Act Internațional

Convenția privind securitatea nucleară din 17.06.1994 *)

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 29 mai 1995.

În vigoare de la 29 mai 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante,

(i) fiind conștiente că pentru comunitatea internațională este important să se asigure că folosirea energiei nucleare este sigură, bine reglementată și nenocivă pentru mediul înconjurător;

(ii) reafirmând necesitatea de a continua promovarea în întreaga lume a unui nivel ridicat al securității nucleare;

(iii) reafirmând că responsabilitatea pentru securitate nucleară rămâne în sarcina statului sub a cărui jurisdicție se află instalația nucleară;

(iv) dorind să promoveze o cultură veritabilă privind securitatea nucleară;

(v) fiind conștiente că accidentele nucleare survenite la instalațiile nucleare pot avea un impact transfrontieră;

(vi) ținând seama de Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare (1979), Convenția privind notificarea rapidă a unui accident nuclear (1986) și Convenția privind asistența în caz de accident nuclear sau de urgență radiologică (1986);

(vii) afirmând importanța cooperării internaționale pentru ameliorarea securității nucleare prin folosirea mecanismelor bilaterale și multilaterale existente și prin încheierea prezentei convenții stimulative;

(viii) recunoscând că prezenta convenție implică mai mult un angajament de aplicare a principiilor fundamentale de securitate pentru instalațiile nucleare decât standarde detaliate de securitate și că există, în materie de securitate, directive la nivel internațional, care sunt actualizate din timp în timp și care pot da indicații asupra celor mai recente măsuri pentru a atinge un nivel ridicat de securitate;

(ix) afirmând necesitatea elaborării prompte a unei convenții internaționale pentru securitatea gestiunii deșeurilor radioactive imediat ce procesul în curs de elaborare a principiilor fundamentale de securitate a gestiunii deșeurilor se va bucura de un larg acord internațional;

(x) recunoscând utilitatea continuării lucrărilor tehnice asupra securității altor părți ale ciclului combustibilului nuclear și că aceste lucrări ar putea, cu timpul, facilita dezvoltarea instrumentelor internaționale prezente și viitoare,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL 1 Obiective, definiții și domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentei convenții sunt:

(i) atingerea și menținerea unui nivel ridicat de securitate nucleară, în întreaga lume, prin întărirea măsurilor la nivel național și prin cooperare internațională, incluzând, atunci când este cazul, cooperarea tehnică în domeniul securității nucleare;

(ii) stabilirea și menținerea unui sistem eficient de protecție, în instalațiile nucleare, împotriva riscurilor radiologice potențiale, în scopul protejării indivizilor, societății și mediului împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ionizante emise de aceste instalații;

(iii) prevenirea accidentelor care au consecințe radiologice și atenuarea urmărilor lor acolo unde s-ar produce astfel de accidente.

ARTICOLUL 2 Definiții

În sensul prezentei convenții:

(i) instalație nucleară înseamnă, pentru fiecare parte contractantă, orice centrală nuclearo-electrică civilă, fixă, aflată sub jurisdicția sa, inclusiv instalațiile de depozitare, manipulare și tratare a materialelor radioactive de pe același amplasament și care sunt direct legate de exploatarea centralei nuclearo-electrice. O astfel de instalație încetează de a mai fi o instalație nucleară atunci când toate elementele combustibile nucleare au fost îndepărtate definitiv din zona activă a reactorului și au fost depozitate în condiții de siguranță în conformitate cu procedurile aprobate, iar organismul de reglementare a aprobat un program de dezafectare;

(ii) organism de reglementare înseamnă, pentru fiecare parte contractantă, unul sau mai multe organisme învestite de acea parte contractantă cu competența legală de a elibera autorizații și de a reglementa amplasarea, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea sau dezafectarea instalațiilor nucleare.

(iii) autorizație înseamnă toate autorizațiile eliberate solicitantului de organismul de reglementare și care conferă acestui solicitant responsabilitatea pentru alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea sau dezafectarea unei instalații nucleare.

ARTICOLUL 3 Domeniu de aplicare

Prezenta convenție se aplică securității instalațiilor nucleare.

CAPITOLUL 2 Obligații

a) Dispoziții generale

ARTICOLUL 4 Măsuri de aplicare

Fiecare parte contractantă va lua, în cadrul legislației sale naționale, măsuri legislative, administrative și de reglementare, precum și alte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale ce decurg din prezenta convenție.

