Parlamentul României

Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României

Modificări (7), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 16 iulie 1992.

În vigoare de la 16 iulie 1992 până la 01 octombrie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 370/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Președintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile prezentei legi.

(2) Alegătorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Președintelui României, potrivit art. 81 alin. (2) și (3) din Constituție.

Art. 2. -

(1) În unitățile administrativ-teritoriale, operațiunile electorale pentru alegerea Președintelui României se fac în circumscripțiile electorale și secțiile de votare, sub conducerea birourilor electorale prevăzute de lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, pe baza acelorași liste de alegători.

(2) Curtea Constituțională, potrivit art. 144 lit. d) din Constituție, veghează la respectarea, în întreaga țară, a prevederilor prezentei legi și confirmă rezultatele sufragiului.

Art. 3. -

(1) La alegerile pentru Președintele României se pot prezenta candidați propuși de partide și formațiuni politice sau candidați independenți Partidele și formațiunile politice pot propune, fie separat, fie împreună, numai cîte un singur candidat.

(2) Atît candidaturile propuse de partide sau formațiuni politice, cît și candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sînt susținute de cel puțin 100.000 alegători. Un alegător poate susține un singur candidat. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Data alegerilor se stabilește și se aducă la cunoștință publică de Guvern, cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua votării și pînă la împlinirea a 5 zile de la data expirării mandatului Președintelui în funcție sau, după caz, de la data cînd începe să curgă termenul prevăzut de art. 96 alin. (2) din Constituție. Modificări (1)

(2) Alegerile au loc într-o singură zi, care poate fi numai duminica.

CAPITOLUL II Organizarea și desfășurarea alegerilor

Secțiunea 1 Atribuțiile birourilor electorale

Art. 5. -

Biroul Electoral Central are următoarele atribuții:

a) veghează la actualizarea listelor electorale, urmărește respectarea dispozițiilor legale privitoare la alegerea Președintelui României pe întreg teritoriul țării și asigură aplicarea lor uniformă;

b) constată respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor și înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste condiții;

c) comunică birourilor electorale de circumscripție candidaturile înregistrate și le face cunoscute prin presă;

d) rezolvă întîmpinările la propria activitate și contestațiile trimise de birourile electorale de circumscripție; soluțiile date sînt definitive;

e) centralizează rezultatele alegerilor, constată candidatul ales și prezintă Curții Constituționale documentația necesară validării mandatului de Președinte al României;

f) îndeplinește orice alte obligații ce îi revin potrivit prezentei legi.

Art. 6. -

Birourile electorale de circumscripție au următoarele atribuții:

a) fac publicațiile și afișările prevăzute de lege, în termen de 5 zile de la primirea comunicării privind candidaturile înregistrate la Biroul Electoral Central;

b) rezolvă întîmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare;

c) distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare buletinele de vot, ștampile de control și ștampilele cu mențiunea "Votat";

d) centralizează rezultatul alegerilor pentru circumscripția electorală și înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzînd aceste rezultate, precum și întîmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare;

e) îndeplinesc orice alte obligații prevăzute de lege în sarcina lor.

Art. 7. -

Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuțiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

Art. 8. -

Birourile electorale lucrează și iau hotărîri cu votul majorității membrilor prezenți.

Secțiunea a 2-a Candidaturile

Art. 9. -

(1) Propunerile de candidați pentru alegerea Președintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

(2) Propunerile se fac în scris și vor fi primite numai dacă:

a) sînt semnate de conducerea partidului sau a formațiunii politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;

b) cuprind prenumele și numele, locul și data nașterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupația și profesia candidatului și precizarea că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a candida;

c) sînt însoțite de declarația de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată și datată de candidat, precum și de lista sau listele susținătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 100.000 alegători; lista sau listele susținătorilor trebuie să cuprindă prenumele și numele candidatului, precum și prenumele, numele, data nașterii, adresa, seria și numărul actului de identitate și semnăturile alegătorilor care susțin candidatura. Modificări (1)

(3) Lista susținătorilor este un act public, sub sancțiunea prevăzută de art. 292 Cod penal. Modificări (1)

(4) Propunerea de candidatură se depune în 4 exemplare, un exemplar original și 3 copii, din care originalul și o copie se păstrează la Biroul Electoral Central, un altul se înregistrează la Curtea Constituțională, iar al patrulea, certificat de președintele Biroului Electoral Central, se restituie depunătorului.

