Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie în Registrul național al participanților la piața angro de energie din 21.01.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. -

Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie în Registrul național al participanților la piața angro de energie, denumită în continuare procedură, stabilește modul de înregistrare, termenele și formatul datelor care trebuie transmise la ANRE în vederea înregistrării și modalitatea de circulație a informațiilor între participantul la piața angro de energie și ANRE.

Art. 2. -

Procedura este aplicabilă participanților la piața angro de energie care efectuează tranzacții ce trebuie raportate ACER, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie [Regulamentul (UE) 1.227/2011], stabiliți sau rezidenți în România, respectiv participanților la piața angro de energie care nu sunt stabiliți sau rezidenți în Uniunea Europeană, dar realizează tranzacții în România.

SECȚIUNEA a 2-a Abrevieri și definiții

Art. 3. -

Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au următoarele semnificații:

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ACER - Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei;

CEREMP - Centralised European Register for Energy Market Participants/Registrul european centralizat al participanților la piața de energie;

UE - Uniunea Europeană;

GMT - ora meridianului Greenwich;

TVA - taxa pe valoarea adăugată.

Art. 4. -

Termenii utilizați în procedură sunt definiți în traducerea în limba română a Regulamentului (UE) 1.227/2011.

CAPITOLUL II Realizarea procesului de înregistrare

SECȚIUNEA 1 Înregistrarea participanților la piață

Art. 5. -

(1) Registrul național al participanților la piața angro de energie, în format electronic, conține informații cu privire la participantul la piața angro de energie, la persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacționare, operaționale și de comunicare, informații privind beneficiarul final, informații privind structura corporativă, precum și informații privind părțile delegate pentru a raporta în numele participantului la piața angro de energie.

(2) Registrul național al participanților la piața angro de energie asociază un cod de identificare unic fiecărui participant la piața angro de energie.

Art. 6. -

Procesul de înregistrare în Registrul național al participanților la piața angro de energie constă în derularea următoarelor activități:

a) transmiterea de către solicitant a cererii de înregistrare împreună cu formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare și declarația pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea datelor, toate documentele fiind redactate în limba română;

b) analizarea de către ANRE a cererii de înregistrare, a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare și a declarației pe propria răspundere prevăzută la lit. a);

c) validarea de către ANRE a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare;

d) notificarea electronică a participantului la piața angro asupra înregistrării în Registrul național al participanților la piața angro de energie.

Art. 7. -

Cererea de înregistrare și declarația pe propria răspundere prevăzute la art. 6 lit. a) sunt transmise la adresa REMIT@anre.ro, însoțite de formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, în format Excel, transmis la adresa REMIT@anre.ro sau încărcat pe portalul de date al ANRE, printr-o conexiune securizată. Documentele se transmit la ANRE și pe suport hârtie.

Art. 8. -

Cererea de înregistrare se completează conform anexei nr. 1.A pentru persoanele juridice și respectiv anexei nr. 1.B pentru persoanele fizice.

Art. 9. -

Declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 6 lit. a) se completează conform anexei nr. 2.A pentru persoanele juridice și respectiv anexei nr. 2.B pentru persoanele fizice.

Art. 10. -

Contul și parola de acces la portalul de date al ANRE pentru solicitantul care la data transmiterii cererii de înregistrare nu deține aceste informații sunt asigurate de ANRE, pe baza unei solicitări în cadrul cererii de înregistrare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea cererii.

Art. 11. -

(1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la art. 7, ANRE analizează documentația transmisă și, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informațiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.

(3) În cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informațiile cerute în condițiile alin. (2), ANRE îl notifică pe acesta că documentația este incompletă și cererea de înregistrare este clasată.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentația este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul asupra înregistrării în Registrul național al participanților la piața angro de energie și transmite informațiile necesare către ACER în vederea înregistrării solicitantului în CEREMP.

(5) În baza mecanismului privind schimbul de informații între ACER și autoritățile naționale de reglementare, codul ACER este comunicat de ANRE fiecărui participant la piața angro de energie, electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepționare.

