Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 99/2015 pentru aprobarea formei și conținutului convenției, a contractului de garantare și a înscrisului prevăzute la art. 91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 2 lit. k) și ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 12 alin. (2) și ale art. 24 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014,

în temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 lit. j) și art. 91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă forma și conținutul convenției privind implementarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, prevăzută la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă forma și conținutul contractului de garantare, prevăzut la art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă forma și conținutul înscrisului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Nivelul comisionului de risc pentru anul 2015 aferent Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi este de 1%.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Ministerul Finanțelor Publice, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, precum și finanțatorii acceptați în Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 29 ianuarie 2015.

Nr. 99.

ANEXA Nr. 1

CONVENȚIE
privind implementarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Încheiată în temeiul art. 6 și al art. 91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, între:

Ministerul Finanțelor Publice, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare M.F.P.,

și

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.

CAPITOLUL I Obiectul convenției

Art. 1. -

Prezenta convenție reglementează atât termenii și condițiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către M.F.P., cât și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor rezultate din aplicarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare Programul.

Art. 2. -

(1) Programul are caracter național, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al țării, și caracter social, conferit de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziția unui autoturism nou.

(2) Facilitățile care se acordă în cadrul Programului constau în acordarea de garanții în numele și în contul statului, în favoarea finanțatorilor care acordă credite persoanelor fizice eligibile pentru achiziția unui autoturism nou în cadrul Programului.

(3) Durata maximă a finanțărilor este de 60 de luni.

Art. 3. -

(1) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 6 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta convenție, F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele și în contul statului creditele acordate de către finanțatorii definiți potrivit art. 2 lit. b1) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care respectă condițiile Programului prevăzute în cap. III din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, denumite în continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.

(2) Valoarea garanției reprezintă maximum 50% din valoarea creditului acordat. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanției.

(3) Persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării creditului și capacitate deplină de exercițiu, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care respectă condițiile Programului prevăzute la cap. III din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pot beneficia de finanțări destinate achiziționării de autoturisme noi, cu un avans de minimum 5%; garanția statului este în procent de maximum 50% din finanțarea acordată.

(4) Potrivit art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor delegate potrivit prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat de M.F.P. să mandateze filialele sale în scopul derulării Programului.

Art. 4. -

(1) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru finanțarea obținută de beneficiarii eligibili în cadrul Programului este bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale.

(2) Plafonul anual al garanțiilor ce pot fi acordate în condițiile Programului se stabilește de către M.F.P. și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II Conținutul mandatului

Art. 5. -

M.F.P., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:

a) să propună Guvernului plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise în cadrul Programului;

b) să transmită F.N.G.C.I.M.M. acordul privind alocarea plafoanelor de garantare între finanțatorii care au depus cereri de înscriere în Program;

c) să efectueze plata valorii de executare a garanției în contul unic al finanțatorilor, din bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - capitolul "Acțiuni generale", în baza deciziei de aprobare a cererii de plată și a addendumurilor la aceasta, transmisă de F.N.G.C.I.M.M. conform cap. IV al prezentei convenții;

d) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății valorii de executare a garanției, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plății;

e) să transmită F.N.G.C.I.M.M. și finanțatorului eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;

f) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice, conform legii, nivelul primei de garantare datorate de beneficiarul Programului, constituită din comisionul de risc cuvenit M.F.P. și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M.

Art. 6. -

F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligații:

a) să emită instrucțiunile generale prin care se stabilește cadrul general aplicabil finanțatorilor în privința gestionării garanțiilor în cadrul Programului;

b) să propună M.F.P. admiterea cererilor de înscriere în Program depuse de către finanțatorii interesați să adere la Program, precum și alocarea plafoanelor de garantare în cadrul Programului, în funcție de solicitările finanțatorilor acceptați și de gradul de utilizare a sumelor alocate, după caz;

c) să publice pe pagina oficială de web a F.N.G.C.I.M.M. lista cu finanțatorii participanți la Program;

d) să analizeze solicitările de garantare formulate de finanțatori după aprobarea creditului de către structurile sale competente, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în instrucțiunile de lucru aprobate de către F.N.G.C.I.M.M. și în legislația incidentă în cadrul Programului;

e) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispozițiile O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pe baza informațiilor și documentelor furnizate de finanțator;

f) să notifice finanțatorul cu privire la aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanției și să îi comunice valoarea comisionului de administrare;

g) să verifice dovada plății comisionului de risc datorat de beneficiarul Programului, precum și calculul efectuat de către finanțator;

h) să semneze și să transmită finanțatorului contractul de garantare în 4 exemplare originale, în cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile de acordare;

i) să organizeze evidența proprie a contractelor de garantare primite săptămânal de la finanțator;

j) să monitorizeze garanțiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situațiilor furnizate de către finanțator;

k) să încheie acte adiționale la contractele de garantare numai în cazul în care modificările nu se referă la condițiile Programului, precum și în cazul novării obiectului garanției sau preluării finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului;

l) să aprobe plata garanției numai în condițiile expres prevăzute în Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, în instrucțiunile generale și în contractele de garantare încheiate cu finanțatorii și beneficiarii;

m) să comunice M.F.P. deciziile/addendumurile de aprobare/respingere a cererilor de plată, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării/ziua aprobării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să transmită și documentul în original;

n) să modifice valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției în termen de 1 zi lucrătoare de la data transmiterii de către finanțator a solicitării de modificare a cererii de plată ca urmare a încasării oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, în condițiile art. 25 alin. (1) și (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

o) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă de către finanțator până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanțator în condițiile prevăzute de art. 25 alin. (4) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

p) să restituie finanțatorului cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului;

q) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia și să îl transmită debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea M.F.P.;

r) să transmită o cerere de eliberare a unui duplicat al cărții de identitate a autoturismului achiziționat în cadrul Programului la Registrul Auto Român competent, în cazul în care, din analiza documentelor care însoțesc cererea de plată, rezultă că beneficiarul nu a pus la dispoziția finanțatorului acest document;

s) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, în vederea recuperării creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente:

1. înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanțării garantate;

2. contractul de garantare în original;

3. copia documentului de identitate al beneficiarului și/sau codebitorului/ilor garant/ți;

4. copia poliței de asigurare tip CASCO;

5. cartea de identitate a autoturismului sau un duplicat al acesteia, după caz. În cazul în care F.N.G.C.I.M.M. a transmis o cerere de eliberare a unui duplicat al cărții de identitate a autoturismului achiziționat în cadrul Programului la Registrul Auto Român competent și aceasta nu a fost soluționată până la împlinirea termenului de 5 zile prevăzut la lit. s), se va anexa o copie a documentului, urmând ca duplicatul să fie transmis imediat după primire;

6. copia avizului de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare;

t) să țină o evidență a garanțiilor acordate în condițiile Programului, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;

u) să solicite acordul M.F.P. în cazul în care decide să suspende unilateral acordarea de garanții în favoarea unora dintre finanțatorii acceptați în Program, cu prezentarea argumentelor care stau la baza acestei propuneri;

v) să emită în numele și în contul statului român, reprezentat prin M.F.P., acordul privind radierea din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou, achiziționat în cadrul Programului, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare radierii, potrivit art. 14 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

w) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Programului, solicitate de M.F.P.

CAPITOLUL III Raportări

Art. 7. -

Pe parcursul derulării prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F.P. următoarele raportări/informații:

a) lunar, raportările prevăzute în anexele nr. 1-6 la prezenta convenție, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă;

b) la solicitarea M.F.P., transmite estimările privind executările de garanții reprezentând valoarea plăților pe care M.F.P. urmează să le efectueze în contul finanțatorilor atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pentru următorii 3 ani.

Art. 8. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală raportează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul M.F.P. situația stingerii creanțelor bugetare datorate de beneficiarii Programului prin modalitățile de executare silită.

(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.

CAPITOLUL IV Plata garanției

Art. 9. -

Cererea de plată, respectiv addendumurile se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 23 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.

Art. 10. -

(1) F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F.P. decizia/addendumul de aprobare a cererii de plată pentru fiecare garanție, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării/ziua aprobării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, prin curier, la sediul M.F.P., vizat cu mențiunea "bun de plată".

(2) Decizia astfel cum a fost menționată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F.P. efectuează plata către finanțator a valorii de executare a garanției, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată.

(3) Plata garanției se face de către M.F.P. din bugetul de stat, capitolul "Acțiuni generale", într-un cont unic al finanțatorului.

(4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanțator către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea restanței finanțării garantate în condițiile stabilite de art. 25 alin. (1) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, F.N.G.C.I.M.M. modifică, în baza solicitării de modificare a finanțatorului, decizia menționată la alin. (1) printr-un addendum, pe care îl transmite M.F.P. în ziua aprobării, conform art. 25 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.

(5) Comunicările documentului prevăzut la alin. (1) se adresează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul M.F.P. și se fac prin curier la sediul M.F.P.

Art. 11. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății valorii de executare a garanției, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății din care rezultă suma plătită și data efectuării plății.

(2) F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată.

(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare în original, se înaintează în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea colectării și recuperării creanței bugetare, în condițiile legii; documentația care se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală cuprinde și copia documentului de identitate al beneficiarului și/sau codebitorului/ilor garant/ți, cartea de identitate a autoturismului sau duplicat al acesteia, după caz, respectiv copia cererii de eliberare a unui duplicat al cărții de identitate a autoturismului achiziționat în cadrul Programului la Registrul Auto Român competent, copia poliței de asigurare tip CASCO valabile la data producerii riscului de credit și copia avizului de înscriere a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului în AEGRM.

(5) Contractele de garantare constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

(6) Recuperarea și colectarea creanțelor rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului, care sunt asimilate creanțelor bugetare, se fac de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Pentru sumele rezultate din executarea garanțiilor, plătite de M.F.P., beneficiarul datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor cap. III al titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției și până la data stingerii inclusiv și acestea se calculează și se recuperează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(8) Ipoteca legală mobiliară asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului prevăzută la art. 4 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, se execută de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Sumele provenite din valorificarea bunului mobil achiziționat în cadrul Programului, asupra căruia a fost instituită ipoteca legală mobiliară proporțional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atât în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., cât și a finanțatorului, se eliberează și se distribuie proporțional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, după deducerea cheltuielilor de executare silită efectuate de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(10) Sumele recuperate de către organele fiscale competente ale Agenției Națională de Administrare Fiscală în contul creanței reprezentând valoarea de executare a garanțiilor plătite de către M.F.P., precum și obligațiile accesorii aferente acestora se fac venit la bugetul de stat.

