Parlamentul României

Legea audiovizualului nr. 48/1992

Modificări (9), Referințe (8), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 mai 1992 până la 21 iulie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 504/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă, prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Libera exprimare a ideilor și a opiniilor, precum și libera comunicare a informațiilor prin mijloacele de radiodifuziune și de televiziune sînt garantate prin lege, în spiritul drepturilor și libertăților constituționale.

(2) Mijloacele de informare audiovizuală, publice și private, sînt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(3) Cenzura de orice fel este interzisă.

(4) Selectarea cu bună-credință a informației audiovizuale de persoanele care poartă răspunderea pentru conținutul acesteia nu constituie cenzură și se poate exercita în condițiile prezentei legi.

Art. 2. -

(1) Libertatea de exprimare audiovizuală nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.

(2) Sînt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică.

(3) Este interzisă difuzarea de informații care, potrivit legii, au caracter secret sau pot aduce prejudicii siguranței naționale.

(4) De asemenea, sînt interzise programarea și difuzarea de manifestări obscene, contrare bunelor moravuri.

(5) Răspunderea civilă pentru conținutul informației transmise prin mijloace de comunicare audiovizuale prin care s-au adus daune materiale sau morale revine, după caz, în condițiile legii, realizatorului, autorului, titularului licenței de emisie, proprietarului stației radioelectrice prin care s-a făcut comunicarea.

Art. 3. -

Publicitatea radiodifuzată sau cea televizată trebuie concepută astfel încît să poată fi distinsă cu ușurință de alte programe.

Art. 4. -

(1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept sau într-un interes legitim, moral sau material, printr-o comunicație audiovizuală, are dreptul să ceară rectificarea necesară, iar în cazul în care aceasta i se refuză, are dreptul la replică. Rectificarea și replica vor fi difuzate în aceleași condiții în care dreptul sau interesul i-a fost lezat.

(2) Răspunderea pentru difuzarea rectificării sau pentru asigurarea dreptului la replică revine titularului licenței de emisie a stației prin care s-a produs vătămarea.

Art. 5. - Referințe (1)

(1) Persoanele juridice din domeniul radiodifuziunii și din cel al televiziunii care concep, produc și emit programe sînt publice sau private.

(2) Persoanele juridice publice sînt instituții de stat, regii autonome sau societăți comerciale române cu capital integral de stat.

(3) Persoanele juridice private sînt societăți comerciale române cu capital integral sau parțial privat, român sau străin.

(4) Persoanele juridice publice sau private au dreptul să închirieze rețele de comunicații audiovizuale radioelectrice proprietate a regiilor autonome sau a societăților comerciale cu capital majoritar de stat. De asemenea, pot avea în proprietate stații de emisie și linii pentru transmiterea programelor. Programul 1 al televiziunii publice, precum și programele Radiodifuziunii Române, existente la data apariției legii, sînt exceptate de la închiriere și de la privatizare.

Art. 6. -

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică, publică sau privată, nu poate fi investitor sau acționar majoritar, direct sau indirect, decît la o singură societate de comunicație audiovizuală, iar la altele nu poate deține mai mult de 20% din capitalul social.

(2) Acțiunile reprezentînd capitalul social al unor societăți titulare de autorizație pentru exploatarea unui serviciu de comunicație audiovizuală nu pot fi decît nominative.

(3) Sînt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele juridice publice prevăzute la art. 41.

(4) Nu se acordă licență de emisie partidelor sau altor formațiuni politice, nici autorităților publice.

Art. 7. -

Rețelele de distribuire prin cablu a comunicațiilor audiovizuale sînt proprietatea persoanelor juridice române, publice sau private.

Art. 8. -

(1) Comunicația audiovizuală în domeniul radiodifuziunii și în cel al televiziunii se face în baza licenței de emisie și a deciziei de autorizare, eliberate în condițiile prezentei legi.

(2) Difuzarea de programe prin rețelele publice proprietate a regiilor autonome din domeniul telecomunicațiilor sau prin alte stații de emisie, care au fost autorizate tehnic, se face numai în baza licenței de emisie, în care se precizează rețelele sau stațiile respective.

(3) Licențele de emisie pentru persoanele juridice publice prevăzute la art. 41 se eliberează fără concurs și gratuit.

Art. 9. -

Serviciile publice autonome prevăzute la art. 41 sînt obligate să transmită cu prioritate și în mod gratuit comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, de la Președinția României sau de la Guvern.

