Guvernul României

Hotărârea nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

Modificări (5), Referințe (12), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2005 până la 29 iulie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 212/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre reglementează măsurile de prevenire a producerii de deșeuri provenite de la vehiculele scoase din uz și reutilizarea, reciclarea, precum și alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora, în vederea reducerii cantității de deșeuri destinate eliminării.

(2) Prevederile prezentei hotărâri stabilesc măsuri pentru îmbunătățirea din punct de vedere al protecției mediului a activităților agenților economici implicați în ciclul de viață al vehiculelor și, în special, ale agenților economici direct implicați în tratarea vehiculelor scoase din uz. Modificări (1)

(3) Prezenta hotărâre se aplică cu respectarea legislației naționale privind standardele de siguranță, emisiile în atmosferă și nivelul emisiilor de zgomot, precum și cele referitoare la protecția solului și a apei.

(4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor și materialelor acestora, fără a se ține seama de modul în care vehiculul a fost întreținut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia și indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător sau cu alte componente a căror montare ca piese de schimb sau ca piese de înlocuire se realizează respectându-se reglementările naționale în domeniu. Modificări (1)

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni și expresii semnifică:

a) vehicul - orice vehicul aparținând categoriilor M1 sau N1, precum și vehiculele cu 3 roți, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția mototriciclurilor;

b) vehicul scos din uz - un vehicul devenit deșeu, în sensul definiției din anexa nr. IA la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

c) producător - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în România;

d) producător individual - persoană fizică sau juridică care produce ori importă vehicule, dar care nu desfășoară această activitate cu titlu profesional;

e) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantității și nocivității pentru mediu a vehiculelor scoase din uz, a materialelor și substanțelor din componența acestora;

f) tratare - orice activitate desfășurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat unui agent economic care desfășoară activități de depoluare, dezmembrare, tăiere, mărunțire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deșeurilor mărunțite, precum și orice altă operațiune efectuată în vederea valorificării și/sau eliminării vehiculelor scoase din uz și a componentelor lor; Modificări (1)

g) reutilizare - orice operațiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în același scop pentru care au fost concepute;

h) reciclare - reprelucrarea deșeurilor într-un proces de producție în vederea utilizării în scopul inițial sau pentru alte scopuri, dar cu excluderea valorificării energetice;

i) valorificare energetică - utilizarea deșeurilor combustibile ca mijloc de generare a energiei, prin incinerare directă sau coincinerare, cu sau fără alte deșeuri, dar cu recuperarea căldurii;

j) valorificare - oricare dintre operațiunile prevăzute în anexa nr. IIB la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

k) eliminare - oricare dintre operațiunile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

l) agenți economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurare, precum și agenții care au ca obiect de activitate tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor și materialelor acestora; Modificări (1)

m) substanță periculoasă - orice substanță considerată periculoasă potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001; Modificări (1)

n) instalație de mărunțire a vehiculelor scoase din uz - orice instalație utilizată pentru tăierea în bucăți sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul obținerii de resturi metalice direct refolosibile;

o) informații referitoare la dezmembrare - toate informațiile necesare pentru tratarea corespunzătoare și ecologic rațională a vehiculelor scoase din uz. Aceste informații vor fi puse la dispoziție agenților economici care dețin instalații de tratare autorizate de către producătorii de vehicule și producătorii de componente sub formă de manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line; Modificări (1)

p) piesă de înlocuire - piesă destinată să înlocuiască la un vehicul acea piesă cu care vehiculul a fost omologat de tip;

r) masă medie la gol a vehiculului - masă proprie a vehiculului, conform cărții de identitate a vehiculului, minus masa conținutului rezervorului de carburant umplut la 90% din capacitate și masa conducătorului auto evaluată la 75kg;

s) depoluare - golirea de fluide și de substanțe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

t) certificat de distrugere - certificatul eliberat ultimului deținător al vehiculului scos din uz de către unitățile autorizate pentru colectare/tratare.

Art. 3. -

În scopul prevenirii apariției deșeurilor, producătorii de vehicule, în colaborare cu producătorii de componente și de materiale, vor lua măsurile necesare pentru:

a) limitarea și reducerea pe cât posibil a utilizării substanțelor periculoase la construcția vehiculelor, începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, facilitarea reciclării componentelor și materialelor, precum și evitarea eliminării deșeurilor periculoase;

b) conceperea și construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităților de dezmembrare, reutilizare și valorificare a componentelor și materialelor acestora; Modificări (1)

c) dezvoltarea utilizării materialelor reciclate la producerea de noi vehicule sau alte produse.