Art. 10. -

Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 35 din Constituție pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de două ori, ca Președinte al României.

Art. 11. -

(1) Biroul Electoral Central aduce la cunoștință publică, prin presă, și afișează, la sediul său, propunerile de candidați pe care le-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(2) Pînă la 20 de zile înainte de data alegerilor, candidatul, partidele, formațiunile politice sau cetățenii pot contesta înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii. Contestația se depune la Biroul Electoral Central, care o înaintează împreună cu dosarul candidaturii, în termen de 24 de ore, spre soluționare, Curții Constituționale.

(3) Curtea Constituțională soluționează contestația în termen de 48 de ore de la înregistrare. Soluția este definitivă și se publică în Monitorul Oficial al României.

(4) A doua zi după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, prevăzut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale de circumscripție candidaturile definitive înregistrate, în ordinea în care au fost depuse.

Secțiunea a 3-a Buletinele de vot

Art. 12. -

(1) Buletinele de vot se vor tipări potrivit modelului prevăzut în anexă.

(2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, ținînd seama de numărul candidaților și de spațiul necesar pentru imprimarea lor, și se transmit birourilor electorale de circumscripție o dată cu comunicarea candidaturilor.

(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de birourile electorale de circumscripție, prin intermediul prefecților, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, care se aplică în mod corespunzător. Prefecții răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puțin 10 zile înainte de data alegerilor. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Semnele electorale se declară la Biroul Electoral Central o dată cu depunerea candidaturii.

(2) Dacă alegerile pentru Președintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaților și Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul alegerilor pentru cele două Camere. Dacă alegerile pentru Președintele României au loc la o dată diferită, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputaților și Senat. În cazul partidelor sau formațiunilor politice care nu au participat la aceste alegeri, precum și în cazul coalițiilor electorale, se aplică prevederile Legii pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, referitoare la semne și denumiri. Modificări (1)

Art. 14. -

Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului, referitoare la ștampilele secțiilor de votare și la predarea, distribuirea și afișarea buletinelor de vot sau eliberarea unor buletine vizate și anulate, se aplică și pentru alegerile privind Președintele României.

Secțiunea a 4-a Campania electorală și desfășurarea alegerilor

Art. 15. -

(1) Campania electorală și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României se fac potrivit dispozițiilor legale privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu excepțiile prevăzute în prezenta secțiune.

(2) Președintele în funcție poate participa la campania electorală a partidului sau formațiunii politice care l-a propus sau îi susține candidatura, potrivit art. 9.

Art. 16. -

(1) Pentru candidații la alegerea Președintelui României, accesul la serviciile publice la radio și televiziune este egal și gratuit.

(2) Orarul pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul egal și gratuit al candidaților la serviciile publice de radio și televiziune se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanții serviciilor publice de radio și televiziune și cu participarea candidaților.

(3) Dacă alegerile pentru Președintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaților și Senat, se vor avea în vedere și orarul și repartizarea timpilor de antenă pentru campania electorală privind alegerea celor două Camere.

Art. 17. -

Împotriva soluției date de biroul electoral de circumscripție la plîngerile ce îi sînt adresate cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formațiuni politice ori a unui candidat de a-și desfășura campania electorală, contestațiile se soluționează de Curtea Constituțională, în termen de 3 zile de la sesizare.

Art. 18. -

(1) Dacă alegerile pentru Președintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaților și Senat, persoanele acreditate să asiste la efectuarea operațiunilor electorale pentru alegerea deputaților și senatorilor pot asista și la efectuarea celor pentru alegerea Președintelui României.

(2) În cazul în care alegerile pentru Președintele României au loc la o dată diferită, acreditarea pentru a asista la operațiunile electorale a delegaților presei, cinematografiei, radioului și televiziunii, române sau străine, ori a observatorilor externi, care solicită aceasta, se face de Biroul Electoral Central.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), partidele și formațiunile politice care au propus candidați vor putea desemna cîte un singur delegat, pentru fiecare secție de votare și birou electoral de circumscripție, care să asiste la efectuarea operațiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui și domiciliului reprezentantului, sub semnătura conducerii partidului sau formațiunii politice. Dacă mai multe partide sau formațiuni politice au propus același candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun.

Art. 19. -

(1) Alegătorul va vota aplicînd ștampila înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele și numele candidatului pe care îl votează.

(2) Dacă alegerile pentru Președintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaților și Senat, ștampila se aplică pe cartea de alegător pe un singur număr de scrutin.

