Parlamentul României

Legea nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (11)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 22 iulie 1992.

În vigoare de la 22 iulie 1992 până la 14 iulie 1993, fiind înlocuit prin Lege 58/1993;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituție, se abilitează Guvernul României ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi pînă la reluarea lucrărilor Parlamentului în sesiunea de toamnă, să emită ordonanțe privind:

a) stabilirea sau modificarea următoarelor impozite și taxe: impozitul pe cîștigul din capital; taxe de timbru față de persoane fizice și juridice pentru acțiuni în justiție sau notariale, altele decît cele existente; taxa pe valoarea adăugată, începînd cu data de 1.I.1993; taxe în vederea eliberării deciziilor de autorizare prevăzute în Legea audiovizualului; taxe de studiu la învățămîntul superior de stat față de studenții admiși peste planul de școlarizare aprobat prin hotărîrea Guvernului; regimul juridic al impozitelor și taxelor locale; impozitul pe circulația mărfurilor și accizele; impozitul pe spectacole; cuantumul majorărilor de întîrziere pentru nevărsarea în termen la buget a veniturilor datorate acestuia; sistemul de impunere a veniturilor realizate din activitatea de "taximetre" și alte impozite și taxe forfetare; taxe pentru cererile de brevet de invenție și pentru brevetele de invenție; taxe consulare; taxe vamale;

b) adoptarea măsurilor necesare privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Alimentației cu suma de 2,5 miliarde lei, necesară aplicării în anul 1992 a prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, precum și majorarea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor prevăzută de Legea nr. 71/1991, de la 200 lei/ha la 400 lei/ha, în vederea asigurării resurselor financiare necesare în acest scop;

c) stabilirea, pentru contravențiile săvîrșite de persoanele juridice, a unor amenzi de pînă la 1.000.000 lei;

d) reglementarea unor măsuri urgente privind activitatea în domeniile: finanțării ocrotirii sănătății, asigurarea calității produselor și serviciilor prin reorganizarea activității de standardizare, metrologie și calitate, asigurarea de subvenții pentru producătorii agricoli, înstrăinarea bunurilor din patrimoniul național, intrarea și ieșirea acestora din țară și stabilirea competenței Comisiei Naționale a Monumentelor, îmbunătățirea sistemului de informare statistică;

e) măsuri de asigurare a condițiilor tehnico-materiale și organizatorice pentru funcționarea Fondurilor Proprietății Private;

f) adoptarea unor măsuri urgente privind prevenirea și intervenția în caz de calamități naturale sau provocate, pentru înlăturarea urmărilor acestora;

g) aprobarea programului și reglementărilor privind condițiile, competențele și criteriile de acordare a fondurilor prevăzute în art. 13 din Legea bugetului de stat pe anul 1992, pentru stimularea exportului;

h) suplimentarea fondurilor alocate autorităților publice locale pentru realizarea unor obiective de investiții vizînd alimentări cu apă, stații de epurare, stații de pompare, canalizări și alte lucrări de gospodărie comunală și a unor măsuri de protecție socială privind acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și a diferențelor de tarif la transportul urban de călători; fondurile necesare se vor asigura prin folosirea sumei de 26 miliarde lei, reprezentînd diferențe rezultate din reevaluarea în anul 1991 a stocurilor și prin majorarea unor venituri ale bugetului statului;

i) finanțarea deficitului bugetar pe anul 1992.

Art. 2. -

În baza art. 114 alin. (3) din Constituție, pînă la reluarea lucrărilor Parlamentului în sesiunea de toamnă, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, sub sancțiunea încetării efectelor lor.

Art. 3. -

Se autoriză Guvernul și Banca Națională a României să contracteze și să garanteze, în semestrul II 1992, credite financiare externe, în limita sumei de 2,5 miliarde dolari S.U.A., în scopul asigurării resurselor valutare necesare aprovizionării cu materii prime de bază - combustibil, energie, produse agricole și alte bunuri -, pentru finanțarea investițiilor și relansarea economiei și pentru creșterea rezervelor valutare ale statului.

Guvernul va informa, trimestrial, Parlamentul asupra creditelor contractate potrivit alin. 1, precum și asupra condițiilor obținute în ce privește termenele de rambursare, nivelul dobînzii și alte costuri, precum și asupra destinațiilor acestor credite, garanțiilor acordate și modului de folosire.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
IONEL ROMAN

București, 21 iulie 1992.

Nr. 81.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...