Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1870/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății

Modificări (7), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1256 din 27 decembrie 2004.

În vigoare de la 27 decembrie 2004 până la 04 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Ordin 2937/2016.
Suspendat de la data 01 ianuarie 2007 până la data 31 decembrie 2007 prin Ordin 2235/2006
Suspendat de la data 01 ianuarie 2008 până la data 31 decembrie 2008 prin Ordin 2235/2006
Suspendat de la data 01 ianuarie 2009 până la data 31 decembrie 2009 prin Ordin 2235/2006
Suspendat de la data 01 ianuarie 2010 până la data 31 decembrie 2010 prin Ordin 2235/2006
Suspendat de la data 01 ianuarie 2016 până la data 31 decembrie 2016 prin Ordin 3832/2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 196 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile de completare a numărului de evidență a plății, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală de colectare a creanțelor bugetare, Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală a tehnologiei informației, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția generală a finanțelor publice a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 decembrie 2004.

Nr. 1.870.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
de completare a numărului de evidență a plății

1. Numărul de evidență a plății are 23 de caractere numerice, cu următoarea structură:

- cod document fiscal 2 caractere;
- cod obligaţie bugetară 3 caractere;
- categorie fiscală 2 caractere;
- perioada de raportare (lună, an) 4 caractere;
- scadenţă (zi, lună, an) 6 caractere;
- tip document 1 caracter;
- secvenţă 3 caractere;
- cifra de control 2 caractere.

1.1. Cod document fiscal - se completează din nomenclatorul de documente, cu următoarele valori: Modificări (3)

- 10 pentru declaraţie/decont;
- 20 decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;
- 22 decizie de impunere pentru amenzi;
- 24 decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
- 30 înştiinţare de plată;
- 40 titlu executoriu;
- 50 înlesnire la plată;
- 60 poprire;
- 70 valorificare.

1.2. Cod obligație bugetară - se completează în conformitate cu nomenclatorul de obligații bugetare prezentat în anexa A. Modificări (4)

1.3. Categorie fiscală - se completează cu următoarele valori, care reprezintă: Modificări (1)

- 01 debit;
- 02 rată debit;
- 03 dobândă;
- 04 rată dobândă;
- 07 penalităţi;
- 08 rată penalităţi;
- 09 dobândă simplă;
- 10 rată dobândă simplă;
- 11 penalitate întârziere;
- 12 rată penalitate întârziere;
- 13 titlu executoriu.

Ratele reprezintă sumele înscrise în graficele de eșalonare. Modificări (2)

1.4. Perioada de raportare - se completează cu luna și anul pentru care se face declarația: llaa. Modificări (4)

1.5. Tip document - se completează cu:

- 1 pentru ordin de plată care poate constitui și declarație - în situația în care plata obligației se face la termenul legal;

- 0 pentru restul situațiilor.

1.6. Scadența obligației bugetare - se completează cu ziua, luna și anul, în formatul zzllaa. Modificări (4)

1.7. Secvența - are valoarea 0 pentru situațiile în care numărul de evidență a plății este generat de programul de asistență și diferit de 0 pentru numerele de evidență a plății generate de organul fiscal pe documentele fiscale.

1.8. Cifrele de control - se calculează automat de programul informatic.

2. Numărul de evidență a plății este generat automat de programele de asistență pentru contribuabili o dată cu editarea documentului fiscal respectiv - declarații și/sau ordine de plată - sau va fi transcris de contribuabili de pe documentul emis de organul fiscal pe ordinul de plată.

3. În situația în care ordinul de plată se întocmește pentru obligații care nu se regăsesc în nomenclatorul prezentat în anexa A, nu se generează numărul de evidență a plății. Modificări (1)

4. Numărul de evidență a plății se înscrie în mod obligatoriu pe toate documentele de plată utilizate pentru achitarea obligațiilor fiscale.

ANEXA A*)

*) Anexa A este reprodusă în facsimil.