Art. 10. -

Persoanele juridice funcționînd în temeiul prezentei legi sînt obligate să informeze publicul cu privire la:

a) denumirea, sediul, numele reprezentantului legal și a 3 dintre principalii asociați sau membri în consiliul de administrație;

b) serviciile de comunicație audiovizuală pe care le asigură;

c) numele realizatorului de programe sau de emisiuni.

Art. 11. -

Se înființează Consiliul Național al Audiovizualului, autoritate publică autonomă, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL II Comunicația audiovizuală pe cale radioelectrică

Secțiunea I Licența de emisie

Art. 12. -

(1) Licența de emisie cuprinde categoriile de informații ce vor putea face, în funcție de natura lor, obiectul difuzării în public.

(2) Licența se eliberează de Consiliul Național al Audiovizualului, în urma unui concurs la care pot participa solicitanții care au obținut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicațiilor. Avizul se dă în cel mult 30 de zile de la solicitare. Modificări (2)

(3) Condițiile de participare la concurs și criteriile concrete pentru departajarea participanților se aduc la cunoștință publică de Consiliul Național al Audiovizualului cu cel puțin 45 de zile înainte de data la care urmează să se desfășoare concursul.

(4) Criteriile de departajare pentru obținerea licenței de emisie trebuie să asigure pluralismul opiniilor, egalitatea de tratament al participanților, calitatea și diversificarea programelor, favorizarea liberei concurențe, a creației și a producției audiovizuale naționale, ilustrarea culturii naționale, independența și imparțialitatea programelor difuzate de persoanele juridice publice.

(5) Accesul organizațiilor social-culturale, politice, religioase și al altor solicitanți la programele audiovizuale se face respectînd prevederile alin. (4), în condițiile stabilite prin licența de emisie.

Art. 13. -

(1) Numărul de licențe de emisie pentru care se organizează concursul se aprobă de Consiliul Național al Audiovizualului, cu avizul Ministerului Comunicațiilor. Modificări (2)

(2) La stabilirea numărului de licențe este obligatorie respectarea condițiilor tehnice pentru asigurarea calității transmisiei și a înțelegerilor internaționale din domeniul radiocomunicațiilor.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Licența de emisie se acordă pentru o perioadă de 5 ani în domeniul radiodifuziunii și de 7 ani în domeniul televiziunii. Termenul curge de la data obținerii deciziei de autorizare. Modificări (1)

(2) Licența de emisie este netransmisibilă, iar modificarea ei se poate face numai de Consiliul Național al Audiovizualului, în condițiile prevăzute de art. 12.

(3) La expirarea termenului se organizează, în mod obligatoriu, un nou concurs. Referințe (1)

Art. 15. - Modificări (1)

Dreptul rezultat din licența de emisie se stinge, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 8 alin. (2), dacă beneficiarul licenței nu solicită, în cel mult 30 de zile, eliberarea autorizației tehnice de funcționare sau dacă depășește, din vina sa, termenul de eliberare a acestei autorizații, precum și la expirarea termenului pentru care a fost eliberată licența. Modificări (1)

Secțiunea a II-a Decizia de autorizare

Art. 16. -

(1) Decizia de autorizare se acordă de Consiliul Național al Audiovizualului, în baza licenței de emisie și a autorizației tehnice de funcționare eliberate, de Ministerul Comunicațiilor. Modificări (2)

(2) Decizia se emite în termen de 5 zile de la prezentarea de către solicitant a autorizației tehnice de funcționare. Decizia de autorizare sau licența de emisie, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (2), se publică în Monitorul Oficial al României.

(3) Refuzul emiterii deciziei se comunică în termenul prevăzut la alin. (2) și trebuie motivat.

(4) Litigiile rezultate din refuzul emiterii deciziei de autorizare se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ.

Art. 17. -

(1) Autorizarea tehnică de funcționare; prevăzută la art. 16, conține parametrii tehnici ai echipamentelor, atestarea conformității instalațiilor cu acești parametri și tarifele ce trebuie achitate. În vederea acordării autorizației, Ministerul Comunicațiilor va stabili, împreună cu solicitantul, detaliile și etapele de realizare a stațiilor de emisie. Modificări (2)

(2) Autorizația se eliberează în termen de 15 zile de la prezentarea pentru măsurători a stației. Stația trebuie realizată în cel mult 18 luni de la data solicitării autorizației.

