Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1611/2004 privind aprobarea circuitului informațional și a fișelor de declarare și supraveghere a infecției HIV/SIDA

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică și inspecție sanitară de stat nr. OB14.090/2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Circuitul informațional în supravegherea infecției HIV/SIDA, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Fișa de declarare a suspiciunii de infecție HIV/SIDA, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Fișa de supraveghere pentru infecția HIV/SIDA, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin toate prevederile legale contrare se abrogă.

Art. 6. -

Direcția generală de sănătate publică și inspecție sanitară de stat, Institutul de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș", direcțiile de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București, centrele regionale HIV/SIDA, toate laboratoarele de analize medicale, indiferent de forma de organizare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan

București, 7 decembrie 2004.

Nr. 1.611.

ANEXA Nr. 1

CIRCUITUL INFORMAȚIONAL
în supravegherea infecției HIV/SIDA

Sursele de informație în supravegherea infecției HIV/SIDA sunt:

- laboratoarele direcțiilor de sănătate publică;

- laboratoarele spitalelor/secțiilor de boli infecțioase;

- laboratoarele private;

- centrele de transfuzii;

- laboratoare ale altor unități sanitare.

NOTĂ: Conform reglementărilor legale în vigoare, toate laboratoarele care efectuează teste HIV trebuie să fie acreditate și să asigure consiliere pre și posttestare.

Transmiterea datelor de la sursele de informație:

- la primul test reactiv, laboratorul completează fișa de declarare a suspiciunii (anexată) și o trimite la direcția de sănătate publică locală în termen de 24 de ore;

- laboratorul îndrumă persoana testată cu o probă reactivă către direcția de sănătate publică locală (medic epidemiolog desemnat) sau la spitalul/secția de boli infecțioase (medic infecționist desemnat).

Confirmarea cazului:

1. În situația în care persoana testată ajunge direct la direcția de sănătate publică (DSP), aceasta confirmă cazul de infecție HIV conform definiției de caz, face consiliere posttestare și trimite pacientul la spitalul de boli infecțioase pentru încadrare clinică.

2. În situația în care persoana testată ajunge direct la spitalul de boli infecțioase, acesta confirmă cazul de infecție HIV conform definiției de caz, face consiliere posttestare, face încadrarea clinică și completează fișa de supraveghere a infecției HIV.

Dacă spitalul nu poate efectua testele ELISA, confirmarea se face prin DSP.

Fișa de supraveghere:

- se completează de către medicul infecționist, care o semnează, o parafează și o transmite la direcția de sănătate publică locală în termen de 24-48 de ore de la confirmare și/sau în maximum 3 luni de la depistarea cazului;

- medicul epidemiolog care primește fișa - responsabilul de program HIV are obligația să verifice dacă fișa este completată în conformitate cu instrucțiunile; o semnează, o parafează și o transmite la direcția de sănătate publică regională, denumită DSP regională.

DSP regionale sunt direcțiile de sănătate publică din județele unde funcționează centre regionale HIV/SIDA.

DSP regionale au următoarele atribuții:

- primesc fișe de supraveghere HIV de la direcțiile de sănătate publică din județele arondate centrului respectiv;

- trimit fișele primite la Ministerul Sănătății - Direcția generală de sănătate publică și inspecția sanitară de stat și la centrul regional în maximum o lună.

DSP locale sunt direcțiile de sănătate publică din același județ cu laboratorul privat, spitalul/secția de boli infecțioase etc.

În situația în care centrul regional primește direct fișe de supraveghere a infecției HIV de la spitalele de boli infecțioase din județele arondate, acesta are obligația de a le trimite la DSP regională. DSP regională va informa DSP locală despre cazul respectiv. DSP locală va contacta spitalul de boli infecțioase pentru intrarea fișei în circuitul informațional corect. DSP regională va păstra fișele respective până la reintrarea în circuit.

În situația în care centrul regional depistează un caz nou, fișa de supraveghere va fi trimisă la DSP regională, care o trimite la DSP locală și la Ministerul Sănătății - Direcția generală de sănătate publică și inspecție sanitară de stat.

