Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 aprilie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru eliminarea apariției unor interpretări eronate cu privire la proveniența sumelor încasate cu titlu de bacșiș, ca fiind sume provenite din comercializarea de bunuri sau prestări de servicii pentru care nu s-au emis bonuri fiscale și aplicarea în consecință a unor sancțiuni contravenționale nejustificate care implică și închiderea activității operatorilor economici, pentru o perioadă de la o lună la trei luni, indiferent de cuantumul sumei neînregistrate, chiar de la prima abatere, fapt care conduce implicit și la pierderi însemnate de locuri de muncă,

având în vedere necesitatea introducerii unor prevederi legale cu privire la definirea sumelor încasate în plus sub formă de bacșiș, în vederea evidențierii acestui tip de venit pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestuia de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării acestuia potrivit Codului fiscal,

pentru asigurarea protejării mediului de afaceri, prin asigurarea unui cadru legislativ stimulativ, simplu, transparent și echilibrat din punctul de vedere al sancționării contravenționale,

pentru instituirea unor pârghii care să conducă la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu,

pentru întărirea supravegherii și controlului acestor activități,

pentru a genera și menține ritmuri ridicate de creștere economică pe termen lung sunt necesare eforturi susținute pentru dezvoltarea unei economii competitive prin diminuarea economiei subterane prin reducerea componentei de nedeclarare a veniturilor realizate în domeniul comerțului cu amănuntul și prestărilor de servicii către populație.

Pentru stimularea competitivității și reducerea evaziunii fiscale, cu scopul creșterii capacității previzionale a autorităților în perspectiva aplicării bugetării multianuale, pentru crearea premiselor pentru fiscalizarea economiei informale, precum și pentru creșterea veniturilor încasate din TVA,

având în vedere necesitatea implementării complete și la timp a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006 și prelungit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2010, Hotărârea Guvernului nr. 109/2013 și Hotărârea Guvernului nr. 225/2015 până în 31 martie 2017, data-limită de finalizare a Proiectului,

pentru faptul că Proiectul este finanțat din două surse: (i) împrumutul în valoare totală de 110 milioane euro; și (ii) contribuția României de 32 milioane euro, asigurată de la bugetul de stat, conform art. 3 din Legea de ratificare a Acordului de împrumut nr. 205/2006,

structura Proiectul menționat cuprinde patru componente, după cum urmează:

1. Componenta I - Reabilitarea infrastructurii instanțelor

2. Componenta II - Consolidarea capacității administrative a instanțelor

3. Componenta III - Realizarea unui sistem integrat de management al resurselor în cadrul sistemului judiciar

4. Componenta IV - Dezvoltarea instituțională a instituțiilor sistemului judiciar.

Pentru faptul că în cadrul primei componente se urmăresc reabilitarea, construirea și dotarea a cca 19 sedii de instanțe de judecată, prin furnizarea de lucrări, servicii și bunuri, din care: (i) 14 sedii au fost finalizate în perioada 2010-2014; (ii) altele 3 sunt în curs de execuție și vor fi finalizate din valoarea totală a împrumutului (110 milioane euro); și (iii) ultimele 2 au fost începute în cadrul Proiectului, dar nu pot fi finalizate prin finanțarea acestora integral din Acordul de împrumut;

având în vedere necesitatea și urgența identificării unei soluții de finanțare care să permită și finalizarea celor 2 obiective de investiții anterior menționate în cel mai scurt timp posibil (dar nu mai târziu de 31 martie 2017 - data-limită a Acordului de împrumut), pentru a evita deteriorarea fizică a acestora și întârzieri suplimentare în punerea la dispoziția justițiabililor arondați acestor instanțe, a unor sedii adecvate, construite la standarde europene, care să faciliteze accesul cetățenilor la justiție,