CAPITOLUL V Confidențialitate

Art. 12. -

(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, oricărei date sau informații, aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanțărilor garantate ori informații referitoare la contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia, cu asigurarea liberului acces la informațiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În înțelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părților în contextul derulării Programului.

Art. 13. -

Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părților au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor în cadrul derulării Programului și a executării prezentei convenții și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligație subzistă și după încetarea activității în cadrul părților semnatare ale prezentei convenții.

Art. 14. -

Obligația de păstrare a confidențialității, impusă de prevederile art. 12 și 13, nu poate fi opusă unei autorități care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informații.

CAPITOLUL VI Răspundere contractuală. Jurisdicție

Art. 15. -

Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei convenții și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.

Art. 16. -

F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații din conținutul mandatului acordat de M.F.P.

Art. 17. -

Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL VII Alte clauze

Art. 18. -

Comunicările referitoare la prezenta convenție se vor face la adresele și către persoanele menționate în continuare:

a) MFP - Direcția generală de trezorerie și datorie publică

- director general

Telefon/fax: 00 40 21 319 98 18

- director general adjunct - back office

Telefon: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608

b) F.N.G.C.I.M.M. -

- director

Telefon: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57

Art. 19. -

Orice modificare sau revizuire a prezentei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 20. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta convenție.

Art. 21. -

(1) Prezenta convenție se completează cu prevederile din legislația în vigoare aplicabilă.

(2) Modificările și completările legislației aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenții, se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. -

(1) Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului și își încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilității contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M.

(2) Prezenta convenție a fost semnată de părți la data de . . . . . . . . . ., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original și constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F.P. și unul pentru F.N.G.C.I.M.M.

M.F.P. F.N.G.C.I.M.M.

ANEXA Nr. 1 la convenție

- Model -

Situația utilizării plafonului de garantare la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Număr contracte în derulare Plafon alocat Valoarea garanțiilor acordate Plafon neutilizat
1 2 3 4 5 6
Finanțator 1
Finanțator 2
. . . .
TOTAL GENERAL

Mod de completare

Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.

Se completează cu informațiile privind numărul și valoarea garanțiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.

Informațiile se raportează agregat la nivel de finanțator.

ANEXA Nr. 2 la convenție

Situația garanțiilor acordate de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. și a comisionului de risc aferent la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Valoare garantată în luna de raportare Valoare garantată cumulat de la începutul anului Valoarea comisionului de risc aferent garanțiilor acordate în luna de raportare Valoarea comisionului de risc aferent garanțiilor acordate cumulat de la începutul anului Observații
1 2 3 4 5 6 7
Finanțator 1
Finanțator 2
. . . . . . . . . .
TOTAL GENERAL

Mod de completare

Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise efectiv și a comisionului de risc aferent garanțiilor acordate achitat de beneficiarii Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.

Informațiile se raportează agregat la nivel de finanțator.

ANEXA Nr. 3 la convenție

Scadențarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanțărilor garantate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Rambursări de capital în primul an al contractului de finanțare Rambursări de capital în anul . . . . al contractului de finanțare Total rambursări de capital
1 2 3 4 5 6
Finanțator 1
Finanțator 2
. . . . . . . . .
TOTAL GENERAL

Mod de completare

Pentru garanțiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanțatori, pe toată durata contractului de credit garantat.

ANEXA Nr. 4 la convenție

Rambursările de capital efectuate în contul finanțărilor garantate de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Rambursări de capital efectuate în luna de raportare Total rambursări de capital
1 2 3 4
Finanțator 1
Finanțator 2
. . . . . . . . . . . . .
TOTAL GENERAL

Mod de completare

Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanțări garantate, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe finanțatori.

ANEXA Nr. 5 la convenție

Situația renunțărilor la garanții/respingerilor la plată la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Nr. renunțări garanții în luna de raportare Valoarea renunțărilor la garanții în luna de raportare Valoarea renunțărilor la garanții cumulat de la începutul anului Valoarea garanțiilor respinse la plată în luna de raportare Valoarea garanțiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului
1 2 3 4 5 6 7
Finanțator 1
Finanțator 2
TOTAL GENERAL

Mod de completare

Prin acest formular se raportează numărul și valoarea renunțărilor la garanții, precum și valoarea garanțiilor pentru care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. a emis decizii de respingere la plată.

Se completează cu informațiile din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanțator.

ANEXA Nr. 6 la convenție

Situația executării garanțiilor de stat la data de . . . . . . . . . .

- lei -
Nr. crt. Denumirea finanțatorului Valoarea garantată aferentă execuțiilor - în luna de raportare Valoarea garantată aferentă execuțiilor - cumulat de la începutul anului Plată efectivă în luna de raportare Plată efectivă cumulat de la începutul anului
1 2 3 4 5 6
Finanțator 1
Finanțator 2
TOTAL GENERAL

Mod de completare

Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin Contractele de garantare emise și care au fost supuse executării, respectiv plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în cursul lunii de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe finanțatori.