Spitalele de boli infecțioase, indiferent dacă sunt sau nu centre regionale, dacă au depistat un pacient cu domiciliul în alt județ, vor trimite fișa de supraveghere a acestuia la DSP locală. Toate direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligația să transmită fișa de supraveghere a infecției HIV/SIDA la direcția de domiciliu al pacientului, de unde fișa va intra în circuitul descris anterior.

DSP regionale și centrele regionale vor confrunta bazele de date HIV/SIDA o dată la 3 luni.

Centrele regionale trimit lunar fișele de supraveghere HIV/SIDA la CNLAS.

Ministerul Sănătății și CNLAS vor confrunta bazele de date HIV/SIDA semestrial.

Ministerul Sănătății împreună cu CNLAS vor face raportarea către forurile internaționale.

Actualizarea datelor se face în următoarele situații:

- schimbarea încadrării clinico-imunologice din HIV în SIDA;

- în caz de deces;

- în caz de pierdere din evidență;

- în caz de schimbare de domiciliu.

Actualizarea datelor se face de către spitalul de boli infecțioase, fișele fiind transmise la DSP locală semestrial, de unde intră în circuitul stabilit pentru fișa de supraveghere.

*)

*) Schema circuitului informațional este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 21)

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

FIȘA DE DECLARARE A SUSPICIUNII DE INFECȚIE HIV/SIDA
Unitatea medicală care a efectuat testul Județ Data testării pozitive Test rapid [ ] Data declarării la DSP*)
ELISA [ ]
___/___ /_____ ___/___ /_____
NUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data nașterii ___/___/______ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sex: M [ ] F [ ] Domiciliul declarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testare la cerere: DA [ ] NU [ ]
Dacă NU medicul/unitatea care a solicitat testarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Îndrumat la: DSP/Boli infecțioase (încercuiți varianta aleasă)
MEDIC (semnătura și parafa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) FIȘA VA FI TRIMISĂ ÎN 24 ORE DE LA CONSEMNAREA REZULTATULUI POZITIV
FIȘA DE DECLARARE A SUSPICIUNII DE INFECȚIE HIV/SIDA
Unitatea medicală care a efectuat testul Județ Data testării pozitive Test rapid [ ] Data declarării la DSP*)
ELISA [ ]
___/___ /_____ ___/___ /_____
NUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data nașterii ___/___/______ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sex: M [ ] F [ ] Domiciliul declarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testare la cerere: DA [ ] NU [ ]
Dacă NU medicul/unitatea care a solicitat testarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Îndrumat la: DSP/Boli infecțioase (încercuiți varianta aleasă)
MEDIC (semnătura și parafa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) FIȘA VA FI TRIMISĂ ÎN 24 ORE DE LA CONSEMNAREA REZULTATULUI POZITIV