(3) Dacă alegerile pentru Președintele României au loc la o dată diferită de cele pentru Camera Deputaților și Senat, ștampila se aplică pe cartea de alegător la numărul de scrutin adus la cunoștință publică de Guvern o dată cu data votării.

(4) La al doilea tur de scrutin, ștampila se aplică la numărul de scrutin care urmează.

CAPITOLUL III Stabilirea rezultatului alegerilor

Art. 20. -

(1) Operațiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votării la secțiile de votare, contestațiile și întîmpinările cu privire la operațiunile de votare și de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

(2) Rezultatul votării la secția de votare se consemnează într-un tabel.

(3) Candidații la alegerile pentru Parlament din partea partidelor sau formațiunilor politice ce au propus și candidați pentru alegerea Președintelui României au dreptul să întocmească și ei un tabel. Dacă alegerile pentru cele două Camere și pentru Președintele României nu au loc concomitent, acest drept revine delegaților partidelor sau formațiunilor politice ce au propus candidații în alegerile pentru Președintele României.

(4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele și numele candidaților și voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.

Art. 21. -

(1) După deschiderea urnelor și numărarea voturilor, președintele biroului secției de votare încheie un proces-verbal în 2 exemplare, care va cuprinde: Modificări (1)

a) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale permanente;

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în funcție de alegătorii de pe lista permanentă și de pe cea specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat;

f) expunerea, pe scurt, a întîmpinărilor și contestațiilor și a modului lor de soluționare, precum și a contestațiilor înaintate spre soluționare biroului electoral de circumscripție.

(2) Procesele-verbale se semnează de președinte și de membrii biroului. Modificări (1)

(3) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare care au semnat procesul-verbal li se eliberează, la cerere, o copie certificată de către toți cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulată înainte de întocmirea procesului-verbal.

(4) Lipsa semnăturii unor membri ai biroului secției de votare nu influențează asupra valabilității procesului-verbal. Președintele va menționa motivele care au împiedicat semnarea.

(5) Procesele-verbale, împreună cu toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale secției de votare, precum și cu buletinele de vot nule și cele contestate, vor alcătui un dosar care, sigilat și ștampilat, se va înainta biroului electoral de circumscripție, de președintele biroului electoral al secției de votare și membrii biroului, cu pază militară, în cel mult 24 de ore.

(6) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscripție va trimite unul din exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărei rază teritorială este circumscripția electorală; candidații sau partidele și formațiunile politice care i-au propus vor putea obține copii legalizate de pe acest exemplar.

Art. 22. -

(1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secțiilor de votare și după soluționarea contestațiilor și întîmpinărilor primite, biroul electoral de circumscripție încheie un proces-verbal, care va cuprinde:

a) numărul alegătorilor din circumscripția electorală potrivit listelor electorale permanente;

b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr de pe listele permanente și de pe cele speciale;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat în cadrul circumscripției electorale;

f) expunerea, pe scurt, a întîmpinărilor, contestațiilor și hotărîrilor luate de biroul electoral de circumscripție.

(2) Prevederile art. 21 alin. (2) și (4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Procesul-verbal, împreună cu întîmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, formînd un dosar, încheiat, sigilat și semnat de membrii biroului electoral, se înaintează, cu pază militară, la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Art. 23. -

(1) Biroul Electoral Central rezolvă întîmpinările și contestațiile depuse, deciziile date fiind definitive, după care încheie un proces-verbal cuprinzînd:

a) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale ale localităților unde își au domiciliul alegătorii;

b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne;

c) numărul total al voturilor nule;

d) numărul total al voturilor valabil exprimate, pe întreaga țară, pentru fiecare candidat și constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 81 din Constituție; în situația în care aceste condiții nu sînt întrunite, prenumele și numele candidaților ce vor participa la al doilea tur de scrutin;

e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor de la lit. a)-d), care se aplică în mod corespunzător, prenumele și numele candidatului a cărui alegere a fost constatată;

f) modul de soluționare a contestațiilor și întîmpinărilor primite.

(2) Prevederile art. 21 alin. (2) și (4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu dosarele birourilor electorale de circumscripție, primite potrivit art. 22 alin. (3), se înaintează, cu pază militară, la Curtea Constituțională, în termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar.

Art. 24. -

(1) Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație, Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a treia duminică de la data anulării alegerilor.

(2) Cererea de anulare a alegerilor se poale face de partidele, formațiunile politice și candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază.

