Guvernul României

Hotărârea nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Modificări (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 22 ianuarie 2015.

În vigoare de la 22 ianuarie 2015 până la 08 februarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 44/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice, înființat prin reorganizarea Ministerului Educației Naționale, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului. Jurisprudență

(2) Ministerul Educației și Cercetării Științifice are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice și inovării.

(3) Sediul principal al Ministerului Educației și Cercetării Științifice este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează și conduce sistemul național de educație, învățământ, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate, și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

(2) Ministerul Educației și Cercetării Științifice, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(3) Ministerul Educației și Cercetării Științifice proiectează, fundamentează și aplică strategiile naționale în domeniul educației, cu consultarea asociațiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinților, Consiliului Național al Rectorilor, structurilor asociative ale universităților și școlilor de stat, particulare și confesionale, Consiliului Minorităților Naționale, sindicatelor reprezentative din învățământ, asociațiilor reprezentative ale elevilor, asociațiilor reprezentative ale studenților, autorităților administrației publice, mediului de afaceri și organizațiilor neguvernamentale finanțatoare care susțin programe educative.

Art. 3. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește atribuțiile în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, înființată conform legii.

(2) În calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(3) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, înființată potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

(4) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educației și cercetării științifice.

(5) Organizarea, funcționarea și structura organizatorică a Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, precum și entitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației și Cercetării Științifice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;

d) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituțiile și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri;

i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană și de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.

Art. 5. -

Ministerul Educației și Cercetării Științifice exercită în domeniul educației și învățământului următoarele atribuții principale:

a) realizează Programul de guvernare și strategiile în domeniul educației și învățământului;

b) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participă la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;

c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;

d) elaborează, aplică, monitorizează, controlează și evaluează politicile educaționale naționale;

e) monitorizează activitatea de evaluare externă;

f) răspunde de evaluarea sistemului național de învățământ pe baza standardelor naționale;

g) coordonează și controlează sistemul național de învățământ;

h) avizează structura rețelei învățământului preuniversitar;

i) propune spre aprobare Guvernului României cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și învățământul de stat;

j) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele elevilor și studenților din instituțiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

k) coordonează elaborarea și aprobă curriculumul național și sistemul național de evaluare;

l) colaborează cu structurile de elevi și studenți legal constituite;

m) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației și cercetării științifice; sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia, în condițiile legii, contracte civile, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială;

n) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;

o) asigură funcționarea consiliilor și a comisiilor naționale și consultative proprii;

p) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare ale elevilor și studenților;

q) asigură finanțare, evaluează, aprobă și achiziționează manuale școlare și material didactic potrivit legii;

r) aprobă, potrivit legii, regulamentele de organizare și de funcționare a unităților subordonate și a unităților conexe;

s) elaborează studii de diagnoză și de prognoză în domeniul învățământului;

t) analizează modul în care se asigură protecția socială în învățământ și propune Guvernului României și autorităților administrației publice locale abilitate măsuri legale corespunzătoare;

u) coordonează, monitorizează și controlează perfecționarea și formarea inițială și continuă a personalului didactic pentru politicile de interes național;

v) elaborează politicile naționale în domeniul resurselor umane din educație și cercetare;

w) stabilește structura anului școlar;

x) elaborează metodologii, instrucțiuni și regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaționale naționale;

y) asigură școlarizarea specializată și asistența psihopedagogică adecvată a elevilor și a tinerilor cu deficiențe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;

z) elaborează norme specifice pentru construcțiile școlare și pentru dotarea acestora;

aa) dă publicității și prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învățământului în România;

bb) coordonează colectarea și asigură analiza și interpretarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația;

cc) propune politicile și strategiile naționale pentru învățământ;

dd) monitorizează și verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului și a furnizorilor de educație;

ee) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;

ff) controlează gestionarea Registrului matricol unic din România;

gg) organizează recunoașterea, echivalarea diplomelor și certificatelor potrivit normelor interne și în conformitate cu normele europene, precum și gestionarea formularelor tipizate ale actelor de studii;

hh) asigură controlul periodic al modului de utilizare a actelor de studii, precum și al modului de utilizare a documentelor școlare;

ii) avizează necesarul de formulare solicitat de unitățile și instituțiile de învățământ de stat și particulare acreditate și transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securității tipăririi;

jj) elaborează și propune proiectul de buget, potrivit legii;

kk) verifică și gestionează sistemul de indicatori statistici de referință pentru învățământul superior și bazele de date corespunzătoare, în vederea monitorizării și prognozării evoluției învățământului în raport cu piața muncii;

ll) elaborează, împreună cu alte autorități ale administrației publice, politicile în domeniul educației nonprofesionale a adulților și vârstnicilor;

mm) participă la programele și proiectele internaționale, comunitare și bilaterale în domeniu;

nn) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;

oo) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare; inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ;

pp) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

qq) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale pentru domeniul său de activitate;

rr) asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

ss) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;

tt) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

uu) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii, pentru instituțiile de învățământ superior de stat;

vv) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității din domeniile sale de activitate;

ww) exercită alături de ministerul de resort controlul asupra modului în care se realizează, se desfășoară și se finalizează formarea profesională a adulților și aplică, în condițiile legii, sancțiunile prevăzute de lege;

xx) alte atribuții prevăzute în acte normative în vigoare.

