Parlamentul României

Legea nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 și preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 februarie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se aprobă acoperirea financiară a obligațiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 cu regiile autonome, societățile comerciale și alte unități economice cu capital de stat, în limita sumei de 92,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă preluarea de către stat și de către băncile comerciale, în limita sumei de 173,3 miliarde lei, a pierderilor înregistrate de agenții economici cu capital de stat în anii 1989 și 1990, rămase neacoperite, a creditelor bancare neperformante acordate în anii anteriori pentru investiții, precum și a creditelor bancare acordate pentru exporturile și lucrările de construcții-montaj efectuate în anii anteriori în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale și de cooperare ale României cu alte țări.

Băncile comerciale finanțatoare vor prelua 10% din suma prevăzută la alineatul precedent, proporțional cu creditele bancare aferente acesteia, cu titlu de discount, care se va acoperi dintr-un fond special constituit în conformitate cu prevederile pct. 9 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.

Diferența, pînă la limita sumei de 155,8 miliarde lei, se preia de către stat, constituindu-se contul datoriei publice pentru asanarea pierderilor și a creditelor bancare neperformante din anii anteriori.

Art. 3. -

Preluarea pierderilor de la agenții economici cu capital de stat se va face în decurs de 30 de zile de la publicarea prezentei legi.

Pierderile care se preiau vor fi degrevate cu acea parte ce se acoperă de fiecare agent economic, din:

a) sumele rezultate ca influențe favorabile din reevaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite etc., determinate și reținute în acest scop potrivit reglementărilor legale;

b) partea de profit din anul 1991 care, potrivit legii, este destinată acoperirii pierderilor din anii precedenți;

c) disponibilitățile la fondul de dezvoltare neangajate în acoperirea cheltuielilor de investiții pe anul 1991;

d) fondul de rezervă constituit potrivit legii;

e) fondul de asigurare constituit în anul 1990 în agricultura de stat;

f) sumele puse la dispoziția agenților economici din disponibilitățile de fonduri ale fostelor centrale, blocate la desființarea acestora;

g) sumele puse la dispoziția agenților economici din fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei naționale din influențele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor.

Pierderile înregistrate de agenții economici cu capital de stat din activitatea anilor 1989 și 1990, potrivit datelor de bilanț de la 31 decembrie 1990, precum și pierderile care se vor prelua de către stat și de către băncile comerciale, în limita sumei de 84,1 miliarde lei, sînt redate în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Preluarea de către stat și de către băncile comerciale a creditelor bancare acordate agenților economici cu capital de stat pentru investiții în anii anteriori, devenite neperformante, care însumează 51,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 3, precum și a creditelor bancare în lei acordate întreprinderilor de comerț exterior pentru exporturile și lucrările de construcții-montaj executate în anii anteriori, în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale și de cooperare ale României cu alte țări, care însumează 33,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, se va face, de asemenea, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.

Art. 5. -

Se constituie în rezerva națională, asimilată rezervelor geologice cu conținuturi de metale neferoase și rămase în custodia unităților care le dețin, pînă la lichidarea lor, stocurile de concentrate zinco-plumboase, de minereuri de mangan sărace și de subproduse metalurgice, neprelucrabile prin tehnologiile și capacitățile existente în prezent în țară.

Creditele aferente stocurilor respective, în limita sumei de 4.436,7 milioane lei, din care 2.951,7 milioane lei la Societatea Comercială "Sometra" - S.A. Copșa Mică și 1.485 milioane lei la Regia Autonomă a Plumbului și Zincului Baia Mare, se vor prelua de către stat în contul datoriei publice și de băncile comerciale în condițiile prezentei legi. Cu sumele realizate din valorificarea stocurilor constituite în rezerva națională, potrivit prevederilor prezentei legi, se va rambursa datoria publică respectivă.

Art. 6. -

În aplicarea prevederilor art. 3 și 4 din prezenta lege, se constituie comisii formate din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor, Băncii Naționale a României și, după caz, ai Ministerului Comerțului și Turismului, Băncii Comerciale Române - S.A., Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., Băncii Agricole - S.A., Băncii Române pentru Comerț Exterior - S.A., care vor analiza, verifica și aviza, pe baza bilanțurilor contabile, pierderile și creditele bancare neperformante de la regiile autonome, societățile comerciale și celelalte unități economice cu capital de stat.

Preluarea pierderilor, precum și a creditelor bancare neperformante se va face pe bază de procese-verbale, întocmite între comisiile constituite potrivit alineatului precedent și consiliile de administrație ale agenților economici.

