Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 2239/2004 privind instituirea unor măsuri de creștere a siguranței navigației în apele naționale navigabile și în porturile românești prin introducerea accelerată, pentru navele petroliere, a obligativității corpului dublu sau a unor cerințe echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2006, fiind abrogat prin Ordin 2258/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d), j), k) și r) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 197/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Scopul prezentului ordin este de a stabili un program de introducere accelerată a cerințelor pentru navele petroliere cu corp dublu sau a cerințelor echivalente de proiectare din Convenția MARPOL 73/78 pentru navele petroliere cu corp simplu și de a interzice transportul spre sau dinspre porturile românești al produselor petroliere grele cu navele petroliere cu corp simplu.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică navelor petroliere destinate transportului produselor petroliere de 5.000 tdw sau mai mult care se află în una dintre următoarele situații:

a) arborează pavilionul român;

b) intră sau ies în/din porturile românești ori operează în aceste porturi și la terminalele petroliere românești, indiferent de pavilionul acestora;

c) ancorează în apele naționale navigabile ale României.

(2) Prevederile art. 4 alin. (3) se aplică navelor petroliere de 600 tdw sau mai mult.

(3) Prevederile prezentului ordin nu se aplică navelor de război, navelor militare auxiliare sau navelor aflate în proprietatea ori în operarea unui stat, utilizate numai în servicii guvernamentale necomerciale.

Art. 3. -

În scopul aplicării prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) Convenția MARPOL 73/78 - Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978, încheiat la 17 februarie 1978 la Londra (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993 pentru aderarea României la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra;

b) Regula 13G revizuită din anexa I la Convenția MARPOL 73/78 - amendamentele la Regula 13G din anexa I la Convenția MARPOL 73/78 și la suplimentul Certificatului IOPP, astfel cum au fost adoptate prin Rezoluția MEPC.95(46) din 27 aprilie 2001, și care au intrat în vigoare la 1 septembrie 2002, fiind acceptate de România prin Legea nr. 573/2002 pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.95(46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001; Modificări (1)

c) navă petrolieră - navă petrolieră, astfel cum este definită la Regula 1(4) din anexa I la Convenția MARPOL 73/78;

d) deadweight - tonaj deadweight (tdw), astfel cum este definit la Regula 1(22) din anexa I la Convenția MARPOL 73/78;

e) navă petrolieră nouă - navă petrolieră, astfel cum este definită la Regula 1(26) din anexa I la Convenția MARPOL 73/78;

f) navă petrolieră de categoria 1 - navă petrolieră de 20.000 tdw și mai mult, care transportă ca marfă țiței, combustibil lichid, combustibil diesel greu ori ulei de ungere, sau de 30.000 tdw și mai mult, care transportă hidrocarburi, altele decât cele mai sus menționate, care nu corespunde cerințelor pentru petrolierele noi, astfel cum sunt definite în Regula 1(26) din anexa I la Convenția MARPOL 73/78;

g) navă petrolieră de categoria 2 - navă petrolieră de 20.000 tdw și mai mult, care transportă ca marfă țiței, combustibil lichid, combustibil diesel greu ori ulei de ungere, sau de 30.000 tdw și mai mult, care transportă hidrocarburi, altele decât cele mai sus menționate, care corespunde cerințelor pentru petrolierele noi, astfel cum sunt definite în Regula 1(26) din anexa I la Convenția MARPOL 73/78; Modificări (1)

h) navă petrolieră de categoria 3 - navă petrolieră de 5.000 tdw și mai mult, dar mai puțin decât s-a specificat la lit. f) și g);

i) navă petrolieră cu corp simplu - navă petrolieră care nu este conformă cu cerințele de proiectare în materie de dublu corp sau cu norme de proiectare echivalente ale Regulii 13F din anexa I la Convenția MARPOL 73/78;

j) navă petrolieră cu corp dublu - navă petrolieră care este conformă cu cerințele de proiectare sau cu normele de proiectare echivalente ale Regulii 13F din anexa I la Convenția MARPOL 73/78 sau o navă petrolieră care îndeplinește cerințele paragrafului 1 lit. c) al Regulii 13G revizuite din anexa I la Convenția MARPOL 73/78; Modificări (1)

k) vârsta - vârsta navei, exprimată în numărul de ani de la data livrării;

l) combustibil diesel greu - combustibil diesel, astfel cum este definit în Regula 13G revizuită din anexa I la Convenția MARPOL 73/78;

m) combustibil lichid - produse distilate grele sau reziduuri de țiței ori amestecuri ale acestor produse, astfel cum sunt definite în Regula 13G revizuită din anexa I la Convenția MARPOL 73/78;

n) produse petroliere grele înseamnă:

