) Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și al celor două subunități cu personalitate juridică se preia de către institutele naționale, fără concurs, cu aceleași drepturi salariale, până la negocierea unui nou contract colectiv de muncă.

(3) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale și prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 9. -

Acreditările, certificările, atestatele și autorizările dobândite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, precum și de cele două subunități cu personalitate juridică se mențin și se transmit de drept institutelor naționale care se înființează, în funcție de domeniul de activitate specific.

Art. 10. -

Anexele nr. 1-3, 1.a) -3.a), 1.b) -3.b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

a) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 23 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) orice referire la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului în cuprinsul actelor normative de nivel egal ori inferior prezentei hotărâri se înlocuiește cu sintagmele "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București", "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - I.N.C.D.M. Constanța", "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare «Delta Dunării» - I.N.C.D.D.D. Tulcea", în funcție de domeniul de activitate specific.

Art. 12. -

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, conform datelor prevăzute în anexele nr. 1.b)-3.b).

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 15 aprilie 2015.

Nr. 253.

ANEXA Nr. 1

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București se organizează și funcționează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin care acesta își realizează atribuțiile în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București are sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6.

3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București are ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în domeniul protecției mediului.

4. Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie 2014, este în sumă totală de 10.073 mii lei, din care imobilizări corporale și necorporale 309 mii lei și active circulante 9.722 mii lei.

ANEXA Nr. 2

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța

1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța se organizează și funcționează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin care acesta își realizează atribuțiile în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța are sediul în municipiul Constanța, bulevardul Mamaia nr. 300, județul Constanța.

3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța are ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în domeniul ecologiei și protecției mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine și costiere, precum și al gestionării resurselor vii din Marea Neagră și din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerințelor de interes național și internațional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră.

4. Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie 2014, este în sumă totală de 9.973,118 mii lei, din care imobilizări corporale și necorporale 4.976,055 mii și active circulante 4.997,063 mii lei.

ANEXA Nr. 3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea se organizează și funcționează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin care acesta își realizează atribuțiile în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea are sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, județul Tulcea.

3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea are ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în domeniul ecologiei și protecției mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" și în alte zone umede de interes național și internațional pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă.

4. Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie 2014, este în sumă totală de 8.534,498 mii lei, din care imobilizări corporale și necorporale 3.886,728 mii lei și active circulante 4.647,770 mii lei.

ANEXA Nr. 1.a)

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, denumit în continuare institut național, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6, este persoană juridică de drept public română ce își desfășoară activitatea în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin care acesta își realizează atribuțiile în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(2) Institutul național funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente, organizează și conduce contabilitatea potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Institutul național își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Institutul național are ca scop desfășurarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul protecției mediului.

(2) Institutul național participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia națională de cercetare, constituie baze de competență științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate, patrimoniul și structura organizatorică și funcțională

Art. 3. -

(1) Obiectul de activitate al institutului național cuprinde în principal activități de cercetare-dezvoltare și cercetări fundamentale, aplicative și de dezvoltare tehnologică în domeniul protecției mediului. În cadrul cercetării științifice și tehnologice în domeniul protecției mediului principalele activități sunt:

A. Activități de cercetare-dezvoltare:

1.1. în cadrul Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare:

1.1.1. cercetare avansată privitoare la dezvoltarea durabilă și protecția mediului înconjurător - apă, aer, biodiversitate;

1.1.2. cercetare fundamentală pentru soluționarea problemelor complexe din domeniul mediului și al gospodăririi apelor;

1.1.3. cercetare aplicativă privind retehnologizarea, elaborarea de studii și cercetări fundamentale și aplicative în vederea retehnologizării și modernizării entităților economice pentru asigurarea calității factorilor de mediu;

1.1.4. dezvoltare tehnologică în domeniul proiectelor de reconstrucție ecologică, fundamentarea științifică a proiectelor de reconstrucție ecologică;

1.1.5. cercetare aplicativă cu caracter precompetitiv în domeniul evaluării și reducerii impactului antropic;

1.1.6. realizarea de modele experimentale, standuri și stații- pilot, precum și tehnologii și instalații pentru cercetări aplicative viitoare în diverse domenii de activitate legate de protecția mediului;

1.1.7. studii privind schimbările globale, în special cele climatice, și impactul acestora asupra mediului înconjurător;

1.1.8. fundamentarea științifică necesară elaborării de strategii, studii de diagnoză și prognoză, planuri de management în domeniul mediului;

1.1.9. managementul resurselor naturale;

1.2. alte activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică:

1.2.1. studii de impact, bilanțuri de mediu și evaluări de risc, documentații necesare obținerii actelor de reglementare;

1.2.2. dezvoltarea Sistemului informațional geografic (GIS) și al utilizării tehnicilor de teledetecție;

1.2.3. fundamentarea științifică necesară elaborării strategiilor de conservare a biodiversității și de valorificare durabilă a resurselor naturale;

1.2.4. contribuție la elaborarea programelor și strategiilor de gospodărire a apelor;

1.2.5. elaborare de programe și studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acțiunii distructive a apelor, precum și valorificarea potențialului apelor în raport cu cerințele dezvoltării durabile a societății și în acord cu strategia și politicile de mediu;

1.2.6. activitatea de cercetare-dezvoltare se desfășoară pe programe și subprograme de cercetare, tematica fiind structurată pe următoarele direcții principale:

1.2.6.1. cercetări privitoare la starea și evoluția calității mediului:

1.2.6.1.1. cercetări privind monitorizarea calității factorilor de mediu (apă, aer, sol, radioactivitate și altele asemenea);

1.2.6.1.2. evaluarea impactului activităților antropice asupra calității factorilor de mediu;

1.2.6.1.2.1. poluarea atmosferei (efectul de seră, acidifierea atmosferei, distrugerea stratului de ozon și altele asemenea);

1.2.6.1.2.2. poluarea surselor de apă;

1.2.6.1.2.3. acumularea poluanților persistenți în ecosisteme;

1.2.6.1.2.4. zgomotul și vibrațiile;

1.2.6.2. modelarea matematică și fizică a fenomenelor de transport, de transfer și de transformare a substanțelor care au loc în mediu, în vederea aprecierii și predicției evoluției calității componentelor de mediu;

1.2.6.3. modelarea fizică a proceselor antropice și natural;

1.2.6.4. elaborarea, îmbunătățirea și adoptarea de tehnici, metode și standarde pentru determinarea poluanților și noxelor care afectează calitatea componentelor mediului;

1.2.6.4.1. dezvoltarea cunoștințelor și metodelor pentru monitorizarea integrată a componentelor mediului;

1.2.6.4.2. elaborarea și actualizarea Catalogului cu indicatorii stării de calitate a componentelor mediului;

1.2.6.4.3. fundamentarea științifică a proiectării rețelelor de monitorizare și a parametrilor tehnici ai acestora, în vederea obținerii de informații relevante privind indicatorii stării de calitate a componentelor mediului;

1.2.6.5. elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluării componentelor de mediu;

1.2.6.6. realizarea de metodologii, echipamente, instalații, instrumente și aparatură pentru investigarea componentelor de mediu;

1.2.6.7. studii pentru evaluarea riscului de mediu, predicția, prevenirea și reducerea efectelor acestuia, privind în principal:

1.2.6.7.1. înlăturarea efectelor asupra mediului în cazul producerii unor accidente industriale, dezastre naturale etc.;

1.2.6.7.2. optimizarea fluxurilor informaționale pentru ușurarea luării deciziilor, în cazul producerii unor evenimente deosebite;

1.2.6.7.3. prevenirea poluării accidentale;

1.2.6.8. evaluarea stării de siguranță a lucrărilor hidrotehnice și a altor tipuri de lucrări;

1.2.6.9. metode de analiză a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viață a produselor;

1.2.6.10. metode, tehnologii și tehnici de remediere, reabilitare și reconstrucție ecologică;

1.2.6.11. metode și tehnologii de reciclare, reutilizare și eliminare a deșeurilor;

1.2.6.12. opțiuni social-economice pentru dezvoltare durabilă, respectiv:

1.2.6.12.1. managementul durabil al mediului;

1.2.6.12.2. fundamentarea științifică a actelor legislative și a normativelor care reglementează protecția mediului;

1.2.6.12.3. economia mediului;

1.2.7. elaborarea de programe și studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acțiunii distructive a apelor, precum și valorificarea potențialului apelor în raport cu cerințele dezvoltării durabile a societății și în acord cu strategia și politicile din domeniul apelor;

1.2.8. organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese și alte manifestări științifice cu caracter intern, național și internațional în domeniul său de activitate;

1.2.9. participarea la sesiuni, simpozioane, congrese și la alte manifestări științifice în domeniul propriu de activitate;

1.3. pentru realizarea planurilor sectoriale și a programelor- nucleu:

1.3.1. fundamentarea științifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecția mediului;

1.3.2. elaborarea de documente necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;

1.3.3. cercetări și studii specifice pentru implementarea convențiilor internaționale, pe probleme de mediu, la care România este parte;

1.4. în cadrul programelor internaționale de cercetare- dezvoltare și inovare:

1.4.1. elaborarea de standarde și norme;

1.4.2. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunității Europene în domeniul protecției mediului;

B. activități conexe activității de cercetare-dezvoltare, desfășurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator și, după caz, cu autorizarea instituțiilor abilitate, constând în:

2.1. participarea la elaborarea strategiei domeniului;

2.2. formarea și specializarea profesională prin:

2.2.1. colaborarea împreună cu autoritatea centrală de protecție a mediului la organizarea de seminare naționale și internaționale sub patronajul ministerului coordonator;