Dobînzile datorate de agenții economici pentru creditele bancare aferente pierderilor, precum și cele datorate pentru creditele neperformante, calculate și neîncasate de băncile comerciale pînă în momentul preluării pierderilor și a creditelor bancare neperformante, se anulează, în mod corespunzător se anulează dobînzile calculate de Banca Națională a României pentru refinanțare.

Art. 7. -

Creditele bancare pentru investițiile preluate vor fi evidențiate, în continuare, de către agenții economici care le-au primit și de către băncile comerciale care le-au acordat în conturi în afara bilanțurilor și vor fi urmărite de către Ministerul Economiei și Finanțelor, precum și de către băncile comerciale respective, în vederea reactivării și rambursării lor, în funcție de posibilitățile financiare ale agenților economici în cauză, din resursele fondului de dezvoltare.

Art. 8. -

Creditele bancare pentru exporturi și lucrări de construcții-montaj executate în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale și de cooperare preluate vor fi, de asemenea, evidențiate, în continuare, de către agenții economici care le-au primit și de către băncile comerciale care le-au acordat, în conturi în afara bilanțurilor, și vor fi urmărite pînă la încasare sau soluționare, potrivit prevederilor contractelor externe și acordurilor de credit.

Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul Comerțului Exterior, în colaborare cu Ministerul Economiei și Finanțelor, Banca Națională a României, băncile comerciale și, după caz, alte ministere vor acționa pentru recuperarea creanțelor externe prin încasarea cash a acestora sau aducerea în țară de produse prevăzute în balanțele materiale, precum și a altor mărfuri pentru piața internă sau pentru valorificarea pe terțe piețe, putînd recurge și la alte mecanisme uzuale pe piețele externe, de încasare a creanțelor, cum sînt: importuri indirecte prin intermediul unor operațiuni de swich, cesionarea sau vînzarea creanțelor, inclusiv prin licitarea acestora, potrivit reglementărilor legale.

Valuta obținută din încasarea creanțelor externe și a dobînzilor aferente va fi cedată la fondul valutar al statului, la cursul de schimb din data efectuării operațiunilor.

Art. 9. -

Pentru urmărirea și încasarea sumelor rezultate din reactivarea, creditelor bancare pentru investiții și din recuperarea creanțelor externe preluate, băncile comerciale vor încasa, din valoarea în lei a creanțelor recuperate, un comision, care se va negocia cu Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 10. -

Datoria publică internă constituită potrivit prevederilor prezentei legi, inclusiv dobînda aferentă împrumuturilor bancare contractate în contul acestei datorii publice, se va rambursa, respectiv plăți, din următoarele resurse:

a) sumele nete obținute din reactivarea și rambursarea obligațiilor agenților economici, reprezentînd credite bancare pentru investiții preluate în contul datoriei publice;

b) sumele nete în lei obținute din recuperarea creanțelor externe în contul datoriei publice, reprezentînd contravaloarea în lei, la cursul oficial, a valutei cedate la fondul valutar al statului și contravaloarea produselor sau mărfurilor aduse în țară în contul creanțelor respective;

c) disponibilitățile de la fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei naționale pe seama influențelor din reevaluarea stocurilor rămase după acoperirea financiară a obligațiilor statului neregularizate la 31 decembrie 1990 și a altor cheltuieli legal aprobate din acest fond extrabugetar;

d) sumele stabilite și aprobate anual, cu această destinație, prin lege, din vînzarea acțiunilor pe care le deține statul la societățile comerciale;

e) alte surse stabilite potrivit legii.

Art. 11. -

Datoria publică constituită potrivit prevederilor prezentei legi va fi acoperită, pînă la lichidare, prin împrumuturi bancare, negociate, în numele statului, în contul și cu acordul Ministerului Economiei și Finanțelor, de către Banca Națională a României.

Se autoriză Banca Națională a României să asigure refinanțarea băncilor comerciale printr-o facilitate specială, cu o dobîndă concesională. Această facilitate va acoperi două treimi din creditul acordat de băncile comerciale pentru datoria publică constituită potrivit prezentei legi.

Dobîndă aferentă împrumuturilor bancare se calculează și se plătește, trimestrial, la împrumutul rămas.

Art. 12. -

Pierderile de orice natură ale regiilor autonome, societăților comerciale și altor unități economice cu capital de stat, înregistrate după datele prevăzute la art. 2, vor declanșa procedura de faliment.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

București, 5 februarie 1992.

Nr. 7.

