Comisia Centrală Fiscală

Decizia nr. 5/2004 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Art. 18 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, și art. 145 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

"

I. Orice operațiuni desfășurate de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată sunt supuse legii fiscale, indiferent dacă sunt obținute din activități ce îndeplinesc sau nu îndeplinesc cerințele altor dispoziții legale.

II. Această regulă este aplicabilă și în cazul agenților economici care nu au deținut autorizația de valorificare prevăzută de art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată, și au comercializat aceste deșeuri în țară sau le-au exportat. Astfel, aceștia își vor păstra dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de deșeuri și vor fi obligați să colecteze taxa pe valoarea adăugată pentru livrările în țară, respectiv vor fi scutiți în condițiile legii pentru operațiunile de export.

III. Prezenta soluție este aplicabilă atât timp cât legea fiscală nu conține alte prevederi speciale în ceea ce privește dreptul de deducere și taxa colectată pentru anumite livrări de bunuri și servicii."

2.

I. Art. 4 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare, și pct. 3.1-3.5 din Normele pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/1998; art. 4 alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată și pct. 3.1-3.5 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000; art. 7 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, și art. 8 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, cu modificările ulterioare

"

Până la data de 31 decembrie 2003 serviciile de consultanță în legătură cu un bun imobil situat în România, efectuate de un prestator din România către un beneficiar din străinătate, sunt impozabile, respectiv au locul prestării la locul unde beneficiarul își are stabilit sediul activității economice sau, în lipsa acestora, domiciliul ori reședința sa obișnuită."

II. Art. 133 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

"

De la data de 1 ianuarie 2004, pentru serviciile de consultanță în legătură directă cu un bun imobil situat în România, efectuate de un prestator din România către un beneficiar din străinătate, locul prestării este considerat a fi locul unde este situat bunul imobil."

3. Art. 5, art. 11 alin. (1) lit. e) și art. 12 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată

"

În perioada 1 iunie 2002-31 decembrie 2003 transportul bunurilor ce urmau a fi plasate în regim de perfecționare activă nu era scutit de taxa pe valoarea adăugată."

4. Art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pct. 52 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului ~nr. 44/2004~

"

La persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de T.V.A., inclusiv la cele cu regim mixt, costurile de achiziție a serviciilor și bunurilor, indiferent dacă acestea sunt de natura stocurilor sau activelor amortizabile, nu cuprind taxa pe valoarea adăugată."

5. Art. 117 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 și 131 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, coroborate cu prevederile art. 37 și art. 60 alin. (7) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare

"

După data deschiderii procedurii de reorganizare judiciară se datorează dobânzi și penalități de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment.

Penalitățile de întârziere și dobânzile, respectiv majorările de întârziere, după caz, datorate conform prevederilor legale, nu constituie dobânzi sau cheltuieli în sensul art. 37 din Legea nr. 64/1995."

6. Art. 121 "Înlesniri la plata obligațiilor fiscale" din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

"

1. Aplicarea acestor prevederi se va realiza de organele fiscale teritoriale la care debitorii sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

2. De prevederile acestui articol vor beneficia numai societățile comerciale la care ordinele comune emise în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, erau întocmite la data intrării în vigoare a Legii nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

3. Sumele rămase de plată din ratele eșalonate la data intrării în vigoare a legii, reprezentând dobânzi și penalități de orice fel, aferente impozitelor și contribuțiilor sociale cu reținere la sursă, se amână la plată în vederea scutirii până la ultimul termen de plată din eșalonările acordate prin ordinele comune, ceea ce înseamnă că debitorii vor achita în continuare numai sumele reprezentând rate din debite și dobânzile pe perioada eșalonării.

4. În situația în care prin ordinul comun s-au acordat scutiri de impozite, taxe, contribuții și accesorii aferente, precum și eșalonări numai pentru accesoriile aferente impozitelor și contribuțiilor cu stopaj la sursă, sumele rămase de plată din ratele eșalonate la data intrării în vigoare a legii se scutesc la plată.

5. Amânările la plată în vederea scutirii, precum și scutirile de plată se acordă numai în situația în care înlesnirile la plată acordate prin ordine comune sunt respectate la data intrării în vigoare a legii.

6. Garanțiile constituite pentru sumele eșalonate la plată rămân neschimbate și se utilizează conform prevederilor legale menționate în ordinele comune emise."

7. Art. 121 "Înlesniri la plata obligațiilor fiscale" din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu prevederile art. 222 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002

"

1. Aplicarea acestor prevederi se va realiza de organele fiscale teritoriale la care debitorii sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

2. Sumele ce fac obiectul scutirii sunt cele cuprinse în certificatele de obligații bugetare eliberate de organele competente pe baza controlului fiscal.

3. Certificatele de obligații bugetare să cuprindă obligațiile bugetare datorate, inclusiv dobânzi și penalități de orice fel, aferente la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 și rămase neachitate la data emiterii certificatelor.

4. În cazul existenței unei eșalonări la plată, în certificatele de obligații bugetare se cuprind obligațiile bugetare rămase neachitate din eșalonare la data emiterii acestora.

5. Înlesnirile la plată reglementate de prevederile Legii nr. 147/2004 se acordă numai unităților de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute naționale sau ca instituții publice potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003. Reorganizarea se va face prin hotărâri ale Guvernului."

8. Art. 121 "Înlesniri la plata obligațiilor fiscale" din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

"

Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Guvernului prin care se nominalizează unitățile de cercetare-dezvoltare beneficiare și plafonul pentru care se aprobă scutirile la plată, Ministerul Finanțelor Publice va solicita organelor fiscale eliberarea certificatelor de obligații bugetare care vor cuprinde obligațiile menționate mai sus, rămase neachitate la data emiterii acestora."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...