Art. 12. -

Informațiile privind participantul la piața angro de energie care trebuie completate în formularul de înregistrare și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 13. -

Informațiile privind persoana fizică cu rol în management, ca responsabil cu decizia de tranzacționare, responsabil cu decizia operațională sau pentru persoana desemnată cu comunicarea, care trebuie completate pentru fiecare participant la piața angro de energie în formularul de înregistrare și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 14. -

Informațiile privind beneficiarul final care trebuie completate pentru fiecare participant la piața angro de energie în formularul de înregistrare și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 15. -

(1) Informațiile privind structura corporativă care trebuie completate pentru fiecare participant la piața angro de energie și pentru fiecare întreprindere afiliată și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Pentru cererile de înregistrare transmise anterior datei de publicare a primei liste cu participanții la piața angro de energie, publicată de ACER, informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie transmise de participant și înregistrate conform prevederilor prezentei proceduri într-o perioadă de 3 luni de la publicarea listei.

Art. 16. -

(1) Informațiile privind părțile delegate pentru a raporta în numele participantului la piața angro de energie care trebuie completate de fiecare participant la piața angro de energie în formularul de înregistrare și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii doar pentru participanții la piața angro de energie care deleagă unei terțe părți obligațiile de raportare.

SECȚIUNEA a 2-a Actualizarea/Modificarea datelor de înregistrare și suspendarea înregistrării participanților la piață

Art. 17. -

(1) În vederea actualizării și/sau modificării informațiilor înregistrate în Registrul național al participanților la piața angro de energie, solicitantul transmite ANRE documentația conform prevederilor art. 7 - 10, cu excepția cererii de înregistrare, însoțită de o scrisoare de înaintare care să prezinte modificările survenite.

(2) Termenul pentru transmiterea datelor de actualizare și/sau modificare a informațiilor conform alin. (1) este de maximum 5 zile lucrătoare de la apariția situației respective.

Art. 18. -

(1) În termen de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentației prevăzute la art. 17, ANRE analizează documentația transmisă de solicitant și, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informațiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 10 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.

(3) În situația în care solicitantul nu transmite ANRE informațiile cerute în condițiile alin. (2), ANRE îl notifică, prin mijloace electronice, că documentația este incompletă și demarează procedurile în vederea sancționării contravenționale și a analizării condițiilor privind suspendarea/retragerea licenței acordate de ANRE, dacă participantul deține o astfel de licență.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentația este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul cu privire la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie și transmite informațiile necesare către ACER în vederea actualizării datelor în CEREMP.

Art. 19. -

(1) În situația în care ANRE constată că datele de înregistrare în Registrul național al participanților la piața angro de energie sunt eronate, incomplete sau nu au fost actualizate, notifică participantul la piață în vederea corectării situației, prin mijloace electronice, în termen de 4 zile lucrătoare de la constatare și demarează procedurile în vederea sancționării contravenționale și a analizării condițiilor privind suspendarea/retragerea licenței acordate de ANRE, dacă participantul deține o astfel de licență.

(2) Participantul la piața angro de energie, notificat conform alin. (1), are obligația transmiterii/retransmiterii documentației conform art. 7 cu excepția cererii de înregistrare, însoțită de o scrisoare explicativă, în termen de 4 zile lucrătoare de la notificare.

(3) În situația în care participantul la piață nu transmite ANRE informațiile cerute în condițiile alin. (2), ANRE radiază participantul din Registrul național al participanților la piața angro de energie, notifică participantul, prin mijloace electronice, că a fost radiat și transmite informațiile necesare către ACER.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentația este completă, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (2), ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic participantul la piață asupra modificării datelor în Registrul național al participanților la piața angro de energie și transmite informațiile necesare către ACER în vederea modificării datelor în CEREMP.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 20. -

(1) Transmiterea de către participanții la piață a documentelor originale, semnate și ștampilate pe fiecare pagină, privind înregistrarea acestora de către ANRE în Registrul național al participanților la piața angro de energie se realizează prin delegat sau servicii de curierat, la aceeași dată cu transmiterea în format electronic.

(2) Netransmiterea documentelor conform termenului prevăzut la alin. (1) conduce la amânarea termenelor de analiză a documentației începând cu data de înregistrare a documentelor originale la ANRE.

Art. 21. -

ANRE poate realiza verificări suplimentare, în limita competențelor deținute, asupra datelor raportate de un participant la piața angro de energie.