(3) Termenul de valabilitate a autorizațiilor tehnice de funcționare este cel prevăzut în art. 14 alin. (1).

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Ministerul Comunicațiilor poate modifica, din motive tehnice, frecvența prevăzută în decizia de autorizare, fără întreruperea serviciului și cu asigurarea unei recepții de calitate echivalentă, precum și a altor caracteristici tehnice implicate. Modificări (2)

(2) Modificarea se comunică titularului și Consiliului Național al Audiovizualului cu 30 de zile înainte de data intrării în vigoarea acesteia.

Secțiunea a III-a Autorizarea recepției programelor audiovizuale
transmise prin satelit

Art. 19. -

(1) Recepția programelor audiovizuale, transmise prin satelit, se face fie cu instalații comunitare ce asigură distribuirea în scopuri comerciale, fie cu instalații individuale.

(2) Pentru instalațiile de recepție comunitară, decizia de autorizare se emite de Ministerul Comunicațiilor, în baza licenței de acces acordate de proprietarii sateliților sau de cei ai capacităților de transmisie aferentă. Modificări (2)

(3) Pentru recepția individuală se pot produce, pune în vînzare și utiliza numai instalații care au autorizație de tip eliberată de Ministerul Comunicațiilor. Modificări (2)

Art. 20. -

Este interzisă redistribuirea prin cablu în scopuri comerciale sau retransmiterea pe cale radioelectrică terestră a programelor pe care le recepționează deținătorii instalațiilor de recepție individuale.

CAPITOLUL III Autorizarea comunicației audiovizuale distribuite prin cablu

Art. 21. -

Prin serviciile de comunicație audiovizuală distribuite prin cablu se pot efectua, separat sau cumulativ:

a) retransmisia programelor difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit;

b) retransmisia de producții audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace;

c) difuzarea programelor de concepție proprie.

Art. 22. - Referințe (1)

(1) Licența de emisie pentru radiodifuziune sau pentru televiziune transmisă prin cablu se emite de Consiliul Național al Audiovizualului și cuprinde natura programelor ce urmează a fi distribuite, potrivit art. 21, respectîndu-se prevederile art. 12 alin. (4).

(2) Licența se eliberează în termen de 15 zile de la data cererii, însoțită de solicitarea comunității către care urmează a se face distribuția, solicitare certificată de primar.

(3) Dreptul rezultat din licența de emisie se stinge dacă beneficiarul licenței iau solicită, în cel mult un an de la obținerea acesteia, eliberarea avizului tehnic prealabil, dacă nu asigură realizarea condițiilor tehnice pentru emiterea în termen a deciziei de autorizare și la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

Art. 23. -

(1) Autorizarea funcționării rețelei de distribuție prin cablu se face de Ministerul Comunicațiilor în două etape: Modificări (2)

a) avizul tehnic prealabil emis în termen de 15 zile, în baza licenței, de emisie și a proiectului rețelei întocmit de o unitate autorizată, sub aspect tehnic, de Ministerul Comunicațiilor; în avizul tehnic, prealabil se va conveni și termenul de realizare a lucrărilor; Modificări (2)

b) decizia de autorizare, emisă în termen de 30 de zile de la solicitare, în baza verificării tehnice a instalației executate.

(2) În decizia de autorizare se stabilește și durata de valabilitate a acesteia, durată care nu poate fi mai mare de 10 ani; valabilitatea deciziei se poate prelungi la cererea titularului.

Art. 24. -

Comunicațiile audiovizuale prin cablu, aparținînd Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, se fac în condițiile stabilite de acestea.

CAPITOLUL IV Consiliul Național al Audiovizualului

Art. 25. -

(1) Consiliul Național al Audiovizualului este constituit din 11 membri, numiți de:

a) Președintele României - 2 membri;

b) Parlamentul României - Senat și Camera Deputaților - cîte 3 membri;

c) Guvernul României - 3 membri, dintre care un specialist în domeniul telecomunicațiilor, un specialist în domeniul radiodifuziunii și un specialist în domeniul televiziunii.

(2) Membrii consiliului sînt garanți ai interesului public în domeniul audiovizualului și nu reprezintă autoritatea care i-a numit.

(3) Durata mandatului este de 4 ani.

(4) Numirea membrilor Consiliului Național al Audiovizualului se face eșalonat, la fiecare 2 ani, pentru jumătate din numărul acestora.