ANEXA Nr. 2

CONTRACT DE GARANTARE
pentru achiziția de autoturisme noi
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Încheiat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, denumite în continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, între:

1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului cu nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de.........., în calitate de.........., și de.........., în calitate de.........., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. sau Fond;

2. Finanțatorul . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . . și în Registrul bancar/Registrul special al IFN-urilor cu nr. . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare finanțator,

și

3. Beneficiarul . . . . . . . . . ., (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., starea civilă . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . .,

și

. . . . . . . . . ., (numele și prenumele), pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., starea civilă . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . .1,

1 Dacă beneficiarul este căsătorit, contractul de garantare se semnează și de soțul acestuia, în calitate de codebitor garant.

în următoarele condiții:

CAPITOLUL I Definiții

Art. 1.1. -

Termenii folosiți în prezentul contract au următoarele semnificații:

a) Programul - Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate și condițiile generale și specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii și finanțatorii, pe toată perioada de implementare a Programului, și de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;

c) autoturism nou - se înțelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, care îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și al cărui preț de achiziție nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Prețul autoturismului nu include costul asigurării CASCO;

d) garanție guvernamentală - garanție asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, și care trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și expresă, conform reglementărilor relevante din perspectiva recunoașterii calității de diminuator de risc de credit al garanțiilor din regulamentele prudențiale aplicabile finanțatorilor;

e) beneficiarul Programului - persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deținut în proprietate un autoturism - bun nou;

2. nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare;

4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu;

f) finanțator - instituție de credit sau instituție financiară nebancară înscrisă în Registrul special al instituțiilor financiare nebancare, deschis și ținut de Banca Națională a României, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia, care îndeplinește condițiile de eligibilitate și acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unui autoturism nou în cadrul Programului;

g) credit - suma acordată de finanțator în baza unui contract, în vederea achiziționării autoturismului nou de către beneficiarul Programului, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

h) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, finanțator și F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, se obligă să garanteze creditul acordat de finanțator și beneficiarul își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către finanțator, în cazul producerii riscului de credit; contractul conține clauza de ipotecă, necesară în vederea înscrierii ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), are valoare de înscris autentic și reprezintă titlu executoriu, conform art. 5 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare;

i) garant - statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice;

j) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanția de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat este de maximum 50% din valoarea finanțării;

k) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanției;

l) soldul finanțării garantate - soldul finanțării (principalului) exigibil la data cererii de plată a garanției sau valabil la data de referință pentru plata comisionului de administrare, după caz;

m) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, sumă care urmează a fi plătită finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice în cazul producerii riscului de credit;

n) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul Programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice, conform legii;

o) comision de risc - suma datorată de beneficiarul Programului la contractarea creditului, pentru toată perioada de valabilitate a garanției, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în procent de . . . . . . . . . .% din valoarea garantată;

p) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul Programului care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

q) finanțare garantată - credit/finanțare acordat/ă persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării finanțării și capacitate deplină de exercițiu, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de finanțare, care acoperă maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura proforma, garantat în procent de maximum 50%;

r) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul Programului;

s) instrucțiuni generale - document-cadru aprobat de F.N.G.C.I.M.M., care stabilește cadrul general aplicabil finanțatorilor în privința gestionării garanțiilor în cadrul Programului;

t) data intrării în vigoare a garanției - data semnării contractului de garantare. Garanția este valabilă pe durata finanțării, plus încă 60 de zile calendaristice;

u) data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului este:

1. data scadentă prevăzută în contractul de finanțare plus încă 60 de zile calendaristice;

2. data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;

3. data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției;

4. data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției;

5. data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanțatorului cu privire la renunțarea la garanție;

v) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele și contul statului.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 2.1. -

(1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, rambursarea, proporțional cu procentul de garantare, a finanțării acordate beneficiarului de către finanțator, plătind acestuia valoarea de executare a garanției la apariția riscului de credit.

(2) Finanțarea garantată constă în credit în valoare de . . . . . . . . . . lei acordat de finanțator prin Program beneficiarului, pentru achiziția unui autoturism nou, identificat prin . . . . . . . . . .2.

2 Descrierea completă a obiectului achiziției, în concordanță cu datele din factura proforma întocmită de vânzător în vederea achiziționării autoturismului nou.

(3) Autoturismul se va achiziționa de la . . . . . . . . . .

(4) Finanțarea se acordă prin Contractul de finanțare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., pe termen de . . . . . . . . . . luni.

Art. 2.2. -

Valoarea garanției este de . . . . . . . . . . lei, reprezentând . . . . . . . . . .% din creditul acordat, și se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar, în baza contractului de finanțare încheiat cu finanțatorul, proporțional cu procentul de garantare.

Art. 2.3. -

(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a sumelor plătite finanțatorului în temeiul prezentului contract, cu o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate acordate în cadrul Programului.

(2) Beneficiarul este de acord cu înregistrarea în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare.

(3) Ipoteca legală mobiliară asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului se instituie în baza prezentului contract și trebuie să aibă rang prioritar; înscrierea ipotecii legale mobiliare instituite conform prevederilor alin. (1) la AEGRM în numele și pe seama statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, se efectuează de către finanțator, care primește un mandat special în acest sens.

Art. 2.4. -

(1) La data achiziționării autoturismului, beneficiarul are obligația de a încheia o poliță de asigurare tip CASCO pentru autoturismul nou-achiziționat în cadrul Programului care acoperă cel puțin riscurile de avarii și furt, fără franșiză pentru daunele totale de avarii și furt și cu o franșiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parțiale de avarii și furt. Obligația subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanției.