Art. 6. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Educației și Cercetării Științifice este autorizat:

a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;

d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;

f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și comunitare în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 7. -

Ministerul Educației și Cercetării Științifice acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativității studenților;

c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.

Art. 8. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării Științifice funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării Științifice este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente și colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) Ministerul Educației și Cercetării Științifice poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene.

(4) În cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, direcție a Ministerului Educației și Cercetării Științifice, funcționează Biroul privind formularele tipizate ale actelor de studii.

(5) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii și documentelor școlare se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Art. 9. -

Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:

a) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

b) pentru unitățile de învățământ preuniversitar particulare acreditate și pentru instituțiile de învățământ superior de stat și instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.

Art. 10. -

În cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice se organizează și funcționează Organismul intermediar în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane".

Art. 11. -

(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice, inspectorate școlare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

Art. 12. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației și Cercetării Științifice se sprijină pe organisme de nivel național în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării: consilii consultative, comisii și colegii care sunt prevăzute în anexele nr. 2a și 2b.

(2) Componența și regulamentele de organizare și funcționare a organismelor naționale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(3) Organismele naționale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/ori din alocațiile de la buget și veniturile proprii.

(4) Activitatea organismelor naționale, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor, este coordonată de către ministrul educației și cercetării științifice. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), activitatea Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei este coordonată de prim-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației și Cercetării Științifice, pot fi remunerați în condițiile legii.

(7) Prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice se pot înființa organisme consultative, în condițiile legii.

Art. 13. -

(1) Conducerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice se exercită de către ministrul educației și cercetării științifice, care are calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal al ministerului.

(2) Ministrul educației și cercetării științifice reprezintă Ministerul Educației și Cercetării Științifice în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației și cercetării științifice emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(4) Ministrul educației și cercetării științifice poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.

(5) Ministrul educației și cercetării științifice poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(6) Ministrul educației și cercetării științifice îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 14. -

(1) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice își desfășoară activitatea 4 secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.

(2) Subsecretarul de stat are următoarele atribuții principale și responsabilități:

a) coordonarea evaluărilor de la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, a evaluării naționale obligatorii de la finalul clasei a VIII-a, a examenului național de bacalaureat;

b) coordonarea elaborării Curriculumului național;

c) coordonarea evaluării, aprobării și achiziționării manualelor școlare.

(3) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat și cele ale subsecretarului de stat pentru educație se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Art. 15. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Art. 16. -

(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației și Cercetării Științifice este de 432, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației și Cercetării Științifice sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(4) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(6) Ministrul educației și cercetării științifice numește personalul unităților de management și stabilește competențele directorului, în condițiile legii.

Art. 17. -

(1) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și în instituțiile/unitățile din subordine, prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, se pot înființa, organiza și pot funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condițiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se prevăd în documentele proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului privind înființarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul educației și cercetării științifice numește personalul UIP și stabilește competențele directorului.

Art. 18. -

(1) Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației și Cercetării Științifice ori, după caz, în instituțiile și serviciile publice subordonate acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția ori la unitatea de la care provine.

(2) Personalul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, potrivit legislației în vigoare.

Art. 19. -

(1) Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, exceptând unitățile de cercetare științifică, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cluburile sportive studențești cu personalitate juridică, înființate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcționa în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvențiile se acordă prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

(4) Repartizarea cluburilor sportive studențești în subordinea instituțiilor de învățământ superior se face prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare.

(6) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu excepția celor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Art. 20. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educației și Cercetării Științifice preia, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe, precum și autovehiculele cedate în condiții legale de către instituții sau autorități publice, regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat.

Art. 21. -

(1) Patrimoniul Ministerului Educației și Cercetării Științifice se constituie prin preluarea parțială a patrimoniului fostului Minister al Educației Naționale.

(2) Pentru desfășurarea activității, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare preia în administrare de la Ministerul Educației și Cercetării Științifice unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia, aferent activității preluate.

(3) Transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin protocol de predare-preluare încheiat între părțile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educației și Cercetării Științifice se subrogă în drepturile și obligațiile Ministerului Educației Naționale. Jurisprudență

(2) În cuprinsul contractelor, convențiilor, înțelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educației Naționale a fost parte, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale în care s-a folosit denumirea de "Ministerul Educației Naționale", sintagma "Ministerul Educației Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Educației și Cercetării Științifice".