(3) Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei.

(4) Soluționarea cererii de către Curtea Constituțională se face pînă la data prevăzută de lege pentru aducerea la cunoștință publică a rezultatului alegerilor.

Art. 25. -

(1) Curtea Constituțională publică rezultatul alegerilor în presă și în Monitorul Oficial al României pentru fiecare tur de scrutin și validează rezultatul alegerilor pentru președintele ales.

(2) Actul de validare se întocmește în 3 exemplare, din care unul se prezintă Parlamentului pentru depunerea jurămîntului prevăzut de art. 82 alin. (2) din Constituție, iar al treilea se înmînează candidatului ales.

Art. 26. -

(1) Al doilea tur de scrutin are loc în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituție, la 2 săptămîni de la primul tur de scrutin, în aceleași secții de votare și circumscripții electorale, sub conducerea operațiunilor electorale de către aceleași birouri electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur.

(2) În al doilea tur de scrutin participă primii doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi, valabil exprimate pe întreaga țară la primul tur. Confirmarea acestui număr se face de Curtea Constituțională în termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevăzute la art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunoștință publică a prenumelui și numelui celor doi candidați care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin și a zilei votării stabilite potrivit alin. (1).

(3) Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data cînd s-a adus la cunoștință publică ziua votării.

(4) În termen de 2 zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfășurarea acesteia la serviciile publice de radio și televiziune și repartizarea timpilor de antenă, potrivit art. 16, care se aplică în mod corespunzător.

(5) Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operațiunilor electorale la primul tur de scrutin sînt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operațiuni și la al doilea tur de scrutin.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 27. -

Sancțiunile contravenționale și pedepsele, prevăzute de lege pentru încălcarea dispozițiilor legale privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, se aplică și în ceea ce privește încălcarea dispozițiilor legale corespunzătoare privind alegerea Președintelui României.

Art. 28. -

(1) Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, sprijinirea de către Guvern a activității birourilor electorale și judecarea de către instanțe a întâmpinărilor, a contestațiilor și a oricăror alte cereri, se aplică și în ceea ce privește alegerile pentru Președintele României. Modificări (2)

(2) Dacă alegerea Președintelui României are loc concomitent cu alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cheltuielile pentru efectuarea operațiunilor electorale, inclusiv pentru subvenționarea partidelor și formațiunilor politice de la bugetul de stat, se suportă din fondurile alocate pentru alegerea celor două Camere.

(3) În cazul în care alegerile pentru Președintele României au loc la o dată diferită de alegerile parlamentare, subvenționarea campaniei electorale a partidelor și formațiunilor politice care au propus candidații se stabilește prin lege specială. Partidele și formațiunile politice care nu au obținut cel puțin 10% din voturile valabil exprimate pe întreaga țară pentru candidatul pe care l-au propus vor restitui subvenția în termen de 2 luni de la data încetării campaniei electorale.

Art. 29. -

(1) Alegerile pentru Președintele României din anul 1992 vor avea loc o dată cu cele pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

(2) Pentru alegerile de la alin. (1) pot fi acreditați să asiste la operațiunile electorale și observatori interni, în condițiile prevăzute de Legea pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

Art. 30. -

Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea Parlamentului și a Președintelui României se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 8 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU MARȚIAN DAN

București, 15 iulie 1992.

Nr. 69.

ANEXĂ

                  ROMÂNIA


P


                 BULETIN DE VOT
           PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
                    *)
                     Circumscripția electorală nr. ........

──────────
  *) Se trece data alegerilor.


┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│ 1)                2) │ │                   │
│ 3)                 │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
│                   │ │                   │
└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────-

1) Se trece denumirea completă a partidului, formațiunii politice sau mențiunea "Candidat independent".

2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului, formațiunii politice sau mențiunea "Candidat independent" și semnul electoral să se păstreze distanța de 3 litere.

3) Se trec prenumele și numele candidatului.

NOTĂ:

Se imprimă atîtea patrulatere cîți candidați sînt, în ordinea depunerii candidaturilor.

Hîrtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albă și suficent de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat și votul dat.

Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagină, care va rămîne albă pentru ștampila de control.

Toate numele, prenumele și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se vor tipări cu literă corp 10 verzal drepte.

Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care va rămîne albă, vor fi numerotate.

Pe teritoriul unei circumscripții electorale se va folosi tuș, pentru ștampile, de aceeași culoare.

Semnul electoral se va imprima într-un spațiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...