2.2.2. activitatea de formare continuă și de specializare profesională în domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile;

2.2.3. organizarea de cursuri intensive de specializare și cursuri de instruire în domeniul de activitate al institutului național pentru personalul propriu (personal sau detașat), precum și pentru orice alți participanți din țară și din străinătate;

2.2.4. cooperarea și organizarea de cursuri multidisciplinare cu caracter postuniversitar cu unități de învățământ acreditate în acest scop;

2.2.5. organizarea de activități de doctorat, în condițiile legii;

2.3. consultanță și asistență tehnică pentru:

2.3.1. furnizare de servicii științifice și tehnologice în domeniul protecției mediului;

2.3.2. activități de utilitate publică;

2.3.3. expertizare și contraexpertizare;

2.3.4. proiectare tehnologică și proiectare de produse speciale;

2.3.5. testare de produse, tehnologii, echipamente și instalații în vederea omologării;

2.3.6. proiectare tehnologică în domeniul calității apelor, aerului, radioactivității, al stațiilor de tratare a apei, de alimentare, al stațiilor de epurare a apelor uzate, al stațiilor de tratare a deșeurilor, al amenajărilor hidrotehnice, precum și proiectare tehnologică în domeniul hidroedilitar și al facilităților pentru deșeuri;

2.3.7. colaborarea cu operatori economici pentru realizarea automonitorizării surselor de poluare (emisii, imisii);

2.3.8. colaborări cu institute și cu alte persoane juridice pentru desfășurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate;

2.3.9. derularea proiectelor și programelor internaționale pentru protecția mediului și gospodărirea apelor;

2.3.10. procesul de acreditare a laboratoarelor din cadrul agențiilor teritoriale de protecție a mediului și a autorităților de gospodărire a apelor, în condițiile legii;

2.3.11. activitățile de intercalibrare și validare a datelor;

2.3.12. elaborarea de specificații și criterii tehnice în vederea achiziționării de către autoritățile de protecția mediului de aparatură, echipamente și instalații specifice pentru activitățile de monitorizare a stării mediului;

2.3.13. activitatea comisiilor de licitație și recepție tehnică, organizate pentru achiziționarea de aparatură, echipamente și instalații pentru monitorizarea stării mediului;

2.3.14. activitatea comisiilor de omologare de tehnologii, echipamente și aparatură din domeniu;

2.3.15. procesul de armonizare a legislației naționale în domeniul protecției mediului și al gospodăririi apelor cu cea a Uniunii Europene;

2.3.16. aplicarea prevederilor convențiilor internaționale în domeniul mediului și al gospodăririi apelor;

2.3.17. gestionarea și dezvoltarea inventarelor surselor și emisiilor de poluanți;

2.4. participare în cadrul programelor internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare:

2.4.1. cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaționale ale Comunității Europene;

2.4.2. colaborări cu organisme internaționale implicate în activități legate de conservarea și protecția mediului;

2.4.3. institutul național este desemnat ca organism pentru evaluarea de substanțe introduse în Planul comunitar flexibil de acțiune (CoRAP), înregistrate la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

2.4.4. institutul participă la grupurile de lucru internaționale organizate de Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Produse Chimice;

2.4.5. alte elemente ce decurg din programele de armonizare/implementare a legislației de profil și de îndeplinire a obligațiilor ce decurg din convenții internaționale;

2.5. prestări de servicii:

2.5.1. asigurarea acțiunilor operaționale în domeniu:

2.5.1.1. cercetări privind agregarea și prelucrarea de date din sistemul de monitoring integrat al mediului, transmitere a informațiilor necesare privind starea mediului în România;

2.5.1.2. studii privind modernizarea și exploatarea componentelor sistemului informațional de mediu referitoare la starea factorilor de mediu, gestiunea deșeurilor și siguranța chimică;

2.5.1.3. acordarea de asistență tehnică și științifică la solicitarea ministerului coordonator;

2.5.1.4. analize, evaluări și expertize pentru elaborarea de studii privind radioactivitatea mediului;

2.5.1.5. analize, evaluări și expertize privind efectele investițiilor pentru protecția mediului;

2.5.1.6. institutul național este laborator național de referință pentru domeniul "Ape" și are următoarele atribuții operaționale:

2.5.1.6.1. este laborator național de referință în cadrul Rețelei internaționale din bazinul hidrografic Dunărea și Centrul național informatic al acestei rețele;

2.5.1.6.2. este unitate de expertiză în cadrul Centrului Internațional de Alarmare pentru Poluări Accidentale din România;

2.5.2. elaborează norme, metode și metodologii cu aplicare în domeniul protecției mediului pentru:

2.5.2.1. organizarea, realizarea și perfecționarea monitorizării integrate a mediului;

2.5.2.2. eficientizarea acțiunilor de autorizare și control referitoare la calitatea componentelor mediului;

2.5.2.3. implementarea procedurilor necesare în vederea acreditării laboratoarelor și aplicarea practică a sistemului de calitate a datelor;

2.5.2.4. asigurarea specialiștilor necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnică și metodologică, organizat de autoritatea centrală pentru personalul din agențiile de protecție a mediului și în cadrul laboratoarelor din direcțiile de ape ale Administrației Naționale "Apele Române";

2.5.2.5. elaborarea rapoartelor anuale privind starea mediului;

2.5.3. evaluări culturi alte plante permanente;

2.5.4. evaluări cultivare plante pentru înmulțire;

2.5.5. evaluarea faunei piscicole în ape dulci;

2.6. participarea la realizarea transferului tehnologic prin:

2.6.1. activități de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul protecției mediului și al gospodăririi apelor, în conformitate cu legislația în vigoare;

2.6.2. participarea la programe internaționale pentru protecția mediului și gospodărirea apelor;

2.6.3. valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor, în conformitate cu legislația în vigoare;

2.6.4. prelucrarea datelor, administrarea paginii web și activități conexe;

2.6.5. activități ale portalurilor web;

2.6.6. elaborarea publicațiilor de specialitate:

2.6.6.1. studii, rapoarte, sinteze, buletine de informare științifică și tehnică și alte publicații în domeniul cunoașterii și protecției mediului;

2.7. activități de producție în vederea susținerii cercetării și dezvoltării tehnologice în domeniu, prin unicate și serii mici de produse, microproducție (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum și expoziții de profil;

2.8. activități de comerț interior și activități de import-export aferente obiectului său de activitate;

2.9. activități privind închirierea și subînchirierea bunurilor administrate de către institutul național sau închiriate;

2.10. activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă.

(2) Institutul național poate desfășura, în secundar, activități comerciale și de producție, conform regulamentului propriu, și se înregistrează la registrul comerțului ca Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare (INCD).

(3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul național poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare- dezvoltare privind domeniile strategice și de apărare națională sau poate desfășura și alte activități conexe, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Activitățile principale și secundare desfășurate de institutul național sunt clasificate conform Clasificării activităților din economia națională (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN), astfel:

I. Activitatea principală:

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

II. Activități secundare:

7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;

7111 - Activități de arhitectură;

7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 - Activități de testări și analize tehnice;

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice;

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate;

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

8412 - Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială;

8541 - Învățământul superior non-universitar;

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;

8411 - Servicii de administrație publică generală;

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informațiilor;

6312 - Activități ale portalurilor web;

6910 - Activități juridice;

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;

5811 - Activități de editare a cărților;

5812 - Activități de editare a ghidurilor, compendii, liste, liste de adrese și similare;

5819 - Alte activități de editare;

5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

1814 - Legătorie și servicii conexe;

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

3900 - Activități și servicii de decontaminare.

Art. 4. -

(1) Patrimoniul institutului național se stabilește pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.

(2) Institutul național administrează, cu diligența unui bun proprietar, bunuri proprietate publică și privată a statului, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică și privată a statului administrate de institutul național, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în anexa nr. 1.b) la hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Patrimoniul institutului național poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile, inprescriptibile și nu pot fi constituite drept garanții.

(5) În exercitarea drepturilor sale, institutul național posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acestea în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(6) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate, în condițiile legii, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare.

Art. 5. -

(1) Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanțat parțial sau total din fonduri publice aparțin contractorilor care execută în mod direct activitățile prevăzute în contractul de finanțare și/sau angajaților acestora, conform contractelor de finanțare și legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor. În cazul execuției de către mai mulți contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul național poate înființa societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau poate dobândi acțiuni ori părți sociale în cadrul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform legii, cu acordul consiliului de administrație și al consiliului științific al institutului național. Pentru aceasta, institutul național își poate angaja exclusiv experiența științifică și tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, rețete sau alte forme de cunoaștere și experiență, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.

Art. 6. -

(1) Institutul național poate avea în structură subunități, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secții, laboratoare și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Înființarea sau desființarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică a institutului național se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare și cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), și următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relații publice și mass-media, achiziții.

(3) În funcție de specificul activității, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administrație, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unități din țară sau din străinătate.

CAPITOLUL III Organele de conducere

Art. 7. -

Conducerea institutului național este asigurată de:

a) consiliul de administrație;

b) comitetul de direcție;

c) directorul general.

Art. 8. -

Orientarea și coordonarea activității tehnico- științifice din institutul național sunt asigurate de consiliul științific.

Art. 9. -

(1) Relațiile dintre subunitățile aflate în structura institutului național, precum și relațiile acestora cu terții sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului național, cu avizul consiliului de administrație.

(2) Conducătorii subunităților din structura institutului național răspund în fața consiliului de administrație și a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceștia.