(2) Beneficiarul are obligația cesionării drepturilor derivând din polițele de asigurare în favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare și a plății primei de asigurare pe toată durata de valabilitate a finanțării garantate în cadrul Programului.

(3) În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației prevăzute la alin. (1), finanțatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliței de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele și în contul beneficiarului, și de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare.

(4) Pentru asigurarea respectării obligației prevăzute la alin. (1), finanțatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni.

CAPITOLUL III Prima de garantare

3.1. Comisionul de administrare

Art. 3.1.1. -

Pentru remunerarea activității de evaluare, acordare și administrare a garanției, finanțatorul datorează F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare al cărui procent este de . . . . . . . . . . pe an, calculat la soldul garanției, pe toată perioada de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 3.1.2. -

(1) Plata comisionului de administrare se face de către finanțator, în contul F.N.G.C.I.M.M. nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., calculat după cum urmează:

a) Pentru primul an de garantare - pentru intervalul cuprins între data acordării și data de 31 decembrie a anului respectiv:

comision de administrare = (valoarea garanției x procent comision x n. luni de garantare din anul respectiv3)/12,

3 Inclusiv luna în care se acordă garanția.

se plătește în termen de 30 de zile de la data contractului de garantare.

b) Pentru următorii ani întregi de garantare:

comision de administrare = soldul garanției la data de 31 decembrie a anului anterior x procent comision,

se plătește până la data de 1 martie a anului de plată.

c) Pentru ultima fracțiune de an de garantare:

comision de administrare = (soldul garanției la 31 decembrie a anului anterior x procent comision x (nr. luni de finanțare din anul respectiv + 2 luni4))/12,

4 Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanției peste perioada de finanțare.

se plătește până la data de 1 martie a anului de plată.

(2) Comisionul de administrare plătit potrivit alin. (1) se recuperează de la beneficiar.

(3) Finanțatorul datorează comision de administrare și în cazul în care renunță la garanție, acesta este obligat la plata comisionului de administrare în condițiile prevăzute de art. 4 lit. e) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pe perioada de valabilitate a garanției.

Art. 3.1.3. -

(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de administrare, finanțatorul datorează penalități de 0,05% pe zi de întârziere, după primul an de garantare, pentru următorii ani (exclusiv primul an de garantare), aplicate la suma datorată.

(2) În cazul în care finanțatorul nu achită comisionul de administrare restant și penalitățile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, F.N.G.C.I.M.M. este în drept să opereze compensarea din oficiu, până la concurența sumelor datorate potrivit art. 3.1.2 și alin. (1) și/sau să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condițiile legii.

(3) Finanțatorul datorează comision de administrare de la data aprobării garanției, pe toată perioada de valabilitate a garanției, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.

Art. 3.1.4. -

Obligația de plată a comisionului de administrare încetează la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată a garanției.

3.2. Comisionul de risc

Art. 3.2.1. -

(1) La contractarea finanțării, beneficiarul Programului datorează Ministerului Finanțelor Publice un comision de risc pentru toată perioada de valabilitate a garanției, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în procent de . . .% din valoarea garantată.

(2) Comisionul de risc se calculează de către finanțator ca procent aplicat la suma garantată în cadrul Programului și se achită integral o singură dată, la acordarea garanției. Formula de calcul a comisionului de risc este după cum urmează:

comision de risc = (valoarea garanției x procent comision x (nr. luni de finanțare5 + 2 luni6))/62

5
inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de finanțare.
6 Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanției peste perioada de finanțare.

(3) Beneficiarul este obligat să facă dovada virării comisionului de risc cu copia ordinului de plată decontat/a extrasului de cont sau cu copia chitanței, după caz, care atestă achitarea acestui comision în contul de venituri bugetare distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului, din cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidență fiscală.

(4) Dacă suma achitată este mai mică decât cea datorată atunci F.N.G.C.I.M.M. va comunica acest fapt finanțatorului în vederea achitării diferenței de către beneficiar.

Art. 3.2.2. -

F.N.G.C.I.M.M. are obligația verificării corectitudinii sumei datorate de către beneficiar la momentul solicitării garanției, precum și a verificării dovezii plății comisionului de risc datorat în scopul eliberării originalului contractului de garantare către finanțator.

CAPITOLUL IV Obligațiile părților

Art. 4.1. -

Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de finanțare și eventualelor acte adiționale la acesta;

b) să garanteze îndeplinirea obligației de rambursare a sumelor plătite finanțatorului în temeiul prezentului contract, cu o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate în cadrul Programului;

c) să accepte înscrierea în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, în temeiul prezentului contract; ipoteca astfel înscrisă va avea rang prioritar;

d) să asigure autoturismul nou-achiziționat din finanțarea garantată printr-o poliță de asigurare de tip CASCO pentru autoturismul nou-achiziționat în cadrul Programului care acoperă cel puțin riscurile de avarii și furt, fără franșiză pentru daunele totale de avarii și furt și cu o franșiză de maximum 100 euro, echivalent în lei, pentru daunele parțiale de avarii și furt. Obligația subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanției;

e) să cesioneze drepturile derivând din polițele de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare;

f) la solicitarea finanțatorului, să achite plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni;

g) să nu înstrăineze autoturismul nou-achiziționat în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanției; în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 20 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, finanțatorul poate aproba înstrăinarea autoturismului sau preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului, după caz;