NOMENCLATOR OBLIGAȚII BUGETARE

Cod obligație bugetară Denumire obligație bugetară
101 Impozit pe profit datorat de Banca Națională a României
102 Impozit pe profit datorat de băncile comerciale
103 Impozit pe profit datorat de persoane juridice române
104 Impozit pe profit anual
105 Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine
106 Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice
121 Impozit pe veniturile microîntreprinderi
122 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice
140 Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți - persoane juridice nerezidente
150 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice
200 Accize
211 Accize din vânzarea de bere
212 Accize din vânzarea de vinuri
213 Accize din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri
214 Accize din vânzarea de produse intermediare
215 Accize din vânzarea de alcool etilic
220 Accize din vânzarea produselor din tutun
230 Accize din vânzarea uleiurilor minerale
240 Accize din vânzarea de cafea
250 Accize din vânzarea altor produse
290 Accize de rambursat
300 Taxa pe valoarea adăugată
301 Taxa pe valoarea adăugată - lunar
302 Taxa pe valoarea adăugată - trimestrial
411 Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator
412 Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați
413 Contribuția de asigurări sociale datorată pentru persoane pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj
414 Contribuția pentru pensia suplimentară reținută de la persoanele cuprinse în sistemul de asigurări sociale
415 Contribuția la fondul de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor
416 Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator
417 Contribuția pentru asigurări sociale
418 Contribuția de asigurare pt. accidente de muncă și boli profesionale pt. șomeri
421 Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator
422 Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați
431 Contribuția pentru asigurări de sănătate datorată de angajator
432 Contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați
433 Contribuția pentru asigurări de sănătate datorată pentru persoane pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj
434 Contribuția pentru asigurări de sănătate datorată pentru persoanele care satisfac stagiul militar în termen
435 Contribuția pentru asigurări de sănătate datorată pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau aflate în arest preventiv
436 Contribuția pentru asigurări de sănătate calculată pentru concediile medicale care se deduce din contribuția de asigurări sociale datorată de angajator
501 Taxa pe jocuri de noroc datorată anticipat sau lunar pe perioada de valabilitate a licenței de exploatare a jocurilor de noroc
502 Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic în funcție de realizări, datorată pentru perioada de raportare
503 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
601 Impozit pe veniturile din activități independente
602 Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
603 Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
604 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
605 Impozit pe veniturile din dobânzi
607 Impozit pe veniturile din pensii
608 Impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc
609 Impozit pe veniturile obținute din câștiguri din transferul titlurilor de valoare
611 Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală
612 Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți - persoane fizice
613 Impozit pe veniturile din activități agricole
614 Impozit pe veniturile obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activitățile desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial
615 Impozit pe veniturile din profesii libere (activități de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară)
616 Impozit pe veniturile realizate în baza unor convenții sau contracte civile pe prestări servicii încheiate în condițiile codului civil
617 Impozit pe veniturile din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni similare
618 Impozit pe veniturile din activități comerciale - impozit pe veniturile realizate în baza unor convenții/contracte civile încheiate în condițiile codului civil
690 Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice
710 Impozit la țițeiul și la gazele naturale din producția internă
720 Taxa asupra activităților dăunătoare sănătății
725 Taxa pentru autorizarea și controlul activității nucleare
730 Cota din veniturile realizate de persoanele juridice române care prestează activitățile prevăzute la art. 2 lit. a) din OG nr. 47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile
735 Cota aplicată fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câștigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice (art. 53/OUG nr. 102/1999)
740 Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2000 cm3
750 Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare, exploatare a resurselor minerale
755 Redevențe miniere și petroliere
760 Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice
770 Taxa din veniturile instituțiilor de învățământ superior
780 Vărsăminte din profitul net
790 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei
810 Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
811 Sume datorate privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
820 Contribuția pentru învățământul de stat
830 Contribuția agenților economici din turism
910 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiile legale
920 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe
930 Impozit pe profitul obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protecția consumatorilor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...