Parlamentul României

Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate

Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (4), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 1992 până la 30 iunie 1999, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 102/1999.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Persoane handicapate, în înțelesul prezentei legi, sînt acele persoane care, datorită unor deficiențe senzoriale, fizice sau mintale, nu se pot integra total sau parțial, temporar sau permanent, prin propriile lor posibilități, în viața socială și profesională, necesitînd măsuri de protecție specială. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Încadrarea într-o categorie de persoane handicapate care necesită protecție specială se face prin certificat emis de comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă de pe lîngă cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă ce funcționează în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru adulți, și de către comisiile de diagnostic și triaj județene și ale sectoarelor municipiului București, pentru copii. Respingerea cererii de încadrare într-o categorie de persoane handicapate se face prin certificat emis în aceleași condiții.

(3) Certificatele emise în condițiile prevăzute la alin. (2) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă ce funcționează pe lîngă oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pentru adulți, și la direcțiile sanitare județene și a municipiului București, pentru copii, care se pronunță prin decizii. Jurisprudență

(4) Deciziile emise în condițiile alin. (3) pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 2. -

Măsurile de protecție specială prevăzute în prezenta lege au ca scop prevenirea, atenuarea, înlăturarea consecințelor profesionale, economice și sociale ale handicapului și egalizarea șanselor prin:

a) depistarea activă și precoce a persoanelor handicapate;

b) asistență medicală și educație normală sau specială a persoanelor handicapate;

c) orientarea școlar-profesională, calificarea, sprijinirea încadrării în muncă și a integrării sociale a persoanelor handicapate.

Art. 3. -

Protecția specială a persoanelor handicapate se efectuează prin forme instituționalizate, asigurîndu-se drepturile materiale prevăzute de lege, și prin forme neinstituționalizate specifice.

Art. 4. -

Căile de acces în clădirile și locurile publice, precum și ale unităților de ocrotire și asistență socială vor fi amenajate corespunzător, prin adaptare sau din construcție, astfel încît să nu constituie bariere arhitecturale sau alte obstacole pentru persoanele handicapate.

Art. 5. - Jurisprudență

Persoanele handicapate au dreptul la:

a) asigurarea asistenței medicale prin acordarea gratuită de medicamente, tratament în unități sanitare și stațiuni, proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatură și materiale ajutătoare-compensatorii, pentru cei cu un venit mediu lunar pe o persoană aflată în întreținere mai mic decît salariul de bază minim brut pe țară, indexat, precum și asistență medicală gratuită la domiciliu pentru persoanele handicapate nedeplasabile; Modificări (2)

b) scutirea de plata taxelor vamale pentru proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatură și materiale ajutătoare-compensatorii, medicamente și, o dată la 8 ani, la alegere, pentru motorete, motociclete sau autoturisme adaptate special pentru transportul persoanelor handicapate, precum și pentru piese de schimb necesare acestora, pentru folosință proprie;

c) scutirea de plata taxelor de abonament pentru deținătorii de aparate radio și televizoare asimilabili gradului I de invaliditate; de acest drept beneficiază și familiile care au în întreținere astfel de persoane;

d) reducerea costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, în aceleași condiții ca cele pentru elevi, studenți sau militari în termen;

e) prioritate la instalarea postului telefonic și scutirea de plata taxelor de instalare, transferare și abonament telefonic, precum și de costul de 50 impulsuri pentru abonamentul - comun la doi abonați și 100 impulsuri pentru abonament - linie individuală, respectiv 400 impulsuri pentru nevăzători;

f) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru cei asimilabili gradului I sau II de invaliditate; gratuitatea transportului interurban în limita a 12 călătorii în țară, dus-întors pe an, la alegere, cu trenul clasa a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transportul fluvial și maritim de persoane, ale unităților cu capital integral de stat pentru cei asimilabili gradului I de invaliditate; beneficiază de aceste drepturi și însoțitorul, cînd călătorește cu persoana handicapată pe baza unei legitimații speciale; persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decît cele de domiciliu beneficiază de gratuitate și peste limita menționată, în funcție de recomandarea centrului de hemodializă; cei asimilabili gradului II de invaliditate beneficiază de jumătate din numărul de călătorii interurbane stabilite pentru cei asimilabili gradului I de invaliditate.

