Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 2315/2004 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranța navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internaționale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2005 până la 13 iulie 2011, fiind abrogat prin Ordin 422/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 69 și 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (3) și ale art. 26 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranța navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internaționale, cod MTCT.ANR-NPAS2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 și nr. 605 bis din 26 august 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După litera e) a articolului 3 se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"

e1) navă Ro-Ro pasager - o navă care transportă mai mult de 12 pasageri, cu încăperi de marfă ro-ro sau încăperi de categorie specială, așa cum este ea definită în cap. II-2/A/2 din anexa nr. 1;".

2. După litera h) a articolului 3 se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

"

h1) vechime - vechimea unei nave, calculată de la data livrării ei, exprimată în ani;".

3. După litera w) a articolului 3 se introduce o nouă literă, litera w1), cu următorul cuprins:

"

w1) persoane cu mobilitate redusă - orice persoană care are o dificultate particulară atunci când folosește transportul public, incluzând persoane în vârstă, persoane cu handicap, persoane cu handicapuri senzoriale și cele utilizatoare de scaune cu rotile, femei gravide și persoane care însoțesc copii mici;".

4. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(2) Pe baza criteriilor de definire a claselor de nave stabilite la alin. (1), ANR va stabili și va actualiza, atunci când este necesar, o listă cuprinzând zonele maritime aflate în jurisdicția României, delimitând zonele în care exploatarea navei se face pe toată perioada anului și, după caz, acele zone în care exploatarea unei nave este periodic restricționată."

5. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) ANR va publica lista prevăzută la alin. (2) într-o bază de date accesibilă publicului, pe site-ul său pe Internet."

6. După articolul 7 se introduc două articole noi, articolele 71 și 72, cu următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 71 Cerințe de stabilitate și etapizare
pentru navele Ro-Ro pasager

(1) Toate navele Ro-Ro pasager din clasele A, B și C, a căror chilă a fost pusă sau se afla într-un stadiu similar de construcție la data de 1 octombrie 2004 sau după această dată, trebuie să respecte prevederile art. 6, 8 și 9 din Normele tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.316/2004.

(2) Toate navele Ro-Ro pasager din clasele A și B, a căror chilă a fost pusă sau se afla într-un stadiu similar de construcție înainte de data de 1 octombrie 2004, trebuie să respecte prevederile art. 6, 8 și 9 din Normele tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.316/2004, la data de 1 octombrie 2010, în afară de cazul în care sunt retrase din exploatare la această dată sau la o dată ulterioară când ating vechimea de 30 de ani, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2015.

ARTICOLUL 72 Cerințe de siguranță pentru persoane cu mobilitate redusă

(1) ANR trebuie să se asigure că sunt luate măsurile corespunzătoare, unde este posibil, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin, pentru a se asigura accesul în siguranță al persoanelor cu mobilitate redusă la bordul tuturor navelor de pasageri din clasele A, B, C și D și la bordul navelor de pasageri de mare viteză, utilizate pentru transportul public, a căror chilă a fost pusă sau care se afla într-un stadiu similar de construcție la data de 1 octombrie 2004 sau după această dată.

(2) ANR trebuie să coopereze și să se consulte cu organizațiile care reprezintă persoanele cu mobilitate redusă în ceea ce privește implementarea instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

(3) În sensul modificării navelor de pasageri din clasele A, B, C și D și a navelor de pasageri de mare viteză, utilizate pentru transportul public, a căror chilă a fost pusă sau care se afla într-un stadiu similar de construcție înainte de data de 1 octombrie 2004, ANR va impune aplicarea instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin, în măsura în care este rezonabil și posibil din punct de vedere economic. ANR va întocmi un plan de măsuri privind modul în care aceste instrucțiuni se vor aplica respectivelor nave."

7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 13

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin."

8. Secțiunea 5-1 din capitolul III al anexei nr. 1 "Norme tehnice privind siguranța navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internaționale" va avea următorul cuprins:

"

5-1 Cerințe pentru navele Ro-Ro pasager (26)

NAVE RO-RO PASAGER DIN CLASELE B, C ȘI D CONSTRUITE ÎNAINTE DE 1 IANUARIE 2003:

1. Navele Ro-Ro pasager construite înainte de 1ianuarie 2003 trebuie să corespundă cerințelor paragrafelor 6.2-6.4 și 7-9 nu mai târziu de data primei inspecții periodice efectuate după data de 1 ianuarie 2006.