ARTICOLUL 5 Prezentarea de rapoarte

Fiecare parte contractantă va prezenta pentru examinare, înainte de fiecare dintre reuniunile prevăzute la art. 20, un raport privind măsurile pe care le-a luat pentru îndeplinirea fiecăreia dintre obligațiile ce decurg din prezenta convenție.

ARTICOLUL 6 Instalații nucleare existente

Fiecare parte contractantă va lua măsuri corespunzătoare pentru ca securitatea instalațiilor nucleare existente la data intrării în vigoare a prezentei convenții să fie examinată cât mai curând posibil. Atunci când este necesar, în contextul prezentei convenții, partea contractantă va lua măsuri ca toate îmbunătățirile ce pot fi aduse în mod rezonabil să fie făcute în regim de urgență, în scopul întăririi securității respectivei instalații nucleare. Dacă o astfel de îmbunătățire nu este realizabilă, se va programa, cât mai curând practic posibil, oprirea respectivei instalații nucleare. Termenul privind data opririi poate ține seama de contextul energetic în ansamblu, de soluțiile posibile de înlocuire, cât și de impactul social, economic și ecologic.

b) Legislație și reglementare

ARTICOLUL 7 Cadrul legislativ și de reglementare

1. Fiecare parte contractantă va stabili și va menține un cadru legislativ și de reglementare care să guverneze securitatea instalațiilor nucleare.

2. Cadrul legislativ și de reglementare va prevedea:

(i) stabilirea cerințelor și normelor naționale de securitate aplicabile;

(ii) un sistem de autorizare a instalațiilor nucleare și de interzicere a exploatării unei instalații nucleare fără autorizație;

(iii) un sistem reglementat de inspecție și evaluare a instalațiilor nucleare pentru verificarea conformității cu normele aplicabile și condițiile de autorizare;

(iv) măsurile de asigurare a respectării normelor aplicabile și condițiilor în autorizații, incluzând suspendarea, modificarea sau retragerea acestora.

ARTICOLUL 8 Organismul de reglementare

1. Fiecare parte contractantă va înființa sau va desemna un organism de reglementare însărcinat cu aplicarea cadrului legislativ și de reglementare stabilit în conformitate cu art. 7, învestit cu autoritate, competență și resurse financiare și umane adecvate pentru a putea îndeplini responsabilitățile ce i-au fost atribuite.

2. Fiecare parte contractantă va întreprinde măsurile necesare pentru a asigura separarea efectivă între funcțiile organismului de reglementare și cele ale oricărui organism sau organizație însărcinată cu promovarea sau utilizarea energiei nucleare.

ARTICOLUL 9 Responsabilitatea titularului de autorizație

Fiecare parte contractantă va face ceea ce este necesar ca responsabilitatea primară pentru securitatea instalației nucleare să revină titularului autorizației respective și va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura că fiecare asemenea titular de autorizație își asumă responsabilitățile ce-i revin.

c) Considerații generale de securitate

ARTICOLUL 10 Prioritate acordată securității

Fiecare parte contractantă va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru ca toate organizațiile angajate în activități legate nemijlocit de instalațiile nucleare să stabilească strategii care să acorde securității nucleare prioritatea dorită.

ARTICOLUL 11 Resurse financiare și umane

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât să fie disponibile resurse financiare adecvate pentru susținerea securității fiecărei instalații nucleare pe toată durata de viață a acesteia.

2. Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât să fie disponibil un număr suficient de personal calificat, cu pregătire, instruire și reciclare, adecvate pentru toate activitățile legate de securitate în sau pentru fiecare instalație nucleară, pe toată durata de viață a acesteia.

ARTICOLUL 12 Factori umani

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare astfel încât capacitățile și limitele performanțelor umane să fie luate în considerare pe toată durata de viață a instalației nucleare.

ARTICOLUL 13 Asigurarea calității

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru stabilirea și aplicarea de programe de asigurare a calității, pentru a garanta că cerințele specificate pentru toate activitățile importante pentru securitatea nucleară sunt respectate în tot cursul vieții unei instalații nucleare.