Art. 22. -

Anexele nr. 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1.A la procedură

. . . . . . . . . .

(Antetul participantului la piața angro de energie)

CERERE DE ÎNREGISTRARE
în Registrul național al participanților la piața angro de energie*1)

*1) Se completează de către solicitantul persoană juridică.

Domnule președinte,

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., (prenumele și numele), în calitate de reprezentant . . . . . . . . . . (director general/administrator unic/împuternicit) al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerțului cu denumirea . . . . . . . . . .,  (denumirea societății comerciale) cu sediul social în . . . . . . . . . ., (numele comunei/orașului/municipiului, strada nr. , județul), nr. telefon . . . . . . . . . ., nr. fax . . . . . . . . . ., și contul . . . . . . . . . ., (specificația/numărul de cont/ROL), deschis la Banca . . . . . . . . . ., (denumirea băncii comerciale) Sucursala . . . . . . . . . ., (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societății comerciale), titular al licenței nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., (data emiterii licenței) (dacă este titular de licență), solicit înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Persoana de contact care asigură relația cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna . . . . . . . . . ., cu adresa de e-mail: . . . . . . . . . . .

Solicit/Nu solicit cont și parolă de acces la portalul de date al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Director general/Administrator unic/Împuternicit,
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1.B la procedură

CERERE DE ÎNREGISTRARE
în Registrul național al participanților la piața angro de energie*2)

*2) Se completează de către solicitantul persoană fizică.

Domnule președinte,

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., (prenumele și numele), domiciliat în . . . . . . . . . . (adresa completă) din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor al BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., solicit înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Persoana de contact care asigură relația cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna . . . . . . . . . ., cu adresa de e-mail: . . . . . . . . . .

Solicit/Nu solicit cont și parolă de acces la portalul de date al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2.A la procedură

DECLARAȚIE
privind corectitudinea informațiilor furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Domnule președinte,

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., (prenumele și numele), în calitate de reprezentant . . . . . . . . . . (director general/administrator unic/împuternicit) al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerțului cu denumirea . . . . . . . . . ., (denumirea societății comerciale) cu sediul social în . . . . . . . . . ., (numele comunei/orașului/municipiului, strada nr. , județul), nr. telefon . . . . . . . . . ., nr. fax . . . . . . . . . ., și contul . . . . . . . . . ., (specificația/numărul de cont/ROL), deschis la Banca . . . . . . . . . ., (denumirea băncii comerciale), Sucursala . . . . . . . . . ., (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societății comerciale), titular al licenței nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., (data emiterii licenței) (dacă este titular de licență), cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar că datele furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul național al participanților la piața angro de energie sunt corecte și complete.

. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2.B la procedură

DECLARAȚIE
privind corectitudinea informațiilor furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Domnule președinte,

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., (prenumele și numele), domiciliat în . . . . . . . . . . (adresa completă) din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor al BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar că datele furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul național al participanților la piața angro de energie sunt corecte și complete.

. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la procedură

Informații privind participantul la piața angro de energie

Nr. crt. Nume câmp Descriere conținut Format Observații
101. Participant la piață Numele complet al participantului la piață (ori numele companiei, dacă este persoană juridică, ori numele complet, dacă este persoană fizică) Text, alfanumeric, lungimea maximă 100 de caractere Obligatoriu
102. Tip persoană Tipul persoanei conform art. 2 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr 1.227/2011:
- persoană fizică
- persoană juridică
Selecție din lista de valori admise Obligatoriu
103. Formă juridică Forma juridică a participantului la piață (numai pentru persoanele juridice) Text, alfanumeric, lungimea maximă 50 de caractere Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană juridică
104. Dată naștere Data nașterii (numai pentru persoanele fizice) AAAA-LL-ZZ Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică
105. Loc naștere (localitate) Locul nașterii - localitate (numai pentru persoanele fizice) Text, alfanumeric, lungime maximă 50 de caractere Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică
106. Loc naștere (stat) Locul nașterii - stat (numai pentru persoanele fizice) Selecție din lista de valori admise Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică
107. Stat Statul membru sau țara unde este rezident participantul la piață Selecție din lista de valori admise Obligatoriu
108. Adresă Adresa completă de reședință a participantului la piață (sediul pentru persoanele juridice) Text, alfanumeric, lungime maximă 100 de caractere Obligatoriu
109. Localitate Localitatea de reședință a participantului la piață Text, alfanumeric, lungime maximă 50 de caractere Obligatoriu
110. Cod poștal Codul poștal al participantului la piață Text, alfanumeric, lungime maximă 15 caractere Obligatoriu
111. Autoritate de reglementare Autoritatea de reglementare care realizează înregistrarea Selecție din lista autorităților naționale de reglementare (o singură valoare) Obligatoriu
112. Număr TVA Codul TVA al participantului la piață Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul de țară) Obligatoriu
113. EIC Codul de identificare energetică a participantului la piață Text, 16 caractere alfanumerice Numai dacă este disponibil, maximum o valoare
114. BIC Codul de identificare bancară a participantului la piață Text, 11 caractere alfanumerice Numai dacă este disponibil, maximum o valoare
115. LEI Identificator persoană juridică corespunzător participantului la piață Text, 20 caractere alfanumerice Numai dacă este disponibil, maximum o valoare
116. GS1 Coordonate de localizare (GLN - global location number) ale participantului la piață (în cadrul schemei de codare GS1) Text, 13 caractere numerice Numai dacă este disponibil, maximum o valoare
117. Cod național de interoperabilitate Cod de definit de autoritățile naționale de reglementare pentru interoperabilitatea specifică țării Text, caractere alfanumerice Numai la solicitarea ANRE; maximum o valoare
118. Registrul comerțului Numărul de înregistrare în registrul comerțului național sau local și indicarea registrului Text, caractere alfanumerice Numai la solicitarea ANRE; maximum o valoare
119. Pagină internet URL-ul (Uniform Resource Locator) din pagina de start a site-ului participantului la piață Text, caractere alfanumerice Obligatoriu dacă participantul la piață are pagină de internet
120. Publicare informații privilegiate Locul publicării informațiilor privilegiate dacă diferă de site-ul internet al participantului la piață Text, caractere alfanumerice Obligatoriu dacă locul de publicare diferă de website
121. Cod ACER Reper unic de identificare în scopul înregistrării 12 caractere alfanumerice Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu
122. Stadiul procesului de înregistrare Situația curentă:
- transmitere spre aprobare
- validare
- dezactivare
Selecție din lista de valori admise Obligatoriu
123. Data valabilității informațiilor Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune Data și ora locală, GMT Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA Nr. 4 la procedură

Informații privind persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacționare, operaționale și de comunicare

Nr. crt. Nume câmp Descriere conținut Format Observații
201. Trimitere la participantul la piață, pentru acea persoană Codul ACER al participantului la piață căruia îi este afiliată persoana 12 caractere alfanumerice Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu
202. Funcție Valori posibile sunt:
- responsabil cu deciziile de tranzacționare
- responsabil cu deciziile operaționale
- persoană de contact pentru comunicare
Selecție dintr-o listă de roluri (o singură valoare) Obligatoriu
203. Detalii legate de funcție Locul persoanei în organigrama participantului la piață Text, alfanumeric Obligatoriu
204. Nume Numele persoanei Text, alfanumeric Obligatoriu
205. Prenume Prenumele persoanei Text, alfanumeric Obligatoriu
206. Adresă persoană Adresa completă a locului de muncă a persoanei Text, alfanumeric Obligatoriu
207. Localitate persoană Localitatea în care persoana are locul curent de muncă Text, alfanumeric Obligatoriu
208. Cod poștal persoană Codul poștal al locului curent de muncă al persoanei Text, alfanumeric Obligatoriu
209. E-mail persoană Adresa completă de e-mail a persoanei Text, alfanumeric Obligatoriu
210. Telefon persoană Numărul de telefon al persoanei (inclusiv codurile internaționale și naționale) Text, alfanumeric Obligatoriu
211. Fax persoană Numărul de fax (inclusiv codurile internaționale și naționale) Text, alfanumeric Obligatoriu
212. Data valabilității informațiilor Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune Data și ora locală, GMT Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA Nr. 5 la procedură

