Ministerul Justiției - MJ

Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenți din sistemul administrației penitenciare din 07.01.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administrației penitenciare, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei.

(2) Bursa de rezidențiat nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit și nu constituie bază de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 2. -

(1) Plata lunară a bursei de rezidențiat pentru medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți încadrați în unitățile sistemului administrației penitenciare se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justiției.

(2) Cuantumul lunar al bursei de rezidențiat se plătește în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale.

Art. 3. -

Beneficiază de bursa de rezidențiat medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți aflați în una dintre următoarele situații:

a) rezidenții pe locuri care au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată cu unitatea sanitară, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) rezidenții pe post care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

c) rezidenții care își reiau activitatea ca urmare a încetării situațiilor de suspendare a contractului individual de muncă prevăzut la art. 4.

Art. 4. -

(1) Nu beneficiază de bursa de rezidențiat medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți care se află în una dintre următoarele situații:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;

d) punerea la dispoziție;

e) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

f) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) concediu paternal;

h) concediu pentru formare profesională;

i) participarea la grevă;

j) concediu fără plată pentru studii sau pentru interese personale;

k) absențe nemotivate.

(2) Nu beneficiază de bursa de rezidențiat medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți pe perioada în care efectuează stagii de pregătire în afara României, precum și pe perioada concediilor de odihnă.

Art. 5. -

Plata bursei de rezidențiat încetează de la data încheierii calității de rezident în următoarele situații:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidențiat;

b) la data încetării raporturilor de muncă în situațiile prevăzute de lege;

c) prin renunțare expresă;

d) în caz de incompatibilitate.

Art. 6. -

Prevederile art. 1-5 se aplică și medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți din sistemul administrației penitenciare care efectuează programul de pregătire în a doua specialitate.

Art. 7. -

(1) Pentru achitarea sumelor aferente perioadei 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014, unitățile din sistemul administrației penitenciare care au în plată rezidenți vor completa și vor transmite Direcției economico-administrative din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) Responsabilitatea corectitudinii datelor transmise aparține unităților din sistemul administrației penitenciare care raportează.

(3) Sumele aferente plății bursei de rezidențiat se prevăd în bugetul unității plătitoare la titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 59.01 "Burse".

ANEXĂ la norme

Nr.
crt.
Unitatea
angajatoare
Numele și
prenumele
CNP Specialitatea Anul de studiu Salariul brut
în luna de
raportare
Excepții de la
acordarea bursei de
rezidențiat
Suma de plată
(lei)*
1 2 3 4 5 6 7 8 9

*) Suma de plată - se trece cuantumul bursei (670 lei, respectiv suma cuvenită din aceasta calculată conform normelor de aplicare).

Director,
. . . . . . . . . .
Șef compartiment,
. . . . . . . . . .

NOTE:

a) Datele din coloana 7 se referă la salariul brut lunar și nu includ drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază.

b) Situația cuprinde medicii, medicii dentiști și farmaciștii, rezidenți pe post și pe loc din unitatea care raportează.

c) Conducerea unității angajatoare care raportează răspunde în totalitate de corectitudinea datelor transmise.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...