Camera Deputaților

Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Spre o economie circulară: un program "deșeuri zero" pentru Europa COM (2014) 398

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 4c - 19/406, adoptat de Comisia pentru afaceri europene, în ședința din 10 decembrie 2014,

A. Camera Deputaților constată că documentul abordează o prioritate economică și de mediu pentru Uniune, și anume tranziția spre sistemele bazate pe economia circulară care păstrează valoarea adăugată în produse cât mai mult timp posibil și elimină deșeurile. Acestea mențin resursele în cadrul economiei în cazul în care un produs a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, astfel încât resursele să poată fi utilizate iar și iar, într-o manieră productivă, și astfel să creeze în continuare valoare. Analiza acestui proces socioeconomic este o prioritate pentru Uniunea Europeană și pentru România.

B. Camera Deputaților salută consacrarea și întărirea conceptului de economie circulară și a principiului urmăririi țintei de "deșeuri zero" în politicile de mediu ale Uniunii Europene, așa cum o demonstrează și comunicarea prezentă.

C. Camera Deputaților subliniază următoarele:

1. Recunoaște relevanța posibilităților oferite de noile directive privind achizițiile publice în domeniul achizițiilor publice ecologice (APE), evidențiate de monitorizarea performanțelor înregistrate de statele membre în ceea ce privește atingerea obiectivului orientativ de 50% în materie de achiziții publice ecologice, menționate în comunicare. Cu toate acestea, este de reținut că aplicarea practică a metodelor care ar conduce la atingerea acestei ținte poate fi ușor afectată negativ de formalism și deghizare a achizițiilor publice clasice în unele verzi, așa cum, spre exemplu, se producea prin solicitarea prezentării certificării EMAS sau ISO 14001 acolo unde acestea nu au relevanță practică, doar în scopul acoperirii cerințelor de raportare. Camera Deputaților solicită Comisiei Europene să aibă în vedere o eventuală relaxare a acestui obiectiv mai degrabă decât să persiste în atingerea unei ținte de relevanță discutabilă, dacă din monitorizare ar rezulta o asemenea tendință.

2. În comunicare se menționează Parteneriatul public-privat "Industrie cu procese sustenabile prin utilizarea eficientă a resurselor și eficiență energetică" (SPIRE) și inițiativa tehnologică comună "Bioindustrii" drept contribuții active la obiectivele în materie de economie circulară. Camera Deputaților constată astfel creșterea complexității modelelor și abordărilor, în timp ce o privire pe piața produselor de larg consum, spre exemplu, demonstrează că fenomene precum excesul de împachetare, preferința spre ambalaje de mici capacități și alte asemenea conduc spre un model de consum contrar obiectivelor economiei circulare. Camera Deputaților sugerează o reexaminare a obiectivelor din domeniu în contextul tendințelor de consum, pentru a avea siguranța preluării aspectelor sociale în documentele cu caracter programatic.

3. Progresul tehnic și schimbările structurii consumului aduc noi provocări gestionării deșeurilor. Este de amintit, în acest context, generarea crescută de deșeuri care provin din echipamentele de tehnică de calcul și de comunicații. Introducerea acestei categorii de deșeuri într-o economie circulară ar aduce certe avantaje, dar necesită un efort susținut de cercetare-inovare, care s-ar cere încurajat mai susținut la nivelul Uniunii Europene, inclusiv prin antrenarea tinerilor, principalii utilizatori ai acestui tip de produse, încă din fazele timpurii ale punerii lor pe piață.

4. Apreciază stabilirea priorității de promovare a investițiilor directe în opțiuni de gestionare a deșeurilor în vârful ierarhiei deșeurilor, și anume prevenire, reutilizare și reciclare și recomandă sprijinirea cercetării și inovării în domeniile tehnologice relevante, inclusiv la scară de laborator și la scară pilot; programele de finanțare europene ar trebui să fie mai flexibile în acest domeniu, astfel încât în special IMM-urile să poată avea acces la finanțare cât mai simplu, debirocratizat și rapid; ar fi indicat ca obiectivul în acest domeniu să fie scurtarea intervalului de timp de la concept la punerea pe piață a noilor tehnologii. Nu se poate vorbi despre o țintă de "deșeuri zero" fără un efort susținut de cercetare-dezvoltare, iar politica de subvenționare ar trebui să vizeze și implementarea noilor tehnologii de valorificare a deșeurilor.

5. Salută menționarea în comunicare a proiectării în vederea unei mai bune gestionări a deșeurilor din construcții și demolări și recomandă ca în cadrul de evaluare a performanței de mediu a clădirilor, stabilite prin Comunicarea Comisiei intitulată Oportunități de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor, să fie incluse: analiza tehnicilor de construcție tradiționale, istorice din statele membre, precum și analiza impactului evoluției suprafeței medii a unității locative și a acoperirii solului prin suprafețe betonate.

6. Privește cu îngrijorare estimarea că până la 30% din toate alimentele produse la nivel mondial se pierd sau se irosesc și susține Comisia Europeană în intenția sa de a prezenta propuneri specifice pentru a reduce volumul deșeurilor alimentare; Camera Deputaților sugerează ca propunerile în cauză să rețină și aspectul proliferării nedorite a adaosurilor alimentare, care tind să formeze un procent din ce în ce mai mare în compoziția produselor alimentare de pe piață, cu efecte dăunătoare atât în ceea ce privește sănătatea umană, cât și în sporirea deșeurilor alimentare.

7. Sugerează ca viitoarele analize ale inițiativelor Uniunii Europene, în ceea ce privește politica de reducere a deșeurilor, precum și analizele rezultatelor acestora să includă secțiuni specifice impactului asupra copiilor și tinerilor, pentru a ține seama de particularitățile de vârstă care generează sensibilități și riscuri distincte de cele ale adulților.

8. Reamintește faptul că strategiile de reducere a deșeurilor trebuie aplicate și de către instituțiile Uniunii Europene în funcționarea acestora, notând cu preocupare creșterea în timp a volumului documentelor emise, precum și a celor solicitate statelor membre și beneficiarilor fondurile europene.

9. Consideră că trecerea la o economie circulară completează Strategia Europa 2020 privind utilizarea eficientă a resurselor pentru o creștere inteligentă. Progresul în atingerea obiectivului "deșeuri zero" se cere urmărit și analizat distinct, având în vedere că statele membre au puncte de plecare diferite și structuri economice diferite.

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 3 februarie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
RODICA NASSAR

București, 3 februarie 2015.

Nr. 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...