(i) produse petroliere grele cu o densitate mai mare de 900 kg/m3 la o temperatură de 15°C1);

(ii) combustibili lichizi cu o densitate mai mare de 900 kg/m3 la o temperatură de 15°C sau o viscozitate cinematică de peste 180 mm2/s2), la o temperatură de 50°C;

(iii) bitumuri și gudroane și emulsii ale acestora;

o) terminale petroliere aflate în apele naționale navigabile ale României - instalații din largul mării, fixe sau mobile, care operează pe sau deasupra platoului continental românesc.

1) Care corespunde unui grad API mai mic de 25,7.

2) Care corespunde unei viscozități cinematice mai mari de 180 cSt.

Art. 4. -

(1) Navele petroliere, cu excepția celor cu corp dublu, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, nu pot intra în porturile românești sau nu pot acosta la terminalele petroliere aflate în apele naționale navigabile ale României sau, dacă se solicită, nu li se va acorda dreptul de arborare a pavilionului român după aniversarea, în anul specificat mai jos, a datei de livrare a navei:

a) pentru navele petroliere de categoria 1:

- anul 2003 pentru navele livrate în anul 1980 sau mai devreme;

- anul 2004 pentru navele livrate în anul 1981;

- anul 2005 pentru navele livrate în anul 1982 sau mai târziu;

b) pentru navele petroliere de categoriile 2 și 3:

- anul 2003 pentru navele livrate în anul 1975 sau mai devreme;

- anul 2004 pentru navele livrate în anul 1976;

- anul 2005 pentru navele livrate în anul 1977;

- anul 2006 pentru navele livrate în anii 1978 și 1979;

- anul 2007 pentru navele livrate în anii 1980 și 1981;

- anul 2008 pentru navele livrate în anul 1982;

- anul 2009 pentru navele livrate în anul 1983;

- anul 2010 pentru navele livrate în anul 1984 sau mai târziu.

(2) Fără a încălca prevederile alin. (1), navele petroliere din categoriile 2 și 3, prevăzute numai cu dublu fund sau cu dublu bordaj, care nu se folosește pentru transportul de produse petroliere și care se extinde pe toată lungimea tancurilor de marfă, sau cele prevăzute cu spații cu corp dublu, care nu se folosesc pentru transportul produselor petroliere și care se extind pe toată lungimea tancurilor de marfă, care nu îndeplinesc condițiile de exceptare de la prevederile paragrafului 1(c) al Regulii 13G revizuite din anexa I la Convenția MARPOL 73/78, pot să fie operate în continuare după data prevăzută la alin. (1), dar nu după aniversarea datei de livrare a navei în anul 2015 sau nu după data la care nava împlinește vârsta de 25 de ani de la data livrării sale, luându-se în considerare data cea mai recentă dintre aceste date.

(3) Nici o navă petrolieră care transportă produse petroliere grele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, nu poate intra în porturile românești, nu poate acosta la terminalele petroliere, nu poate ancora în apele naționale navigabile ale României și nici nu poate părăsi aceste locuri dacă nu are corp dublu.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) navele petroliere care sunt operate exclusiv în porturi și pe căi navigabile interioare românești, cu condiția ca respectivele nave să aibă certificate tehnice valabile, în conformitate cu legislația în vigoare privind navigația pe căile navigabile interioare.

(5) Navele petroliere cu o capacitate mai mică de 5.000tdw se vor conforma prevederilor alin. (3) nu mai târziu de aniversarea datei de livrare a navei în anul 2008.

