Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Competența Curții Constituționale - Procedura jurisdicțională -
5.
Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial

Art. 29. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(1) Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(2) Excepția poate fi ridicată la cererea uneia dintre părți sau, din oficiu, de către instanța de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepția poate fi ridicată de procuror în fața instanței de judecată, în cauzele la care participă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(4) Sesizarea Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra excepției, și va fi însoțită de dovezile depuse de părți. Dacă excepția a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând și susținerile părților, precum și dovezile necesare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Pe perioada soluționării excepției de neconstituționalitate judecarea cauzei se suspendă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Derogări (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(6) Dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanța respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curții Constituționale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanța imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunțare. Recursul se judecă în termen de 3 zile. Respingeri de neconstituționalitate (70), Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Primind încheierea prevăzută la art. 29 alin. (4), președintele Curții Constituționale va desemna judecătorul-raportor și va comunica încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constituțională președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, indicându-le data până la care pot să trimită punctul lor de vedere. Prevederile art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Judecătorul desemnat ca raportor, potrivit alin. (1), este obligat să ia măsurile necesare pentru administrarea probelor la data judecății. Jurisprudență

(3) Judecata are loc la termenul stabilit, pe baza actelor cuprinse în dosar, cu înștiințarea părților și a Ministerului Public. Jurisprudență

(4) Participarea procurorului la judecată este obligatorie.

(5) Părțile pot fi reprezentate prin avocați cu drept de a pleda la Înalta Curte de Casație și Justiție. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Decizia prin care se constată neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare este definitivă și obligatorie. Jurisprudență

(2) În caz de admitere a excepției, Curtea se va pronunța și asupra constituționalității altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar și evident, nu pot fi disociate prevederile menționate în sesizare. Jurisprudență

(3) Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Jurisprudență

(4) Deciziile pronunțate în condițiile alin. (1) se comunică celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    A doua „chestiune prejudicială” importantă vizează invocarea în fața judecătorului sesizat cu acțiunea principală aexcepției de neconstituționalitate aunei legi aplicabile raportului juridic dedus judecății. Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 „Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în România”. Drept urmare, instanțele judecătorești nu au posibilitatea de ase pronunța asupra constituționalității unei legi sau aunui text dintr-o lege aplicabilă raportului juridic litigios. În cazul în care una din părți invocă, în cursul procesului civil, neconstituționalitatea unei prevederi dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare de care depinde soluționarea cauzei excepția ridicată se trimite Curții Constituționale, spre ase pronunța asupra constituționalității acelei prevederi [art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992]. [ Mai mult... ] 

.....
    În aceste condiții, delimitarea atribuțiilor Curții Constituționale față de activitatea instanțelor judecătorești nu poate ridica probleme deosebite. Jurisdicția constituțională are un obiect cu totul particularizat în raport cu atribuțiile obișnuite ale instanțelor judecătorești. Din acest punct de vedere observăm mai întâi că instanțele judecătorești au rolul de astatua asupra unui litigiu privitor la drepturile și obligațiile ce formează conținutul unui raport de drept substanțial; ele nu au căderea de astatua asupra constituționalității legilor. Mai mult, în cazul în care în fața unei instanțe judecătorești sau de arbitraj se invocă excepția de neconstituționalitate, aceasta este obligată să dispună suspendarea cauzei [art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992]. Justiția constituțională are menirea de ase pronunța doar asupra constituționalității legilor, adică cu privire la valabilitatea lor ca acte subordonate Constituției. [ Mai mult... ] 
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    1 Cu privire la constituționalitatea prevederii doar aposibilității, și nu aobligativității stabilirii de către instanța judecătorească aunei cauțiuni s-a pronunțat Curtea Constituțională în Decizia nr. 555 din 6 iulie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate adispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 61, art. 62, art. 133 alin. (1) și (2) și art. 231 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (M. Of. nr. 683 din 9 august 2006). În cuprinsul acestei decizii, Curtea Constituțională aarătat că se mențin aceleași soluții adoptate și argumente de constituționalitate ca și cele cuprinse în decizia nr. 209 din 14 aprilie 2005 (M. Of. nr. 528 din 22 iunie 2005), prin care astatuat că dispozițiile art. 133 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 sunt norme constituționale și, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței în materie aCurții Constituționale, arespins excepția. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Instanța de judecată nu va sesiza Curtea Constituțională dacă va constata inadmisibilitatea excepției de neconstituționalitate, așa cum este caracterizată aceasta de către art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată. Prin încheierea de sesizare, instanța de judecată se asociază controlului de constituționalitate. Pe perioada soluționării excepției de neconstituționalitate, judecarea cauzei se suspendă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare
Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Emiterea avizului pentru suspendarea din funcție a Președintelui României
Constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României
Exercitarea atribuțiilor privitoare la organizarea și desfășurarea referendumului și la confirmarea rezultatelor acestuia
Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...