Parlamentul României

Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Referințe (5), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 29 iulie 1992.

În vigoare de la 29 iulie 1992 până la 31 martie 2001, fiind înlocuit prin Lege 80/1992(r1);
Publicare aplicabilă de la 29 iulie 1992 până la 08 februarie 1994, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 09 februarie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Agricultorii și proprietarii de terenuri forestiere, precum și membrii lor de familie în vîrstă de peste 15 ani, care prestează o muncă nesalariată în cadrul gospodăriilor individuale sau în cadrul formelor asociative din agricultură, în condițiile și limitele asigurării facultative prevăzute de prezenta lege, au dreptul la:

a) pensie pentru limită de vîrstă;

b) pensie pentru pierderea capacității de muncă;

c) pensie de urmaș;

d) indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;

e) indemnizație pentru sarcină și lehuzie;

f) indemnizație pentru creșterea copilului în vîrstă de pînă la un an;

g) ajutor de deces;

h) alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 2. -

(1) Pensiile de asigurări sociale cuvenite agricultorilor nu sînt impozabile.

(2) Dreptul la pensie este imprescriptibil și netransmisibil.

(3) Cererile privind stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale sînt scutite de taxe de timbru.

CAPITOLUL II Organizarea sistemului de pensii și asigurări sociale al agricultorilor

Art. 3. -

Pensiile și celelalte drepturi de asigurări sociale prevăzute în prezenta lege se stabilesc și se plătesc prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 4. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale efectuează, în condițiile legii, toate operațiunile privind constituirea și administrarea fondurilor de pensii și a celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori.

Art. 5. -

(1) Fondurile destinate plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor se constituie din: contribuția persoanelor asigurate, a agenților economici și din alte surse. Modificări (1)

(2) În cazurile în care sursele arătate la alin. (1) nu acoperă integral cheltuielile pentru plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, se vor aloca fonduri de la buget, care se vor stabili și aproba prin legea anuală privind bugetul de stat.

(3) Persoanele asigurate, în condițiile prezentei legi, în vîrstă de peste 18 ani, vor achita o contribuție de pensii și de asigurări sociale stabilită în cotă de 7% asupra venitului mediu lunar asigurat. Modificări (1)

(4) Agenții economici, cu personalitate juridică, care produc, industrializează sau comercializează produse agricole și alimentare, vor achita la fondul de pensii și asigurări sociale al agricultorilor o contribuție cuprinsă între 2 și 4% din veniturile realizate din activitatea lor, după deducerea impozitului ge circulația mărfurilor. Modificări (1)

(5) Încadrarea agenților economici prevăzuți la alin. (4) pe tipuri de activitate și niveluri de contribuție, precum și modalitatea urmăririi și încasării acesteia se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.

(6) Neplata contribuției prevăzute la alin. (4), la termenele prevăzute, atrage majorarea sumelor datorate cu 0,2% pentru fiecare zi de întîrziere, fără ca majorările calculate să depășească suma datorată. Sumele reprezentând majorările de întîrziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale pentru agricultori. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Pentru membrii de familie ai persoanelor asigurate, în vîrstă de pînă la 18 ani, contribuția prevăzută la art. 5 alin. (3) se consideră achitată.

(2) Contribuția de pensii și asigurări sociale a tinerilor agricultori în vîrstă de peste 18 ani și care nu au depășit vîrstă de 30 ani va reprezenta în primul an de asigurare 50% din nivelul contribuției prevăzute la art. 5 alin. (3), 65% în anul al doilea și 80% în anul al treilea.

CAPITOLUL III Categorii de pensii și caracteristicile dreptului la pensie

Secțiunea I Pensia pentru limită de vîrstă

Art. 7. -

Persoanele care au o durată de asigurare, în sistemul organizat prin prezenta lege, de 30 ani bărbații și 25 ani femeile, au dreptul la pensie integrală la împlinirea vîrstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile.

Art. 8. -

(1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se stabilește prin aplicarea cotei de 60% asupra venitului mediu lunar asigurat în ultimii 10 ani pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale.

(2) Venitul mediu lunar asigurat nu poate fi mai mic decît jumătate din salariul de bază minim brut pe țară, reglementat la data achitării acestei contribuții.

(3) Persoanele care au o durată de asigurare mai mare de 30 ani bărbații și 25 ani femeile beneficiază pentru fiecare an în plus din primii 5 ani de un spor la pensie de 1% și, pentru fiecare an în plus peste această perioadă, de un spor de 0,5% din venitul mediu lunar asigurat.