h) să depună la finanțator cartea de identitate a autoturismului în original, finanțatorul având obligația de a efectua demersurile necesare în vederea eliberării de copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului și de a notifica beneficiarul dacă acesta nu a procedat la depunerea cărții de identitate a autoturismului în original, în termenul prevăzut în contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu respectă obligația de a depune cartea de identitate în original în termenul prevăzut în contractul de finanțare, finanțatorul va transmite beneficiarului o notificare în vederea depunerii acesteia până cel mai târziu la termenul de scadență a celei de-a doua rate de credit conform graficului de rambursare inițial. Notificarea se transmite într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărții de identitate în original, prevăzut în contractul de finanțare;

i) să restituie statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract; în caz contrar, acest debit va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin valorificarea autoturismului și prin alte modalități prevăzute de lege;

j) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. i), egale cu cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale, calculate de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

k) să achite comisionul de administrare conform prevederilor art. 3.1.2, precum și comisionul de risc conform prevederilor art. 3.2.1 alin. (3).

Art. 4.2. -

(1) Finanțatorul se obligă:

a) să verifice, la acordarea finanțării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate și condițiilor generale prevăzute la art. 2 lit. b), respectiv art. 21 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) să obțină declarația pe propria răspundere a beneficiarului, completată sub semnătură privată, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 2 lit. b) pct. 1 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare;

c) să verifice îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor specifice, prevăzute la art. 5 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

d) să solicite beneficiarului să prezinte factura proformă având caracteristicile prevăzute de art. 5 lit. d) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

e) să verifice încheierea de către beneficiar a poliței de asigurare tip CASCO pentru autoturismul nou-achiziționat în cadrul Programului, care acoperă cel puțin riscurile de avarii și furt, fără franșiză pentru daunele totale de avarii și furt și cu o franșiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parțiale de avarii și furt. Obligația subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanției;

f) în caz de nerespectare de către beneficiar a obligației prevăzute la lit. e), finanțatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliței de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele și în contul beneficiarului, și de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare. Pentru asigurarea respectării obligației prevăzute la lit. e), finanțatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni;

g) să calculeze, la solicitarea creditului, comisionul de risc datorat de beneficiar Ministerului Finanțelor Publice și să-l comunice beneficiarului în vederea plății;

h) să asigure respectarea obligației beneficiarului de a constitui o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate acordate în cadrul Programului;

i) să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou- achiziționat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale mobiliare menționate la lit. h) se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea acesteia se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M. și al finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare;

j) să efectueze conform normelor interne proprii demersurile în vederea cesiunii drepturilor derivând din polițele de asigurare a autoturismelor noi achiziționate în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare;

k) să vireze în contul vânzătorului suma aferentă finanțării garantate numai după verificarea plății avansului de către beneficiar și după semnarea documentelor contractuale prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

l) să plătească comisionul de administrare potrivit art. 3.1.2, la termenele și în condițiile prevăzute de prezentul contract;

m) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 60 de luni;

n) să prevadă în contractul de finanțare clauze care obligă beneficiarul să depună la finanțator cartea de identitate a autoturismului în original, finanțatorul având obligația de a efectua demersurile necesare în vederea eliberării de copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului; în acest sens finanțatorul este obligat să notifice beneficiarul, în cazul în care acesta nu a procedat la depunerea cărții de identitate a autoturismului în original în termenul prevăzut în contractul de finanțare pentru respectarea obligației de a depune cartea de identitate în original într-un termen care nu poate depăși termenul de scadență a celei de-a doua rate de credit conform graficului de rambursare inițial. Notificarea se transmite de către finanțator într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărții de identitate în original, prevăzut în contractul de finanțare;

o) să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

p) să prevadă în mod expres în contractele de finanțare separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3%/an care include și nivelul total al comisioanelor percepute de finanțator și cheltuielile obligatorii legate de finanțare, în toate etapele finanțării;

q) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;

r) să notifice beneficiarul și codebitorul/codebitorii garant/i cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate;

s) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

t) în perioada de valabilitate a garanției, finanțatorul își exprimă în scris acordul în nume și cont propriu și în numele și contul statului pentru preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului de către:

1. orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novație, sub condiția menținerii garanțiilor instituite prin lege asupra autoturismului și cu aprobarea F.N.G.C.I.M.M. privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanțarea garantată și autoturismul; sau

2. unul dintre soți, ca efect al partajului sau aplicării regimului matrimonial al separației/comunității matrimoniale de bunuri, în condițiile legii; sau

3. pentru înstrăinarea autoturismului achiziționat în cadrul Programului, sub condiția achitării integrale a soldului finanțării garantate; sau

