Guvernul României

Hotărârea nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

Modificări (16), Puneri în aplicare (1), Referințe (20), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 21 ianuarie 2015.

În vigoare de la 21 ianuarie 2015 până la 18 februarie 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 90/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, și al art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Jurisprudență

(2) Ministerul Transporturilor stabilește politica în domeniul transporturilor la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare a activităților de transport în cadrul politicii generale a Guvernului și îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor și al infrastructurii de transport.

(3) Ministerul Transporturilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Art. 2. -

Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale:

1. elaborează și supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea și utilizarea infrastructurii de transport și punerea acestei infrastructuri la dispoziția utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate;

2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor;

3. elaborează și implementează strategii, politici și programe de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, în limita domeniului său de activitate, precum și al activităților de transport, în concordanță cu strategiile naționale și internaționale;

4. elaborează și propune spre aprobare Strategia națională de siguranță rutieră și planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

5. asigură managementul siguranței infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată;

6. elaborează și implementează strategii, politici și programe privind rețeaua de drumuri publice din România: drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale și străzi;

7. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul național de transport, potrivit art. 4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. coordonează, monitorizează și sprijină îndeplinirea obligațiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, din celelalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum și din strategiile și programele naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul său de competență;

9. notifică Comisiei Europene și/sau statelor membre măsurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

10. elaborează și fundamentează propunerile privind pozițiile României pe problematica afacerilor europene în domeniul său de competență, potrivit legii;

11. fundamentează și elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;

12. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat și din credite externe, în domeniul său de activitate;

13. exercită drepturile și obligațiile statului ca acționar la companiile naționale, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

14. elaborează și pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul său de activitate și asigură gestionarea întregului proces de privatizare și postprivatizare pentru unitățile de sub autoritatea sa și/sau la care este acționar;

15. aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condițiile legii, de instituțiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizații și licențe, precum și tarifele pentru eliberarea atestatelor și certificatelor profesionale, și pentru efectuarea activităților din domeniul managementului siguranței infrastructurii rutiere, precum și pentru alte prestații specifice, potrivit legii;

16. asigură organizarea și dezvoltarea cercetării în domeniul transporturilor și asigură valorificarea acesteia, ca informații de interes public, prin reglementări tehnice și alte activități specifice de reglementare, potrivit legii;

17. organizează și finanțează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice și a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participând la sistemul informațional național și internațional;

18. promovează sistemul instituțional pentru dezvoltarea pieței libere a transporturilor, asigură condițiile unui mediu concurențial în cadrul fiecărui mod de transport, precum și între modurile de transport;

19. elaborează și promovează cadrul legal în vederea stimulării investițiilor în domeniul său de activitate;

20. inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniul său de activitate;

21. reprezintă, în condițiile legii, interesele României în cadrul organismelor internaționale, pe baza convențiilor, acordurilor și înțelegerilor și a altor tratate la care România este parte, și dezvoltă relații de colaborare cu autorități și organizații similare din alte state și cu organisme internaționale de interes din domeniul său de activitate;

22. reprezintă, în condițiile legii, interesele României în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în conformitate cu legislația Uniunii Europene în vigoare, și dezvoltă relații de colaborare cu entități din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competență;

23. susține promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe piețele internaționale;

24. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de construcții și infrastructuri, inclusiv din punct de vedere al protecției mediului, în limita domeniului său de activitate;

25. asigură administrarea, dezvoltarea și gestionarea infrastructurilor de transport aparținând domeniului public și ale echipamentelor de interes național din sistemul național de transport, în limita domeniului său de activitate;

26. asigură tuturor utilizatorilor acces egal și nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public, în limita domeniului său de activitate;

27. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul și mijlocul de transport;

28. sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public;

29. stimulează libera inițiativă și asigură autonomia transportatorilor;

30. concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;

31. avizează și supune spre aprobare Guvernului metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare și alte tarife care sunt în competența de aprobare a Guvernului, potrivit legii;

32. stabilește volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători le pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 ale Consiliului; Puneri în aplicare (1)

33. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naționale și internaționale, în limita domeniului său de activitate;

34. stabilește prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informațional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, în limita domeniului său de activitate;

35. elaborează și supune spre aprobare Guvernului schema rețelei naționale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor și a mărfurilor între toate localitățile țării, precum și conectarea infrastructurilor naționale de transport la principalele infrastructuri internaționale de transport, în limita domeniului său de activitate;

36. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania națională care administrează infrastructura feroviară și contracte de servicii publice cu societățile naționale și/sau cu societățile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, potrivit art. 37-39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

37. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea ori din subordinea sa, potrivit legii;

38. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;

39. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările din domeniul său de activitate aflate în competența de aprobare a Guvernului și le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe, susținând necesitatea, oportunitatea și eficiența economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

40. desemnează organisme tehnice specializate pentru: elaborarea și punerea în aplicare a normelor tehnice și a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale și perfecționării personalului din transporturi, efectuarea certificării și înmatriculării mijloacelor de transport și asigurarea inspecției și controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfășoară activități de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuții în domeniul siguranței transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

41. îndeplinește funcția de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructură din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;

42. coordonează programele de asistență tehnică acordate de Uniunea Europeană și de alte organisme internaționale, la nivelul ministerului putându-se organiza unități de implementare a proiectelor (UIP);

43. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situații de urgență, care i-au fost repartizate, corespunzător domeniului său de activitate, și îndeplinirea funcțiilor de sprijin specifice, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

44. organizează, coordonează și controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare și Planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare, potrivit Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată;

45. asigură îndeplinirea atribuțiilor în domeniul protecției infrastructurilor critice, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;

46. îndeplinește atribuții rezultate din calitatea de membru al Sistemului național de prevenire și combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;

47. asigură managementul protecției civile în domeniul său de competență, potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

48. gestionează asistența financiară din fonduri externe nerambursabile, acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;

49. desfășoară activități specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităților și liniilor directoare ale acțiunilor preconizate în domeniul rețelelor de transport transeuropene;

50. asigură implementarea acțiunilor specifice necesare interoperabilității rețelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice;

51. planifică, pregătește, atribuie, negociază, implementează și urmărește derularea contractelor de parteneriat public-privat și a celor de concesiune de servicii și lucrări publice din domeniul său de activitate, în condițiile legii;

52. analizează și monitorizează fluctuațiile de personal din cadrul unităților aflate în subordinea și sub autoritatea sa, dacă legea nu prevede altfel;

53. analizează și monitorizează situațiile financiar-contabile și angajările de fonduri indiferent de sursele de finanțare pentru unitățile aflate în subordinea și sub autoritatea sa, dacă legea nu prevede altfel;

54. asigură dialogul permanent cu mass-media și societatea civilă în general și colaborează cu sindicatele, patronatele și alte asociații legal constituite în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;

55. asigură relațiile dintre Guvern și Parlament, în problemele specifice, pentru domeniile sale de activitate.

Art. 3. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Transporturilor colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme guvernamentale și neguvernamentale.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor poate solicita și obține, în urma încheierii unui protocol, informații privind date înregistrate în registrul comerțului computerizat, corespunzător domeniului său de activitate și în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 4. -

(1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituții publice subordonate, unități care funcționează sub autoritatea sa ori societăți comerciale autorizate:

1. aprobă, potrivit legii, instrucțiuni și regulamente obligatorii pentru activitățile de transport feroviar, rutier, naval și aerian;

2. coordonează și participă la investigarea incidentelor și accidentelor produse în activitățile de transport și emite reglementări specifice privind raportarea și investigarea tehnică a acestora, în condițiile legii;

3. elaborează, în condițiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;

4. exercită inspecția și controlul privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în activitățile specifice transporturilor;

5. acordă, pe bază de reciprocitate, în condițiile acordurilor rutiere bilaterale încheiate între România și state terțe Uniunii Europene, precum și în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini, potrivit legii;

6. emite norme obligatorii de licențiere și autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activități de transport ori activități specifice siguranței traficului și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licențelor, autorizațiilor, certificatelor ori brevetelor acordate în condițiile legii; Jurisprudență

7. stabilește organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale și aeriene;

8. aprobă utilizarea spațiului aerian, cu acordul organelor abilitate, în condițiile legii și în conformitate cu dispozițiile Codului aerian civil, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

9. exercită activitatea de registru, de inspecție de stat și de control în transporturi și infrastructură de transport de interes național;

10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat din fonduri ale Uniunii Europene și a resurselor din credite interne și externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate și al calității acestora;

11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licențiere și brevetare a personalului care lucrează în transporturi ori care concură la siguranța traficului și stabilește condițiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licențelor ori brevetelor acordate;

12. emite norme obligatorii de siguranță a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum și în transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;

13. autorizează funcționarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor și a autogărilor;

14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările naționale și convențiile și acordurile internaționale la care România este parte;

16. asigură certificarea și omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;

17. gestionează, potrivit legii, frecvențele de comunicați alocate, în domeniul său de competență;