Art. 10. -

(1) Consiliul de administrație este format din 7 membri, cetățeni români, numiți prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului național, care este președintele consiliului de administrație;

b) președintele consiliului științific al institutului național;

c) un reprezentant al autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(3) Ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt specialiști din domeniu specific de activitate al institutului național, numiți prin ordin emis de conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Din categoria specialiștilor pot face parte și reprezentanți ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului național.

(5) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de același organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administrației publice centrale reprezentat în consiliul de administrație, dacă este cazul.

Art. 11. -

(1) Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfășurată în calitatea de membri ai consiliului de administrație aceștia beneficiază de o indemnizație lunară stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului național.

(3) Persoanele numite membri ai consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație ale institutelor naționale și nu pot participa în aceeași calitate la alte unități cu care institutul național are relații contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal, soțul/soția ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la alte unități cu același profil sau cu care institutul național se află în relații comerciale directe.

Art. 12. -

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă, la propunerea consiliului științific, strategia și programele concrete de dezvoltare a institutului național, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului național, înființarea, desființarea și comasarea de subunități din structura acestuia;

c) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează și avizează situațiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institutul național în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul național și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru ale bugetului de venituri și cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează a fi realizate de institutul național;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum și concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului național, în condițiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 și stabilește modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilităților în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile și comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului național.

(2) Consiliul de administrație exercită orice alte atribuții stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 13. -

(1) Consiliul de administrație hotărăște în problemele privind activitatea institutului național, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

(2) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, avizat de conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 14. -

(1) Consiliul de administrație se întrunește de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului național o cer, la convocarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.

(2) Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședintele ales de către membrii acestuia.

Art. 15. -

(1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința consiliului de administrație poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 16. -

La ședințele consiliului de administrație participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.

Art. 17. -

Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 18. -

(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători, în condițiile legii, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului național.

(2) Membrii consiliului de administrație care s-au abținut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul național nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului de administrație și dacă au anunțat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administrație care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) și (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului național ca urmare a acestui fapt.

Art. 19. -

În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administrație prezintă autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activității institutului național și a consiliului de administrație desfășurate în anul precedent, precum și asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.

Art. 20. -

Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de institutul național. Atribuțiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație.

Art. 21. -

(1) Conducerea operativă a institutului național este asigurată de un comitet de direcție, compus din directorul general și conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului național.

(2) La ședințele comitetului de direcție participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.

Art. 22. -

(1) Comitetul de direcție exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor propuse de directorul general și aprobate de consiliul de administrație.

(2) Comitetul de direcție stabilește acțiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului național;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri și cheltuieli;

d) programul de investiții;

e) sistemul de asigurare a calității;

f) alte obligații.

Art. 23. -

Comitetul de direcție se întrunește săptămânal și ori de câte ori interesele institutului național o impun.

Art. 24. -

(1) La nivelul subunităților din institutul național se organizează și funcționează comitetul de conducere, care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al institutului național și este prezidat de directorul subunității respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de directorul general al institutului național și aprobate de consiliul de administrație.

Art. 25. -

(1) Activitatea curentă a institutului național este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecție organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Directorul general, numit în condițiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 26. -

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului național în relațiile cu celelalte organe, organizații și cu operatoriii economici, precum și cu persoane fizice din țară și din străinătate;

b) stabilește atribuțiile, competențele și relațiile la nivelul subunităților și departamentelor institutului național, precum și relațiile acestora cu terții, cu avizul consiliului de administrație;

c) propune consiliului de administrație modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului național;

d) numește directorii și conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului național, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcție, și îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administrație;

e) angajează și concediază personalul institutului național, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului național și a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcție; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri și urmărește realizarea operațiunilor de comerț interior și de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atribuții și răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului național de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condițiile legii, o parte din atribuțiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului național;

l) exercită orice alte atribuții ce îi sunt delegate de consiliul de administrație.

Art. 27. -

(1) Consiliul științific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului național care desfășoară activități de cercetare- dezvoltare.

(2) Consiliul științific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariați ai institutului național, aleși pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul național.

(3) Din consiliul științific fac parte, de drept, directorul general și directorul științific al institutului național.

(4) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret de către membrii consiliului științific.

(5) Consiliul științific se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administrație.

Art. 28. -

Atribuțiile principale ale consiliului științific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare a domeniului și la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează și urmărește realizarea lucrărilor de cercetare științifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administrație programul anual de cercetare-dezvoltare și inovare al institutului național;

d) avizează hotărârile consiliului de administrație care implică politica de cercetare a institutului național și a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfecționarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează și coordonează desfășurarea manifestărilor cu caracter științific;

g) avizează acțiunile de cooperare, interne și internaționale, cu scop științific;

h) avizează acordarea de burse de studii și stagii de perfecționare în țară și în străinătate.

CAPITOLUL IV Bugetul de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. Relații financiare

Art. 29. -

(1) Institutul național întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, și situațiile financiare, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situațiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condițiile legii.

Art. 30. -

(1) Veniturile și cheltuielile institutului național se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește pe baza indicatorilor de performanță stabiliți de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 31. -

Institutul național determină anual volumul de venituri de realizat și de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 32. -

(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale și prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plății salariilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabilește prin ordin al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 33. -

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului național nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare.

Art. 34. -

(1) Institutul național hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanțarea efectuându-se din surse proprii și din credite bancare, precum și din surse bugetare, prin ministerul coordonator potrivit legii.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, achiziționării de aparatură, echipamente și instalații pentru institutul național.

(3) Execuția investițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează potrivit legii.

Art. 35. -

(1) Operațiunile de încasări și plăți ale institutului național se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România și prin unități de trezorerie.

(2) Institutul național poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă și a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul național poate efectua operațiuni de comerț exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitățile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 36. -

Institutul național își va organiza controlul financiar preventiv propriu și auditul financiar, potrivit legii.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 37. -

Litigiile institutului național cu persoane fizice sau juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanțelor judecătorești române de competențe, conform legislației în vigoare.

Art. 38. -

Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare a institutului național se pot face la propunerea consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 39. -

Statutul de institut național se reînnoiește la termenul și în condițiile stabilite de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2.a)

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, denumit în continuare institut național, cu sediul în municipiul Constanța, bulevardul Mamaia nr. 300, județul Constanța, este persoană juridică de drept public română ce își desfășoară activitatea în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin care acesta își realizează atribuțiile în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(2) Institutul național funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente, organizează și conduce contabilitatea potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, și reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Institutul național își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Institutul național are ca scop desfășurarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul ecologiei și protecției mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine și costiere, precum și al gestionării resurselor vii din Marea Neagră și din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerințelor de interes național și internațional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră.

(2) Institutul național participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia națională de cercetare, constituie baze de competență științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate, patrimoniul și structura organizatorică și funcțională

Art. 3. -

(1) Obiectul de activitate al institutului național cuprinde în principal activități de cercetare-dezvoltare și cercetări fundamentale, aplicative și de dezvoltare tehnologică în domeniul oceanologiei și protecției mediului. În cadrul cercetării științifice și tehnologice în domeniul ecologiei și protecției mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine și costiere, precum și al gestionării resurselor vii din Marea Neagră și din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerințelor de interes național și internațional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră, principalele activități sunt:

A. Activități de cercetare-dezvoltare:

1) în cadrul Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare;

1.1. activități de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare, al programului-nucleu, al planurilor sectoriale și al cooperării internaționale de domeniu:

1.1.1. aprofundarea cunoașterii interacțiunilor la nivelul componentelor abiotice ale mediului marin;

1.1.2. cunoașterea proceselor de bază în evoluția sistemului climatic/hidrologic, în special la interfața uscat-mare-atmosferă;

1.1.3. cunoașterea proceselor morfodinamice ale litoralului, reabilitarea și protecția prin tehnologii integrate a zonei costiere împotriva eroziunii prin evaluarea, modelarea și monitorizarea acestora, lucrări de batimetrie, curentometrie, topografie și elaborarea de hărți tematice și atlase;

1.1.4. aprofundarea cunoașterii structurii, funcționării și productivității ecosistemului marin/paramarin;

1.1.5. evaluarea și supravegherea evoluției biodiversității în zona costieră și a lacurilor litorale;

1.1.6. evaluarea și prognozarea resurselor marine vii;

1.1.7. modelarea proceselor de bază în funcționarea ecosistemului marin;

1.1.8. evaluarea modificărilor mediului sub influența factorilor antropici și impactul acestor manifestări asupra resurselor naturale și a biodiversității;

1.1.9. evaluarea impactului activităților antropice asupra calității factorilor de mediu;

1.1.10. renaturarea și reabilitarea habitatelor marine și paramarine modificate prin intervenții antropice inadecvate;

1.1.11. redresarea ecologică a populațiilor unor organisme marine aflate în declin;

1.1.12. evaluarea riscului de mediu, predicția, prevenirea și reducerea acestuia;

1.1.13. perfecționarea tehnicilor și tehnologiilor de protecție a habitatelor marine în situații de urgență;

1.1.14. elaborarea biotehnologiilor de acvacultură în mediul marin și dulcicol, desfășurarea activităților la nivel de pilot;

1.1.15. elaborarea și optimizarea tehnologiilor de pescuit, de valorificare și industrializare a resurselor marine;

1.1.16. cercetări halieutice integrate desfășurate în zona economică exclusivă a României sau în alte zone marine de interes;

1.1.17. dezvoltarea și diversificarea utilizării Sistemului informațional geografic (GIS) și a tehnicilor de teledetecție în sfera cercetării marine;