Art. 4. -

(1) Materialele și componentele vehiculelor vor fi introduse pe piață numai dacă nu conțin plumb, mercur, cadmiu și crom hexavalent. Referințe (1)

(2) Materialele și componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), precum și condițiile în care se pot utiliza se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. Modificări (1)

Art. 5. -

Producătorii de vehicule și producătorii de componente sau de materiale au obligația de a codifica componentele și materialele pentru a facilita identificarea acestora la dezmembrarea pentru reutilizare, valorificare, reciclare. Pot fi aplicate ca standarde de referință următoarele: SR EN ISO 1043-1:2003, SR ISO 10432:1995, SR EN ISO 11469:2001 pentru componente din materiale plastice și SR ISO 1629:1993 pentru componente din cauciuc sau latex, cu excepția anvelopelor.

Art. 6. -

(1) Producătorii, în colaborare cu agenții economici implicați în gestionarea vehiculelor scoase din uz, sunt obligați să publice în cartea tehnică sau prin alte mijloace de informare informații privind: Modificări (1)

a) construcția vehiculelor și a componentelor acestora din punct de vedere al posibilităților de reciclare și valorificare a acestora;

b) modalitățile de tratare ecologică a vehiculelor uzate, în special în ceea ce privește dezmembrarea și evacuarea tuturor fluidelor;

c) dezvoltarea și optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare și recuperare a vehiculelor uzate și a componentelor acestora;

d) progresele realizate în domeniul valorificării și reciclării în scopul reducerii cantității de deșeuri, precum și pentru creșterea gradului de valorificare și reciclare.

(2) Producătorii au obligația de a pune la dispoziție potențialilor cumpărători informațiile prevăzute la alin. (1). Date generale referitoare la informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi incluse în materialele promoționale utilizate la comercializarea noilor vehicule.

Art. 7 -

(1) Producătorii de vehicule au obligația de a furniza gratuit agenților economici autorizați, care realizează dezmembrarea și/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora și cu respectarea secretului industrial și comercial, informații privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule în termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piață a acestora. Aceste informații vor privi componentele și materialele, precum și localizarea tuturor substanțelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevăzute la art. 15. Modificări (1)

(2) Producătorii de componente pentru vehicule trebuie să furnizeze agenților economici autorizați, care realizează dezmembrarea și/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora și cu respectarea secretului industrial și comercial, informațiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea și testarea componentelor reutilizabile. Modificări (1)

Art. 8. -

Persoanele fizice sau persoanele juridice deținătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligații:

a) să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide și/sau lichide ale acestora, pe sol, în apele de suprafață și ale mării teritoriale;

b) să predea vehiculele scoase din uz agenților economici autorizați să desfășoare activități de colectare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Producătorii de vehicule trebuie să asigure, individual sau prin contracte cu terțe părți, preluarea de la ultimul deținător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piață, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz. Modificări (1)

(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), producătorii de vehicule vor asigura, individual sau prin contracte cu terțe părți, minimum:

a) un punct de colectare în fiecare județ;

b) un punct de colectare în fiecare oraș cu peste 100.000 de locuitori; Modificări (1)

c) 3 puncte de colectare în municipiul București.

(3) Producătorii de vehicule trebuie:

a) să transmită anual Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor lista cu punctele de colectare desemnate, potrivit obligațiilor prevăzute la alin. (1); Modificări (1)

b) să afișeze lista cu punctele de colectare prevăzute la alin. (2) la punctele de vânzare a vehiculelor noi; lista va include detaliile de contact privind persoanele care reprezintă aceste puncte de colectare;

c) să pună la dispoziție publicului, prin publicarea pe Internet, lista prevăzută la lit. a) a prezentului alineat.

Art. 10. -

(1) Predarea vehiculului scos din uz către punctele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (2) se face fără nici o cheltuială a deținătorului care îl predă. Modificări (1)

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1): Modificări (1)

a) vehiculele scoase din uz, care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a făcut în România, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) vehiculele scoase din uz, care au fost înmatriculate temporar în România;

c) vehiculele scoase din uz, care nu mai conțin una sau mai multe componente esențiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, șasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului;

d) vehiculele scoase din uz, cărora li s-au adăugat deșeuri.