18. îndeplinește, prin structura sa de specialitate, activitățile de reglementare, coordonare și supraveghere a activității de examinare medicală și psihologică pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor. Asigură, prin structura de specialitate, activitatea de medicină preventivă, avizare și autorizare sanitară și inspecție sanitară de stat în domeniul propriu de activitate al Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unitățile sanitare din rețeaua proprie;

19. propune Guvernului închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menținerea în exploatare a liniei respective și regimul exploatării acesteia, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

20. emite reglementări specifice privind certificarea agenților aeronautici civili și asigură eliberarea, prelungirea valabilității, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea și revocarea documentelor de certificare a agenților aeronautici civili;

21. emite reglementări specifice privind siguranța și securitatea activităților aeronautice civile și supraveghează respectarea acestora;

22. emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;

23. asigură organizarea spațiului aerian național, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naționale;

24. coordonează sistemul de securitate în domeniul aviației civile, aprobă sistemele de facilități aeronautice la nivelul aeroporturilor civile, exercită atribuțiile de autoritate competentă responsabilă de monitorizarea conformității în domeniul securității aviației civile, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;

25. emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice și asigură certificarea acesteia;

26. emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil și asigură eliberarea, prelungirea valabilității, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea și revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal;

27. asigură organizarea și funcționarea serviciilor civile de navigație aeriană în spațiul aerian al României și autorizează efectuarea zborurilor în spațiul aerian național, în limita competențelor legale;

28. avizează efectuarea de lucrări în zonele supuse servituților de aeronautică civilă;

29. asigură certificarea aerodromurilor civile;

30. emite reglementări specifice privind raportarea și investigarea evenimentelor de aviație civilă, precum și a actelor de intervenție ilicită asupra aeronavelor civile;

31. aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, instituțiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activităților pentru care le-au fost delegate competențe în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

32. restricționează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spațiul aerian național, după caz, în scopul protecției mediului;

33. stabilește aeroporturile din România care, în urma derulării activităților specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecție a mediului, cu avizul ministerului de resort;

34. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcționare are impact semnificativ asupra mediului;

35. acordă permisiunea de intrare și de plecare a navelor românești și străine în/din porturile civile românești;

36. efectuează supravegherea navigației și managementul traficului în apele naționale navigabile al navelor, indiferent de pavilionul acestora; controlează navele sub pavilion român în apele internaționale;

37. stabilește, nominal și pe porțiuni, apele naționale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ține seama și de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;

38. stabilește regulile de navigație în apele naționale navigabile și în porturile românești, în conformitate cu reglementările naționale și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte; organizează și coordonează sistemele de management al traficului de nave în apele naționale navigabile;

39. acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept și emite actele de naționalitate navelor care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român;

40. emite reglementări cu privire la durata și conținutul cursurilor de pregătire, modul de obținere a brevetelor și certificatelor de capacitate, precum și a certificatelor de conducător de ambarcațiune de agrement, a documentelor de conformitate, precum și cu privire la anularea sau suspendarea acestora, monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obținerii și menținerii brevetelor și certificatelor de capacitate ale personalului navigant român;

41. coordonează activitățile de căutare și salvare a vieții omenești pe mare;

42. stabilește porturile, căile navigabile interioare, zonele sau porțiunile din aceste zone, precum și categoriile de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu;

43. stabilește modul de recrutare, formare profesională și perfecționare, de acordare, suspendare și retragere a brevetului piloților, precum și efectuarea serviciului de pilotaj;

44. stabilește, potrivit reglementărilor în vigoare, cu acordul organelor abilitate în condițiile legii, locurile de acostare și de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;

45. asigură emiterea certificatelor de clasificare a navei și a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare și în acord cu reglementările Uniunii Europene, precum și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;

46. stabilește normele tehnice privind construcția și exploatarea navelor;

47. stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulație a acestora, precum și metodologia de inspecție tehnică periodică;

48. certifică prin omologare, agreare și prin inspecție tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației;

49. autorizează stațiile de inspecție tehnică, supraveghează și controlează activitatea acestora și atestă personalul care efectuează inspecția tehnică periodică;

50. autorizează operatorii economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;

51. stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare și certificare a produselor și a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piață;

52. elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane, pe categorii de confort;

53. desemnează/acreditează instituții publice subordonate, organisme tehnice specializate și societăți comerciale autorizate care să elaboreze și să pună în aplicare normele tehnice și reglementările specifice transportului rutier și să asigure inspecția și controlul tehnic de specialitate;

54. autorizează școlile de conducători auto și stabilește condițiile privind pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, autorizează instructorii auto, precum și centrele de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, în condițiile prevăzute la art. 6 și 62 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

55. elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent și efectiv activități de transport rutier, a consilierilor de siguranță, a conducătorilor auto, a profesorilor de legislație rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum și a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a acestora, în condițiile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

56. emite norme privind examinarea medicală și psihologică la angajare și examinarea periodică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și norme pentru agrearea altor unități medicale și psihologice în vederea efectuării acestor examinări, conform reglementărilor în vigoare;

57. emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto și pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule și de tramvaie, precum și norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare;

58. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine și execută controlul acestei activități, în condițiile legii;

59. stabilește, potrivit legii, norme și normative tehnice obligatorii de proiectare, construcție, reparare și exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii de transport din domeniul său de activitate, astfel încât acestea să corespundă și nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme și autorizează operatorii economici să efectueze astfel de activități;

60. stabilește, în colaborare cu celelalte organe abilitate potrivit legii, norme unitare ale activităților de intervenție, de căutare și de salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum și a vieților omenești, potrivit reglementărilor interne și comunitare, precum și tratatelor la care România este parte;

61. asigură buna organizare a activităților de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor și a situațiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere și organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi și activitățile de protecție împotriva actelor de intervenție ilicită;

62. controlează respectarea de către deținătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, conform reglementărilor interne și internaționale;

63. coordonează activitățile industriale, de construcții, de cercetare și proiectare, de sănătate, precum și alte activități specifice transporturilor și zonelor libere;

64. emite norme tehnice pentru construcția, reparația, întreținerea infrastructurii din domeniul său de activitate și a mijloacelor de transport;

65. elaborează programe de pregătire și de perfecționare pentru personalul de siguranță din transporturi și organizează desfășurarea acestora;

66. asigură dirijarea navelor în apele naționale navigabile, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;

67. editează publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;

68. emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

69. monitorizează și verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport, din domeniul său de activitate, în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

70. elaborează norme și reglementări specifice în transporturi cu privire la protecția mediului;

71. exercită toate drepturile și obligațiile care îi revin Ministerului Transporturilor - inclusiv cu privire la activitatea sucursalei societății pe acțiuni, înființate potrivit legii - în conformitate cu Legea nr. 166/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013;

72. coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a aparatului propriu și a entităților aflate sub autoritatea sa, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;

73. aprobă modele-cadru de documentații de atribuire și condiții contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes național de către entitățile aflate sub autoritatea sa;

74. elaborează planul general de transport pentru toate formele de transport din România, în concordanță cu politicile Guvernului și nevoile de dezvoltare a transportului la nivel național;

75. emite autorizații pentru executarea lucrărilor de construcții aferente domeniului său de activitate, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Transporturilor îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. -

(1) Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor și exercită întreaga autoritate asupra unităților aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului.

(2) Ministrul transporturilor este ordonator principal de credite bugetare.

(3) Ministrul transporturilor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine și instrucțiuni. Referințe (1), Jurisprudență

(5) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat și un subsecretar de stat. Modificări (3)

(6) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. Modificări (1)

(7) Ministrul transporturilor poate delega, prin ordin, secretarilor de stat și subsecretarului de stat o parte din atribuțiile sale. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Secretarul general al Ministerului Transporturilor este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Transporturilor este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, care sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Ministerului Transporturilor îndeplinesc și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori delegate prin ordin al ministrului, în condițiile legii.

Art. 7. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Transporturilor este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor, prevăzută la alin. (1), prin ordin al ministrului se organizează servicii, birouri, compartimente, colective temporare, precum și cabinetul ministrului și cabinetele secretarilor de stat, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Structura organizatorică detaliată, numărul posturilor de conducere, alocarea personalului în direcții generale, direcții, servicii, birouri, precum și compartimente și colective temporare, statul de funcții, atribuțiile și sarcinile personalului din cadrul Ministerului Transporturilor se stabilesc prin ordin al ministrului, în condițiile legii.

Art. 8. -

(1) Numărul maxim de posturi este de 372, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (6)

(2) Personalul Ministerului Transporturilor este compus din funcționari publici și din personal angajat cu contract individual de muncă.

(3) Ministrul transporturilor desemnează, prin ordin, specialiști din cadrul ministerului care să își desfășoare activitatea, corespunzător domeniului lor de competență, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene, în condițiile legii.

Art. 9. -

Atribuțiile direcțiilor generale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 10. -

(1) Unitățile aflate în subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților din subordinea Ministerului Transporturilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, cu excepția unităților pentru care legea prevede altfel. Modificări (1)

(3) Statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii.

(4) Conducătorii unităților prevăzute la alin. (1) sunt numiți și mandatați să conducă unitățile și sunt eliberați din funcție prin ordin al ministrului transporturilor, dacă legislația nu prevede altfel.