(4) Persoanele care au o perioadă de asigurare mai mică de 30 ani bărbații și 25 ani femeile, dar nu mai puțin de 10 ani de contribuție, beneficiază de o pensie calculată în condițiile alin. (1), proporțională cu numărul anilor de asigurare.

(5) Pensia minimă integrală pentru limită de vîrstă, stabilită conform prevederilor prezentei legi, nu poate fi mai mică decît jumătate din cuantumul rezultat prin aplicarea cotei de 60% asupra salariului de bază minim brut pe țară, reglementat la data stabilirii acesteia.

Art. 9. -

(1) Durata efectivă a contribuției se stabilește în ani. Fracțiunile de timp mai mari de 6 luni se întregesc la un an, dacă cel în cauză are vechimea minimă necesară în vederea pensionării.

(2) Se consideră perioadă de asigurare și timpul în care persoanele asigurate au fost în concediu pentru sarcină și lehuzie, au fost internate în spitale sau sanatorii, au îndeplinit obligații militare, chiar dacă nu a fost achitată contribuția de asigurări sociale. Modificări (1)

(3) De aceleași drepturi beneficiază și mama care a îngrijit copilul în vîrstă de pînă la un an.

Secțiunea a II-a Pensia pentru pierderea capacității de muncă

Art. 10. -

(1) Persoanele asigurate potrivit prevederilor prezentei legi care, datorită unor accidente sau boli produse sau contractate în perioada asigurării, și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă, fiind încadrate în gradul I sau II de invaliditate, primesc pensie pe timpul cît durează invaliditatea.

(2) Pensia de invaliditate de gradul I se determină în raport cu perioada de asigurare și cu venitul mediu lunar, în aceleași condiții ca și cele prevăzute la acordarea pensiei pentru limită de vîrstă. Atunci cînd perioada de asigurare efectivă este mai mică de 10 ani, la calcularea pensiei se are în vedere media veniturilor lunare din perioada de asigurare. Modificări (1)

(3) Cuantumul pensiei de invaliditate de gradul II reprezintă 85% din pensia de invaliditate de gradul I.

Art. 11. -

În cazul schimbării gradului de invaliditate, pensia corespunzătoare noului grad se stabilește pe baza cuantumului pensiei avute la gradul de invaliditate anterior.

Art. 12. -

(1) La împlinirea vîrstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile, pensionarilor de invaliditate li se calculează, la cerere, pensia pentru limită de vîrstă, dacă au dovada de contribuție de peste 10 ani.

(2) În situația în care, prin recalculare, rezultă o pensie mai mică, la împlinirea vîrstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile se menține cuantumul pensiei de invaliditate.

Art. 13. - Modificări (1)

Încadrarea în grad de invaliditate se face în condițiile aplicabile persoanelor cuprinse în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Secțiunea a III-a Pensia de urmaș

Art. 14. -

(1) Pensia de urmaș se acordă copiilor și soțului supraviețuitor, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile prevăzute pentru obținerea unei pensii.

Art. 15. -

(1) Copiii au dreptul la pensie de urmaș pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani sau, dacă continuă studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrsta de 25 ani, respectiv 26 ani, în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani.

(2) Dacă s-au aflat în stare de invaliditate de orice grad la împlinirea vîrstelor prevăzute la alineatul precedent, copiii primesc pensie de urmaș pe toată durata invalidității.

Art. 16. -

(1) Soția sau soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții la împlinirea vîrstei de 57 ani, respectiv 62 ani, dacă au avut cel puțin 15 ani de căsătorie. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică, dar de cel puțin 10 ani, pensia se acordă proporțional cu anii de căsătorie.

(2) Soția sau soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vîrsta și de durata căsătoriei, pe timpul cît este invalid de gradul I sau II.

(3) Soția sau soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vîrsta sau durata căsătoriei, dacă la data decesului soțului nu are alte venituri în afara celor realizate din activități agricole productive și are în îngrijire unu sau mai mulți copii în vîrsta de pînă la 7 ani.

(4) Soția sau soțul supraviețuitor își păstrează dreptul la pensie de urmaș și în cazul în care s-a recăsătorit.

Art. 17. -

Pensia de urmaș se stabilește în condițiile prevăzute pentru acordarea acesteia în sistemul asigurărilor sociale de stat.

CAPITOLUL IV Alte drepturi de asigurări sociale

Art. 18. -

(1) Persoanele asigurate pe timpul incapacității temporare de muncă, determinată de boală sau accident, beneficiază de o indemnizație, dacă au contribuit la fondul de asigurări al agricultorilor o perioadă de minimum 6 luni din ultimele 12 luni calendaristice.

