Guvernul României

Ordonanța nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Modificări (2), Puneri în aplicare (9), Referințe (8), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Se aprobă organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale și încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.

(2) Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, deținătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României. Puneri în aplicare (1)

(3) Sumele de bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe reprezintă premii în înțelesul art. 75 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - Puneri în aplicare (3)

(1) Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar și constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 și 9;

și

b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

(2) Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată și ocazional, cu respectarea prevederilor alin. (1), după cum urmează:

a) cu ocazia sărbătorilor legale; Puneri în aplicare (1)

b) în situațiile în care la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive;

c) în alte situații stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 3. -

(1) La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.

(2) Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

Art. 4. -

(1) La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Art. 5. -

(1) Extragerile prevăzute la art. 3 și 4 sunt organizate de către Compania Națională "Loteria Română" - S.A. și sunt publice.

(2) Extragerile sunt efectuate în prezența Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. Puneri în aplicare (1)

(3) Rezultatul extragerilor prevăzute la art. 3 și 4 se consemnează într-un proces-verbal care se transmite Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aparat central, în prima zi lucrătoare după data extragerii. Puneri în aplicare (1)

(4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se postează, în termen de 24 de ore de la momentul comunicării, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

(5) Costurile aferente organizării și desfășurării extragerilor sunt suportate de către Compania Națională "Loteria Română" - S.A.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Un bon fiscal este considerat câștigător dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționează în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) sunt lizibile toate informațiile obligatorii, așa cum sunt prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) are valoarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. a); Puneri în aplicare (1)

d) a fost emis în ziua extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. b);

e) nu are menționat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

(2) Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o cerere al cărei model și conținut se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 30 martie 2015, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(3) Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.

(4) În termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), unitățile teritoriale transmit către Agenția Națională de Administrare Fiscală, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile potrivit alin. (2). Modificări (1)

(5) Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor. Puneri în aplicare (1)

(6) Verificarea autenticității și realității bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor se realizează de către organul competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(7) În cazul constatării elementelor constitutive ale unei infracțiuni, sunt sesizate organele de cercetare competente, iar plata premiului revendicat se suspendă până la soluționarea cauzei penale.

(8) La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător eliberează o copie care poartă mențiunea "conform cu originalul".

Art. 7. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice stabilește fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum și repartizarea lunară a acestuia. Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

(2) Fondul de premiere este evidențiat în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la o poziție distinctă.

(3) În vederea determinării valorii câștigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situației bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește la leu în favoarea câștigătorului. Referințe (2), Reviste (1)

(4) În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câștigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Art. 8. -

(1) Pentru anul 2015, prima extragere lunară are loc în luna iulie 2015.

(2) În anul 2015, suma necesară pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale se asigură prin virări de credite bugetare, cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, conform legislației în vigoare.

Art. 9. -

Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice emite instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 30 martie 2015.

Art. 10. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

"

(101) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia."

2. La articolul 1, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (101). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice."

Art. 11. -

Prevederile art. 10 se aplică începând cu data de 1 martie 2015.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 28 ianuarie 2015.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Ce bonuri participă la prima extragere a Loteriei bonurilor fiscale?
;
se încarcă...