Parlamentul României

Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților

Modificări (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1992 până la 28 februarie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Codul Muncii 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Salariații au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 18 zile lucrătoare. Jurisprudență

(2) Pentru tinerii în vîrstă de pînă la 18 ani, durata minimă a concediului de odihnă este de 24 zile lucrătoare. Jurisprudență

(3) Durata concediului de odihnă, stabilită în condițiile prezentei legi, este corespunzătoare activității desfășurate timp de un an.

Art. 2. -

(1) Salariații care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991, au dreptul, în fiecare an, la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată minimă de 3 zile lucrătoare.

(2) Salariații nevăzători au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 6 zile lucrătoare.

(3) Salariații încadrați în grade de invaliditate au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă suplimentar de 3 zile lucrătoare.

(4) Concediile de odihnă suplimentare acordate potrivit alin. (1) se cumulează cu cele acordate potrivit alin. (2) sau, după caz, potrivit alin. (3).

Art. 3. -

Pe durata concediului de odihnă, salariații au dreptul la o indemnizație care nu poate fi mai mică decît salariul de bază, sporul de vechime și indemnizația pentru funcția de conducere, luate împreună.

Art. 4. -

(1) Durata concediului de odihnă, inclusiv a concediului de odihnă suplimentar, și cuantumul indemnizației cuvenite pe durata acestuia pentru fiecare salariat se stabilesc prin contractul individual de muncă, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi și a clauzelor convenite prin contractele colective de muncă.

(2) La stabilirea duratei concediului de odihnă în cadrul negocierilor, partenerii sociali pot avea în vedere și vechimea în muncă a salariaților.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Regulile privind efectuarea concediilor de odihnă și compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se stabilesc prin contractele colective de muncă.

(2) Programarea efectuării concediilor de odihnă se stabilește anual de conducerea unității, împreună cu reprezentanții sindicatelor sau, după caz, ai salariaților.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar în cazurile în care:

a) contractul de muncă al salariatului a încetat; Jurisprudență

b) salariatul este chemat pentru îndeplinirea serviciului militar;

c) este prevăzută în mod expres într-o lege specială.

Art. 6. -

Salariații din administrația publică, din organele de justiție și procuratură și din alte organe de stat beneficiază, în fiecare an, de un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 21 zile lucrătoare.

Art. 7. -

Regulile privind durata concediului de odihnă, inclusiv a concediului de odihnă suplimentar, cuantumul indemnizației cuvenite, programarea, efectuarea, întreruperea și amînarea concediului de odihnă, precum și compensarea în bani a concediului neefectuat se stabilesc, în limitele și cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, prin:

a) hotărîre a Guvernului, pentru salariații din administrația publică, regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;

b) regulamente, pentru salariații din justiție, procuratură și alte organe de stat.

Art. 8. -

(1) Personalul didactic beneficiază de un concediu de odihnă cu o durată egală cu vacanța de la sfîrșitul anului școlar, dar nu mai puțin de 62 zile calendaristice.

(2) Personalul didactic beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală, dacă a funcționat în tot cursul anului școlar sau universitar. În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului școlar sau universitar, durata concediului este proporțională cu timpul cuprins între data angajării și sfîrșitul anului școlar sau universitar.

(3) Personalul din activitatea de cercetare științifică, atestat, beneficiază de un concediu de odihnă de minimum 24 zile lucrătoare.

Art. 9. -

Orice convenție prin care se renunță total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

Art. 10. -

(1) În afara concediului de odihnă, salariații au dreptul la zile libere, plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite.

(2) Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată.

(3) Situațiile în care salariații beneficiază de zile libere plătite sau de concedii fără plată, procedura de acordare a acestora și numărul de zile se stabilesc potrivit art. 5 alin. (1) sau, după caz, art. 7, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. -

Societățile comerciale, regiile autonome, celelalte unități economice cu capital de stat mixt sau privat, instituțiile publice, administrația publică centrală și locală și celelalte organe de stat vor asigura ca pînă la 31 decembrie 1992 toți salariații să efectueze concediul de odihnă pe anul 1992 și pe anii anteriori. Dacă efectuarea concediului de odihnă nu este posibilă, se va asigura compensarea în bani a concediului neefectuat, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în perioada pentru care era aferent concediul neefectuat.

Art. 12. -

(1) Prezenta lege se aplică începînd cu anul 1992.

(2) Se abrogă actele normative și prevederile referitoare la concediul de odihnă, concediul suplimentar de odihnă și concedii fără plată, cuprinse în anexa la prezenta lege, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

București, 5 februarie 1992.

Nr. 6.

ANEXĂ

LISTA
actelor normative și prevederilor referitoare la concediul de odihnă,
concediul suplimentar de odihnă și concedii fără plată acordate pentru
interese personale, care se abrogă

I. Acte normative care se abrogă în totalitate:

- Legea nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al angajaților.

- Decretul nr. 338/1983 pentru modificarea Legii nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al angajaților.

- H.C.M. nr. 1.149/1968 privind stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de muncă cu condiții deosebite pentru care se acordă concedii suplimentare de odihnă și a locurilor de muncă pentru care durata concediului suplimentar de odihnă poate depăși 12 zile lucrătoare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 436/1990 privind stabilirea locurilor de muncă sau activităților ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum și durata acestuia.

- Hotărîrea Guvernului nr. 650/1990 privind acordarea concediului de odihnă pentru personalul din unitățile subordonate Ministerului Industriei Ușoare.

II. Prevederile referitoare la concediul de odihnă, concediul suplimentar de odihnă și concedii fără plată acordate pentru interese personale, care se abrogă, cuprinse în următoarele acte normative:

- Art. 125, 126 și 163 din Codul muncii - Legea nr. 10/1972.

- Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată.

- Hotărîrea Guvernului nr. 163/1990, în legătură cu unele drepturi privind activitățile și întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice.

- Hotărîrea Guvernului nr. 164/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul combinatelor din metalurgia neferoasă.

- Hotărîrea Guvernului nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la întreprinderea chimică "Carbosim" Copșa Mică, a celui de la fabricarea și ambalarea negrului de fum din cadrul C.P. Pitești.

- Hotărîrea Guvernului nr. 199/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Combinatului metalurgic de metale neferoase Copșa Mică.

- Hotărîrea Guvernului nr. 266/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria extractivă, de petrol și gaze.

- Hotărîrea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră.

- Hotărîrea Guvernului nr. 268/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în unitățile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice.

- Hotărîrea Guvernului nr. 314/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologică.

- Hotărîrea Guvernului nr. 542/1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul care își desfășoară activitatea în unități, subunități și formații de lucru cu profil de oțelării, turnătorii, forje, tratamente termice și acoperiri metalice din ramura construcții de mașini.

- Hotărîrea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 672/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din întreprinderile, unitățile și subunitățile de producție industrială, exploatare portuară și de servicii tehnice, aparținînd Departamentului industriei materialelor de construcții și instalații din cadrul Ministerului Construcțiilor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 811/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Departamentului industriei lemnului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...