ARTICOLUL 14 Evaluarea și verificarea securității

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a se proceda la:

(i) evaluarea cuprinzătoare și sistematică a securității, înainte de construirea și punerea în funcțiune a unei instalații nucleare și în tot cursul vieții acesteia. Această evaluare trebuie să fie bine documentată, actualizată ulterior, ținând seama de experiența de exploatare și de informațiile noi, semnificative pentru securitate, și analizată sub autoritatea organismului de reglementare;

(ii) verificarea prin analiză, supraveghere, testare și inspectare pentru a se asigura că starea fizică și exploatarea unei instalații nucleare continuă să fie conformă cu concepția acesteia, cu cerințele normelor naționale de securitate aplicabile și cu limitele și condițiile de exploatare.

ARTICOLUL 15 Protecția împotriva radiațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura că, în toate situațiile normale de funcționare, expunerea la radiații ionizante a personalului și a publicului, datorată unei instalații nucleare, va fi menținută la un nivel cât mai coborât posibil în mod rezonabil și că nici o persoană nu va fi expusă la doze de radiații care depășesc limitele de doză prescrise la nivel național.

ARTICOLUL 16 Pregătirea pentru cazuri de urgență

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura că există planuri de intervenție în incinta instalației nucleare și în afara incintei, că acestea sunt testate periodic și conțin activitățile care trebuie întreprinse în caz de urgență. Pentru toate instalațiile nucleare noi, asemenea planuri vor fi elaborate și testate înainte de a începe exploatarea la o putere ce depășește un nivel foarte scăzut aprobat de organismul de reglementare.

2. Fiecare parte contractantă va lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura că, în măsura în care ar deveni posibil să fie afectate de o urgență radiologică, populația proprie cât și autoritățile competente ale statelor aflate în vecinătatea instalațiilor nucleare vor primi informații corespunzătoare pentru pregătirea și desfășurarea intervenției de urgență.

3. Părțile contractante care nu au instalații nucleare pe teritoriul lor, în măsura în care sunt susceptibile de a fi afectate în cazul unei situații de urgență radiologică într-o instalație nucleară a unui stat vecin, vor lua măsuri corespunzătoare pentru pregătirea și testarea unor planuri de intervenție, pentru teritoriul propriu, care să conțină activitățile ce trebuie întreprinse în cazul unei astfel de situații de urgență.

d) Securitatea instalațiilor

ARTICOLUL 17 Amplasarea

Fiecare parte contractantă va lua măsurile adecvate pentru a asigura elaborarea și aplicarea procedurilor corespunzătoare:

(i) pentru evaluarea tuturor factorilor semnificativi legați de amplasament care sunt susceptibili de a afecta securitatea unei instalații nucleare pe durata de viață preconizată;

(ii) pentru evaluarea impactului pe care o instalație nucleară propusă este susceptibilă să o aibă, din punct de vedere al securității, asupra indivizilor, societății și mediului;

(iii) pentru reevaluarea, de câte ori este necesar, a tuturor factorilor pertinenți menționați în subparagrafele (i) și (ii), pentru a asigura că instalația nucleară continuă să rămână acceptabilă din punct de vedere al securității;

(iv) pentru consultarea părților contractante situate în vecinătatea unei instalații nucleare propuse, în măsura în care acestea sunt susceptibile de a fi afectate de acea instalație, și, la cererea acestora, să le fie comunicate informațiile necesare pentru ca acestea să poată evalua și aprecia ele însele impactul posibil al acelei instalații nucleare, din punct de vedere al securității, asupra teritoriului lor.

ARTICOLUL 18 Proiectarea și construcția

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) proiectarea și construcția unei instalații nucleare prevede mai multe niveluri și metode de protecție fiabile (apărare în profunzime) împotriva eliminării materialelor radioactive, în scopul prevenirii apariției accidentelor și atenuării consecințelor radiologice, în cazul când astfel de accidente ar avea loc;

(ii) tehnologiile încorporate în proiectarea și construcția instalației nucleare sunt verificate prin experiențe sau calificate prin teste sau analize;

(iii) proiectarea unei instalații nucleare permite o funcționare fiabilă, stabilă și o conducere ușoară factorilor umani și interferențelor om-mașină, dându-li-se o atenție deosebită.