Înainte de această dată, navele Ro-Ro pasager construite înainte de 1 ianuarie 2003 trebuie să corespundă cerințelor paragrafelor 2-5.

În afara celor de mai sus, când pe aceste nave se schimbă mijloacele de salvare sau amplasarea lor ori se efectuează reparații, transformări sau modificări importante care implică schimbarea sau orice modificare a mijloacelor de salvare existente ori a amplasării lor, aceste mijloace de salvare sau amplasarea lor trebuie să corespundă cerințelor paragrafelor 6-9.

2. Plute de salvare

1. Plutele de salvare ale navelor Ro-Ro pasager trebuie să fie deservite de instalații de evacuare la apă conform cerințelor regulii III/48.5 din Convenția SOLAS, în vigoare la 17 martie 1998, sau de instalații de lansare la apă conform cerințelor regulii III/48.6 din Convenția SOLAS, în vigoare la 17 martie 1998, egal distribuite în fiecare bord al navei.

Se va asigura un sistem de comunicații între postul de îmbarcare și platformă.

2. Fiecare plută de salvare de pe navele Ro-Ro pasager trebuie să fie prevăzută cu dispozitive de arimare care permit plutirea liberă conform cerințelor regulii III/23 din Convenția SOLAS, în vigoare la 17 martie 1998.

3. Fiecare plută de salvare de pe navele Ro-Ro pasager trebuie să fie de un tip prevăzut cu o rampă de îmbarcare conform cerințelor regulii III/39.4.1 sau regulii III/40.4.1 din Convenția SOLAS, în vigoare la 17 martie 1998, după caz.

4. Fiecare plută de salvare de pe navele Ro-Ro pasager trebuie să fie ori o plută cu autoredresare ori o plută de salvare reversibilă cu tendă, care este stabilă pe mare și poate fi folosită în siguranță pe oricare parte ar pluti. Pot fi permise plute de salvare reversibile deschise, dacă ANR consideră că acestea sunt satisfăcătoare, având în vedere că voiajul se efectuează în ape adăpostite și că condițiile climatice sunt favorabile în zonă în perioada de exploatare și cu condiția ca aceste plute de salvare să îndeplinească în întregime cerințele din anexa nr. 10 a «Codului pentru navele de mare viteză».

Alternativ, nava trebuie să aibă la bord, în plus față de numărul normal de plute, plute de salvare cu autoredresare sau plute de salvare reversibile cu tendă, având o capacitate totală suficientă pentru cel puțin 50% din persoanele care nu pot fi îmbarcate în bărcile de salvare. Această capacitate suplimentară a plutelor de salvare trebuie determinată pe baza diferenței dintre numărul total de persoane de la bord și numărul de persoane care pot fi îmbarcate în bărcile de salvare. Fiecare asemenea plută de salvare trebuie să fie aprobată de ANR ținând cont de recomandările adoptate de IMO prin MSC/Circ. 809.

3. Bărci de urgență rapide

1. Cel puțin una dintre bărcile de urgență de pe o navă Ro-Ro pasager trebuie să fie o barcă de urgență rapidă aprobată de ANR ținând seama de recomandările adoptate de IMO prin MSC/Circ.809.

2. Fiecare barcă de urgență rapidă trebuie să fie deservită de o instalație de lansare la apă corespunzătoare, aprobată de ANR. La aprobarea unei asemenea instalații, ANR trebuie să țină cont că barca de urgență rapidă este destinată lansării la apă și ridicării la bord chiar și în condiții meteorologice foarte nefavorabile și, de asemenea, trebuie să țină cont de recomandările adoptate de IMO.

3. Cel puțin două echipaje pentru fiecare barcă de urgență rapidă trebuie să fie pregătite și instruite în mod regulat ținând cont de secțiunea A-VI/2, tabelul A-VI/2-2 «Descrierea standardului minim de competență pe bărcile de urgență rapide» din Codul STCW și de recomandările adoptate de IMO prin Rezoluția A.771 (18), așa cum a fost amendată. Pregătirea și exercițiile trebuie să includă toate aspectele legate de salvare, manipulare, manevrare, exploatare a acestor bărci în diferite situații și de redresare a lor după răsturnare.