Informații privind beneficiarul final

Nr. crt. Nume câmp Descriere conținut Format Observații
301. Trimitere la participantul la piață, pentru beneficiarul final Codul ACER al participantului la piață căruia îi este afiliată persoana 12 caractere alfanumerice Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu
302. Tip beneficiar final Tipul beneficiarului final:
- persoană fizică
- persoană juridică
Selecție dintr-o listă de opțiuni codificate (o singură valoare) Obligatoriu
303. Nume beneficiar final Numele complet al beneficiarului final:
- numele de familie/prenumele și numele/ prenumele pentru persoanele fizice
- numele companiei și forma legală pentru persoanele juridice
Text, alfanumeric Obligatoriu
304. Adresă beneficiar final Adresa completă de reședință a beneficiarului final Text, alfanumeric (pot fi folosite două rânduri) Obligatoriu
305. Localitate beneficiar final Localitate de reședință a beneficiarului final Text, alfanumeric Obligatoriu
306. Cod poștal beneficiar final Codul poștal al beneficiarului final Text, alfanumeric Obligatoriu
307. Stat beneficiar final Statul de reședință al beneficiarului final Selecție dintr-o listă de valori admise Obligatoriu
308. Dată naștere beneficiar final Data nașterii beneficiarului final (numai pentru persoane fizice) Data AAAA-LL-ZZ Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
309. Locul nașterii (localitate) beneficiar final Locul nașterii (localitate) beneficiarului final Text, alfanumeric Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
310. Locul nașterii (stat) beneficiar final Locul nașterii (stat) al beneficiarului final Text, alfanumeric Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
311. E-mail beneficiar final Adresa completă de e-mail a beneficiarului final Text, alfanumeric Obligatoriu
312. Telefon beneficiar final Numărul de telefon (inclusiv codurile internaționale și naționale) Text, alfanumeric Obligatoriu
313. Tip date personale beneficiar final Tipul datelor personale colectate pentru beneficiarul final Text, alfanumeric Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
314. Date personale beneficiar final Valoarea codului fiscal sau a codului numeric personal ori numărul cardului de identitate sau al pașaportului Text, alfanumeric Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
315. Funcție beneficiar final Rolul beneficiarului final în cazul persoanelor fizice Text, alfanumeric Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
316. TVA beneficiar final Număr TVA al beneficiarului final în cazul persoanelor juridice Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul țării) Obligatoriu dacă 302. = persoană juridică
317. Vehicul corporativ Tipul beneficiarului final în cazul persoanelor juridice Text, alfanumeric Obligatoriu dacă 302. = persoană juridică
318. Data valabilității informațiilor Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune Data și ora locală, GMT Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA Nr. 6 la procedură

Informații privind structura corporativă

Nr. crt. Nume câmp Descriere conținut Format Observații
401. Trimitere la participantul la piață, pentru structura corporativă Codul ACER al participantului la piață la care întreprinderea înrudită este afiliată 12 caractere alfanumerice Obligatoriu
402. Întreprindere înrudită Numele întreprinderii înrudite Text, alfanumeric Obligatoriu
403. TVA întreprindere înrudită Număr TVA al întreprinderii înrudite Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul țării) Obligatoriu
404. Codul unic al întreprinderii înrudite Codul ACER al întreprinderii înrudite 12 caractere alfanumerice Obligatoriu
405. Tip relație Tipul relației dintre participantul la piață și întreprinderea înrudită:
- întreprindere-mamă
- filială (întreprindere controlată)
- altă întreprindere afiliată cu "conducere unică"
Selecție dintr-o listă de opțiuni codificate (o singură valoare) Obligatoriu
406. Observații Informații suplimentare furnizate de participantul la piață Text, alfanumeric Opțional
407. Data valabilității informațiilor Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune Data și ora locală, GMT Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA Nr. 7 la procedură

Informații privind părțile delegate pentru a raporta în numele participantului la piața angro de energie

Nr. crt. Nume câmp Descriere conținut Format Observații
501. Trimitere la participantul la piață pentru partea delegată Codul ACER al participantului la piață la care este afiliată întreprinderea înrudită 12 caractere alfanumerice Obligatoriu dacă această secțiune este completată
502. Cod unic parte delegată Codul ACER al terței părți delegate să raporteze în numele participantului la piață 12 caractere alfanumerice Obligatoriu dacă această secțiune este completată
503. Data valabilității informațiilor Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune Data și ora locală, GMT Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare
;
se încarcă...