Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 334/2004 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Declarație privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2004 până la 11 iunie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 549/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 3 și 9 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 5 și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor,

ministrul mediului și gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Declarație privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Declarația privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu va fi obligatoriu completată și depusă de către persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de forma lor de organizare, care desfășoară activități ce le impun obligația, conform Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a plăti cotele către Administrația Fondului pentru Mediu.

Art. 3. -

Administrația Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin și va exercita atribuții privind controlul, urmărirea și încasarea sumelor datorate Fondului pentru mediu, în condițiile legii.

Art. 4. -

Începând cu data prezentului ordin își încetează aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 1.043/2002 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 26 noiembrie 2002.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Speranța Maria Ianculescu

București, 11 august 2004.

Nr. 334.

ANEXĂ

ROMÂNIA
MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

DECLARAȚIE
privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu
pentru luna ........... anul .........

TEMEI LEGAL - Legea nr. 73/2000 cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 86/2003 și Legea nr. 333/2004)

DECLARAȚIE RECTIFICATIVĂ
Se completează cu X [ ]
Numai în cazul declarațiilor rectificative

DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI

COD de înregistrare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumire │ ├─────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┤ │Județ│ │Localitate│ │ ├─────┴┬────────────────────────┬─────┬────────┼────┬─────┴───────┬───┬───────┬───┬───────────┤ │Strada│ │Număr│ │Bloc│ │Sc.│ │Ap.│ │ ├──────┴───┬────────────────────┼─────┴┬───────┼────┼─────────────┼───┴──────┬┴───┴───────────┤ │Cod poștal│ │Sector│ │Tel.│ │Fax/e-mail│ │ └──────────┴────────────────────┴──────┴───────┴────┴─────────────┴──────────┴────────────────┘ LEI ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ │ Contribuție │ │crt.│ Specificație ├────────┬──────┤ │ │ │Datorată│Virată│ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 1 │O cotă de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor feroase și│ │ │ │ │neferoase de către deținătorii de astfel de deșeuri, persoane fizice │ │ │ │ │și/sau juridice. Cota se va reține prin stopaj la sursă de către agenții│ │ │ │ │economici colectori și/sau valorificatori, autorizați conform Ordonanței│ │ │ │ │de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor │ │ │ │ │industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, care │ │ │ │ │vor vira sumele respective la Fondul pentru mediu conform prevederilor │ │ │ │ │prezentei legi; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 2 │Sumele datorate de agenții economici pentru emisiile de poluanți în │ │ │ │ │atmosferă, prevăzute în anexa nr. 1; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 3 │Sumele datorate de agenții economici utilizatori de noi terenuri pentru │ │ │ │ │depozitarea deșeurilor valorificabile, în limitele revăzute în anexa │ │ │ │ │nr. 2; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 4 │O sumă de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piața │ │ │ │ │națională de producătorii și importatorii de bunuri ambalate, cu │ │ │ │ │excepția celor utilizate pentru medicamente; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 5 │O cotă de 2% din valoarea substanțelor chimice periculoase │ │ │ │ │comercializate de producători și importatori, prevăzute în anexa nr. 3 │ │ │ │ │mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 6 │O cotă de 0,5% din valoarea substanțelor chimice periculoase │ │ │ │ │comercializate de producători și importatori, utilizate în agricultură, │ │ │ │ │prevăzute în anexa nr. 4; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 7 │O cotă de 3% din prețul de adjudecare a masei lemnoase, care se virează │ │ │ │ │de către Regia Națională a Pădurilor și de către alți proprietari de │ │ │ │ │păduri, persoane juridice sau fizice; │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤ │ 8 │O sumă de 10.000 lei/kg anvelopă, de către persoanele juridice care │ │ │ │ │introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate │ │ │ │ │reutilizării.*) │ │ │ ├────┴───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┼────────┼──────┤ │ TOTAL CONTRIBUȚII │Luna curentă │ │ │ │ (rd. 1 + ... + rd. 8) ├────────────────────┼────────┼──────┤ │ │Cumulat │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴──────┘ Obligația calculării și vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor de mai sus revine persoanelor fizice și juridice care desfășoară respectivele activități. Data de la care se calculează aceste sume este 01 august 2004. Până la această dată este valabil vechiul formular de "Declarație". ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │ BANCA │ CONT │ ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ └─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar că am verificat datele din prezenta declarație și în conformitate cu informațiile furnizate o declar corectă și completă. Funcția (director general sau altă persoană autorizată) .................................... Numele ..................................... prenumele ..................................... Data ............................................... Semnătura și ștampila .............................. Prezentul titlu de creanță devine executoriu în condițiile legii. Declarația se depune la Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 294, Sector 6, Email: afm@afm.ro, având contul 501714715650 deschis la Trezoreria Sector 6 - București. Declarația lunară trimisă prin poștă [ ]. Declarația lunară transmisă pe cale electronică [ ] conținând semnătura electronică a declarantului. Termenul de depunere a prezentei declarații este până la data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă. Întocmit, Nume ................................... Prenume ................................ Semnătura ................. Publicat în Monitorul Oficial cu numaru

*) Suma prevăzută la pct. 8 se va plăti începând cu data de 01.01.2005.

;
se încarcă...