Art. 6. -

Persoanele handicapate, ocrotite prin forme neinstituționalizate, mai beneficiază de:

a) accesul liber și egal în orice instituție de învățămînt obișnuit, cursuri de zi, serale sau fără frecvență, în raport cu restantul funcțional și potențialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislației de învățământ;

b) pregătirea la domiciliu a copiilor handicapați nedeplasabili, pe durata învățămîntului obligatoriu. De această posibilitate beneficiază, la cerere, și persoanele handicapate adulte nedeplasabile, în vîrstă de pînă la 30 de ani. Pregătirea școlară la domiciliu a persoanelor handicapate se va asigura în condițiile și potrivit normelor stabilite de Ministerul Învățămîntului și Științei, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Handicapați și Ministerului Economiei și Finanțelor;

c) încadrarea într-o activitate salarizată a persoanelor handicapate calificate prin învățămîntul obișnuit sau special, în locuri de muncă accesibile și cît mai aproape de domiciliul lor, în condițiile legii;

d) pensionarea la cerere pentru munca depusă, cu reducerea vechimii în muncă, potrivit legii;

e) prioritate la închirierea, construirea și cumpărarea locuințelor din fondul de stat și repartizarea, la cerere, a apartamentelor la nivelurile inferioare ale imobilului;

f) acordarea unei camere în plus, la locuințele proprietate de stat, la solicitare, persoanelor handicapate încadrate în gradul I de invaliditate, cît și familiilor care au în întreținere un minor handicapat;

g) acordarea de credite pentru cumpărarea sau construirea de locuințe, în condițiile cele mai favorabile prevăzute de lege;

h) prioritate la achiziționarea obiectelor casnice de folosință îndelungată, precum și a autovehiculelor adaptate sau care pot fi adaptate pentru folosința sau transportul persoanelor handicapate;

i) repartizarea în folosință de motorete și motociclete adaptate persoanelor cu deficiențe locomotorii, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Sănătății și Secretariatul de Stat pentru Handicapați;

j) concediu de odihnă suplimentar, stabilit potrivit Legii privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților;

k) concediu prenatal începînd cu luna a VI-a de sarcină, acordat la cerere;

l) stabilirea chiriei pentru locuința din fondul locativ de stat la tariful minim prevăzut de lege, iar pentru nevăzători, redus cu 50%.

Art. 7. -

(1) Persoana care are în îngrijire un copil handicapat beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului handicapat, pînă la împlinirea de către acesta a vîrstei de 3 ani;

b) concedii medicale pentru îngrijirea copilului handicapat, bolnav datorită unor afecțiuni intercurente, precum și pentru tratamente de recuperare, pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 18 ani.

(2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere și acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat beneficiază de:

a) un salariu la nivelul salariului minim brut, lunar, al asistentei sociale cu pregătire medie - debutant, pe toată durata handicapului;

b) recunoașterea perioadei respective ca vechime în muncă ce se ia în calcul la pensionarea pentru limită de vîrstă, potrivit înscrierii în carnetul de muncă efectuate de inspectoratele teritoriale de stat pentru handicapați, care încheie acestor persoane contracte de muncă în condițiile legislației prevăzute pentru personalul casnic, efectuînd periodic anchete sociale.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Persoana adultă, incapabilă de muncă datorită handicapului, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 50% din salariul de bază minim brut pe țară, indexat, pe toată durata handicapului, dacă nu are alte venituri proprii, cu excepția pensiei de urmaș; cei cu venituri pînă la acest cuantum primesc diferența pînă la nivelul ajutorului special; pentru afecțiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul se stabilește pe toată durata vieții. Modificări (2), Referințe (1)

(2) Nevăzătorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii sociale la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, indexat, indiferent de vîrsta și veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului celor asimilabili gradului I de invaliditate și de 50% din cuantumul stabilit pentru aceștia celor asimilabili gradului II de invaliditate; persoanele nevăzătoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limită de vîrstă, pensia I.O.V.R. sau pensia pentru pierderea capacității de muncă, pot opta pentru acestea sau pentru pensia socială. Nevăzătorii care nu desfășoară activitate salarizată cumulează pensia socială cu una din celelalte pensii stabilite potrivit legii. Modificări (3)