1.1.18. fundamentarea științifică a procesului de gestionare integrată a zonei costiere, a planificării spațiale în domeniu, în raport cu cerințele dezvoltării sale durabile;

1.1.19. fundamentarea științifică a actelor legislative și normative care reglementează protecția mediului marin, gestionarea resurselor marine vii;

1.1.20. implementarea convențiilor/acordurilor internaționale la Marea Neagră în care România este parte semnatară, susținerea procesului prin studii și cercetări în domeniu;

1.1.21. fundamentarea și asigurarea sprijinului științific al procesului de aliniere a legislației naționale la cerințele Uniunii Europene în domeniul gestionării mediului marin și al zonei costiere;

1.1.22. implementarea actelor normative ale Uniunii Europene aplicabile mediului marin;

1.2. activități de cercetare-dezvoltare cu caracter aplicativ:

1.2.1. dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ și în laborator;

1.2.2. elaborarea, îmbunătățirea și adoptarea de tehnici, metode și standarde în domeniul cunoașterii/monitorizării și supravegherii calității mediului marin;

1.2.3. elaborarea de studii și cercetări în domeniul său de activitate, la solicitarea unor operatori economici;

1.2.4. proiectarea, experimentarea și producerea de echipamente de cercetare în domeniul său de activitate;

1.2.5. elaborarea bazelor de date oceanografice proprii și asigurarea fluxului informațional pentru optimizarea deciziei în situații de mediu cu caracter deosebit;

1.2.6. elaborarea planurilor strategice de acțiune sectoriale privind conservarea, protecția și exploatarea mediului marin și a componentelor sale sistemice);

1.2.7. elaborarea Raportului național anual privind starea mediului marin;

1.2.8. elaborarea documentațiilor aferente îndeplinirii obligațiilor asumate prin convenții/acorduri internaționale în sfera de activitate;

B. Activități conexe domeniului de cercetare-dezvoltare:

2.1. coordonarea, expertiza și consultanța științifică pentru activități de cercetare în domeniul marin (desfășurate de alte instituții de cercetare, persoane juridice sau fizice);

2.2. colaborarea și reprezentarea științifică națională în relațiile cu toate organismele/organizațiile internaționale implicate în cunoașterea, protecția și exploatarea mediului marin, structuri față de care România are calitatea de membru;

2.3. colaborarea cu instituții și persoane juridice din străinătate pentru desfășurarea în comun de cercetări în domeniu, pe bază de programe informaționale, bilaterale sau alte forme de conlucrare;

2.4. asistență tehnică, expertiză de specialitate, studii de impact și bilanț de mediu, evaluări de risc, alte categorii de expertize în domeniu, la cererea persoanelor fizice și juridice, a unor instituții din țară și din străinătate;

2.5. participarea la consorții pentru realizarea în comun cu alte instituții/organizații de specialitate din țară și din străinătate de aparatură și echipamente necesare dotării în domeniul propriu de activitate;

2.6. participarea, inclusiv coordonarea, la activitatea unor structuri de cooperare pe plan național sau internațional în domeniul cercetării marine, dezvoltării regionale sau euroregionale;

2.7. desfășurarea de activități de secretariat tehnic în cadrul unor organisme/organizații naționale sau internaționale de domeniu;

2.8. asigurarea reprezentării științifice a României în domeniul cercetării marine și costiere, în organismele/organizațiile internaționale, pe lângă structurile funcționale ale convențiilor/acordurilor internaționale la care România este parte semnatară;

2.9. asigurarea funcționării pe lângă institutul național, cu sprijin logistic și cu specialiști, a unor puncte focale și centre de activitate operațională în cadrul unor programe regionale și internaționale de cercetare și protecție a mediului marin/costier;

2.10. colaborarea cu instituțiile academice, cu societățile științifice de profil din țară și de peste hotare;

2.11. colaborarea cu instituțiile de învățământ superior și cu instituțiile muzeale din țară și din străinătate în domeniul schimbului sau furnizării de colecții didactice sau muzeale și a altor categorii de exponate destinate promovării interesului public față de mediul marin;

2.12. organizarea de congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde/ateliere de lucru și alte categorii de manifestări științifice în domeniul propriu de activitate, cu caracter național, regional sau internațional;

2.13. manipularea și depozitarea substanțelor chimice periculoase, a deșeurilor chimice și a precursorilor pentru desfășurarea activității de bază;

3. activități operaționale în domeniu:

3.1. responsabil științific al Programului național de monitoring fizic, chimic și biologic al mediului marin;

3.2. acordarea de asistență și consultanță științifică pentru elaborarea strategiei naționale privind mediul marin și costier;

3.3. acordarea de asistență și consultanță științifică pentru implementarea cerințelor Uniunii Europene în domeniul mediului marin și costier, în aplicarea pe plan național a prevederilor convențiilor/acordurilor internaționale la care România se constituie țară semnatară;

3.4. acordarea de asistență și consultanță științifică, de expertiză și contraexpertiză în domeniul mediului marin și costier, la solicitarea instituțiilor din teritoriu ale ministerului coordonator, a altor instituții ale autorităților locale, a operatorilor economici cu interese în zona economică exclusivă și în zona costieră;

3.5. organizarea, funcționarea și perfecționarea monitorizării integrate a mediului marin, dezvoltarea cooperărilor pe plan național în domeniu;

3.6. funcționarea laboratorului de măsurări și analize fizico-chimice acreditat conform cerințelor Uniunii Europene, asigurarea prin acesta de asistență și expertiză în domeniu, la cerere;

3.7. înființarea și asigurarea operațională a Centrului național de date oceanografice și de mediu;

3.8. înființarea și asigurarea operațională a Centrului național de biodiversitate marină;

3.9. înființarea și asigurarea operațională a Centrului-pilot de acvacultură marină;

3.10. asigurarea schimbului de date și informații pe plan național și internațional privind mediul marin și costier, prin funcționarea în cadrul institutului național a Centrului regional de activitate pentru pescuit marin;

3.11. asigurarea custodiei Ariilor Marine Protejate;

3.12. responsabil științific al implementării la nivel național a Directivei-cadru - Strategia pentru mediul marin 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 august 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin;

3.13. responsabil științific al implementării la nivel național a Programului național de colectare a datelor pescărești;

3.14. manipularea și depozitarea substanțelor chimice periculoase, a deșeurilor chimice și a precursorilor pentru desfășurarea activității de bază a institutului național;

3.15. asigurarea participării la activitățile rețelei naționale informatice pentru cercetare (RNC) și furnizarea serviciilor de internet în cadrul acesteia;

3.16. informarea publică;

4. activități de formare și specializare profesională:

4.1. formarea și perfecționarea personalului de cercetare-dezvoltare propriu, prin susținerea specializărilor postuniversitare în țară și în străinătate;

4.2. formarea și perfecționarea personalului managerial în domeniul de activitate al institutului național, în managementul cercetării științifice, prin susținerea specializărilor postuniversitare în țară și în străinătate;

4.3. susținerea și asigurarea funcționării Centrului de formare-perfecționare pentru meserii de mediu, a Centrului de formare-perfecționare a lucrătorilor din pescăria marină, centre acreditate și funcționale în cadrul institutului național;

4.4. colaborarea cu instituțiile de învățământ superior, preuniversitar și cu organizațiile nonguvernamentale în cadrul programelor de educație ecologică;

4.5. colaborarea cu instituțiile de învățământ superior cu preocupări formative în domeniul cunoașterii, protecției, explorării-exploatării mediului marin și costier, prin asigurarea asistenței de specialitate în procesul formativ, asigurarea de facilități pentru lucrări de laborator și practici tematice estivale;

4.6. elaborarea și supunerea spre aprobare ministerului coordonator de norme metodologice privind:

a) acțiuni de autorizare și control referitoare la calitatea componentelor mediului marin;

b) procedurile de acreditare a laboratoarelor proprii și de aplicare a sistemului de calitate a datelor;

5. activități de editare și tipărire a publicațiilor de specialitate:

5.1. periodicul "Cercetări marine - Recherches marines";

5.2. studii, rapoarte, sinteze din domeniul cunoașterii și protecției mediului marin și costier, cu apariții neregulate;

5.3. cărți de specialitate, determinatoare pentru organismele marine, broșuri, materiale promoționale privind institutul național și activitatea acestuia, materiale de educație ecologică sau de promovare a manifestărilor științifice;

6. activități de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul cunoașterii și protecției mediului marin și costier, precum și din domeniul tehnologiei marine, în conformitate cu legislația în vigoare;

7. valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul cunoașterii și protecției mediului marin și costier, în conformitate cu legislația în vigoare;

8. prestări de servicii sau activități de producție, în sfera domeniului propriu de activitate, în cooperare cu instituții colaboratoare, pentru susținerea transferului tehnologic, valorificarea cercetării, participarea la activități expoziționale, totul în conformitate cu legislația în vigoare;

9. activități de comerț interior și de import/export în vederea susținerii cercetării și dezvoltării tehnologice în domeniul său de activitate.

(2) Institutul național poate desfășura, în secundar, activități comerciale și de producție, conform regulamentului propriu, și se înregistrează la registrul comerțului ca Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare (INCD).