(5) La constituirea primului consiliu, 5 dintre membrii acestuia vor fi numiți pentru o durată de 2 ani, astfel:

a) Președintele României - 1 membru;

b) Senatul și Camera Deputaților - cîte 1 membru;

c) Guvernul - 2 membri.

(6) În cazul în care un loc în consiliu devine vacant sau în cazul indisponibilității unui membru pentru o durată mai mare de 45 de zile consecutive, autoritatea care a făcut numirea va desemna, pentru restul duratei neexpirate, un nou membru.

(7) Membrii Consiliului Național al Audiovizualului vor fi revocați, de autoritatea care i-a numit, în cazul încălcării prezentei legi sau al săvîrșirii de fapte penale.

Art. 26. -

(1) Președintele consiliului se alege, din 4 în 4 ani și pentru un singur mandat, prin votul secret al majorității membrilor acestuia.

(2) Dacă nu a fost posibilă alegerea președintelui la primul tur de scrutin cu majoritatea prevăzută la alin. (1), votarea se repetă între cei care au obținut cel mai mare număr de voturi, pînă la întrunirea unei majorități de cel puțin 6 voturi.

(3) În absența președintelui pe o perioadă mai mare de 4 zile sau în caz de forță majoră, atribuțiile sale se preiau, de drept, de cel mal în vîrstă membru al consiliului.

(4) Dacă funcția de președinte devine vacantă, se alege, potrivit alin. (1) și (2), un președinte interimar; la expirarea mandatului de președinte interimar, acesta poate fi ales ca președinte.

Art. 27. -

Membrii consiliului sînt salarizați la nivelul echivalent subsecretarilor de stat, iar președintele, la nivelul echivalent secretarului de stat.

Art. 28. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului Național al Audiovizualului este incompatibilă cu funcțiile publice sau private, afară de cele didactice în instituții de învățămînt superior.

(2) Membrii consiliului și ai aparatului tehnic nu pot face parte din partide sau alte formațiuni politice.

Art. 29. -

Consiliul deliberează în prezența a cel puțin 9 dintre membrii săi, iar hotărîrile se adoptă dacă întrunesc votul a cel puțin 6 membri.

Art. 30. -

Consiliul Național al Audiovizualului are un buget de venituri și de cheltuieli, care face parte integrantă din bugetul de stat.

Art. 31. -

În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, consiliul își elaborează regulamentul de organizare și funcționare și își constituie un aparat tehnic.

Art. 32. -

(1) Consiliul Național al Audiovizualului stabilește norme obligatorii privind: transmiterea informațiilor referitoare la calamități și la cazurile de stare de necesitate, publicitatea, programarea și acordarea dreptului la replică, sponsorizarea, modul în care se soluționează contestațiile, precum și norme referitoare la alte aspecte legate de aplicarea prezentei legi.

(2) Consiliul stabilește duratele și condițiile de prezentare a programelor destinate campaniilor electorale.

(3) Dezbaterile privind atribuirea licențelor de emisie sînt publice, iar deciziile adoptate și motivarea acestora se publică în Monitorul Oficial al României.

(4) De asemenea, se dau publicității frecvențele disponibile pentru transmisiile de radio și de televiziune destinate publicului.

Art. 33. -

(1) Consiliul Național al Audiovizualului întocmește, la finele fiecărui an, un raport privind activitatea sa și modul în care titularii de autorizație respectă obligațiile prevăzute în prezenta lege.

(2) Raportul se prezintă Parlamentului.

Art. 34. -

Consiliul Național al Audiovizualului își exercită atribuțiile sub controlul Parlamentului.

CAPITOLUL V Răspunderi

Art. 35. -

(1) Consiliul Național al Audiovizualului controlează respectarea obligațiilor ce revin titularilor de licență de emisie, iar Ministerul Comunicațiilor, respectarea condițiilor tehnice din decizia de autorizare. Modificări (2)

(2) În caz de încălcare a acestor obligații, Consiliul Național al Audiovizualului sau Ministerul Comunicațiilor, după caz, adresează consiliului de administrație al societății respective observații publice și dispune reintrarea în legalitate. Modificări (2)

(3) Consiliul Național al Audiovizualului sau Ministerul Comunicațiilor, după caz, desemnează pe unul dintre membrii săi spre a expune consiliului de administrație al societății respective conținutul acestor observații și spre a hotărî, împreună cu acesta, măsurile necesare pentru încetarea încălcărilor; măsurile se vor aplica într-un termen stabilit printr-o decizie a Consiliului Național al Audiovizualului sau, după caz, a Ministerului Comunicațiilor. Modificări (2)

Art. 36. -

(1) La prima încălcare a prevederilor prezentei legi, titularul de autorizație este somat de îndată.

