Parlamentul României

Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

Modificări (11), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (24), Derogări (22), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 11 decembrie 1997.

În vigoare de la 30 iulie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Rezervele de stat se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecția populației, a economiei și pentru apărarea țării, în situații excepționale determinate de calamități naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe și în caz de război. Jurisprudență

Art. 2. -

Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, având personalitate juridică.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat este condusă de un secretar de stat.

Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atât în unitățile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cât și la agenții economici care se obligă ca, în cadrul activității lor, să asigure împrospătarea și integritatea stocurilor contra cost sau prin crearea unor facilități specifice, stabilite în condițiile legii.

Art. 3. - Modificări (1)

Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime și cele intangibile ale stocurilor, precum și termenele de păstrare îndelungată a acestora se aprobă de către Guvern, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.

Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum și nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării naționale. Modificări (1)

CAPITOLUL II Acumularea și scoaterea produselor din rezervele de stat Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Acumularea produselor pentru constituirea și reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finanțare de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și aprobat de Guvern.

Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se împrospătează pe baza programului anual, stabilit de Administrația Națională a Rezervelor de Stat.

Art. 5. - Derogări (2), Jurisprudență

Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situații:

a) în condițiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru; Modificări (1)

b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării naționale și cu aprobarea primului-ministru; Modificări (1)

c) în vederea împrospătării și pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat. Modificări (1)

Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agenții economici beneficiari depun o garanție, în lei sau în valută, al cărei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor. Modificări (2), Derogări (23)

Depășirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalități de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întârziere, pentru primele 20 de zile, și de 1,5% pentru fiecare zi de depășire de la 21 până la 30 de zile, după care se reține garanția produsului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administrația Națională a Rezervelor de Stat poate percepe o cotă de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente și al stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de împrospătare și de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire și condițiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern. Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență

Administrația Națională a Rezervelor de Stat desfășoară activități cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern și de import-export pentru acumularea și împrospătarea stocurilor, precum și pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depășesc nivelul maxim al stocurilor și a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, prețurile fiind stabilite prin negociere sau licitație.

Cu aprobarea Guvernului, Administrația Națională a Rezervelor de Stat poate acumula și unele stocuri de conjunctură din producția internă sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiții avantajoase, în țară sau la export.

CAPITOLUL III Finanțarea rezervelor de stat

Art. 7. - Derogări (1)

Finanțarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum și pentru dezvoltarea activității se asigură integral din bugetul de stat. Derogări (1), Jurisprudență

Cu aprobarea Guvernului, finanțarea acumulării unor stocuri de urgență se poate face și din credite externe angajate de Guvern.

Art. 8. - Modificări (1), Referințe (1)

Sumele provenite din garanțiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de împrospătare și din activități cu caracter comercial rămân la dispoziția Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, urmând a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor și pentru crearea unor stocuri de conjunctură.

Disponibilitățile realizate în condițiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobânzi negociate cu Ministerul Finanțelor prin convenție bilaterală, potrivit actelor normative în vigoare.

În situațiile când scoaterea la împrospătare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piață, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la prețuri reduse față de cele practicate pe piață.

Influențele valorice determinate de prețurile produselor la ieșire și la intrare în cadrul programului de împrospătare vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 și ale art. 6, iar diferențele neacoperite se vor asigura prin bugetul de stat, în anul următor.

În situațiile prevăzute la art. 1, când datorită consecințelor asupra populației sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse, în mod gratuit, urmând ca fondurile necesare reîntregirii stocurilor să fie finanțate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.

Pentru situațiile de maximă urgență, cu consecințe imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediată a unor ajutoare umanitare populației sinistrate, urmând ca acestea să fie aprobate în prima ședință a Guvernului.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 9. - Modificări (2)

Diminuarea, sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităților de produse ale rezervelor de stat încredințate spre păstrare unor agenți economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 250.000 lei la 10.000.000 lei.

Sancțiunea poate fi aplicată și persoanelor juridice.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către împuterniciții Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, precum și de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.

Contravenției prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor prevăzute în art. 25-27 referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.

Art. 10. - Modificări (1)

În cazurile prevăzute la art. 9, agenții economici sunt obligați să reîntregească, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenției, cantitățile de produse ale rezervelor de stat. Modificări (1)

Neîndeplinirea obligației prevăzute în alineatul precedent constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1)

CAPITOLUL V Dispoziții finale Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (2)

Înființarea de unități teritoriale, precum și amplasarea acestora se aprobă de către Guvern, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 12. -

Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administrația Națională a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acesteia se judecă în primă instanță de Tribunalul Municipiului București.

Art. 13. - Modificări (1)

Organizarea, funcționarea și administrarea rezervelor de stat în condițiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri cu caracter militar ale Guvernului.

Art. 14. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale și agricole vegetale, nepublicat, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...