(2) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se stabilește în cotă de 80% din media lunară a venitului asigurat din ultimele 6 luni pentru care a fost achitată contribuția.

(3) Femeile au dreptul la această indemnizație, în caz de sarcină și lehuzie, pe o durată de 112 zile calendaristice, precum și în cazul creșterii copilului în vîrsta de pînă la un an, pe toată această durată.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Persoanele asigurate, pensionarii, precum și membrii lor de familie au dreptul, în caz de îmbolnăvire, la asistență medicală și medicamente, pe timpul internării în spital și ambulatoriu, în condițiile legii aplicabile în sistemul asigurărilor sociale de stat.

(2) Persoanele asigurate și pensionarii beneficiază de tratament în stațiunile balneoclimaterice, în condițiile legii aplicabile în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Art. 20. -

(1) La decesul asiguratului se acordă un ajutor de înmormîntare egal cu cuantumul pensiei minime integrale pentru limită de vîrsta.

(2) În cazul decesului unui membru de familie, cu drept la pensie de urmaș, se acordă asiguratului un ajutor de înmormîntare egal cu jumătate din pensia minimă integrală pentru limită de vîrsta.

CAPITOLUL V Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi
de asigurări sociale

Art. 21. -

(1) Pensia se stabilește la cererea persoanei în cauză înregistrate la oficiul de pensii pentru agricultori din cadrul direcției de muncă și protecție socială în raza căreia solicitantul domiciliază.

(2) Dosarul, în vederea pensionării, va cuprinde și carnetul de asigurare cu înregistrările la zi, precum și alte acte necesare stabilirii dreptului la pensie.

Art. 22. -

(1) Stabilirea pensiei sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de oficiul de pensii pentru agricultori din cadrul direcției de muncă și protecție socială, care va cuprinde temeiurile de fapt și de drept ce au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensionare.

(2) Decizia se comunică în scris petiționarului în termen de 45 zile de la data înregistrării dosarului complet.

Art. 23. -

(1) Împotriva deciziei, emise în condițiile art. 22, persoana interesată poate introduce contestație, în termen de 30 zile de la comunicare, la comisia de contestații ce funcționează pe lîngă direcția județeană de muncă și protecție socială, respectiv de pe lîngă Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București.

(2) Deciziile comisiilor prevăzute la alin. (1), date în materie de pensii, pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 24. -

(1) Pensia pentru limită de vîrsta poate fi solicitată la împlinirea vîrstei de pensionare și se acordă cu data de întîi a lunii următoare înregistrării dosarului complet, întocmit în vederea pensionării.

(2) Pensia de invaliditate se acordă cu începere de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

(3) Pensia de urmaș se acordă de la data decesului susținătorului, dacă acesta nu era pensionar, sau de la data de întîi a lunii următoare decesului pensionarului.

(4) La pensionarea de invaliditate, dosarul se depune în cel mult 30 zile de la primirea hotărîrii de încadrare într-unul din gradele de invaliditate, iar pentru urmaș, în cel mult 30 zile de la data decesului susținătorului.

(5) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4), plata pensiei se face de la data depunerii cererii.

Art. 25. - Modificări (1)

Pensionarii care, după data stabilirii pensiei, continuă să contribuie la fondul de pensii pot cere recalcularea acesteia în momentul încetării contribuției către acest fond, dar nu mai devreme de un an.

Art. 26. -

(1) Sumele plătite fără temei legal se recuperează potrivit legii de la beneficiarii acestora, pe baza deciziilor emise de către direcția județeană de muncă și protecție socială sau Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București. Deciziile constituie titlu executoriu.

(2) Sumele rămase nerecuperate de pe urma pensionarilor decedați nu se mai urmăresc.

Art. 27. -

Pensia se suspendă pe perioada cît pensionarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau are domiciliul stabil pe teritoriul altei țări. După încetarea cauzelor de mai sus, plata pensiei se reia la cerere.

Art. 28. -

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentînd pensia pe luna în care a avut loc decesul și, după caz, drepturile de pensie cuvenite și neachitate pînă la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, părinților celui decedat ori persoanei care dovedește că l-a îngrijit pînă la data decesului.

Art. 29. -

Dispozițiile legii din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum și ale art. 21-23 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător și la stabilirea și plata celorlalte drepturi de asigurări sociale.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 30. -

(1) Drepturile de pensie ale agricultorilor, stabilite pe baza legislației în vigoare pînă la data prezentei legi, se mențin în continuare și se achită indexate și majorate cu sumele fixe reprezentînd compensarea creșterii prețurilor și tarifelor în cuantumurile aplicabile pensiilor de asigurări sociale de stat, atît timp cît sînt îndeplinite condițiile în baza cărora au fost acordate.