(3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul național poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare- dezvoltare privind domeniile strategice și de apărare națională sau poate desfășura și alte activități conexe, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Activitățile principale și secundare desfășurate de institutul național sunt clasificate conform Clasificării activităților din economia națională (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, CAEN), astfel:

I. Activitatea principală:

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

II. Activități secundare:

7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;

7111 - Activități de arhitectură;

7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 - Activități de testări și analize tehnice;

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice;

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate;

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

8412 - Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială;

8541 - Învățământul superior non-universitar;

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;

8411 - Servicii de administrație publică generală;

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informațiilor;

6312 - Activități ale portalurilor web;

6910 - Activități juridice;

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;

5811 - Activități de editare a cărților;

5812 - Activități de editare a ghidurilor, compendii, liste, liste de adrese și similare;

5819 - Alte activități de editare;

5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

1814 - Legătorie și servicii conexe;

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4623 - Comerțul cu ridicata al animalelor vii;

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

3900 - Activități și servicii de decontaminare;

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;

0129 - Cultivarea altor plante permanente;

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

0312 - Pescuitul în ape dulci.

Art. 4. -

(1) Patrimoniul institutului național se stabilește pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.

(2) Institutul național administrează, cu diligența unui bun proprietar, bunuri proprietate publică și privată a statului, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică și privată a statului administrate de institutul național, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în anexa nr. 2.b) la hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Patrimoniul institutului național poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile, inprescriptibile și nu pot fi constituite drept garanții.

(5) În exercitarea drepturilor sale, institutul național posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acestea în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(6) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate, în condițiile legii, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 5. -

(1) Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanțat parțial sau total din fonduri publice aparțin contractorilor care execută în mod direct activitățile prevăzute în contractul de finanțare și/sau angajaților acestora, conform contractelor de finanțare și legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor. În cazul execuției de către mai mulți contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul național poate înființa societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau poate dobândi acțiuni sau părți sociale în cadrul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform legii, cu acordul consiliului de administrație și al consiliului științific al institutului național. Pentru aceasta, institutul național își poate angaja exclusiv experiența științifică și tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, rețete sau alte forme de cunoaștere și experiență, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.

Art. 6. -

(1) Institutul național poate avea în structură subunități, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secții, laboratoare și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Înființarea sau desființarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică a institutului național se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), și următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relații publice și mass-media, achiziții.

(3) În funcție de specificul activității, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administrație, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unități din țară sau din străinătate.

CAPITOLUL III Organele de conducere

Art. 7. -

Conducerea INCD este asigurată de:

a) consiliul de administrație;

b) comitetul de direcție;

c) directorul general.

Art. 8. -

Orientarea și coordonarea activității tehnico- științifice din institutul național sunt asigurate de consiliul științific.

Art. 9. -

(1) Relațiile dintre subunitățile aflate în structura institutului național, precum și relațiile acestora cu terții sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului național, cu avizul consiliului de administrație.

(2) Conducătorii subunităților din structura institutului național răspund în fața consiliului de administrație și a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceștia.

Art. 10. -

(1) Consiliul de administrație este format din 7 membri, cetățeni români, numiți prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului național, care este președintele consiliului de administrație;

b) președintele consiliului științific al institutului național;

c) un reprezentant al autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

(3) Ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt specialiști din domeniu specific de activitate al institutului național, numiți prin ordin emis de conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Din categoria specialiștilor pot face parte și reprezentanți ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului național.

(5) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de același organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administrației publice centrale reprezentat în consiliul de administrație, dacă este cazul.

Art. 11. -

(1) Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfășurată în calitatea de membri ai consiliului de administrație aceștia beneficiază de o indemnizație lunară stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului național.

(3) Persoanele numite membri ai consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație ale institutelor naționale și nu pot participa în aceeași calitate la alte unități cu care institutul național are relații contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal, soțul/soția ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la alte unități cu același profil sau cu care institutul național se află în relații comerciale directe.

Art. 12. -

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă, la propunerea consiliului științific, strategia și programele concrete de dezvoltare a institutului național, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului național, înființarea, desființarea și comasarea de subunități din structura acestuia;

c) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează și avizează situațiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institutul național în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul național și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru ale bugetului de venituri și cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează a fi realizate de institutul național;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum și concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului național, în condițiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 și stabilește modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilităților în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile și comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului național.

(2) Consiliul de administrație exercită orice alte atribuții stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 13. -

(1) Consiliul de administrație hotărăște în problemele privind activitatea institutului național, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

(2) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare avizat de conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 14. -

(1) Consiliul de administrație se întrunește de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului național o cer, la convocarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.

(2) Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședintele ales de către membrii acestuia.

Art. 15. -

(1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința consiliului de administrație poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 16. -

La ședințele consiliului de administrație participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.

Art. 17. -

Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 18. -

(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători, în condițiile legii, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului național.

(2) Membrii consiliului de administrație care s-au abținut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul național nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului de administrație și dacă au anunțat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administrație care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) și (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului național ca urmare a acestui fapt.

Art. 19. -

În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administrație prezintă autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activității institutului național și a consiliului de administrație desfășurate în anul precedent, precum și asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.

Art. 20. -

Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de institutul național. Atribuțiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație.

Art. 21. -

(1) Conducerea operativă a institutului național este asigurată de un comitet de direcție, compus din directorul general și conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului național.

(2) La ședințele comitetului de direcție participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.

Art. 22. -

(1) Comitetul de direcție exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor propuse de directorul general și aprobate de consiliul de administrație.

(2) Comitetul de direcție stabilește acțiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului național;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri și cheltuieli;

d) programul de investiții;

e) sistemul de asigurare a calității;

f) alte obligații.

Art. 23. -

Comitetul de direcție se întrunește săptămânal și ori de câte ori interesele institutului național o impun.

Art. 24. -

(1) La nivelul subunităților din institutul național se organizează și funcționează comitetul de conducere, care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al institutului național și este prezidat de directorul subunității respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de directorul general al institutului național și aprobate de consiliul de administrație.

Art. 25. -

(1) Activitatea curentă a institutului național este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecție organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Directorul general, numit în condițiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 26. -

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului național în relațiile cu celelalte organe, organizații și cu operatorii economici, precum și cu persoane fizice din țară și din străinătate;

b) stabilește atribuțiile, competențele și relațiile la nivelul subunităților și departamentelor institutului național, precum și relațiile acestora cu terții, cu avizul consiliului de administrație;

c) propune consiliului de administrație modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului național;

d) numește directorii și conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului național, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcție, și îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administrație;

e) angajează și concediază personalul institutului național, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului național și a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcție; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri și urmărește realizarea operațiunilor de comerț interior și de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atribuții și răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului național de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condițiile legii, o parte din atribuțiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului național;

l) exercită orice alte atribuții ce îi sunt delegate de consiliul de administrație.

Art. 27. -

(1) Consiliul științific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului național care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul științific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariați ai institutului național, aleși pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul național.

(3) Din consiliul științific fac parte, de drept, directorul general și directorul științific ai institutului național.

(4) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret de către membrii consiliului științific.

(5) Consiliul științific se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administrație.

Art. 28. -

Atribuțiile principale ale consiliului științific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare a domeniului și la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează și urmărește realizarea lucrărilor de cercetare științifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administrație programul anual de cercetare-dezvoltare și inovare al institutului național;

d) avizează hotărârile consiliului de administrație care implică politica de cercetare a institutului național și a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfecționarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează și coordonează desfășurarea manifestărilor cu caracter științific;

g) avizează acțiunile de cooperare, interne și internaționale, cu scop științific;

h) avizează acordarea de burse de studii și stagii de perfecționare în țară și în străinătate.

CAPITOLUL IV Bugetul de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. Relații financiare

Art. 29. -

(1) Institutul național întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, și situațiile financiare, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situațiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condițiile legii.

Art. 30. -

(1) Veniturile și cheltuielile institutului național se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește pe baza indicatorilor de performanță stabiliți de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 31. -

Institutul național determină anual volumul de venituri de realizat și de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 32. -

(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale și prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plății salariilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabilește prin ordin al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 33. -

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului național nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare.

Art. 34. -

(1) Institutul național hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanțarea efectuându-se din surse proprii și din credite bancare, precum și din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, achiziționării de aparatură, echipamente și instalații pentru institutul național.

(3) Execuția investițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează potrivit legii.

Art. 35. -

(1) Operațiunile de încasări și plăți ale institutului național se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România și prin unități de trezorerie.

(2) Institutul național poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă și a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul național poate efectua operațiuni de comerț exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitățile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 36. -

Institutul național își va organiza controlul financiar preventiv propriu și auditul financiar, potrivit legii.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 37. -

Litigiile institutului național cu persoane fizice sau juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanțelor judecătorești române de competențe, conform legislației în vigoare.

Art. 38. -

Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare a institutului național se pot face la propunerea consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 39. -

Statutul de institut național se reînnoiește la termenul și în condițiile stabilite de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3.a)

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, denumit în continuare institut național, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, județul Tulcea, este persoană juridică de drept public română ce își desfășoară activitatea în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin care acesta își realizează atribuțiile în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(2) Institutul național funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente, organizează și conduce contabilitatea potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Institutul național își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Institutul național are ca scop desfășurarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei și protecției mediului, fundamentarea managementului în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" și în alte zone umede de interes național și internațional pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă.