4. pentru novarea obiectului garanției în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru înlocuirea autoturismului nou- achiziționat în cadrul Programului;

u) în cazul rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată, să efectueze formalitățile de radiere din AEGRM a ipotecii instituite în favoarea statului român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, cu respectarea art. 8 lit. j) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

v) să respecte obligațiile prevăzute la lit. e), f), h)-j) și lit. l)-q) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului;

w) să își exprime acordul privind efectuarea plății despăgubirilor rezultate din polițele de asigurare cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

x) să efectueze operațiunea de predare/primire a două exemplare originale ale contractelor de garantare valabil semnate săptămânal, centralizat, pe bază de proces-verbal încheiat între finanțator și F.N.G.C.I.M.M.;

y) să înainteze o copie certificată a contractului de garantare către compartimentul de specialitate din cadrul unității administrației publice locale de care aparține beneficiarul, în vederea înscrierii în evidențele proprii a dreptului de ipotecă mobiliară în favoarea statului, în termen de 30 de zile de la virarea sumei aferente finanțării garantate în contul vânzătorului;

z) să aprobe în scris în perioada de valabilitate a garanției orice cerere a beneficiarului de eliberare a documentelor necesare înstrăinării autoturismului achiziționat în cadrul Programului;

aa) să înștiințeze în scris, la sfârșitul perioadei de valabilitate a garanției, compartimentul de specialitate din cadrul unității administrației publice locale de care aparține beneficiarul cu privire la faptul că dreptul de ipotecă mobiliară în favoarea statului a încetat.

(2) În situația respingerii plății garanției, prevăzută la art. 23 alin. (3) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, finanțatorul va proceda la radierea din AEGRM a dreptului de ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului nou-achiziționat prin finanțarea garantată în favoarea statului român reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice. În acest sens, în temeiul art. 8 lit. j) din Normele de aplicare a O.U.G.nr. 66/2014, finanțatorului i se acordă un mandat special.

Art. 4.3. -

F.N.G.C.I.M.M. se obligă:

a) să solicite finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;

b) să urmărească periodic stadiul derulării finanțării, pe baza situațiilor furnizate de finanțator, conform prevederilor contractului de garantare;

c) să verifice calculul efectuat de către finanțator a comisionului de risc datorat de beneficiarul Programului;

d) să solicite finanțatorului achitarea de către beneficiar a diferenței de comision de risc în cazul în care, în urma verificării dovezii plății comisionului de risc, se constată că suma achitată este mai mică decât cea datorată;

e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, ale convenției pentru implementarea Programului și ale prezentului contract de garantare;

f) să aprobe, sub aspectul eligibilității beneficiarului, preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, prin novație, sub condiția menținerii garanțiilor instituite prin lege asupra bunului mobil; în acest sens, va elabora actul adițional la contractul de garantare, în scopul modificării clauzelor contractuale având ca obiect preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului;

g) în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru înlocuirea autoturismului achiziționat în cadrul Programului, dacă finanțatorul și-a exprimat acordul în nume și cont propriu și în numele și contul statului pentru novarea obiectului finanțării garantate, va elabora actul adițional la contractul de garantare, în scopul modificării clauzelor contractuale care identifică și descriu obiectul garanției;

h) să aprobe cererea de plată a garanției în condițiile asumării de către finanțator a îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), a respectării de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. b), e), f), m) -t) și la art. 6.1, precum și la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

i) să respingă cererea de plată a garanției în condițiile neasumării de către finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), a neîndeplinirii integrale sau parțiale de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. b), e), f) și m) -t) și la art. 6.1 din prezentul contract, precum și la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;

j) să suspende soluționarea cererii de plată în termenul prevăzut la art. 6.2 alin. (1), dacă până la data înregistrării cererii de plată finanțatorul nu și-a îndeplinit obligația de a transmite cele două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința termenului de 60 de zile calendaristice prevăzut la art. 6.2 alin. (1);

k) să restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care aceasta a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plată a principalului;

l) să comunice finanțatorului decizia cu privire la aprobarea/respingerea cererii de plată a garanției, precum și faptul că în vederea efectuării plății s-a transmis Ministerului Finanțelor Publice documentul în original;

m) să modifice valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției în cazul în care, anterior efectuării plății de către Ministerul Finanțelor Publice finanțatorul a transmis solicitarea de modificare a cererii de plată în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată;

n) să comunice finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice addendumul la decizia de aprobare/respingere a cererii de plată în ziua aprobării acestuia pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de 2 zile lucrătoare necesare efectuării plății de către Ministerul Finanțelor Publice și fără a se depăși termenul maxim de 30 de zile calendaristice prevăzut pentru efectuarea plății garanției;

o) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă de finanțator până cel mai târziu în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmisă de către finanțator;

p) să transmită o cerere de eliberare a unui duplicat al cărții de identitate a autoturismului achiziționat în cadrul Programului la registrul auto român competent, în cazul în care, din analiza documentelor care însoțesc cererea de plată rezultă că beneficiarul nu a pus la dispoziția finanțatorului acest document;

q) să transmită debitorului beneficiar al garanției, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății către finanțator, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată și data scadenței acesteia. Procedura de transmitere se efectuează prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

r) să transmită la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea declanșării executării silite a beneficiarului, următoarele documente:

1. înscrisul prevăzut la lit. q), în original, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate;

2. contractul de garantare în original;

3. copia documentului de identitate a beneficiarului/ilor și/sau codebitorului/ilor garant/ți;

4. copia poliței de asigurare tip CASCO;

5. cartea de identitate a autoturismului, în original (documentul se transmite în cazul în care a fost anexat la cererea de plată formulată de către finanțator) sau duplicat al acesteia, după caz;

6. copia avizului de înscriere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou-achiziționat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare;

s) F.N.G.C.I.M.M. garantează pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția finanțatorului, și, de asemenea, pentru orice disfuncționalitate tehnică sau de orice natură care poate apărea în decursul utilizării acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web.