având în vedere consecințele negative evidente rezultate din nefinalizarea în cel mai scurt timp posibil a celor 2 obiective de investiții menționate, generându-se astfel costuri suplimentare cauzate de deteriorarea fizică continuă a celor 2 sedii de instanță, în condițiile în care activitatea instanțelor nu se desfășoară în condiții adecvate, având în vedere că spațiul pus la dispoziția justițiabililor este insuficient,

având în vedere că dreptul de a utiliza ca surse de finanțare restul rămas disponibil din cadrul Acordului de împrumut (32,4 milioane Euro) și din contribuția României la finanțarea acestuia (26,8 milioane euro) poate fi exercitat numai până la data de 31 martie 2017, data-limită a Acordului de împrumut și, respectiv, a Legii nr. 205/2006 de ratificare a acestuia,

având în vedere că obiectivele de investiții cuprinse în cadrul Proiectului răspund obiectivelor asumate de Ministerul Justiției în Strategia de reformă a sistemului judiciar - "Consolidarea capacității administrative a instanțelor și parchetelor", principiul consacrat în acest capitol fiind "continuarea și finalizarea tuturor obiectivelor de investiții în sediile instanțelor, finanțate de Programul Băncii Mondiale privind reforma sistemului judiciar",

ținând cont de faptul că, odată cu terminarea lucrărilor și darea în folosință a tronsonului Autostrăzii A2 Cernavodă- Medgidia-Constanța, vehiculele care realizează așa-numitul turism de week-end și nu numai au fost în număr de până la 4.000 de vehicule/oră și până la 50.000 de vehicule/zi, astfel încât s-au creat, în perioadele de vârf de trafic, aglomerări și ambuteiaje în zona Agenției de Încasare Fetești, unde se achită tariful de trecere pentru podurile peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă,

luând în considerare faptul că, începând cu anul 2010, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a implementat sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei - SIEGMCR, realizat în scopul îmbunătățirii modului de încasare a tarifului de utilizare, precum și a controlului achitării acestuia, sistem care ar putea fi utilizat și în cazul aplicării tarifului de trecere,

având în vedere faptul că lipsa adoptării imediate a măsurilor legislative necesare utilizării sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei - SIEGMCR, în cazul aplicării tarifului de trecere, poate crea în continuare aglomerări și ambuteiaje în zona Agenției de Încasare Fetești care pot conduce la producerea de numeroase accidente rutiere grave,

în vederea asigurării siguranței rutiere și prevenirii posibilelor accidente rutiere grave prin evitarea aglomerărilor și a ambuteiajelor create în zona Agenției de Încasare Fetești,

pentru aplicarea și colectarea tarifelor de trecere într-un flux liber de trafic care să nu fie perturbat și care să permită utilizatorilor să plătească tarifele de trecere în cât mai multe locații și prin multiple mijloace de plată,

luând în considerare faptul că aceste situații aduc atingere interesului public general și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi."

2. La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

"

(81) În cazul prevăzut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligația să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, în fața organelor de control. La momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, părțile contractante stabilesc modul în care operatorul economic notifică distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuată în alt mod decât cel stabilit de părțile contractante nu este valabilă."

3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1), precum și restul dat de vânzător clientului și nepreluat de acesta în mod voluntar.

(2) Este interzis operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacșișului.

(3) Suma de bani prevăzută la alin. (1) se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale și se evidențiază pe un bon fiscal distinct. Prevederile art. 1 alin. (8) se aplică în mod corespunzător.

(4) Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacșișului rămân la dispoziția lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților. În cazul în care bacșișul se distribuie salariaților, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

(5) Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control.

(6) Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaților se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile."

4. La articolul 4 alineatul (12), litera g) se abrogă.

5. La articolul 4 alineatul (12), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum și pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se înțelege suprafața destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora și circulației personalului angajat pentru derularea activității;".

6. La articolul 4 alineatul (12), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deținute de personalul operatorului economic care își desfășoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus față de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali. Modelul, conținutul registrului de bani personali, precum și procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

7. La articolul 4, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

"

(121) La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unității de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care își desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele de bani deținute."