(2) Institutul național participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia națională de cercetare, constituie baze de competență științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate, patrimoniul și structura organizatorică și funcțională

Art. 3. -

(1) Obiectul de activitate al institutului național cuprinde în principal activități de cercetare-dezvoltare și cercetări fundamentale, aplicative și de dezvoltare tehnologică în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei și protecției mediului. În cadrul cercetării științifice și tehnologice în domeniul ecologiei și protecției mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" și în alte zone umede de interes național și internațional pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă, principalele activități sunt:

A. Activități de cercetare-dezvoltare:

1. activități de cercetare-dezvoltare și inovare:

1.1. în cadrul Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare:

1.1.1. structura, evoluția și funcționarea ecosistemelor specifice pentru zonele umede;

1.1.2. monitorizarea biodiversității și a factorilor de mediu;

1.1.3. modelarea proceselor de bază în funcționarea ecosistemelor;

1.1.4. valorificarea durabilă a resurselor naturale (piscicole, vegetale, cinegetice și peisagistice);

1.1.5. evaluarea și propunerea de măsuri pentru reducerea impactului antropic;

1.1.6. renaturarea și reabilitarea ecologică a ecosistemelor degradate prin intervenții antropice inadecvate;

1.1.7. reconstrucția ecologică;

1.1.8. redresarea ecologică a populațiilor unor specii aflate în declin;

1.1.9. armonizarea intereselor economice și sociale cu obiectivele de conservare a diversității biologice;

1.1.10. dezvoltarea sistemului informațional geografic, spațial planning a utilizării tehnicilor de teledetecție;

1.1.11. strategii de conservare a biodiversității și de valorificare durabilă a resurselor naturale;

1.1.12. studii socioantropologice;

1.1.13. planuri de management pentru gestionarea zonelor umede, planuri de management integrat al zonelor costiere, managementul riscului la inundații și managementul resurselor acvatice;

1.1.14. elaborarea de hărți tematice, atlase și monografii;

1.1.15. fundamentarea științifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecția mediului;

1.1.16. cercetări și studii specifice pentru implementarea convențiilor internaționale pe probleme de mediu la care România a aderat;

1.1.17. studii privind schimbări globale, în principal studiul modificărilor climatice și al impactului acestora asupra mediului înconjurător;

1.1.18. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Uniunii Europene în domeniul apelor și protecției naturii;

1.1.19. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Uniunii Europene în domeniul apelor și protecției naturii;

1.1.20. cercetare-dezvoltare în biotehnologie: cercetare genetică, ordonare/sinteză/amplificare a ADN-ului;

1.2.1. studii de specialitate-suport pentru elaborarea soluțiilor de renaturare, reconstrucție ecologică și îmbunătățire a condițiilor de mediu;

1.2.2. studii de impact și bilanțuri de mediu;

1.2.3. proiecte de cercetare internaționale în domenii care privesc zonele umede de interes conservativ pentru floră și faună;

1.2.4. cercetări aplicative pentru adaptarea tehnologiilor de producție din zonele amenajate agricol, piscicol și silvic la cerințele protecției mediului;

1.2.5. testarea de pesticide, erbicide și tehnologii;

1.2.6. colaborarea cu alte institute naționale, instituții academice și cu societăți științifice în sfera preocupărilor privind protecția mediului, pescuitul și acvacultura;

1.2.7. organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese și alte manifestări științifice cu caracter intern și internațional în domeniul său de activitate;

1.3. participarea la realizarea planurilor sectoriale și a programelor-nucleu;

1.4. participarea în cadrul programelor internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare, prin:

1.4.1. cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaționale (programele Uniunii Europene);

1.4.2. participarea la programe internaționale în rețeaua ariilor protejate Natura 2000;

1.4.3. colaborări cu organisme internaționale implicate în activități legate de conservarea și protecția mediului;

1.4.4. colaborări cu persoane juridice pentru desfășurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate;

1.4.5. participarea la sesiuni, simpozioane, congrese și la alte manifestări științifice în domeniul propriu de activitate.

B. Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare:

2.1. participarea la elaborarea strategiei domeniului prin realizarea de:

2.1.1. studii și proiecte pentru executarea lucrărilor de reconstrucție ecologică și îmbunătățire a condițiilor de mediu;

2.1.2. studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru lucrări de amenajări piscicole, amenajări agricole, construcții hidrotehnice, construcții civile, industriale și agrozootehnice;

2.1.3. studii și proiecte pentru alimentări cu apă și canalizări, instalații termice, frigorifice, de ventilație-climatizare și de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori;

2.1.4. lucrări de cadastru, geodezie și cartografie;

2.1.5. studii topografice, geotehnice, pedologice și hidrologice pentru fundamentarea proiectelor de investiții;

2.1.6. studii de fezabilitate, evaluări de active, documentații pentru participarea la licitații pentru lucrări de proiectare și execuție;

2.1.7. expertize privind starea și situația construcțiilor, echipamentelor și instalațiilor aferente;

2.2. formarea și specializarea profesională, respectiv:

2.2.1. pregătire profesională și specializare de nivel mediu;

2.2.2. pregătire profesională de nivel postuniversitar și doctorat, potrivit legii;

2.2.3. efectuarea practicii studențești în specialități de profil, organizarea cursurilor de informare și perfecționare științifică a personalului didactic de nivel general și mediu;

2.2.4. formarea și perfecționarea personalului managerial în activitatea de protecție a mediului și de gestionare a resurselor biologice naturale;

2.2.5. colaborarea cu organizații neguvernamentale, cu licee și școli în cadrul programelor de educație ecologică;

2.3. consultanță și asistență de specialitate, și anume:

2.3.1. acordarea de asistență tehnică și consultanță în domeniul conservării și protecției mediului;

2.3.2. consultanță pentru armonizarea legislației române cu legislația Uniunii Europene în domeniul mediului;

2.3.3. asistență științifică, expertize de specialitate și servicii de consultanță în domeniul de activitate;

2.3.4. asistență tehnică pentru proiectarea și execuția obiectivelor de investiții;

2.4. editarea și tipărirea publicațiilor de specialitate:

2.4.1. analele științifice ale institutului;

2.4.2. buletine de informare științifică și tehnică;

2.4.3. studii, rapoarte, sinteze, hărți tematice, monografii, atlase și alte publicații în domeniul propriu de activitate;

2.5. prestări de servicii:

2.5.1. analize de laborator fizico-chimice (apă, soluri, produse alimentare), hidrobiologice, analize genetice pentru identificarea speciilor;

2.5.2. închirierea navelor din dotarea institutului pentru: activități de cercetare, de educație ecologică și ecoturism;

2.5.3. prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;

2.6. participarea la realizarea transferului tehnologic:

2.6.1. rezultatele obținute în activitatea de cercetare-dezvoltare, și anume: rapoarte anuale, strategii, planuri de management, recomandări, publicații, baze de date, modele, sisteme, tehnici, soft, soluții, hărți tematice, vor fi utilizate conform prevederilor legale de către autoritățile publice centrale și locale, comunitatea științifică, organizații neguvernamentale și operatori economici în domeniul protecției mediului;

2.6.2. organizarea de sesiuni științifice și cursuri de instruire în domeniul protecției mediului;

2.6.3. implementarea de tehnologii specifice de acvacultură, agricultură și silvicultură în stații-pilot;

2.7. execuția de unicate și serii mici în cadrul activității de microproducție, producerea și livrarea de material biologic pentru repopularea ecosistemelor naturale, precum și în sisteme de cultură;

2.8. activități de comerț interior și de import-export aferente obiectului de activitate, în condițiile legii;

2.9. prestări de servicii sau activități de producție în sfera domeniului propriu de activitate, în cooperare cu instituții colaboratoare, pentru susținerea transferului tehnologic, valorificarea cercetării, participarea la activități expoziționale, totul în conformitate cu legislația în vigoare;

2.10. activități de comerț interior și de import/export în vederea susținerii cercetării și dezvoltării tehnologice în domeniul său de activitate.

(2) Institutul național poate desfășura, în secundar, activități comerciale și de producție, conform regulamentului propriu, și se înregistrează la registrul comerțului ca Institut Național de Cercetare-Dezvoltare (INCD).

(3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul național poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice și de apărare națională sau poate desfășura și alte activități conexe, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Activitățile principale și secundare desfășurate de institutul național sunt clasificate conform Clasificării activităților din economia națională (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN), astfel:

I. Activitatea principală:

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

II. Activități secundare:

7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;

7111 - Activități de arhitectură;

7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 - Activități de testări și analize tehnice;

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice;

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate;

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

8412 - Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială;

8541 - Învățământul superior non-universitar;

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;

8411 - Servicii de administrație publică generală;

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informațiilor;

6312 - Activități ale portalurilor web;

6910 - Activități juridice;

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;

5811 - Activități de editare a cărților;

5812 - Activități de editare a ghidurilor, compendii, liste, liste de adrese și similare;

5819 - Alte activități de editare;

5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

1814 - Legătorie și servicii conexe;

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4623 - Comerțul cu ridicata al animalelor vii;

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

3900 - Activități și servicii de decontaminare;

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;

0129 - Cultivarea altor plante permanente;

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

0312 - Pescuitul în ape dulci.

Art. 4. -

(1) Patrimoniul institutului național se stabilește pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.

(2) Institutul național administrează, cu diligența unui bun proprietar, bunuri proprietate publică și privată a statului, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică și privată a statului administrate de institutul național, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în anexa nr. 3.b) la hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Patrimoniul institutului național poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile și nu pot fi constituite drept garanții.

(5) În exercitarea drepturilor sale, institutul național posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acestea în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(6) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate, în condițiile legii, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 5. -

(1) Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanțat parțial sau total din fonduri publice aparțin contractorilor care execută în mod direct activitățile prevăzute în contractul de finanțare și/sau angajaților acestora, conform contractelor de finanțare și legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor. În cazul execuției de către mai mulți contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul național poate înființa societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau poate dobândi acțiuni ori părți sociale în cadrul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform legii, cu acordul consiliului de administrație și al consiliului științific ale institutului național. Pentru aceasta, institutul național își poate angaja exclusiv experiența științifică și tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, rețete sau alte forme de cunoaștere și experiență, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.