ARTICOLUL 19 Exploatare

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) autorizația inițială pentru exploatarea unei instalații nucleare se bazează pe o analiză de securitate corespunzătoare și pe un program de punere în funcțiune care să demonstreze că instalația, așa cum a fost construită, este conformă cu cerințele de proiect și de securitate nucleară;

(ii) limitele și condițiile de exploatare, derivând din analiza de securitate, din testele și din experiența de exploatare, sunt definite și revizuite, de câte ori este necesar, astfel încât să definească domeniul în care exploatarea este sigură;

(iii) exploatarea, întreținerea, inspecțiile și încercările unei instalații nucleare sunt efectuate în conformitate cu proceduri aprobate;

(iv) sunt elaborate proceduri care să răspundă evenimentelor operaționale anticipate și accidentelor;

(v) suportul tehnic și tehnologic, în toate domeniile legate de securitate, este disponibil pe toată durata de viață a instalației nucleare;

(vi) incidentele semnificative pentru securitate sunt raportate organismului de reglementare de către titularul autorizației respective, în intervalul de timp stabilit;

(vii) sunt elaborate programe de colectare și analiză a experienței de exploatare, sunt luate în considerare rezultatele obținute și concluziile trase și sunt folosite mijloacele existente pentru a împărtăși experiența relevantă cu organisme internaționale și cu alte organizații de exploatare și organisme de reglementare;

(viii) generarea de deșeuri radioactive rezultate din exploatarea unei instalații nucleare este menținută la un nivel cât mai redus posibil pentru procedeul în cauză, atât ca activitate cât și ca volum, iar toate operațiile necesare de tratare și depozitare provizorie a combustibilului ars și a deșeurilor direct legate de exploatare, care se găsesc pe același amplasament cu instalația nucleară, iau în considerare condiționarea și depozitarea definitivă.

CAPITOLUL 3 Reuniunile părților contractante

ARTICOLUL 20 Reuniuni de examinare

1. Părțile contractante vor ține reuniuni (denumite în cele ce urmează reuniuni de examinare), pentru examinarea rapoartelor prezentate ca urmare a prevederilor art. 5, în conformitate cu procedurile adoptate în baza art. 22.

2. Cu respectarea prevederilor art. 24, subgrupuri compuse din reprezentanți ai părților contractante se pot forma și pot funcționa pe durata reuniunilor de examinare și în măsura considerată necesară, pentru a examina probleme specifice conținute în rapoarte.

3. Fiecare parte contractantă va avea posibilitatea rezonabilă de a discuta rapoartele prezentate de alte părți contractante și de a cere clarificări la aceste rapoarte.

ARTICOLUL 21 Calendar

1. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei convenții va avea loc o reuniune pregătitoare a părților contractante.

2. La această reuniune pregătitoare, părțile contractante vor determina data primei reuniuni de examinare. Această reuniune de examinare va avea loc cât mai curând posibil, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei convenții.

3. La fiecare reuniune de examinare, părțile contractante vor stabili data viitoarei reuniuni de examinare. Intervalul dintre reuniunile de examinare nu va depăși 3 ani.

ARTICOLUL 22 Aranjamente de procedură

1. La reuniunea pregătitoare ce va avea loc în baza art. 21, părțile contractante vor stabili și adopta prin consens reguli de procedură și reguli financiare. În particular, și în conformitate cu regulile de procedură, părțile contractante vor stabili:

(i) principiile directoare privind forma și structura rapoartelor ce vor fi prezentate în baza art. 5;

(ii) data prezentării acestor rapoarte;

(iii) procedura de examinare a acestor rapoarte.

2. La reuniunile de examinare, părțile contractante pot, dacă este necesar, să reexamineze aranjamentele stabilite în baza subparagrafelor (i)-(iii) de mai sus și să adopte revizii prin consens, dacă nu se va stabili în alt mod în cadrul regulilor de procedură. Părțile contractante pot, de asemenea, să amendeze, prin consens, regulile de procedură și regulile financiare.

ARTICOLUL 23 Reuniuni extraordinare

O reuniune extraordinară a părților contractante va avea loc:

(i) dacă se convine astfel de către o majoritate a părților contractante prezente și votante la o reuniune, abținerea fiind considerată ca un vot; sau

(ii) la cererea scrisă a unei părți contractante, în termen de 6 luni de la data la care s-a comunicat cererea către părțile contractante și s-a primit notificarea, de către secretariat, la care se face referire în art. 28, că majoritatea părților contractante susțin această cerere.

ARTICOLUL 24 Participare

1. Fiecare parte contractantă va participa la reuniunile părților contractante și va fi reprezentată la aceste reuniuni de către un delegat și, în măsura în care această parte contractantă consideră necesar, de supleanți, experți și consilieri.