ANEXA Nr. 1

SITUAȚIA
obligațiilor statului neregularizate financiar la 31 decembrie 1990
și acoperirea financiară a acestora

- milioane lei -
Obligații neregularizate acoperite din:
influențele favorabile din reevaluarea aurului fondul extrabugetar*)
TOTAL: 92.805,5 39.952,7 52.852,8
din care:
- Diferențe nefavorabile la importurile de materii prime în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 1990 25.243,8**) - 25.243,8**)
- Diferențe nefavorabile la importurile de materii prime în perioada 1 noiembrie-31 decembrie 1990 155,0 - 155,0
- Diferențe nefavorabile la exporturile efectuate în perioada 1 noiembrie-31 decembrie 1990 9.803,9 - 9.803,9
- Subvenții și diferențe de preț și tarif nedecontate de la buget în anul 1990 8.170,9 - 8.170,9
- Investiții și alte cheltuieli nedecontate de la buget în anul 1990 9.479,2 - 9.479,2
- Completarea capitalului vărsat de către stat pentru constituirea capitalului subscris la băncile comerciale 36.143,7 36.143,7 -
- Deficitul bugetului de stat la finele anului 1990 3.809,0 3.809,0 -

*) pe măsură ce se constituie fondurile din reevaluarea stocurilor și vînzarea locuințelor din fondul locativ de stat.

**) inclusiv dobînzile aferente creditelor bancare utilizate temporar pentru acoperirea diferențelor nefavorabile la importuri, pînă la regularizarea acestora din fonduri publice.

ANEXA Nr. 2

SITUAȚIA
pierderilor înregistrate de agenții economici cu capital de
stat în anii 1989 și 1990, rămase neacoperite financiar la finele
anului 1990, a surselor de acoperire și a pierderilor care
se preiau de către stat și băncile comerciale

- milioane lei -
Suma
- Pierderi din activitatea anului 1989 94.088,0
- Pierderi din activitatea anului 1990 39.698,1
- Pierderi din calamităţi 3.147,6
TOTAL PIERDERI: 136.933,7
din care:
1. Pierderi acoperite financiar 52.818,6
2. Pierderi preluate de către stat şi băncile comerciale 84.115.1

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA
creditelor bancare acordate agenților economici cu capital de stat
pentru investiții în anii anteriori, devenite neperformante

- milioane lei -
Ministerul/Departamentul Suma
TOTAL ECONOMIE: 51.064,9
Ministerul Industriei 8.480,7
din care:
- Regia Autonomă de Electricitate "Renel" Bucureşti 2.930,5
- Departamentul Industriei Lemnului 613,0
- Departamentul Industriei Construcţiilor de Maşini 150,0
- Departamentul Industriei Chimice şi Petrochimice 948,0
- Departamentul Industriei Metalurgice 3.545,4
- Departamentul Industriei Electrotehnice 5,2
- Departamentul Industriei Materialelor de Construcţii 288,6
Ministerul Comerţului şi Turismului 205,3
din care:
- Departamentul Comerţului Interior 12,1
- Departamentul Comerţului Exterior 104,8
- Departamentul Turismului 88,4
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 1.167,8
din care:
- Departamentul Construcţiilor şi Lucrărilor Publice 1.167,8
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 22.715,3
din care:
- Departamentul Agriculturii de Stat 14.596,8
- Departamentul Alimentaţiei 3.031,6
- Direcţia Mecanizării Agriculturii 1.170,0
- Departamentul Îmbunătăţirii Funciare 1.195,4
- Unităţi direct subordonate 2.721,5
Ministerul Mediului 1.319.5
din care:
- Departamentul Apelor 1.287,5
- "Romsilva" - R.A. 32,0
Judeţe şi municipiul Bucureşti 221,7
Credite neperformante, stabilite pe judeţe de organele financiare şi bancare, care se vor prelua sub controlul şi pe baza listelor nominale transmise de Ministerul Economiei şi Finanţelor 16.954,6

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA
creditelor bancare în lei acordate întreprinderilor de comerț exterior
pentru exporturile și lucrările de construcții-montaj executate în anii
anteriori, în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale și de
cooperare cu alte țări

- milioane lei -
Ministerul/Departamentul Suma
TOTAL ECONOMIE: 33.710,7
Ministerul Industriei 20.053,6
din care:
- Departamentul Industriei Construcţiilor de Maşini 10.802,7
- Departamentul Industriei Electrotehnice 1.779,5
- Departamentul Industriei Lemnului 1.043,0
- Departamentul Industriei Chimice şi Petrochimice 621,4
- Departamentul Industriei Textile şi Pielăriei 3.699,7
- Departamentul Industriei Metalurgice 650,6
- Departamentul Petrolului 637,3
- "Romelectro" 591,3
- Departamentul Minelor 228,1
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 464,9
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 3.807,3
Ministerul Apărării Naţionale 9.384,9

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...