Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 2270/2004 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2005 până la 24 august 2007, fiind abrogat prin Ordin 535/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Licența de transport feroviar, însoțită de certificatul de siguranță, dă dreptul operatorului de transport feroviar la accesul pe infrastructura feroviară și la facilitățile oferite de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar, inclusiv a operațiunilor de manevră feroviară, în condițiile prevăzute în contractul de acces încheiat cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Autorizația pentru manevra feroviară și certificatul de operare pentru manevră dau dreptul operatorului de manevră feroviară la accesul pe căile ferate din România pentru efectuarea numai a operațiunilor de manevră feroviară, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare privind activitatea de manevră.

(2) Pentru cazuri speciale, când necesitățile exploatării feroviare impun, certificatul de operare pentru manevră se poate completa în vederea accesului la:

a) punctele de secționare deschise traficului local de mărfuri, inclusiv liniile industriale care se ramifică din acestea, adiacente stației de cale ferată înscrise în certificatul de operare pentru manevră;

b) fronturile de încărcare-descărcare, rampe și cheiuri din complexul feroviar care include stația de cale ferată înscrisă în certificatul de operare pentru manevră;

c) depouri, remize și puncte de alimentare-echipare din complexul feroviar care include stația de cale ferată înscrisă în certificatul de operare pentru manevră.

(3) Condițiile de acces pentru cazurile prevăzute la alin. (2) se stabilesc, pentru fiecare operator de manevră feroviară, de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării, prin reglementări specifice care se avizează și se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.

(4) După stabilirea condițiilor de acces prevăzute la alin. (3), completarea certificatului de operare pentru manevră se solicită și se obține conform procedurilor specifice stabilite de AFER."

Art. II. -

Anexa nr. 1 - Norme pentru acordarea licenței de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România - se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera i) a alineatului (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

i) au structuri organizatorice și dotări necesare pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar pentru care solicită licența de transport feroviar, adecvate implementării și menținerii unui sistem de management al calității;".

2. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor de transport feroviar de călători și gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, care solicită desfășurarea de activități de transport feroviar de călători pe secții de infrastructură neinteroperabilă."

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

"

Art. 101. -

Prevederile prezentului ordin nu se aplică pe porțiunile de cale ferată cuprinse între granița de stat și stația de frontieră de pe teritoriul României. În aceste zone circulația se va efectua în baza convențiilor bilaterale semnate între administrațiile feroviare ale celor două state vecine."

4. Litera i) a articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

i) organigrama din care să rezulte structura organizatorică necesară pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar, copie a documentului privind stadiul implementării sistemului de management al calității, eliberat de un organism de certificare notificat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convențional din România cu sistemul de transport feroviar convențional transeuropean;".

Art. III. -

Anexa nr. 3 - Norme pentru acordarea autorizației pentru manevră feroviară și a certificatului de operare pentru manevră, în vederea efectuării numai a operațiunilor de manevră feroviară - se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera c) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

c) au structuri organizatorice și dotări necesare pentru efectuarea operațiunilor de manevră feroviară, pentru care solicită autorizarea pentru manevră feroviară pe infrastructura feroviară, adecvate implementării și menținerii unui sistem de management al calității;".

2. Litera e) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

e) lista cu documentele de management al calității elaborate, specifice efectuării operațiunilor de manevră feroviară;".

Art. IV. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

București, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.270.

;
se încarcă...