2. Părțile contractante pot invita, prin consens, orice organizație interguvernamentală, competentă în problemele guvernate de prezenta convenție, să participe, în calitate de observator, la toate reuniunile sau la anumite sesiuni ale unei reuniuni. Observatorilor li se va solicita acceptul scris prealabil referitor la respectarea art. 27.

ARTICOLUL 25 Rapoarte de sinteză

Părțile contractante vor adopta, prin consens, și vor pune la dispoziția publicului un document consacrat problemelor discutate și concluziile la care s-a ajuns în timpul unei reuniuni.

ARTICOLUL 26 Limbi

1. Limbile reuniunilor părților contractante vor fi limbile: arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă, dacă nu se stabilește în alt mod în regulile de procedură.

2. Rapoartele prezentate în baza art. 5 vor fi elaborate în limba națională a părții contractante care prezintă raportul său într-o limbă, unic desemnată, care va fi convenită în cadrul regulilor de procedură. În cazul în care raportul va fi prezentat într-o limbă națională, alta decât limba desemnată, partea contractantă va pune la dispoziție o traducere a raportului în limba desemnată.

3. Contrar prevederilor paragrafului 2, în caz de compensare, secretariatul se însărcinează cu traducerea, în limba desemnată, a rapoartelor prezentate în orice altă limbă a reuniunii.

ARTICOLUL 27 Confidențialitate

1. Prevederile prezentei convenții nu vor afecta drepturile și obligațiile părților contractante, decurgând din legislația acestora, de a proteja informația împotriva divulgării. În sensul acestui articol, termenul informație include, între altele:

(i) date personale;

(ii) informații protejate prin drepturi de proprietate intelectuală sau prin secret industrial sau comercial; și

(iii) informații referitoare la securitatea națională ori la protecția fizică a materialelor nucleare sau a instalațiilor nucleare.

2. Ori de câte ori, în contextul prezentei convenții, o parte contractantă furnizează informații identificate de aceasta ca protejate în modul arătat la paragraful 1, aceste informații nu vor fi folosite decât în scopul în care au fost furnizate și caracterul lor confidențial va fi respectat.

3. Conținutul dezbaterilor din timpul examinării rapoartelor, de către părțile contractante, la fiecare reuniune, va fi confidențial.

ARTICOLUL 28 Secretariat

1. Agenția Internațională pentru Energia Atomică (în cele ce urmează denumită agenție) va face oficiile de secretariat pentru reuniunile părților contractante.

2. Secretariatul:

(i) va convoca, va pregăti și va asigura serviciile reuniunilor părților contractante;

(ii) va transmite părților contractante informațiile primite sau pregătite în conformitate cu prevederile prezentei convenții.

Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea de către agenție a sarcinilor prevăzute la alin. (i) și (ii) de mai sus vor fi suportate de agenție ca parte a bugetului său ordinar.

3. Părțile contractante, prin consens, pot solicita agenției furnizarea altor servicii pentru reuniunile părților contractante. Agenția poate furniza aceste servicii dacă ele pot fi asigurate în cadrul programului și bugetului său ordinar. Dacă acest lucru nu va fi posibil, agenția poate furniza aceste servicii, dacă ele sunt finanțate voluntar din altă sursă.

CAPITOLUL 4 Clauze finale și alte dispoziții

ARTICOLUL 29 Rezolvarea diferendelor

În cazul unui diferend între două sau mai multe părți contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, părțile contractante se vor consulta în cadrul unei reuniuni a părților contractante în vederea rezolvării diferendului.

ARTICOLUL 30 Semnare, ratificare, acceptare, aprobare, aderare

1. Prezenta convenție este deschisă pentru semnarea de către toate statele la sediul agenției, la Viena, începând cu 20 septembrie 1994 și până la intrarea sa în vigoare.

2. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare.

3. După intrarea sa în vigoare, această convenție va fi deschisă pentru aderare tuturor statelor.

4.

(i) Prezenta convenție este deschisă pentru semnare sau aderare organizațiilor regionale având un caracter de integrare sau un alt caracter, cu condiția ca fiecare asemenea organizație să fie constituită de state suverane și să aibă competența de a negocia, încheia și aplica acorduri internaționale în domeniile acoperite de prezenta convenție.

(ii) În domeniile lor de competență, aceste organizații vor acționa în nume propriu pentru a exercita drepturile și pentru a îndeplini obligațiile pe care prezenta convenție le atribuie statelor părți.