Art. 6. -

(1) Institutul național poate avea în structură subunități, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secții, laboratoare și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Înființarea sau desființarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică a institutului național se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare și cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), și următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relații publice și mass-media, achiziții.

(3) În funcție de specificul activității, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administrație, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unități din țară sau din străinătate.

CAPITOLUL III Organele de conducere

Art. 7. -

Conducerea institutului național este asigurată de:

a) consiliul de administrație;

b) comitetul de direcție;

c) directorul general.

Art. 8. -

Orientarea și coordonarea activității tehnico- științifice din institutul național sunt asigurate de consiliul științific.

Art. 9. -

(1) Relațiile dintre subunitățile aflate în structura institutului național, precum și relațiile acestora cu terții sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului național, cu avizul consiliului de administrație.

(2) Conducătorii subunităților din structura institutului național răspund în fața consiliului de administrație și a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceștia.

Art. 10. -

(1) Consiliul de administrație este format din 7 membri, cetățeni români, numiți prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului național, care este președintele consiliului de administrație;

b) președintele consiliului științific al institutului național;

c) un reprezentant al autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(3) Ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt specialiști din domeniul specific de activitate al institutului național, numiți prin ordin emis de conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Din categoria specialiștilor pot face parte și reprezentanți ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului național.

(5) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de același organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administrației publice centrale reprezentat în consiliul de administrație, dacă este cazul.

Art. 11. -

(1) Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfășurată în calitatea de membri ai consiliului de administrație aceștia beneficiază de o indemnizație lunară stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului național.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație ale institutelor naționale și nu pot participa în aceeași calitate la alte unități cu care institutul național are relații contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal, soțul/soția ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni ori asociați la alte unități cu același profil sau cu care institutul național se află în relații comerciale directe.

Art. 12. -

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă, la propunerea consiliului științific, strategia și programele concrete de dezvoltare a institutului național, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului național, înființarea, desființarea și comasarea de subunități din structura acestuia;

c) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează și avizează situațiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institutul național în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul național și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează a fi realizate de institutul național;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum și concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului național, în condițiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 și stabilește modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilităților în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile și comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului național.

(2) Consiliul de administrație exercită orice alte atribuții stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 13. -

(1) Consiliul de administrație hotărăște în problemele privind activitatea institutului național, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

(2) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare avizat de conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 14. -

(1) Consiliul de administrație se întrunește de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului național o cer, la convocarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.

(2) Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședintele ales de către membrii acestuia.

Art. 15. -

(1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința consiliului de administrație poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 16. -

La ședințele consiliului de administrație participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.

Art. 17. -

Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 18. -

(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători, în condițiile legii, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului național.

(2) Membrii consiliului de administrație care s-au abținut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul național nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului de administrație și dacă au anunțat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administrație care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) și (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului național ca urmare a acestui fapt.

Art. 19. -

În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administrație prezintă autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activității institutului național și a consiliului de administrație desfășurate în anul precedent, precum și asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.

Art. 20. -

Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de institutul național. Atribuțiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație.

Art. 21. -

(1) Conducerea operativă a institutului național este asigurată de un comitet de direcție, compus din directorul general și conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului național.

(2) La ședințele comitetului de direcție participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul național sau un reprezentant al salariaților, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.

Art. 22. -

(1) Comitetul de direcție exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor propuse de directorul general și aprobate de consiliul de administrație.

(2) Comitetul de direcție stabilește acțiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului național;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri și cheltuieli;

d) programul de investiții;

e) sistemul de asigurare a calității;

f) alte obligații.

Art. 23. -

Comitetul de direcție se întrunește săptămânal și ori de câte ori interesele institutului național o impun.

Art. 24. -

(1) La nivelul subunităților din institutul național se organizează și funcționează comitetul de conducere, care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al institutului național și este prezidat de directorul subunității respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de directorul general al institutului național și aprobate de consiliul de administrație.

Art. 25. -

(1) Activitatea curentă a institutului național este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecție organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Directorul general, numit în condițiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 26. -

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului național în relațiile cu celelalte organe, organizații și operatori economici, precum și cu persoane fizice din țară și din străinătate;

b) stabilește atribuțiile, competențele și relațiile la nivelul subunităților și departamentelor institutului național, precum și relațiile acestora cu terții, cu avizul consiliului de administrație;

c) propune consiliului de administrație modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului național;

d) numește directorii și conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului național, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcție, și îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administrație;

e) angajează și concediază personalul institutului național, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului național și a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcție; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri și urmărește realizarea operațiunilor de comerț interior și de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atribuții și răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului național de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condițiile legii, o parte din atribuțiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului național;

l) exercită orice alte atribuții ce îi sunt delegate de consiliul de administrație.

Art. 27. -

(1) Consiliul științific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului național care desfășoară activități de cercetare- dezvoltare.

(2) Consiliul științific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariați ai institutului național, aleși pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul național.

(3) Din consiliul științific fac parte, de drept, directorul general și directorul științific al institutului național.

(4) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret de către membrii consiliului științific.

(5) Consiliul științific se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administrație.

Art. 28. -

Atribuțiile principale ale consiliului științific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare a domeniului și la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează și urmărește realizarea lucrărilor de cercetare științifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administrație programul anual de cercetare-dezvoltare și inovare al institutului național;

d) avizează hotărârile consiliului de administrație care implică politica de cercetare a institutului național și a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfecționarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează și coordonează desfășurarea manifestărilor cu caracter științific;

g) avizează acțiunile de cooperare, interne și internaționale, cu scop științific;

h) avizează acordarea de burse de studii și stagii de perfecționare în țară și în străinătate.

CAPITOLUL IV Bugetul de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. Relații financiare

Art. 29. -

(1) Institutul național întocmește anual buget de venituri și cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, și situațiile financiare, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situațiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condițiile legii.

Art. 30. -

(1) Veniturile și cheltuielile institutului național se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește pe baza indicatorilor de performanță stabiliți de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 31. -

Institutul național determină anual volumul de venituri de realizat și de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 32. -

(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale și prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plății salariilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabilește prin ordin al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 33. -

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului național nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 34. -

(1) Institutul național hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanțarea efectuându-se din surse proprii și din credite bancare, precum și din surse bugetare, prin ministerul coordonator potrivit legii.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, achiziționării de aparatură, echipamente și instalații pentru institutul național.

(3) Execuția investițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează potrivit legii.

Art. 35. -

(1) Operațiunile de încasări și plăți ale institutului național se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România și prin unități de trezorerie.

(2) Institutul național poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă și a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul național poate efectua operațiuni de comerț exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitățile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 36. -

Institutul național își va organiza controlul financiar preventiv propriu și auditul financiar, potrivit legii.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 37. -

Litigiile institutului național cu persoane fizice sau juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanțelor judecătorești române de competențe, conform legislației în vigoare.

Art. 38. -

Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare a institutului național se pot face la propunerea consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 39. -

Statutul de institut național se reînnoiește la termenul și în condițiile stabilite de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1.b)

Lista bunurilor aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

1. Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

1. Ordonator principal de credite Ministere sau autorități ale administrației publice centrale 13729380 Ministerul Educației și Cercetării Științifice
2. Ordonator secundar de credite 17728123 Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat RO 27282590 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Codul de clasificare

B - Anul dobândirii în folosință

În administrare/concesiune: În administrare

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică
(pe scurt)
Adresa B Valoarea de inventar
(în lei)
Baza legală
149641 (parțial) 8.29.08 Teren INCDPM- ICIM București Suprafața terenului = 77.964,01 mp Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1951 39.334.042,97 Decizia nr. 944/1951
Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2005
Hotărârea Guvernului nr. 758/2006
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
Hotărârea Guvernului nr. 120/2011
149642 8.29.08 Sediu INCDPM- ICIM București Corp clădire 0, S+P+2E, curte engleză
Suprafață construită = 966,4 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1975 6.868.000 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149644 8.28.06 Sediu INCDPM- ICIM București Hala III Canalul hidrostatic + corp C (P+3E)
Suprafață construită = 1.482,3 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1965 3.412.000 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149645 8.28.06 Sediu INCDPM- ICIM București Bază experimentală pentru mecanica rocilor și procese tehnologice
Corp (ABC)
Suprafața construită = 1.365,6 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1984 1.498.800 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149647 8.28.06 Sediu INCDPM- ICIM București Atelier pentru execuția de modelare fizică
Suprafață construită = 837 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1960 1.004.900 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149648 (parțial) 8.28.06 Sediu INCDPM- ICIM București Hale de modelare hidraulică (I+II) + stații de pompe
Suprafață construită = 3.147 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1960 2.361.400 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 120/2011
149649 8.28.06 Sediu INCDPM- ICIM București Hala IV încercări hidraulice + corp clădire (P+2E)
Suprafață construită = 1.489 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1978 1.702.700 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149650 8.28.06 Sediu INCDPM- ICIM București Hala V încercări hidraulice și platformă
Suprafață construită = 1.255 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1984 674.400 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149651 8.28.06 Sediu INCDPM- ICIM București Stand de încercări modele spațiale
Suprafață construită = 156,4 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1973 27.300 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149652 8.29.08 Sediu INCDPM- ICIM București Magazii 4 bucăți
Suprafață construită = 669,2 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1960 38.200 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149653 8.28.08 Sediu INCDPM- ICIM București Garaj auto
Suprafață construită = 174 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1965 274.200 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149654 8.29.08 Sediu INCDPM- ICIM București Cabină poartă
Suprafață construită = 8 mp
Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1965 0 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149655 8.29.08 Sediu INCDPM- ICIM București Barăci metalice 15 bucăți Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6 1960 18.700 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149656 8.29.08 Teren - Sediu INCDPM-ICIM comuna Glina Suprafață = 33.133 mp Județul Ilfov, comuna Glina 1970 416.293 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
149657 8.28.03 Sediu INCDPM comuna Glina Pavilion și laboratoare
Suprafață construită = 256,2 mp
Județul Ilfov, comuna Glina 1973 72.900 Legea nr. 337/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010

2. Lista bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

Nu este cazul.