Art. 11. -

Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranța rutieră este asigurat de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 12. -

Spațiile deținute de Ministerul Transporturilor în clădirea "Palat C.F.R." sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 13. -

(1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Transporturilor are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, 32 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism.

Art. 14. -

Personalul Ministerului Transporturilor și personalul preluat de la Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat își păstrează statutul profesional și drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.

Art. 15. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau pe bază de protocol de predare- preluare un număr de 28 de posturi din structura Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat, dintre care 20 de posturi vacante și 8 posturi ocupate.

Art. 16. -

Încadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Departamentul pentru Investiții Străine
și Parteneriat Public-Privat
Alexandru Năstase,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 14 ianuarie 2015.

Nr. 21.

ANEXA Nr. 1 Modificări (7)

Numărul maxim de posturi = 372, exclusiv demnitarii
și posturile aferente cabinetului ministrului

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Transporturilor

* se organizează la nivel de direcție

** se organizează la nivel de compartiment

ANEXA Nr. 2

A. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și care se finanțează de la bugetul de stat

Nr. crt. Denumirea unității Localitatea Nr. maxim de posturi
1. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER București 165
2. Autoritatea Metropolitană de Transport București București 38

B. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și care se finanțează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate

Nr. crt. Denumirea unității Localitatea Nr. maxim de posturi
1. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București București 455
2. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București București 865
3. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași Iași, județul Iași 468
4. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Cluj-Napoca, județul Cluj 403
5. Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara Timișoara, județul Timiș 264
6. Spitalul General Căi Ferate Ploiești Ploiești, județul Prahova 243
7. Spitalul General Căi Ferate Galați Galați, județul Galați 442
8. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța Constanța, județul Constanța 299
9. Spitalul General Căi Ferate Brașov Brașov, județul Brașov 298
10. Spitalul General Căi Ferate Pașcani Pașcani, județul Iași 164
11. Spitalul General Căi Ferate Simeria Simeria, județul Hunedoara 196
12. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Oradea, județul Bihor 199
13. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Craiova, județul Dolj 243
14. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Sibiu, județul Sibiu 103
15. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți 125

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la nr. crt. 1-15 este de 4.767. Unitățile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat, în condițiile legii.

C. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și care se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii

Nr. crt. Denumirea unității Localitatea Nr. maxim de posturi
1. Clubul Sportiv "Rapid" București 87
2. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM Constanța, județul Constanța 133
3. Școala Superioară de Aviație Civilă București 90
4. Aeroclubul României București 240
Modificări (2)

D. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare Localitatea Nr. maxim de posturi
1. Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Venituri proprii Constanța, județul Constanța 160
2. Autoritatea Navală Română Venituri proprii Constanța, județul Constanța 690
3. Autoritatea Feroviară Română - AFER Venituri proprii București 508
4. Autoritatea Rutieră Română - ARR Venituri proprii București 440
5. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - CIAS Venituri proprii București 44
6. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Venituri proprii București 397
Modificări (3)

E. Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Nr. crt. Denumirea unității Localitatea
1. Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. București
2. Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. București
3. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. București
4. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. București
5. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. București
6. Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. București
7. Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. București
8. Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. Otopeni
9. Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
10. Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Timișoara, județul Timiș
11. Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" București
12. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" București
13. Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. Otopeni, județul Ilfov
14. Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Constanța, județul Constanța
15. Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, județul Constanța
16. Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A. Constanța, județul Constanța
17. Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, județul Galați
18. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, județul Galați
19. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, județul Giurgiu
20. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. București
21. Regia Autonomă "Registrul Auto Român" București
22. Societatea Comercială "Telecomunicații C.F.R." - S.A. București
23. Societatea Comercială "Grup Exploatare Palat CFR" - S.A. București

ANEXA Nr. 3

SPAȚIILE
deținute de Ministerul Transporturilor în clădirea "Palat C.F.R."

Administrator Nivelurile Suprafața construită
- m2 -
Suprafața utilă
- m2 -
Suprafața comună
- m2 -
Totalul suprafeței deținute
- m2 -
Ministerul Transporturilor Subsol 710,52 509,86 144,34 654,20
Parter 689,74 451,40 183,67 635,07
Mezanin 1.277,36 813,87 362,23 1.176,10
Etajul I 5.821,87 3.972,40 1.387,95 5.360,35
Etajul II 5.627,74 3.934,27 1.247,34 5.181,61
Etajul III 891,37 617,10 203,61 820,71
TOTAL: 15.018,60 10.298,90 3.529,14 13.828,04

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...