Guvernul României

Hotărârea nr. 51/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 28 martie 2012, se modifică și completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Acreditarea spitalelor se acordă de Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, instituție publică, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202A, sectorul 6, care funcționează în coordonarea secretarului general al Guvernului, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, în colaborare cu Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, organizează pregătirea, calificarea și formarea continuă a evaluatorilor de spitale."

3. La articolul 8, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) avizează procedurile, standardele și metodologia de acreditare a spitalelor propuse de președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, cu consultarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, asociațiilor patronale din sistemul sanitar, asociațiilor de pacienți reprezentative la nivel național și a asociațiilor științifice medicale și le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la avizare, aprobării prin ordin al ministrului sănătății."

4. La articolul 10, literele d) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) stabilește componența și coordonatorul comisiilor de evaluare, în vederea acreditării spitalelor ce urmează a fi evaluate;

. . . . . . . . . .

m) emite ordin pentru acreditarea spitalelor pe baza raportului de acreditare elaborat de Unitatea de evaluare, analiză și acreditare, aprobat prin hotărârea Comitetului director;".

5. La articolul 10, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

"

n) emite ordin pentru stabilirea criteriilor de selecție a experților și a evaluatorilor."

6. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Nivelul taxei de acreditare se fundamentează de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor și se aprobă, pentru perioada de acreditare, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea ministrului sănătății."

7. La articolul 13, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) pentru îndeplinirea atribuțiilor, Unitatea de standarde și proceduri de acreditare poate propune contractarea unor servicii, cu experți în domeniu, în condițiile legii."

8. La articolul 15 alineatul (3), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) analizează modul în care activitatea spitalului este conformă cu cerințele standardelor de acreditare;

. . . . . . . . . .

c) pune la dispoziția Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor datele necesare procesului de acreditare colectate pe parcursul procesului de evaluare, în formatul și pe suportul stabilit prin metodologia de evaluare;".

9. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) În procesul de acreditare Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor utilizează, în condițiile legii, evaluatori de spitale, recunoscuți conform criteriilor interne de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor."

10. La articolul 16 alineatul (2), litera c) se abrogă.

11. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În activitatea sa, Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerul Sănătății care controlează calitatea serviciilor medicale."

12. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Instruirea, organizarea și coordonarea corpului de evaluatori de spitale se realizează de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, cu suportul profesional al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor prin Unitățile de evaluare, analiză și acreditare, conform legislației în domeniu."

13. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu
Președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor,
Vasile Cepoi
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 28 ianuarie 2015.

Nr. 51.

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor

Numărul maxim de posturi = 55, exclusiv demnitarul.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...