Guvernul României

Hotărârea nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități

Modificări (4), Puneri în aplicare (3), Referințe (2), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2015 până la 08 ianuarie 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1002/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) Autoritatea are sediul în Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul București.

(3) Autoritatea coordonează la nivel central activitățile de protecție specială și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborează politicile, strategiile și standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu și controlul activităților de protecție specială a persoanelor cu dizabilități. Modificări (1)

Art. 2. -

Finanțarea Autorității se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 3. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități Autoritatea îndeplinește următoarele funcții:

a) de autoritate de stat - prin care exercită urmărirea și controlul asupra modului în care sunt respectate și promovate de către instituțiile publice și celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu dizabilități în conformitate cu legislația în vigoare;

b) de reglementare - prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor Strategiei naționale în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și armonizarea legislației interne cu principiile și normele tratatelor internaționale la care România este parte și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE;

c) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosință, după caz;

d) de strategie - prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum și aplicarea strategiei naționale în domeniu și a programelor de reformă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu respectarea tratatelor internaționale la care România este parte;

e) de reprezentare - prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern și extern a statului român.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor de control ce îi revin, Autoritatea are dreptul să solicite informații și documente, în condițiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică implicate în sfera sa de competență, acestea având obligația de a le pune la dispoziție în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării. Modificări (1)

(3) Autoritatea este autoritatea centrală română desemnată să ducă la îndeplinire obligațiile prevăzute în Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, denumită în continuare Convenția. Modificări (1)

(4) Autoritatea are rolul de a duce la îndeplinire obligațiile asumate de statul român în materia protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități prin convențiile și tratatele internaționale la care România este parte, de a pune în aplicare și de a urmări și asigura aplicarea unitară a legislației în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Modificări (1)

Art. 4. - Reviste (1)

În realizarea obiectivelor sale Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) coordonează la nivel central activitățile de protecție și de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborează politicile, strategiile și standardele în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu;

b) elaborează și supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, proiecte de politici publice și strategii sectoriale, acte normative, precum și programele de reformă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu convențiile și tratatele internaționale la care România este parte;

c) organizează, coordonează și controlează realizarea măsurilor de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, a strategiei naționale și a legislației în domeniul dizabilității, precum și monitorizează implementarea standardelor specifice de calitate de către instituțiile publice și/sau private rezidențiale și nerezidențiale de protecție socială a persoanelor adulte cu dizabilități; Modificări (1)

d) este organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor actelor legislative din domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a regulamentelor și directivelor europene și ale Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități;

e) avizează prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecției persoanelor cu dizabilități; Modificări (1)

f) elaborează, coordonează și monitorizează implementarea strategiei naționale în domeniul dizabilității, precum și a planului național de acțiune;

g) acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități, prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor de recuperare, reabilitare și reintegrare ambulatorii/zi/de tip familial; Modificări (1)

h) asigură coordonarea și monitorizarea implementării Convenției; Modificări (1)

i) evaluează necesarul și calitatea serviciilor, stabilește planuri de dezvoltare pe baza nevoilor persoanelor cu dizabilități; Modificări (1)

j) organizează activitatea de selecționare a personalului pentru aparatul propriu, de evaluare periodică, precum și de perfecționare a pregătirii profesionale a acestuia, în condițiile legii;

k) organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul instituțiilor de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, aflate în coordonarea metodologică a acesteia, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și centrale;

l) inițiază și elaborează metodologii, norme, instrucțiuni și alte documente necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități;

m) avizează strategiile județene privind dezvoltarea de servicii sociale și planurile anuale de servicii județene; Modificări (1)

n) avizează înființarea instituțiilor publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități;

o) realizează tematici de instruire a personalului din cadrul instituțiilor publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități, aflate în coordonare metodologică, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, precum și tematica de instruire a asistenților personali;

p) autorizează unitățile protejate, monitorizează respectarea condițiilor de autorizare analizând rapoartele anuale de activitate ale acestora;

q) colectează, prelucrează și diseminează date statistice în domeniul dizabilității;

r) inițiază, implementează și evaluează proiectele cu finanțare externă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;

s) participă în calitate de partener la diverse proiecte și programe, cu finanțare națională și internațională, în domeniul său de activitate;

ș) elaborează, implementează și monitorizează sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilități;

t) elaborează metodologii, norme și proceduri de lucru, instrumente de evaluare și de monitorizare necesare organizării și funcționării sistemului de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități;

ț) analizează documentația aferentă îndeplinirii condițiilor de studii de către asistentul personal și supune spre aprobare/neaprobare derogarea de la condițiile de studii, la propunerea asistentului social, conform legii;

u) colaborează cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și cu alte instituții și autorități implicate în integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități, în vederea creșterii ratei de angajare în rândul persoanelor cu dizabilități;

v) acordă aviz de înființare și funcționare, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru centrele publice pentru persoanele cu dizabilități;

w) realizează controale asupra serviciilor prestate persoanelor cu dizabilități în cadrul instituțiilor de protecție socială a persoanelor cu dizabilități; Modificări (1)

x) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;

y) autorizează conform Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, interpreții în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiență de auz, în baza unei metodologii specifice, elaborată în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice;

z) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, care au vârsta până în 18 ani;

aa) întocmește studii și cercetări în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susținerii acțiunilor de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și creșterii eficienței în gestionarea acestor resurse;

bb) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. -

(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) Președintele Autorității este ordonator terțiar de credite.

(3) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității și reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele și cu celelalte organe ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoanele juridice și fizice, române sau străine.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite decizii și instrucțiuni.

(5) În cazul în care președintele nu își poate exercita atribuțiile curente, va delega unei persoane cu funcție de conducere din cadrul Autorității să exercite anumite atribuții, după caz, înștiințând ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice despre aceasta. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Personalul Autorității este format din demnitar, funcționari publici și personal contractual numit, respectiv încadrat potrivit legii.

(2) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică a Autorității se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzută de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, la propunerea președintelui Autorității, se pot organiza birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în prevederile legale și numărul maxim de posturi aprobat.

(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității, precum și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului muncii familiei protecției sociale și persoanelor vârstnice, la propunerea președintelui Autorității.

Art. 7. - Modificări (1)

Autoritatea funcționează cu un număr de 59 de posturi, exclusiv demnitarul, dintre care 37 de posturi preluate de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Direcția protecția persoanelor cu dizabilități și 22 de posturi vacante redistribuite din cadrul numărului maxim de posturi aprobate pentru ordonatorul principal de credite, preluate prin protocol de predare-primire între părțile interesate, încheiat în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. 8. -

(1) Autoritatea preia, pe bază de proces-verbal de predare-primire, toate contestațiile înregistrate la registratura Direcției protecția persoanelor cu dizabilități, având obligația să asigure soluționarea acestora într-un termen de 60 de zile lucrătoare.

(2) Pentru transportul demnitarului și parcul comun, Autoritatea are în dotare pentru activități specifice două autoturisme, cu un consum lunar de 200 de litri de combustibil pentru fiecare autoturism. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social,
Liviu-Marian Pop
Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu

București, 28 ianuarie 2015.

Nr. 50.

ANEXĂ Modificări (2)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități

Numărul maxim de posturi:
59 (exclusiv demnitarul)

* Se organizează la nivel de compartiment.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Subvenții pentru dispozitive pentru persoanele cu dizabilități
;
se încarcă...