Art. 11. -

(1) Colectarea vehiculelor scoase din uz se va face numai în baza prezentării agentului economic care efectuează colectarea și/sau dezmembrarea a următoarelor documente: Modificări (1)

a) cartea de identitate a vehiculului (original și o copie care va fi predată agentului economic care efectuează colectarea și/sau dezmembrarea); Modificări (1)

b) pentru persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al altei persoane împuternicite de acesta printr-un act notarial să efectueze predarea vehiculului uzat, precum și actul notarial de împuternicire, după caz;

c) pentru persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate de societatea deținătoare a vehiculului scos din uz să efectueze predarea vehiculului și delegația din partea societății deținătoare a vehiculului scos din uz pentru persoana care va efectua predarea vehiculului.

(2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor lit. a) și b) ale alin. (1) vehiculele fără proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și trecute, potrivit legii, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale de pe a căror rază au fost ridicate.

(3) Agenții economici autorizați pentru colectarea vehiculelor scoase din uz au obligația de a emite ultimului deținător al vehiculului scos din uz un certificat de distrugere, la preluarea vehiculului scos din uz. În cazul în care agenții economici desfășoară doar activități de colectare, certificatele de distrugere vor fi emise în numele unităților de tratare cu care au contract, cu acordul scris al acestora și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Modificări (1)

(4) Modelul și condițiile de emitere ale certificatului de distrugere se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

Art. 12. -

(1) Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz, care au fost introduse pe piață de producători individuali sau ale căror producători și-au încetat activitatea, se asigură prin proiecte finanțate de la Fondul pentru mediu, conform legislației în vigoare.

(2) Finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face numai în cazul în care se dovedește cu documente că nivelul costurilor de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz depășește veniturile obținute din vânzarea pieselor reutilizabile și a materiilor prime secundare, rezultate din tratarea acestora.

Art. 13. -

Agenții economici care efectuează operațiuni de întreținere și reparații auto au obligația de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele și piesele înlocuite, care constituie deșeuri, către agenții economici autorizați, potrivit prevederilor legislației în vigoare. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Agenții economici care desfășoară activități de colectare și dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, și ale Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

(2) Agenții economici care desfășoară activități de valorificare și/sau eliminare a componentelor și materialelor rezultate în urma dezmembrării vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

(3) Agenții economici care desfășoară activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să respecte cerințele minime prevăzute în anexa nr. 1. Modificări (1)

(4) În vederea respectării obligațiilor prevăzute în anexa nr. 1, agenții economici prevăzuți la alin. (1) au obligația ca, în termen de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, să solicite autorității teritoriale pentru protecția mediului revizuirea autorizației de mediu. Modificări (1)

(5) Agenții economici care desfășoară activități de dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz au obligația de a ține evidența tuturor categoriilor de deșeuri și a componentelor reutilizabile. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, agenții economici trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: Modificări (1), Referințe (1)

a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

b) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980;

c) reutilizarea și reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

d) reutilizarea și reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu data de 1 ianuarie 1980.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, agenții economici trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: Modificări (1), Referințe (1)

a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa vehiculelor, pentru toate vehiculele scoase din uz;

b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa vehiculelor, pentru toate vehiculele scoase din uz.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) și, de asemenea, prevederile art. 5 și 7 nu se aplică vehiculelor cu destinații speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se pot realiza în următoarele moduri: Modificări (1)

a) individuale către producători, în instalații proprii, sau în instalații autorizate ale unor alți agenți economici cu care producătorii au contract;

b) prin transferarea acestei responsabilități către o persoană juridică autorizată în acest scop de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor. Modificări (1)

(5) Procedura și criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (4) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului, în termen de 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(6) În scopul monitorizării atingerii obiectivelor prevăzute la alin. (1) și (2), agenții economici care desfășoară operațiuni de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligația de a transmite autorităților teritoriale pentru protecția mediului formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate pentru anul precedent, până la data de 15 martie a anului în curs. Modificări (1)

(7) La interval de 3 ani, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor înaintează Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Raportul este întocmit pe baza formularelor prevăzute la alin. (6), cu scopul de a stabili o bază de date privind vehiculele uzate și tratarea acestora. Raportul conține informații relevante referitoare la posibilele modificări în structura comercializării autovehiculelor și în sectoarele de colectare, dezmembrare, tăiere, recuperare și reciclare, care pot duce la perturbarea concurenței între sau în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Formularele sau schemele sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene cu 6 luni înainte de începutul perioadei acoperite de raport. Raportul este înaintat Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârșitul perioadei de 3 ani pe care o acoperă. Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Vehiculele fabricate în serie mică sau cele aparținând sfârșitului de serie de fabricație, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea art. 12 și 15. Modificări (1)

(2) Pentru vehiculele cu 3 roți se aplică numai prevederile art. 8, 9 și 14.

