Guvernul României

Hotărârea nr. 56/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 mai 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) Protecția persoanelor cu dizabilități

1. inițiază și avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecției persoanelor cu dizabilități;".

2. La articolul 10 alineatul (3), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele, asociații, fundații și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organisme și instituții internaționale în domeniu;".

3. La articolul 10 alineatul (3), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

"

61. inițiază, coordonează, sprijină și urmărește realizarea de programe în colaborare cu asociațiile și fundațiile;".

4. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu excepția lichidării pentru toate proiectele cofinanțate prin asistența financiară a Fondului european de ajustare la globalizare - FEAG, și pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în condițiile legii."

5. La articolul 19, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru dialog social, de 3 secretari de stat, de secretarul general și secretarul general adjunct.

(2) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice poate delega atribuții, în condițiile legii, ministrului delegat, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului și/sau instituțiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia."

6. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activități specifice de control în vederea respectării legalității în domeniile sale de activitate cinci autoturisme și câte două autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 500 de litri pentru fiecare autoturism."

7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca autoritate pentru stabilirea și asigurarea cadrului legislativ, instituțional și procedural, precum și ca autoritate pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG.

(2) Ca autoritate pentru stabilirea și asigurarea cadrului legislativ, instituțional și procedural, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are responsabilitatea coordonării implementării asistenței financiare nerambursabile acordate României din FEAG, precum și a elaborării procedurii-cadru pentru gestionarea acesteia.

(3) Ca autoritate pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuții:

a) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanțele bugetare și asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competențelor;

b) asigură, în condițiile legii, lichidarea cheltuielilor finanțate prin FEAG;

c) se asigură că acțiunile specifice prevăzute la art. 6 alin. (5) din regulament nu primesc asistență din partea altor instrumente financiare comunitare;

d) transmite Comisiei Europene rapoarte privind neregulile identificate și sumele plătite necuvenit, precum și rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate și a celor rezultate din nereguli.

(4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice asigură, la cererea solicitantului, verificarea ex-post și verificarea ex-ante a cererii de contribuție financiară nerambursabilă din FEAG."

2. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Ca autoritate națională responsabilă pentru implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are, în principal, următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea de elaborare și modificare a cererii de contribuție financiară nerambursabilă din FEAG;

b) monitorizează și asigură utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a contribuției financiare nerambursabile din FEAG;

c) monitorizează implementarea serviciilor personalizate considerate acțiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinanțare se asigură din FEAG;

d) asigură, în condițiile legii, certificarea și plata cheltuielilor finanțate prin FEAG;

e) elaborează proceduri pentru implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG;

f) elaborează și transmite Comisiei Europene raportul cu privire la punerea în aplicare a contribuției financiare nerambursabile din FEAG, conform art. 15 alin. (1) din regulament;

g) furnizează informațiile solicitate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru verificarea ex-ante, monitorizarea și verificarea ex-post a principiului complementarității."

3. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Finanțarea contribuției naționale pentru implementarea serviciilor personalizate considerate acțiuni eligibile conform regulamentului se efectuează în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. 11) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social,
Liviu-Marian Pop
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 28 ianuarie 2015.

Nr. 56.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

* Se organizează prin ordin al ministrului.

** Se organizează la nivel de compartiment.

*** Se organizează la nivel de direcție.

**** Se organizează la nivel de serviciu.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)

INSTITUȚII

I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice:

1. Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială (3.962 de posturi, exclusiv demnitarul)

2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (360 de posturi):

a) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

b) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

c) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;

d) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

e) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

f) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

g) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

h) Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea București-Ilfov.

3. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (69 de posturi, exclusiv demnitarul)

4. Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (33 de posturi, inclusiv demnitarul și cabinetul acestuia)

5. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (59 de posturi, exclusiv demnitarul).

II. Unități care funcționează cu finanțare externă și de la bugetul de stat*):

*) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

1. Unități de management al proiectului (UMP);

2. Unități de implementare a proiectului (UIP);

3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS);

III. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice:

1. Casa Națională de Pensii Publice;

2. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

;
se încarcă...