Guvernul României

Hotărârea nr. 797/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 1992 până la 21 august 1994, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 453/1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Ministerul Comunicațiilor este organul administrației publice centrale de specialitate care aplică strategia dezvoltării și politica economică a Guvernului României în domeniul poștelor și telecomunicațiilor.

Art. 2. -

În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Comunicațiilor are următoarele atribuții principale:

1. elaborează strategia dezvoltării comunicațiilor pe plan național și conectarea la sistemul mondial; urmărește satisfacerea cerințelor agenților economici și ale populației în domeniul comunicațiilor, în condiții de competitivitate, calitate și eficiență;

2. acordă licențe și autorizații pentru serviciile de comunicații deschise concurenței;

3. asigură, prin regiile autonome de comunicații pe care le coordonează, ca serviciile și prestațiile pentru care sînt acordate drepturi speciale de rezervare și care au rol social să se dezvolte și să se modernizeze pe întreg teritoriul țării;

4. urmărește ca regiile autonome din domeniul comunicațiilor să asigure la timp și în siguranță serviciile și prestațiile destinate să sprijine eforturile pentru apărarea țării;

5. inițiază și aprobă norme și reglementări vizînd serviciile de comunicații cu valoare adăugată deschise concurenței, prin care să se asigure condiții de concurență loială echitabilă și reglementată, evitînd crearea de monopoluri în aceste activități;

6. promovează politica generală de dezvoltare și modernizare a comunicațiilor, urmărind îndeplinirea rolului social al serviciilor de bază;

7. inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente, în condițiile legii;

8. urmărește și controlează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convențiilor și acordurilor internaționale, în funcție de specificul activităților de comunicații, și ia măsuri pentru prevenirea oricărei încălcări;

9. orientează activitatea de cooperare internațională și sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale și neguvernamentale în domeniul comunicațiilor;

10. asigură gestionarea spectrului de frecvență radioelectrică pe teritoriul României.

Art. 3. -

Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor este cea prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Structura organizatorică și atribuțiile direcțiilor generale și ale compartimentelor ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor.

Art. 4. - Modificări (1)

Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Comunicațiilor este 88, exclusiv demnitarii.

Art. 5. -

Conducerea ministerului este asigurată de către ministru. Pe lîngă ministru funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența colegiului se stabilește prin ordin al ministrului.

În exercitarea conducerii, ministrul emite ordine și instrucțiuni.

Art. 6. -

În exercitarea atribuțiilor care îi revin, ministerul poate să organizeze, în teritoriu, potrivit legii, servicii publice descentralizate.

Art. 7. -

Atribuțiile personalului ministerului se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 8. -

Pe data prezentei hotărîri se abrogă hotărîrile Guvernului nr. 879/1990 și nr. 430/1992.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor,
Andrei Chirică
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 17 decembrie 1992.

Nr. 797.

ANEXĂ

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR

            +------------+
            ¦ MINISTRU ¦
            +------------+
    +-----------------+ ¦  +--------------------------------------+
    ¦      +----------------+   ¦      ¦       ¦
    ¦      ¦SECRETAR DE STAT¦   ¦      ¦       ¦
    ¦      +----------------+   ¦      ¦       ¦
+--------------+       ¦     +----------++------------++------------+
¦ CONSILIERI ¦       ¦     ¦SERVICIUL ¦¦ SERVICIUL ¦¦COMPARTIMENT¦
+--------------+       ¦     ¦LEGISLAȚIE¦¦   DE   ¦¦ CONTROL  ¦
               ¦     ¦  ȘI  ¦¦TRANSMISIUNI¦¦ FINANCIAR ¦
               ¦     ¦CONTENCIOS¦¦ SPECIALE ¦¦      ¦
               ¦     +----------++------------++------------+
     +-------------------+------------------------+
+-----------------+ +-----------------+ +---------------------------+
¦DIRECȚIA GENERALæ ¦DIRECȚIA GENERALæ ¦   DIRECȚIA GENERALĂ   ¦
¦  STRATEGIE  ¦ ¦ REGLEMENTĂRI  ¦ ¦RESURSE FINANCIARE ȘI UMANE¦
+-----------------+ +-----------------+ +---------------------------+

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...