8. La articolul 10, litera b) se abrogă.

9. La articolul 10, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau bacșișurile încasate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, valoarea bacșișurilor încasate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferența până la prețul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fără respectarea prevederilor art. 1 alin. (8); Modificări (1)

d) nerespectarea de către utilizatori a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege suma pentru care nu s-au întocmit documente justificative conform art. 4 alin. (12) lit. h);".

10. La articolul 10, literele q) și w) se abrogă.

11. La articolul 10, litera gg) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

gg) deținerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul de bani personali, în registrul special și/sau în chitanțe." Modificări (1)

12. La articolul 10, după litera gg) se introduc două noi litere, literele hh) și ii), cu următorul cuprins:

"

hh) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. i);

ii) nerespectarea de către personalul operatorului economic a obligației prevăzute la art. 4 alin. (121)."

13. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:

a) cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), i), s), ș), t), ț), v), aa) și gg), cu amendă în cuantum de 3.000 lei, precum și cu:

(i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contravenția prevăzută la lit. gg);

(ii) confiscarea veniturilor obținute, pentru contravenția prevăzută la lit. ț);

b) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), u), x), y), z), bb), cc), ee), ff) și hh), cu amendă în cuantum de 9.000 lei, precum și cu: Modificări (1)

(i) confiscarea veniturilor obținute, pentru contravenția prevăzută la lit. a);

(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator, pentru contravenția prevăzută la lit. cc);

c) cele prevăzute la art. 10 lit. j), k), n) și r), cu amendă în cuantum de 50.000 lei;

d) cele prevăzute la art. 10 lit. e) și dd), cu amendă în cuantum de 12.500 lei, precum și cu:

(i) confiscarea sumelor încasate, pentru contravenția prevăzută la lit. dd);

(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator, pentru contravenția prevăzută la lit. e);

e) cele prevăzute la art. 10 lit. c) și d):

(i) cu avertisment în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;

(ii) cu amendă în cuantum de 3.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;

(iii) cu amendă în cuantum de 12.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;

(iv) cu amendă în cuantum de 17.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;

(v) cu amendă în cuantum de la 22.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;

(vi) cu amendă în cuantum de la 27.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și cu:

(vii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua sancțiune aplicată la aceeași unitate într-un interval de 24 de luni în situațiile prevăzute la pct. (iv) și (vi), indiferent pentru care dintre situațiile prevăzute la pct. (i)-(vi) a fost aplicată sancțiunea prima dată în cadrul termenului de 24 de luni;

(viii) în situațiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravențională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat, poate fi achitată la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului și nu se restituie în cazul în care, la solicitarea operatorului economic, instanța de judecată anulează procesul-verbal de constatare a contravenției. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire dacă aceasta a fost transmisă prin poștă. Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(2) Contravențiile prevăzute la art. 10 lit. g) și ii) se sancționează cu amendă în cuantum de 1.250 lei, care se aplică persoanelor fizice." Modificări (1)

14. La articolul 12, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din cuantumul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea nu suspendă executarea în cazul contravențiilor prevăzute la art. 10 lit. c), d), e) și cc).

(5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, avertismentul ca sancțiune contravențională principală nu se aplică în cazul contravențiilor prevăzute la art. 10 lit. c), d), e) și dd), cu excepția situației prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. (e) pct. i)."

Art. II. -

După alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Contribuția prevăzută la alin. (1) se va utiliza pentru realizarea activităților legate de proiect, inclusiv pentru realizarea obiectivelor de investiții din cadrul proiectului. Sumele din această contribuție ce urmează a fi alocate pentru fiecare obiectiv în parte, agreate în prealabil cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se vor stabili prin ordin al ministrului justiției, în calitate de reprezentant al agenției de implementare și de ordonator principal de credite."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...