(2) Pensia minimă pentru vechime integrală, stabilită pe baza legislației în vigoare pînă la data prezentei legi, indexată și majorată în condițiile alin. (1), devine, începînd cu 1 iulie 1992, 4.700 lei lunar. Modificări (1)

Art. 31. -

(1) Constituie timp util la pensie și perioadă în care persoanele cuprinse în asigurarea socială organizată prin prezenta lege au realizat un volum de muncă în fostele cooperative agricole de producție în care au avut calitatea de cooperator sau au achitat contribuția minimă prevăzută în Legea nr. 5 din 30 iunie 1977. Pentru foștii cooperatori contribuția minimă prevăzută de prezenta lege, determinată corespunzător salariului de bază minim brut pe țară, reglementat la data intrării în vigoare a legii, se consideră achitată pentru perioada în care au prestat volumul de muncă. Jurisprudență

(2) Timpul util se stabilește în ani prin raportarea volumului de muncă exprimat în norme, însumat pe întreaga perioadă în care persoana asigurată a lucrat în fosta cooperativă agricolă de producție, la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală în perioada respectivă.

(3) Timpul util stabilit în condițiile alin. (2) nu poate depăși numărul de ani în care volumul de muncă a fost prestat.

(4) Persoanele care la împlinirea vîrstei de pensionare prevăzute de art. 7 nu au realizat 10 ani vechime potrivit prevederilor alin. (2), dar nu mai puțin de 5 ani, în fostele cooperative agricole de producție sau au achitat contribuția minimă prevăzută de Legea nr. 5/1977 și care nu au drept de pensie din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, beneficiază, la cerere, de o pensie de 60% din cuantumul pensiei minime prevăzute de prezenta lege. Modificări (1)

(5) De acest drept beneficiază, la cerere, și persoanele care au depășit vîrsta de pensionare prevăzută de prezenta lege, chiar dacă li s-a stabilit un drept de pensie suplimentară.

Art. 32. - Jurisprudență, Reviste (1)

Persoanele care au o vechime utilă la pensie, realizată potrivit normelor prezentei legi, mai mică de 30 ani bărbații și 25 ani femeile, pot beneficia de pensie, în condițiile acestei legi, dacă contribuie la fondul de pensii și asigurări sociale al agricultorilor pînă la împlinirea vîrstei de pensionare. Jurisprudență

Art. 33. -

(1) Persoanele care primesc pensie din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor beneficiază de această pensie, chiar dacă li se cuvine o pensie și din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare. Modificări (1)

(2) Pensia de asigurări sociale a agricultorilor poate fi cumulată cu alte venituri.

Art. 34. -

(1) Activitatea de pensii și asigurări sociale pentru agricultori trece la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Casa Autonomă de Pensii și Asigurări Sociale a Țărănimii își încetează activitatea.

(2) Patrimoniul Casei Autonome de Pensii și Asigurări Sociale a Țărănimii, precum și cel al fostei Uniuni Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și al uniunilor sale județene, indiferent de deținătorii actuali, se preiau de Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Direcția generală de pensii, asigurări sociale și tratament balnear pentru agricultori. Modificări (1)

(3) Unitățile de odihnă și tratament balnear ale țărănimii trec în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale pînă la clarificarea situației lor juridice, cu respectarea destinației pentru care au fost înființate. Profitul net obținut din activitatea acestor unități se face venit la bugetul asigurărilor sociale al agricultorilor.

(4) Salariații aferenți activității de pensii și asigurări sociale pentru țărănime și ai unităților de odihnă și tratament balnear ale țărănimii, preluate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, se consideră transferați în interesul serviciului.

(5) Predarea-primirea întregii activități și a patrimoniilor prevăzute la alin. (2) se face prin protocol, pe bază de bilanț.

(6) Organizarea sistemului de pensii și asigurări sociale, a unităților de odihnă și tratament balnear pentru agricultori, precum și numărul de salariați se stabilesc prin hotărîre a Guvernului, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a legii. Modificări (1)

(7) După preluarea patrimoniilor prevăzute la alin. (2), Guvernul va organiza controlul gestionării anterioare a acestor patrimonii, iar în cazul constatării unor nereguli, va lua măsuri pentru recuperarea pagubelor și tragerea la răspundere a vinovaților.

Art. 35. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție, Legea nr. 5 din 30 iunie 1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, Decretul-lege nr. 53/1990 privind majorarea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

București, 21 iulie 1992.

Nr. 80.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Pensie pentru agricultori. Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foștii cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară și dovada plății contribuției de asigurări sociale
;
se încarcă...