4. În cazul în care amenajarea sau mărimea unei nave Ro-Ro pasager existentă este astfel încât nu este posibilă instalarea bărcii de urgență rapide cerută de paragraful 3.1, barca de urgență rapidă poate fi instalată în locul unei bărci de salvare existente care este acceptată ca barcă de urgență sau barcă destinată utilizării în caz de urgență, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

1. barca de urgență rapidă instalată este deservită de o instalație de lansare la apă în conformitate cu prevederile paragrafului 3.2;

2. reducerea capacității ambarcațiunilor de salvare cauzată de substituirea prevăzută mai sus este compensată prin instalarea de plute de salvare capabile să transporte un număr de persoane cel puțin egal cu cel al bărcii de salvare înlocuite; și

3. aceste plute de salvare sunt deservite de instalații de lansare la apă sau de instalații de evacuare la apă existente.

4. Mijloace de recuperare

1. Fiecare navă Ro-Ro pasager trebuie să fie echipată cu mijloace eficace pentru recuperarea rapidă a supraviețuitorilor din apă și transferarea lor la bordul navei din unitățile de salvare sau din ambarcațiunile de salvare.

2. Mijloacele de transfer al supraviețuitorilor la bordul navei pot face parte fie din instalația de evacuare la apă, fie dintr-o instalație prevăzută pentru operațiile de salvare.

Aceste mijloace trebuie să fie aprobate de ANR ținând cont de recomandările adoptate de IMO prin MSC/Circ. 810.

3. Dacă toboganul instalației de evacuare la apă este destinat să servească ca mijloc de transfer al supraviețuitorilor pe puntea navei, acesta trebuie să fie echipat cu saule sau scări pentru a ajuta persoanele la urcare.

5. Veste de salvare

1. Fără a ține seama de cerințele regulilor III/7.2 și III/22.2 din Convenția SOLAS, un număr suficient de veste de salvare trebuie depozitat în vecinătatea posturilor de adunare astfel încât pasagerii să nu fie obligați să se întoarcă în cabinele lor pentru a-și lua vestele de salvare.

2. La navele Ro-Ro pasager, fiecare vestă de salvare trebuie să fie prevăzută cu o lumină care să corespundă cerințelor regulii III/32.2 din Convenția SOLAS, în vigoare la 17 martie 1998. NAVE RO-RO PASAGER DIN CLASELE B, C ȘI D CONSTRUITE DUPĂ 1 IANUARIE 2003:

6. Plute de salvare

1. Plutele de salvare ale navelor Ro-Ro pasager trebuie să fie deservite de instalații de evacuare la apă conform cerințelor secțiunii 6.2 din Codul LSA sau de instalații de lansare la apă conform cerințelor paragrafului 6.1.5 din Codul LSA, egal distribuite în fiecare bord al navei.

Se va asigura un sistem de comunicații între postul de îmbarcare și platformă.

2. Fiecare plută de salvare de pe navele Ro-Ro pasager trebuie să fie prevăzută cu dispozitive de arimare care permit plutirea liberă conform cerințelor regulii III/13.4 din Convenția SOLAS.

3. Fiecare plută de salvare de pe navele Ro-Ro pasager trebuie să fie de un tip prevăzut cu o rampă de îmbarcare conform cerințelor paragrafului 4.2.4.1 sau 4.3.4.1 din Codul LSA, după caz.

4. Fiecare plută de salvare de pe navele Ro-Ro pasager trebuie să fie ori o plută cu autoredresare ori o plută de salvare reversibilă cu tendă, care este stabilă pe mare și poate fi folosită în siguranță pe oricare parte ar pluti. Pot fi permise plute de salvare reversibile deschise, dacă ANR consideră că acestea sunt satisfăcătoare, având în vedere că voiajul se efectuează în ape adăpostite și că condițiile climatice sunt favorabile în zonă în perioada de exploatare și dacă aceste plute de salvare îndeplinesc în întregime cerințele din anexa nr. 10 a «Codului pentru navele de mare viteză».

Alternativ, nava trebuie să aibă la bord, în plus față de numărul normal de plute, plute de salvare cu autoredresare sau plute de salvare reversibile cu tendă, având o capacitate totală suficientă pentru cel puțin 50% din persoanele care nu pot fi îmbarcate în bărcile de salvare. Această capacitate suplimentară la bordul plutelor de salvare trebuie determinată pe baza diferenței dintre numărul total de persoane de la bord și numărul de persoane care pot fi îmbarcate în bărcile de salvare. Fiecare asemenea plută de salvare trebuie să fie aprobată de ANR ținând cont de recomandările adoptate de IMO prin MSC/Circ. 809.