(2) Somația se face publică prin mijloacele de informare în masă.

Art. 37. -

(1) În cazul în care titularul unei autorizații sau al unei licențe de emisie nu își respectă obligațiile și nu se conformează somației primite, Consiliul Național al Audiovizualului sau Ministerul Comunicațiilor, după caz, poate aplica împotriva acestuia, în funcție de gravitatea faptelor, una dintre următoarele sancțiuni administrative: Modificări (2)

a) amendă între 2% și 5% din cifra de afaceri a anului precedent; în cazul în care titularul se află în primul an de activitate, se ia în considerare cifra de afaceri existentă în momentul aplicării sancțiunii;

b) suspendarea autorizației de la o lună la 3 luni;

c) reducerea pînă la jumătate a duratei totale a autorizației sau a licenței;

d) retragerea deciziei, de autorizare sau a licenței de emisie; retragerea este obligatorie în cazul în care titularul de autorizație încetează să mai emită, respectînd regularitatea și durata prevăzută în decizie, din alte motive decît cele de avarie tehnică.

(2) Împotriva aplicării sancțiunii, persoana sancționată poate face plîngere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ în a cărei rază teritorială ș-a săvîrșit fapta.

Art. 38. -

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 200.000 lei la 800.000 lei următoarele fapte:

a) emiterea sau retransmiterea de programe fără autorizație sau fără licență de emisie ori pe timpul suspendării acestora;

b) emiterea pe altă frecvență sau cu o putere radiantă mai mare ori dintr-un alt amplasament decît cele prevăzute în decizia de autorizare, dacă autorul nu se conformează de îndată somației Ministerului Comunicațiilor. Modificări (2)

(2) Somarea se poate face prin orice mijloace de comunicație și prin difuzare de cei care exploatează rețelele publice de radiodifuziune și de televiziune. Difuzarea se face, în mod gratuit, în cel mult 30 de minute de la solicitare.

(3) În cazul săvîrșirii infracțiunii prevăzute la lit. a), instanța poate dispune și confiscarea echipamentului tehnic.

Art. 39. -

Programarea și difuzarea de emisiuni cu încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) - (4) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare:

a) de la 6 luni la 5 ani, în cazul alin. (1);

b) de la 2 la 7 ani, în cazul alin. (2);

c) de la 3 la 10 ani, în cazul alin. (3);

d) de la 3 luni la 2 ani sau amendă, în cazul alin. (4).

Art. 40. -

(1) În cazul în care se constată comiterea faptelor prevăzute la art. 38 și art. 39, Consiliul Național al Audiovizualului sau Ministerul Comunicațiilor, după caz, sesizează organele de urmărire penală și suspendă decizia de autorizare pînă la soluționarea definitivă a cauzei. Modificări (2)

(2) Procurorul poate dispune, la cererea organului care a făcut sesizarea, indisponibilizarea echipamentului tehnic.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 41. -

Radioteleviziunea Română se reorganizează, prin lege organică, în servicii publice autonome de radiodifuziune și de televiziune.

Art. 42. -

Pentru activitățile desfășurate de Consiliul Național al Audiovizualului și de Ministerul Comunicațiilor, în vederea eliberării deciziei de autorizare, se percep taxe prevăzute prin lege. Modificări (2)

Art. 43. - Modificări (1)

(1) Persoanele juridice publice, altele decît cele prevăzute de art. 41 și regiile autonome din domeniul telecomunicațiilor, precum și cele private care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, funcționează autorizat își vor putea continua activitatea timp de 5 luni. Modificări (5)

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), activitatea se va putea desfășura numai în baza autorizațiilor prevăzute de prezenta lege. Modificări (1)

Art. 44. -

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se constituie Consiliul Național al Audiovizualului.

(2) Cheltuielile de organizare și funcționare ale Consiliului Național al Audiovizualului pe anul 1992 se asigură de Guvern din rezerva bugetară.

Art. 45. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 77 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 77 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

București, 21 mai 1992.

Nr. 48.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...