CAPITOLUL V Răspunderea părților

Art. 5.1. -

Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prevederilor O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, ale convenției pentru implementarea Programului și ale prezentului contract de garantare, precum și potrivit legislației corespunzătoare aplicabile, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.

CAPITOLUL VI Plata garanției

Art. 6.1. -

(1) În cazul în care beneficiarul nu achită ratele de principal pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, finanțatorul poate transmite F.N.G.C.I.M.M. cererea de plată. Cererea de plată se transmite după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, însoțită de documentele prevăzute la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.

(2) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.

(3) După transmiterea cererii de plată către F.N.G.C.I.M.M., finanțatorul notifică beneficiarul Programului cu privire la acest fapt în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.

(4) În cazul în care finanțatorul solicită F.N.G.C.I.M.M. modificarea cererii de plată printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, acesta va notifica beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M a solicitării.

(5) În cazul retragerii cererii de plată de către finanțator, acesta va notifica beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data revocării de către F.N.G.C.I.M.M. a deciziei de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției.

Art. 6.2. -

(1) În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.

(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanției transmise în perioada de valabilitate a garanției, în condițiile asumării de către finanțator a îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) id_link=4526238;lit. a), a respectării de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. b), e), f) și m) - t) și la art. 6.1 alin. (1) din prezentul contract, precum și la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.

(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanției în condițiile neasumării de către finanțator a îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), a neîndeplinirii integrale sau parțiale de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. b), e), f) și m) - t) și la art. 6.1 alin. (1), precum și la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, precum și în cazul în care cererea de plată a garanției a fost transmisă în afara perioadei de valabilitate a garanției.

(4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.

(5) În cazul în care intervin modificări în conținutul deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată, addendumul la decizie se comunică finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice în ziua adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M. pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original cu respectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.

(6) Plata garanției se face de către Ministerul Finanțelor Publice într-un cont unic al finanțatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată și a addendumului la acesta, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată.

(7) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, și se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanțării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale și prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(8) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.

Art. 6.3. -

(1) În termen de 5 zile de la data plății valorii de executare a garanției, Ministerul Finanțelor Publice transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății.

(2) După plata garanției, F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se transmite debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății conform alin. (1).

(3) În cazul în care beneficiarul nu achită creanța în contul comunicat prin înștiințare, F.N.G.C.I.M.M. înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea colectării și recuperării creanței bugetare, în condițiile legii, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere.

CAPITOLUL VII Litigii

Art. 7.1. -

Orice litigiu apărut între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă. În cazul în care încercarea de soluționare pe cale amiabilă rămâne fără rezultat, părțile vor supune litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul social al Ministerului Finanțelor Publice.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 8.1. -

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți și este valabil pe toată durata finanțării garantate plus încă 60 de zile calendaristice.

Art. 8.2. -

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale.

Art. 8.3. -

În cazul în care pe parcursul derulării prezentului contract survine decesul beneficiarului, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării acestuia. În situația preluării finanțării garantate și a autoturismului achiziționat ca efect al acceptării succesiunii de către moștenitorii beneficiarului, la solicitarea finanțatorului, se încheie un act adițional la prezentul contract de garantare privind preluarea finanțării și a garanției acordate în temeiul prezentului contract, asupra noului beneficiar în calitate de moștenitor al beneficiarului, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea de către acesta/aceștia din urmă a criteriilor de eligibilitate stipulate la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 8.4. -

În conformitate cu art. 5 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract constituie titlu executoriu.

Încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., (data semnării de către F.N.G.C.I.M.M.) în 4 (patru) exemplare originale, unul pentru finanțator, unul pentru beneficiar și două pentru F.N.G.C.I.M.M.

F.N.G.C.I.M.M.,
. . . . . . . . . .
Finanțator,
. . . . . . . . . .
Beneficiar/Codebitor garant,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .

Persoana de contact . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .

Înscris nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . .1

1 Se vor completa elementele de identificare ale debitorului și adresa acestuia.

Spre știință . . . . . . . . . .2

2 Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Întrucât la scadența din data de . . . . . . . . . . beneficiarul . . . . . . . . . .3, CNP . . . . . . . . . ., identificat cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bloc . . ., scara . . . . . . . . . ., etaj . . . . . . . . . ., apartament . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., nu a achitat obligațiile de plată aferente finanțării acordate de către finanțator, respectiv . . . . . . . . . .4 în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi și aceasta a executat garanția acordată prin Contractul de garantare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., s-a întocmit, în temeiul art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 24 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, prezentul înscris prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:

3 Numele debitorului.

4 Se completează denumirea finanțatorului care a acordat finanțarea garantată în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Natura obligației bugetare Scadența obligației bugetare5 Nr. contractului de garantare a finanțării acordate în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Cuantumul sumei datorate

5 Se completează data plății garanției de către Ministerul Finanțelor Publice.

Sumele menționate mai sus se achită în contul . . . . . . . . . . .

Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul contractului de garantare a finanțării destinate achiziționării unui autoturism nou în cadrul Programului.

În cazul neplății sumei datorate sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de colectare și executare silită, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispozițiilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu executoriu.

Pentru neplata sumei datorate se calculează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor cap. III al titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției și până la data stingerii creanței inclusiv.

Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat.

Data emiterii:

Director
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...