(6) În cazul în care condițiile de gheață fac necesară folosirea unor nave cu întărituri pentru navigația prin ghețuri până la 21 octombrie 2005, se vor putea admite intrarea în porturile românești, acostarea la terminale petroliere, ancorarea în apele naționale ale României, precum și părăsirea acestor locuri de către navele petroliere cu corp simplu prevăzute cu întărituri pentru navigația în ghețuri, care au un dublu fund neutilizat pentru transportul produselor petroliere, extins pe întreaga lungime a tancurilor de marfă, cu condiția ca produsele petroliere grele să fie transportate numai în tancurile centrale.

Art. 5. -

Indiferent de pavilionul lor, navele petroliere de categoriile 2 și 3, care nu au corp dublu și au o vechime mai mare de 15 ani, nu pot intra în porturile românești, nu pot acosta la terminalele petroliere și nu pot ancora în apele naționale navigabile ale României și nici nu pot părăsi aceste locuri după aniversarea datei de livrare a navei în anul 2005 decât cu condiția respectării sistemului de evaluare a stării navei prevăzut la art. 6.

Art. 6. - Modificări (1)

Pentru îndeplinirea prevederilor art. 5, se aplică sistemul de evaluare a stării navei stabilit prin Rezoluția MEPC.94(46) din 27 aprilie 2001, cu amendamentele ulterioare.

Art. 7. -

După aniversarea datei de livrare a navei în anul 2015 nu se vor mai permite:

a) continuarea operării navelor petroliere de categoriile 2 și 3 care arborează pavilion român, în conformitate cu paragraful 5 al Regulii 13G revizuite din anexa I la Convenția MARPOL 73/78; și

b) intrarea în porturile sau în terminalele românești a navelor petroliere de categoriile 2 și 3 chiar dacă ele continuă să fie operate sub pavilionul unui alt stat, în conformitate cu paragraful 5 al Regulii 13G revizuite din anexa I la Convenția MARPOL 73/78.

Art. 8. -

(1) Prin derogare de la art. 4, 5 și 7, Autoritatea Navală Română și administrațiile portuare pot permite, în mod excepțional, unei nave petroliere să intre în porturile românești, să opereze la terminalele petroliere și să ancoreze în apele naționale navigabile ale României doar în următoarele cazuri:

a) dacă nava petrolieră este în pericol și caută un loc de refugiu;

b) dacă nava petrolieră este fără marfă la bord și intră într-un port pentru reparații.

(2) Permisiunea se acordă în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 87 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval.

Art. 9. -

(1) Autoritatea Navală Română va informa Organizația Maritimă Internațională, în conformitate cu art. 211 paragraful 3 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996 privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994, despre intrarea în vigoare a acestui ordin.

(2) Autoritatea Navală Română va informa Organizația Maritimă Internațională, conform art. 7, asupra deciziei de a refuza intrarea navelor petroliere care operează în conformitate cu prevederile paragrafului 5 al Regulii 13G revizuite din anexa I la Convenția MARPOL 73/78 în porturile sau terminalele românești, pe baza paragrafului 8(b) al Regulii 13G revizuite din anexa I la Convenția MARPOL 73/78.

(3) Autoritatea Navală Română va informa Organizația Maritimă Internațională despre autorizarea, suspendarea, retragerea sau refuzul operării navelor petroliere din categoriile 1 și 2 autorizate să arboreze pavilionul român conform art. 5, pe baza paragrafului 8(a) al Regulii 13G revizuite din anexa I la Convenția MARPOL 73/78.

Art. 10. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 11. -

Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. -

Prezentul ordin transpune prevederile Regulamentului nr. 417/2002/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 18 februarie 2002 privind introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativității corpului dublu sau aplicarea unor cerințe echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu și abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 2.978/94, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64 din 7 martie 2002, astfel cum a fost amendat prin Regulamentul nr. 1.726/2003/CE al Parlamentului European, și al Consiliului din 22 iulie 2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 249 din 1 octombrie 2003, precum și ale Regulamentului nr. 2.099/2002/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind stabilirea Comitetului pentru Mări Sigure și prevenirea poluării de către nave (COSS), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 324 din 29 noiembrie 2002.

Art. 13. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

București, 6 decembrie 2004.

Nr. 2.239.

;
se încarcă...