7. Bărci de urgență rapide

1. Cel puțin una dintre bărcile de urgență de pe o navă Ro-Ro pasager trebuie să fie o barcă de urgență rapidă aprobată de ANR ținând seama de recomandările adoptate de IMO prin MSC/Circ.809.

2. Fiecare barcă de urgență rapidă trebuie să fie deservită de o instalație de lansare la apă corespunzătoare, aprobată de ANR. La aprobarea unor asemenea instalații, ANR trebuie să țină cont că barca de urgență rapidă este destinată lansării la apă și ridicării la bord chiar și în condiții meteorologice foarte nefavorabile și, de asemenea, trebuie să țină cont de recomandările adoptate de IMO.

3. Cel puțin două echipaje pentru fiecare barcă de urgență rapidă trebuie să fie pregătite și instruite în mod regulat ținând cont de secțiunea A-VI/2, tabelul A-VI/2-2 «Descrierea standardului minim de competență pe bărcile de urgență rapide» din Codul STCW și de recomandările adoptate de IMO prin Rezoluția A.771 (18), așa cum a fost amendată. Pregătirea și exercițiile trebuie să includă toate aspectele legate de salvare, manipulare, manevrare, exploatare a acestor bărci în diferite situații și de redresare a lor după răsturnare.

4. În cazul în care amenajarea sau mărimea unei nave Ro-Ro pasager existentă este astfel încât nu este posibilă instalarea bărcii de urgență rapide cerută de paragraful 3.1, barca de urgență rapidă poate fi instalată în locul unei bărci de salvare existente care este acceptată ca barcă de urgență sau barcă destinată utilizării în caz de urgență, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

1. barca de urgență rapidă instalată este deservită de o instalație de lansare la apă în conformitate cu prevederile paragrafului 3.2;

2. reducerea capacității ambarcațiunilor de salvare cauzată de substituirea menționată mai sus este compensată prin instalarea de plute de salvare capabile să transporte un număr de persoane cel puțin egal cu cel al bărcii de salvare înlocuite; și

3. aceste plute de salvare sunt deservite de instalații de lansare la apă sau de instalații de evacuare la apă existente.

8. Mijloace de recuperare

1. Fiecare navă Ro-Ro pasager trebuie să fie echipată cu mijloace eficace pentru recuperarea rapidă a supraviețuitorilor din apă și transferarea lor la bordul navei din unitățile de salvare sau din ambarcațiunile de salvare.

2. Mijloacele de transfer al supraviețuitorilor la bordul navei pot face parte fie din instalația de evacuare la apă, fie dintr-o instalație prevăzută pentru operații de salvare.

Aceste mijloace trebuie să fie aprobate de ANR ținând cont de recomandările adoptate de IMO prin MSC/Circ. 810.

3. Dacă toboganul instalației de evacuare la apă este destinat să servească ca mijloc de transfer al supraviețuitorilor pe puntea navei, acesta trebuie să fie echipat cu saule sau scări pentru a ajuta persoanele la urcare.

9. Veste de salvare

1. Fără a ține seama de cerințele regulilor III/7.2 și III/22.2 din Convenția SOLAS, un număr suficient de veste de salvare trebuie depozitat în vecinătatea posturilor de adunare astfel încât pasagerii să nu fie obligați să se întoarcă în cabinele lor pentru a-și lua vestele de salvare.

2. La navele Ro-Ro pasager, fiecare vestă de salvare trebuie să fie prevăzută cu o lumină care să corespundă cerințelor paragrafului 2.2.3 din Codul LSA."

9. După anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2003/24/CE din 14 aprilie 2003 care amendează Directiva Consiliului nr. 98/18/CE referitoare la reguli și standarde de siguranță pentru navele maritime de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 123 din 17 mai 2003, precum și Directiva Comisiei nr. 2003/75/CE din 29iulie2003 care amendează anexa I la Directiva Consiliului nr. 98/18/CE referitoare la reguli și standarde de siguranță pentru navele maritime de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 30 iulie 2003.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2004.

Nr. 2.315.

ANEXĂ (ANEXA Nr. 3
la Ordinul nr. 1.041/2003)

INSTRUCȚIUNI
privind cerințele de siguranță pentru navele de pasageri și navele
de mare viteză pentru persoane cu mobilitate redusă

;
se încarcă...