Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 748/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de primarul municipiului Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 275/64/2014 al Curții de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 690D/2014.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepției, consilierul juridic al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Morar Edith, cu împuternicire de reprezentare depusă la dosar. Lipsește partea prefectul județului Covasna, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției de neconstituționalitate, care solicită admiterea acesteia, întrucât dispozițiile art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă referitoare la nulitatea recursului în cazul nesemnării cererii de recurs de către consilierul juridic contravin prevederilor art. 21 și art. 24 din Constituție. Mai arată că, dintr-o eroare regretabilă, cererea de recurs nu a fost semnată de consilierul juridic, deși acesta a redactat-o, și, prin urmare, sancțiunea nulității este prea aspră față de voința legiuitorului. Or, a lipsi persoana juridică de dreptul la apărare este neconstituțional.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, deoarece aceasta nu are legătură cu soluționarea cauzei.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Încheierea din 26 iunie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 275/64/2014, Curtea de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de primarul municipiului Sfântu Gheorghe într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de revizuire - formulată în temeiul art. 509 alin. (1) pct. 7 din Codul de procedură civilă - împotriva deciziei Curții de Apel Brașov prin care s-a admis excepția nulității recursului și s-a constatat nul recursul, în temeiul art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate, în ceea ce privește obligativitatea semnăturii părții sau a mandatarului părții sub sancțiunea nulității absolute a recursului, contravin dispozițiilor constituționale ale art. 24 privind dreptul la apărare. În acest sens, arată că recursul declarat în calitate de primar al municipiului Sfântu Gheorghe a fost formulat de către consilierul juridic desemnat, cu împuternicire de reprezentare juridică, în vederea reprezentării și a întocmirii tuturor actelor de procedură, mandatul fiind dat atât în fața instanței de fond, cât și în fața instanței de recurs. Însă consilierul juridic, deși a redactat recursul în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu, "dintr-o regretabilă omisiune, nu a semnat pentru redactare cererea de recurs". Deși consilierul juridic a recunoscut în fața instanței de recurs că a redactat recursul în baza mandatului dat de primarul municipiului Sfântu Gheorghe și s-a prezentat în instanță pentru susținerea recursului, instanța a aplicat sancțiunea prevăzută la art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă pentru lipsa semnăturii consilierului juridic. Or, sancțiunea nulității recursului este mult prea aspră față de voința legiuitorului de a asigura în fazele judecării căilor extraordinare de atac o asistență și o reprezentare profesionistă, încalcă dreptul constituțional la apărare și reprezintă o înfrângere a voinței autorității primarului de a uzita calea de atac a recursului, care, deși declarat în termen legal, nu și-a putut produce efecte. În final, consideră că omisiunea nesemnării s-ar fi putut complini prin recunoașterea în fața instanței a specialistului care a formulat cererea, pentru acoperirea acestui viciu de formă.

7. Curtea de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal apreciază că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. Astfel, obligația semnării cererii de recurs de către avocat sau consilier juridic nu este de natură să aducă atingere dreptului la apărare garantat de art. 24 din Constituție, ci, dimpotrivă, în cazul de față primarul fiind o autoritate a administrației publice locale, prevederile de lege criticate sunt de natură să-i ocrotească interesele prin obligativitatea reprezentării în fața instanțelor de fond, dar mai ales de control judiciar, de către persoane cu pregătire juridică adecvată și mai ales prin asumarea acestei reprezentări și a argumentelor expuse prin semnarea cererii de recurs de către avocat sau consilier juridic. De asemenea, instanța consideră că nu poate fi primit argumentul revizuentului în sensul complinirii în instanță a omisiunii nesemnării recursului de către consilierul juridic, deoarece, dacă s-ar accepta acest raționament, orice consilier juridic sau avocat ar putea ratifica prin semnătură o cerere de recurs pe care nu a formulat-o, dezlegare care se îndepărtează de la voința legiuitorului exprimată în dispozițiile art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, susținerile reprezentantului autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora "Mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) -e), precum și cerințele menționate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Dispozițiile art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (3) și ale art. 87 alin. (2) rămân aplicabile." Alin. (1) lit. e) al art. 486 are următorul cuprins: "Cererea de recurs va cuprinde următoarele mențiuni: [...] e) semnătura părții sau a mandatarului părții în cazul prevăzut la art. 13 alin. (2), a avocatului sau, după caz, a consilierului juridic."

12. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 24 privind dreptul la apărare.

13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor din Codul de procedură civilă referitoare la sancțiunea nulității recursului a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de revizuire a unei decizii civile. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate trebuie să aibă legătură cu soluționarea cauzei în cadrul căreia a fost invocată.

14. Așadar, Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă - dispoziții incidente în faza procesuală a recursului - nu are legătură cu soluționarea cererii de revizuire în cadrul căreia a fost invocată.

15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de primarul municipiului Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 275/64/2014 al Curții de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 16 decembrie 2014.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...