3. Lista bunurilor proprii aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

B.1. Bunuri imobile

Nu este cazul.

B.2. Echipamente, aparatură, mijloace de transport și obiecte de inventar

Nr. crt. Grupa Denumire Valoare de inventar
(lei)
Valoare rămasă de amortizat
(lei)
Situație juridică
1. 213.1 Echipamente tehnologice 41,113.80 39,984.84 -
2. 213.2 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 1,189,386.19 576,981.89
3. 213.3 Mijloace de transport 7,400.00 6,860.41
4. 214 Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane 213,209.94 52,233.05
5. TOTAL GRUPA 2 1.451.109,93 676.060,19
6. 3.4 Alte active corporale - -
7. TOTAL GRUPA 3 - -
8. TOTAL GRUPA 2 + GRUPA 3 1.451.109,93 676.060,19
9. 803.5 Obiecte de inventar în folosință 184,335.31 82.00

Valoarea de inventar a imobilului este cea luată în evidență în contabilitate în bilanțul de la 30 iunie 2014.

ANEXA Nr. 2.b)

Lista bunurilor aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța

1. Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 13729380 Ministerul Educației și Cercetării Științifice
2. Ordonator secundar de credite 17728123 Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 1869096 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța
Nr. inv. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar
(lei)
Baza legală Situația juridică Tipul bunului
Descrierea tehnică
(pe scurt)
Adresa
104477 8.28.06 Sediu INCDM Constanța Clădire P + 2
Teren în suprafață totală = 6.100 mp
Suprafață construită = 1.450 mp
CF nr. 1017 sp
Constanța, bd. Mamaia nr. 300 1983 2.010.000 Decret nr. 465/1983;
Hotărârea Guvernului nr. 686/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
Protocol 739/03.07.2003
În administrare imobil
104479 8.29.08 Teren Suprafață = 5.160 mp
CF nr. 108921
Constanța, bd. Mamaia nr. 304 1948 1 Hotărârea Guvernului nr. 686/1999
Hotărârea Guvernului nr. 506/2010
Protocol 739/03.07.2003
În administrare imobil

2. Lista bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța

Nu este cazul.

3. Lista bunurilor proprii aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța

B.1. Bunuri imobile

Nr. crt. Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea de inventar
(lei)
Baza legală
1. Clădire Suprafață construită:
Suprafață desfășurată: 75,95 mp
Regim de înălțime: 2,50 m
Țara: România Județ: Localitatea: Constanța, Mamaia nr. 304 1932 13.746 Proprietate INCDM Grigore Antipa
2. Clădire garaj Suprafață construită: 57,65 mp
Suprafață desfășurată: 54,75 mp
Regim de înălțime: 2,60 m
Localitatea: Constanța, Mamaia nr. 300 1937 7.567 Proprietate INCDM Grigore Antipa
3. Magazie materiale Suprafață construită: 66 mp
Suprafață desfășurată: 66 mp
Regim de înălțime: 3,55 m
Localitatea: Constanța, Mamaia nr. 300 1957 7.677 Proprietate INCDM Grigore Antipa
4. Clădire casă EL-pompă Suprafață construită: 6 mp
Suprafață desfășurată: 6 mp
Regim de înălțime: 3 m
Localitatea: Ovidiu, Str. Lacului 1957 2.237 Proprietate INCDM Grigore Antipa
5. Clădire laborator cu pereți Suprafață construită: 90 mp
Suprafață desfășurată: 90 mp
Regim de înălțime: 5 m
Localitatea: Ovidiu, Str. Lacului 1965 4.826 Proprietate INCDM Grigore Antipa
6. Clădire incubație cu pereți Suprafață construită: 90 mp
Suprafață desfășurată: 90 mp
Regim de înălțime: 5 m
Localitatea: Ovidiu, Str. Lacului 1966 4.097 Proprietate INCDM Grigore Antipa
7. Baracă metalică demontabilă Suprafață construită: 45,03 mp
Suprafață desfășurată: 45,03 mp
Regim de înălțime: 4 m
Localitatea: Constanța, Mamaia nr. 300 1982 6.190 Proprietate INCDM Grigore Antipa
8. Baracă metalică Suprafață construită: 160 mp
Suprafață desfășurată: 160 mp
Regim de înălțime: 3 m
Localitatea: Constanța, Mamaia nr. 300 1988 14.660 Proprietate INCDM Grigore Antipa

B.2. Echipamente, Aparatură, Mijloace de transport și obiecte de inventar

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar
(lei)
Valoarea rămasă de amortizat
(lei)
Situația juridică
1. 213.1 Echipamente tehnologice 864.484 452.597 Proprietate INCDM Grigore Antipa
2. 213.2 Aparate și Instalații de măsurare, control și reglare 4.332.533 1.214.255 Proprietate INCDM Grigore Antipa
3. 213.3 Mijloace de transport 1.047.833 659.975 Proprietate INCDM Grigore Antipa
4. 214 Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane 122.330 41.187 Proprietate INCDM Grigore Antipa
5. TOTAL GRUPA 2 6.366.180 2.368.014
6. 3.4 Alte active corporale 12.596 10.235
7. TOTAL GRUPA 3 12.596 10.235
Investiții în curs 51.084 51.084
8. TOTAL GRUPA 2 + GRUPA 3 6.429.860 2.429.333
9. 803.5 Obiecte de inventar în folosință 1.350.978 0

Valoarea de inventar a imobilului este cea luată în evidență în contabilitate în bilanțul de la 30 iunie 2014.

ANEXA Nr. 3.b)

Lista bunurilor aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

1. Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 13729380 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
2. Ordonator secundar de credite 17728123 AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat RO2646378 INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" - I.N.C.D.D.D. TULCEA
Nr. inv. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar
(lei)
Baza legală Situația juridică Tipul bunului
Descriere tehnică
(pe scurt)
Adresa
116028 8.28.06 Laboratoare de cercetare și spații de proiectare D+P+3 Suprafață construită = 388,5 mp Suprafață desfășurată = 1.942 mp Suprafața totală a terenului = 1.200 mp CF 8658/21054N Județul Tulcea, MRJ Tulcea - Str. Babadag nr. 165 1984 2.231.000 Protocol 739/03.07.2003 Legea nr. 213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 506/2010 Administrare imobil
116035 8.28.06 Anexe institut Clădire P Suprafață construită = 179,26 mp CF 8658/21054N Județul Tulcea, MRJ Tulcea - Str. Babadag nr. 165 1987 198.226 Protocol 739/03.07.2003 Legea nr. 213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 506/2010 Administrare imobil
116039 8.28.06 Garaje institut Clădire P Suprafață construită = 80,33 mp CF 8658/21054N Județul Tulcea, MRJ Tulcea - Str. Babadag nr. 165 1995 11.000 Protocol 739/03.07.2003 Legea nr. 213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 506/2010 Administrare imobil
116049 8.28.06 Baza de cercetare Chilia Veche - sediu laboratoare Suprafața totală a terenului = 460,86 mp Clădire P+1 Suprafață construită = 241,87 mp Suprafață desfășurată = 457,76 mp Județul Tulcea, MRJ Tulcea, comuna Chilia Veche 1994 94.823 Protocol 739/03.07.2003 Legea nr. 213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 506/2010 Administrare imobil
116054 8.28.06 Baza de cercetare Enisala - baza de producere icre embrionate de șalău, anexe gospodărești Clădire P Suprafață construită = 188 mp Suprafața anexelor = 626 mp Suprafața totală = 5.649 mp Județul Tulcea, comuna Sarichioi 1975 52.101 Protocol 739/03.07.2003 Legea nr. 213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 506/2010 Administrare imobil
116061 8.28.06 Baza de cercetare Maliuc - laboratoare Clădire P Suprafață construită = 216,92 mp Suprafața totală a terenului = 1.177 mp Județul Tulcea, comuna Maliuc 1982 1 Protocol 739/03.07.2003 Legea nr. 213/1998 Hotărârea Guvernului nr. 506/2010 Administrare imobil

2. Lista bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

Nu este cazul.

3. Lista bunurilor proprii aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

B.1. Bunuri imobile

Nu este cazul.

B.2. Echipamente, aparatură, mijloace de transport și obiecte de inventar

Nr. crt. Grupa Denumire Valoarea de inventar
(lei)
Valoarea rămasă de amortizat
(lei)
Situația juridică
1. 213.1 Echipamente tehnologice 325.844 69.972 -
2. 213.2 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 3.634.157 150.323
3. 213.3 Mijloace de transport 1.749.132 -
4. 214 Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane 260.054 0
5. TOTAL GRUPA 2 5.969.187 220.295
6. 3.4 Alte active corporale - -
7. TOTAL GRUPA 3 - -
8. TOTAL GRUPA 2 + GRUPA 3 5.969.187 220.295
9. 803.5 Obiecte de inventar în folosință 870.361 0

Valoarea de inventar a imobilului este cea luată în evidență în contabilitate în bilanțul de la 30 iunie 2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...