Art. 23. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor școlare este organizată pe lângă inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, cu finanțare din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obțin de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, de a tipări și de a distribui/difuza manualele școlare sau se virează direct de Ministerul Educației și Cercetării Științifice în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, de a tipări și de a distribui/difuza manualele școlare.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

Art. 24. -

Anexele nr. 1, 2a, 2b și 3-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 14 ianuarie 2015.

Nr. 26.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Educației și Cercetării Științifice

* Funcționează la nivel de direcție.

A. Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene

A1. Direcția Relații Internaționale

B. Direcția Generală Juridic

C. Direcția Generală Învățământ Universitar

C1. Direcția Titluri Universitare

C2. Direcția Finanțarea Învățământului Universitar

D. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar

D1. Direcția Inspecția Școlară

D2. Direcția Programe și Învățare pe Tot Parcursul Vieții

E. Direcția pentru Învățământ în Limbile Minorităților

F. Direcția Generală Management și Rețea Școlară

F1. Direcția Formare Continuă

F2. Direcția Rețeaua Școlară și Resurse Umane

G. Direcția Generală Buget-Finanțe, Salarizare și Resurse Umane

G1. Direcția Buget-Finanțe

G2. Direcția Resurse Umane și Salarizare

H. Direcția Generală Logistică

H1. Direcția Patrimoniu și Informatizare

H2. Direcția Administrativ și Achiziții

I. OI POSDRU (la nivel de direcție)

J. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (la nivel de direcție)

K. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (la nivel de direcție)**

L. Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (la nivel de direcție)**

M. Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale (la nivel de direcție)

** Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

ANEXA Nr. 2a

Consilii consultative la nivel național ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
1. Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.) Bugetul de stat
2. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) Bugetul de stat
3. Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.) Bugetul de stat
4. Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (C.C.C.D.I.) Bugetul de stat
5. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (C.N.F.I.S.) Bugetul de stat
6. Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) Bugetul de stat
7. Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.) Bugetul de stat
8. Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Bugetul de stat

ANEXA Nr. 2b

Consilii consultative la nivel național partenere ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
1. Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.) Venituri proprii
2. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (C.N.F.P.I.) Bugetul de stat
3. Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.) Bugetul de stat
4. Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.) Bugetul de stat

ANEXA Nr. 3

Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1. Universitatea "Politehnica" din București Venituri proprii
2. Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
5. Universitatea din București Venituri proprii
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
7. Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
8. Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
9. Universitatea Națională de Arte din București Venituri proprii
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
11. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
16. Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
18. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
19. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
20. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
23. Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
24. Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
25. Universitatea din Craiova Venituri proprii
26. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
27. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
28. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
29. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
30. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
31. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Venituri proprii
32. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Venituri proprii
33. Universitatea din Oradea Venituri proprii
34. Universitatea din Petroșani Venituri proprii
35. Universitatea din Pitești Venituri proprii
36. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
37. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
38. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
39. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
40. Universitatea "Valahia" din Târgoviște Venituri proprii
41. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
42. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Venituri proprii
43. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș Venituri proprii
44. Universitatea de Arte din Târgu Mureș Venituri proprii
45. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Venituri proprii
46. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Venituri proprii
47. Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
48. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii

ANEXA Nr. 4

Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

A. Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
I. Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice în a căror subordine funcționează unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare Bugetul de stat
II. Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
III. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
IV. Centrul Național de Evaluare și Examinare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
V. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VI. Agenția de Credite și Burse de Studii Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VII. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VIII. Federația Sportului Școlar și Universitar Bugetul de stat
IX. Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
X. Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XI. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XII. Palatul Național al Copiilor din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIII. Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
XIV. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
XV. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
XVI. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
XVII. Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

B. Unități aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii
2. Autoritatea Națională pentru Calificări Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

Cluburi sportive studențești

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1 Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2 Clubul Sportiv "Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3 Clubul Sportiv Universitar "Politehnica" Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4 Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5 Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6 Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7 Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8 Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9 Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10 Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11 Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12 Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13 Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14 Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15 Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16 Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17 Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18 Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
19 Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
20 Clubul Sportiv Universitar din Reșița Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
21 Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
22 Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
23 Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
24 Clubul Sportiv Universitar "Știința" București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
25 Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
26 Clubul Sportiv Universitar "Neptun" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
27 Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timișoara" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
28 Clubul Sportiv "AGRONOMIA" București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

NOTE:

a) Numărul maxim de posturi pentru unitățile și activitățile de învățământ și cercetare din subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.404.

b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 4.460.

ANEXA Nr. 6

Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare Buget de stat
2. Institutul de Științe ale Educației Venituri proprii și| subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 7

Parcul auto al Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru activități specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim de bucăți Consumul maxim de carburanți/autovehicul
- litri/lună -
1. Proiectul privind învățământul rural Autoturism pentru unitatea centrală 2 200
Autoturism de teren 3 200
2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare Autoturism pentru unitatea centrală 2 200
Autoturism pentru unitatea teritorială 7 200
3. Monitorizare și inspecție Autoturism 15 200
Microbuz 6 200
4. OI POSDRU Autoturism pentru unitatea centrală 2 200
Autoturism pentru unitatea teritorială 8 200

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...