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

FIȘĂ DE SUPRAVEGHERE PENTRU INFECȚIA HIV/SIDA
Caz nou [ ] Actualizare [ ]
Unitatea care declară Județ Data completării Semnătura/parafa medic Boli infecțioase
cazul . . . . . . . . . . . . . . . . __/__/__
Unitatea care a emis Data raportării Semnătura/parafa medic epidemiolog
suspiciunea . . . . . . . . . . . . Județ la DSP __/__/__
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . D.N. __/__/___ CNP _____________ SEX M [ ] F [ ]
Loc naștere . . . . . . . . . . . Cetățenie: Etnie: Profesie
Școlarizare (nr. clase): 0 [ ] < 10 [ ] 10-12 [ ] studii sup. [ ]
Stare civilă: căsătorit [ ] necăsătorit [ ] parteneriat [ ] văduv [ ] divorțat [ ]
Domiciliu: stabil: /JUDEȚ Mediu: U [ ] R [ ] DATE DESPRE MAMĂ (pt. caz sub 13 ani)
flotant: /JUDEȚ Mediu: U [ ] R [ ] Nume Prenume
Cetățenie Etnie
Școlarizare (nr. clase):
Gravidă la momentul diagn.: da [ ] nu [ ] luna sarcinii . . . 0 [ ] < 10 [ ] 10-12 [ ] sup. [ ]
STATUS CURENT
În
viață
Decedat [ ] Pierdut din evidență [ ]
Data deces __/__/___ Locul decesului . . . . . Data __/__/___ Data ultimului control __/__/___
[ ] Deces asociat cu SIDA: DA [ ] Nu [ ] ș [ ]
DATE DESPRE DEPISTARE DIAGNOSTIC DE LABORATOR
Data primei testări poz. __/__/___ Data confirmării __/__/___ Data Metoda Rezultat
Data primei raportări __/__/___ Data ultimei testări neg. __/__/___ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Motivul testării: expus [ ] simptomatic [ ] screening [ ]
la cerere [ ] altul [ ] _____________________________
DATE DESPRE NAȘTERE (pt. caz sub 13 ani) CLASIFICARE CLINICO-IMUNOLOGICĂ Limfocite %
Născut: domiciliu [ ] maternitate [ ]
specificați maternitatea . . . . . . [ ] Asimptomatic (gr. N) . . . . . . . .
Lună gestație . . . . A câta sarcină . . . . Limfocite nr.
Gemelară: da [ ] nu [ ] [ ] Simptomatologie minoră (gr. A) specificat . . . . . . . . . . . . . .
Naștere: pe cale naturală [ ] cezariană [ ]
forceps [ ] pelviană [ ] [ ] Simptomatologie moderată (gr. B) specificat . . . . . . . . . . . . . . CD4 %
travaliu prelungit [ ]
Resuscitat: da [ ] nu [ ] [ ] Simptomatologie severă SIDA (gr. C) specificat . . . . . . . . .
Alimentat la sân: da [ ] timp de . . . . luni CD4 nr.
nu [ ] nu se știe [ ]
FACTORI DE RISC TMF FACTORI DE RISC SEXUALI ALȚI FACTORI DE RISC
(pt. caz sub 13 ani)
Da Nu ? da nu ?
Mama confirmată: Activitate sexuală Sânge și derivate
da [ ] nu [ ] ș [ ] Heterosexual An și loc
Dacă nu/ș: testată da [ ] nu [ ] Bisexual Hemofilie
Homosexual Dializat
Contact sexual cu partener: Droguri I.V.
Data __/__/___ Rezultat . . . . . . . . . . . . Hiv pozitiv Tratam. parenter. multiple
SIDA
Momentul testării: Interv. chir./alte manevre invazive
Bisexual
Înainte sarcină [ ]
în timpul sarcinii [ ]
La naștere [ ]
după naștere [ ]
Utilizator droguri IV Instituționalizat
Ocazionali Prima instituție
Multipli Spitaliz. multiple/prelung.
Prostituate
Status mamă:
în viață [ ]
decedată [ ]
nu se știe [ ]
Trat. stomatologice
Clienți (prostituție masc.)
Expus accidental: sânge __/__/___ lich. biol. __/__/___ percutan. [ ] mucoase [ ] Profilaxie ARV Da [ ] Nu [ ]
În detenție
Din alte țări (precizați)
Abuzat sexual
PROFILAXIE TMF SEROLOGIE STATUS SOCIAL
da nu ? refuz poz neg ? da nu ?
Înainte de sarcină AgHBs În familia biologică
În timpul sarcinii AntiVHC Adoptat
Dacă DA: VDRL Centru plasament