(iii) Devenind parte la prezenta convenție, o astfel de organizație va comunica depozitarului vizat în art. 34 o declarație indicând care state sunt membre în această organizație, care sunt articolele din prezenta convenție care îi sunt aplicabile și în ce măsură este competentă în domeniile acoperite de aceste articole.

(iv) O asemenea organizație nu dispune de voturi în plus față de cele ale statelor sale membre.

5. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sunt depuse la depozitar.

ARTICOLUL 31 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare în cea de-a nouăzecea zi după data depunerii la depozitar a celui de-al douăzeci și doilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, cu condiția ca un astfel de instrument să fie depus de șaptesprezece state posedând fiecare cel puțin o instalație nucleară care a atins criticitatea în zona activă a reactorului.

2. Pentru fiecare stat sau organizație regională având un caracter de integrare sau alt caracter care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezenta convenție după data depunerii ultimului instrument necesar pentru a satisface condițiile din paragraful 1, prezenta convenție va intra în vigoare în cea de-a nouăzecea zi după depunerea la depozitar a instrumentelor corespunzătoare de către acest stat sau organizație.

ARTICOLUL 32 Amendamente la convenție

1. Toate părțile contractante pot propune amendamente la prezenta convenție. Amendamentele propuse vor fi examinate într-o reuniune de examinare sau într-o reuniune extraordinară.

2. Textul tuturor amendamentelor propuse și motivarea acestor amendamente vor fi transmise depozitarului, care le va comunica prompt părților contractante, cu cel puțin nouăzeci de zile înainte de reuniunea la care urmează a fi examinate. Orice comentarii primite asupra unei astfel de propuneri vor fi difuzate de depozitar părților contractante.

3. Părțile contractante vor decide, după examinarea amendamentului propus, dacă va fi adoptat prin consens sau, în absența consensului, dacă va fi prezentat unei conferințe diplomatice. Decizia de prezentare a unei propuneri de amendament unei conferințe diplomatice se adoptă cu o majoritate de două treimi din numărul părților contractante prezente și care votează la reuniune, cu condiția ca cel puțin jumătate din numărul părților contractante să fie prezente în momentul votului. Abținerile vor fi considerate ca voturi.

4. Conferința diplomatică pentru examinarea și adoptarea amendamentelor la prezenta convenție va fi convocată de depozitar și va avea loc nu mai târziu de un an după adoptarea deciziei corespunzătoare, luată în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol. Conferința diplomatică va depune toate eforturile pentru ca amendamentele să fie adoptate prin consens. Dacă aceasta nu este posibil, amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul total al părților contractante.

5. Amendamentele la prezenta convenție, adoptate în baza paragrafelor 3 și 4 de mai sus, vor fi supuse ratificării, acceptării, aprobării sau confirmării de către părțile contractante și vor intra în vigoare, pentru acele părți contractante care le-au ratificat, le-au acceptat, le-au aprobat sau le-au confirmat, în cea de-a nouăzecea zi după primirea de către depozitar a instrumentelor respective de la cel puțin trei pătrimi din numărul părților contractante. Pentru o parte contractantă care ratifică, acceptă, aprobă sau confirmă ulterior aceste amendamente, ele vor intra în vigoare în cea de-a nouăzecea zi după depunerea de către acea parte contractantă a instrumentului respectiv.

ARTICOLUL 33 Denunțare

1. Orice parte contractantă poate denunța prezenta convenție printr-o notificare scrisă adresată depozitarului.

2. Denunțarea va avea efect la un an după data primirii de către depozitar a notificării sau la o dată ulterioară, dacă se specifică astfel în notificare.

ARTICOLUL 34 Depozitar

1. Directorul general al agenției va fi depozitarul prezentei convenții.

2. Depozitarul va informa părțile contractante referitor la:

(i) semnarea prezentei convenții și depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, în conformitate cu art. 30;

(ii) data la care convenția intră în vigoare, în conformitate cu art. 31;

(iii) notificările de denunțare a convenției și data acestora, făcute în conformitate cu art. 33;

(iv) amendamentele propuse la prezenta convenție, prezentate de părțile contractante, amendamentele adoptate la conferința diplomatică sau la reuniunea părților contractante și data intrării în vigoare a acestor amendamente, în conformitate cu art. 32.

ARTICOLUL 35 Texte autentice

Originalul prezentei convenții, ale cărei texte în limbile: arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sunt egal autentice, va fi depus la depozitar, care va transmite părților contractante copii certificate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...