Art. 17. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează: Modificări (1)

a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6, cu amendă de la 10.000.000 la 20.000.000 lei; Modificări (1)

b) nerespectarea prevederilor art. 7 și ale art. 15 alin. (1), (2) și (6), cu amendă de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 5, 9, 13 și 14, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei și cu suspendarea temporară a activității agentului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri;

d) punerea pe piață a vehiculelor cu încălcarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei și cu suspendarea temporară a activității agentului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al Autorității Naționale de Control, prin Garda Națională de Mediu, sau al celorlalte autorități competente potrivit legii.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute la art. 28 din ordonanța menționată. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 4, 5, 10, 12 și a art. 15 alin. (7), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, și a art. 9, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Art. 19. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. -

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 269 din 21 octombrie 2000, P. 0034-0043, cu excepția art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (3) paragraful 2 și 3, care vor fi transpuse prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Florin Stadiu,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul integrării europene,
Andrei Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.406.

ANEXA Nr. 1

CERINȚE MINIME
necesar a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și a eliminării în condiții de siguranță pentru mediu a deșeurilor rezultate

1. Cerințe care trebuie îndeplinite de unitățile de colectare:

a) unitățile de colectare nu au dreptul să trateze vehiculele scoase din uz, în mod special în ceea ce privește evacuarea fluidelor și dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie contracte cu unitățile de tratare în ceea ce privește perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora și al evitării blocării activității de colectare. Aceste prevederi nu se aplică agenților economici care sunt autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare; Modificări (1)

b) unitățile de colectare trebuie să dețină toate autorizațiile necesare pentru activitatea desfășurată, conform prevederilor legale în vigoare;

c) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide sau părților ușor demontabile din sticlă (cum ar fi: parbrizul, luneta sau geamurile laterale);

d) suprafața pentru colectare trebuie împărțită într-o suprafață unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deținători și o suprafață pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unitățile de tratare. Această ultimă suprafață trebuie să fie protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, și să prezinte o rețea de drenare a apelor meteorice. Dacă suprafața este acoperită, existența rețelei de drenare nu mai este obligatorie; Modificări (1)

e) deținerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unitățile de tratare, ținându-se seama de faptul că vehiculele uzate colectate nu mai au drept de circulație pe drumurile publice o dată cu emiterea certificatului de distrugere și implicit cu radierea din circulație;

f) sunt obligatorii deținerea în cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;

g) este obligatorie deținerea de instalații de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; Modificări (1)

h) unitatea de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;

i) unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;

j) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa și orele de funcționare ale unității;

k) toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul deținător, precum și cele care urmează să fie transferate către unitățile de tratare vor fi evidențiate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informații:

- copii ale cărților de identitate ale vehiculelor uzate colectate;

- pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor împuternicite de aceștia printr-un document notarial să efectueze predarea vehiculelor uzate;

- pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societățile deținătoare ale vehiculelor scoase din uz să efectueze predarea acestora;

- copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz, preluate;

- probleme deosebite și avarii incluzând cauzele și măsurile de remediere ale acestora.

Registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autorităților responsabile cu controlul.

2. Cerințe pentru unitățile de tratare:

a) zona de lucru trebuie să fie împărțită în:

- zona de livrare (primire și înregistrare);

- zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;

- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz;

- zona de depozitare a vehiculelor pretratate;

- zona de dezmembrare;

- zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;

- zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;

- zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

- zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;

- zona de compactare (dacă se efectuează această operațiune).

Toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar;

b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate; Modificări (1)

c) pe durata depozitării, înaintea pretratării și dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deformării și deteriorării componentelor care conțin fluide. Modificări (1)

d) în zonele în care se realizează pretratarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor și a părților care conțin fluide, precum și compactarea trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deșeurilor valorificabile;

e) vehiculele scoase din uz, pretratate și dezmembrate, trebuie depozitate pe suprafețe impermeabile astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice; Modificări (1)

f) operatorii au obligația de a ține un registru de evidență a operațiunilor de tratare;

g) este obligatorie deținerea de instalații de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; Modificări (1)

h) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate și să prevină formarea de stocuri;

i) unitatea trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;

Pretratare

j) la primirea vehiculelor scoase din uz operatorii unităților de tratare vor efectua cu prioritate, în cel mai scurt timp posibil, următoarele operațiuni de pretratare: Modificări (1)

- îndepărtarea acumulatorilor;

- demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personal autorizat, conform instrucțiunilor producătorului;

- tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare și eliminare conform instrucțiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atât timp cât sunt instalate pe vehicule;

- îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conținând mercur;

k) înaintea oricărei tratări operatorii unităților de tratare trebuie să îndepărteze de pe vehicule și să colecteze selectiv următoarele fluide și materiale: Modificări (1)

- combustibilul (inclusiv gazul lichefiat);

- lichidul de răcire;

- lichidul de frână;

- lichidul de spălare a parbrizului;

- agentul frigorific din instalația de aer condiționat;

- filtrul de ulei;

- condensatoare ce conțin PCB/PCT;

- uleiul de motor, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le conțin.

Componentele și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață vor fi depozitate pe suprafețe acoperite și impermeabilizate;

Tratare

l) înaintea oricărei tratări ulterioare, operatorii unităților de tratare vor trebui să îndepărteze următoarele substanțe, materiale sau componente, din cauza pericolului pe care acestea îl prezintă: Modificări (1)

- componentele potențial periculoase indicate de producători;

- suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide;

- componentele conținând azbest;

- componentele conținând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil;

- componentele și materialele care conțin cadmiu, plumb, crom hexavalent;

- substanțele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;

m) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către shredder sau către o altă instalație de tratare ulterioară, operatorii unităților de tratare trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:

- convertoare catalitice;

- greutăți de echilibrare;

- jante de aluminiu;

- lunetă, parbriz și geamuri laterale;

- anvelope;

- componente mari de plastic, cum sunt barele de protecție, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor;

- componente metalice care conțin cupru, aluminiu și magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire;

n) componentele și substanțele obținute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.

În măsura posibilităților tehnice și financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire și agentul frigorific din instalația de aer condiționat trebuie să fie reciclate.

Deșeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deșeurile care urmează să fie eliminate;

o) vehiculele pretratate sau dezmembrate pot fi compactate în instalații corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;

Documente

p) operatorii unităților de tratare au obligația de a ține un registru de operare în care se vor menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;

r) registrul de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:

- copii ale certificatelor de distrugere;

- inventarele și locațiile, pe tipuri și cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiunilor de pretratare și tratare a vehiculelor uzate;

- evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate;

- informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;

- probleme în funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Materiale provenite de la depoluarea și dezmembrarea vehiculelor
scoase din uz (în tone pe an)

Materiale provenite de la depoluare și dezmembrare(**) Reutilizare (A) Reciclare (B1) Valorificare energetică (C1) Valorificare totală (D1=B1+C1) Eliminare E1
Acumulatori cu plumb
Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere
Lichide (excluzând combustibilul)
Filtre de ulei
Alte materiale provenite de la depoluare (excluzând combustibilul)
Catalizatori
Componente metalice
Anvelope
Componente mari de plastic
Sticlă
Total

Materiale provenite de la tocarea/mărunțirea vehiculelor scoase din uz
(în tone pe an)

Materiale provenite de la tocare/mărunțire (**) Reciclare (B2) Valorificare energetică (C2) Valorificare totală (D2 = B2 + C2) Eliminare E2
Materiale feroase (oțel)
Metale neferoase (aluminiu, cupru, zinc, plumb etc.)
Fracție ușoară rezultată în urma tocării/mărunțirii (SLF)
Altele
Total

Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (părților vehiculelor
scoase din uz) exportate pentru tratare (în tone pe an)

Masa totală a vehiculelor care sunt exportate pentru fiecare țară1) (**) Totalul vehiculelor scoase din uz (părților vehiculelor scoase din uz) exportate, care au fost reciclate (F1) Totalul vehiculelor scoase din uz (părților vehiculelor scoase din uz) exportate, care au fost valorificate energetic (F2) Totalul vehiculelor scoase din uz (părților vehiculelor scoase din uz) (F3)

(**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

1) Se va preciza separat, pe țări, masa vehiculelor exportate pentru reutilizare și valorificare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...