Art. 9. -

(1) Copiii handicapați, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, aflați în întreținerea familiei, beneficiază de alocația de stat pentru copii în cuantumurile prevăzute de lege, majorate cu 100%. Reviste (1)

(2) De alocația de stat pentru copii beneficiază și copiii handicapați ai căror părinți nu se încadrează în categoriile prevăzute de lege pentru acordarea alocației.

Art. 10. - Modificări (2)

Alocația de întreținere pentru minorii handicapați, aflați în plasament familial sau încredințați unei familii ori persoane, pe baza prevederilor legale, se stabilește la nivelul unui salariu minim brut pe țară, pe toată durata cît aceștia nu se află în întreținere completă a unei instituții de ocrotire.

Art. 11. -

De drepturile prevăzute la art. 5 lit. e). art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 9 din prezenta lege nu pot beneficia persoanele handicapate aflate în instituții de ocrotire socială, învățămînt special, asistență socială și tratament medical în care li se asigură întreținerea completă din partea statului.

Art. 12. - Modificări (3)

La drepturile bănești acordate potrivit prezentei legi se adaugă compensațiile și indexările la aceleași date și în aceleași condiții ca și pentru pensiile pentru limită de vîrsta.

Art. 13. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie "Fondul de risc și de accident", din următoarele surse:

a) o cotă de 1% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar de regii autonome, societăți comerciale, organizații cooperatiste, de organizații economice străine cu sediul în România, de reprezentanțele din România ale societăților străine care angajează personal român și de persoanele fizice care utilizează munca salariată;

b) donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și străinătate, cu respectarea destinațiilor stabilite de donator;

c) o subvenție de la bugetul de stat din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru completarea fondului în situația în care, prin sursele de la lit. a) și b), nu este acoperitor.

Art. 14. -

Facilitățile financiare prevăzute la art. 5 lit. a), c), d), e), f), art. 7 alin. (2), art. 8 și art. 9 de care beneficiază persoanele handicapate, precum și cheltuielile ocazionate de plata drepturilor se suportă din Fondul de risc și de accident.

Art. 15. -

(1) Fondul de risc și de accident constituit și utilizat pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege este gestionat de Secretariatul de Stat pentru Handicapați și are regimul fondurilor speciale prevăzute de Legea privind finanțele publice. Disponibilitățile din resursele proprii ale acestui fond sînt purtătoare de dobîndă.

(2) Disponibilul Fondului de risc și de accident, înregistrat la finele anului, se varsă la bugetul de stat, în limita subvenției acordate. Sumele rămase după efectuarea acestei operațiuni se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.

Art. 16. -

(1) Încadrarea în categorii de persoane handicapate care necesită protecție specială se face potrivit criteriilor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă, elaborate de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru gradele I, II și III de invaliditate, pentru adulți, iar pentru copii, de către Ministerul Sănătății.

(2) În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Socle vor elabora lista acestor criterii.

Art. 17. -

(1) Persoanele handicapate beneficiază de facilitățile financiare și de drepturile bănești prevăzute de prezenta lege la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

(2) Pe aceeași dată se abrogă H.C.M. nr. 1.060 din 15 mai 1968 privind acordarea unor gratuități pentru transportul pensionarilor și beneficiarilor de ajutor social încadrați în gradul I de invaliditate și a unor nevăzători, H.C.M. nr. 2.466 din 30 decembrie 1969 privind acordarea unor gratuități pentru transportul invalizilor și accidentaților de război încadrați în gradul I de invaliditate sau mari mutilați, precum și însoțitorilor acestora, art. 1 alin. 1, art. 4, art. 5 și art. 6 din Hotărîrea Guvernului României nr. 610 din 25 mai 1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor, precum și orice alte dispoziții contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

București, 1 iunie 1992.

Nr. 53.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Alocația de stat pentru copii
;
se încarcă...