săptămâna Spital
În timpul travaliului Casă familială
După naștere (COPIL) Plasament familial
Vagabondaj
DATE DESPRE FAMILIE:
Soț/soție . . . . . . . . . Poz [ ] neg [ ] ș [ ] Copii: nume . . . . . . . DN __/__/___ Poz [ ] neg [ ] ș [ ]
Altă persoană . . . . . . poz [ ] neg [ ] ș [ ] nume . . . . . . . DN __/__/___ poz [ ] neg [ ] ș [ ]
COMENTARII ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
pag. 2 - caz sub 13 ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 decedat
Data consultului
Vârsta la data consultului
Tratament antiretroviral
Raportat DSP
Antecedente Dg.
deces
Data CL A.P.
Asimptomatic
Infecție HIV ac (Sdr. Retroviral ac.)
Limfadenopatie
Hepatomegalie
Splenomegalie
Dermatită
Parotidită HIV
Infecții resp. rec/persist., otită
Alte
Anemie (< 8 g/dl)
Neutropenie (< 1.000/mmc)
Trombocitopenie (< 100.000)
Meningită, pn, sepsis epis.
Pneumonie bact. Rec fără conf. bact.
Candidoză orofaringiană (> 2 luni)
Cardiomiopatie
Infecție CMV (vârsta < 1 lună)
Diaree cr/rec
Hepatită HIV
Stomatită, br, pn, esof. HSV (v < 1 lună)
Herpes zoster
Nefropatie HIV
Nocardioză
Febră persistentă > 1 lună
Toxoplasmoză (v < 1 lună)
Varicelă diseminată/complicată
Hipotrofie staturo-ponderală
Mycob. tub. pulm.
Pn. limfoidă interstițială
Alte
Inf. bact. mult/rec (2 ani)
Candidoză pulmonară, br.,tr
Candidoză esofagiană
Coccidioidomicoză diseminată
Cryptococoză extrapulm.
Criptosp./Isosp. cu diaree > 1 lună
Boala CMV (v > 1 lună)
Retinită CMV (v > 1 lună)
Encefalopatie HIV
Ulcer, br, pn, esof. cu HSV (v > 1 lună)
Histoplasmoză diseminată
Leucoencefalopatie multif. prog.
Limfom Pr. cerebral
Limfom Burkitt, im-bl, alte
Sepsis cu Salmonella (rec)
Mycob. tuber dis/extrap.
Mycob avium, kansasii
Mycob dis (alte specii)
Pn. Cu Pneumocistis Carinii
Toxo. cerebrală (v > 1 lună)
Sarcom Kaposi
Emaciere HIV (Wasting sdr.)
Alte
Limfocite Val. abs.
%
Limfocite CD4 + Val. abs.
%
Metodă
Nr. copii ARN
pag. 3 - caz >= 13 ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 decedat
Data consultului
Vârsta la data consultului
Tratament antiretroviral
Raportat DSP
Antecedente Dg.
deces
Data CL A.P.
1 Asimptomatic
2 Infecție HIV ac (Sdr, Retroviral ac.)
3 Limfadenopatie
4 Alte
5 Angiomatoză bacilară
6 Manifestări cutanate
7 Candidoză orofaringiană persistentă
8 Candidoză vulvo-vag. persist.
9 Displazie/carcinom cervical situ
10 Febra > 1 lună
11 Diaree > 1 lună
12 Leucoplakie păroasă
13 Herpes zoster
14 Purpură trombocit. idiop.
15 Listerioză
16 Pneumonie bact. episodică
17 Boli inflamatorii pelvine
18 Neuropatie periferică, manif. musc, art.
19 Alte
20 Candidoză pulmonară, br., tr
21 Candidoză esofagiană
22 Cancer cervical invaziv
23 Coccidioidomicoză diseminată
24 Cryptococoză extrapulm.
25 Criptosp./Isosp. (diaree > 1 lună)
26 Boala CMV (excepție ficat, spl., gg.)
27 Retinită CMV (cu orbire)
28 Encefalopatie HIV
29 Herpes S. ulcer cr., br., pn, esof.
30 Histoplasmoză dis./extrap.
31 Limfom Burkitt im-bl, cerebral
32 Leucoencefalopatie multifoc. progr.
33 Emaciere HIV (Wasting syndr.)
34 Mycob avium. kansasii (dis/extra p.)
35 Mycob. tuberculosis
36 Pn. cu Pneumocystis carinii
37 Pneum. bact. rec (1 an)
38 Sarcom Kaposi
39 Toxoplasmoză cerebrală
40 Sepsis rec. cu Salmonella
41 Alte
Limfocite Val. abs.
%
Limfocite CD4 + Val. abs.
%
Metodă
Nr. copii ARN

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...