Guvernul României

Hotărârea nr. 1185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Modificări (5), Referințe (30), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2015 până la 18 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 30/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii, al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 3 și 11 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei și programului de guvernare, cu rol în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: cercetare științifică de specialitate, conservarea și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează strategii și reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului și în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune, denumite în continuare PAC, și cu principiile Politicii comune de pescuit, denumite în continuare PCP.

(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este finanțat integral de la bugetul de stat.

(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt următoarele:

a) asigurarea securității alimentare naționale prin creșterea și diversificarea producției agricole, pentru a garanta populației alimente suficiente, sigure și nutritive;

b) creșterea competitivității produselor agroalimentare și pescărești românești pe piața europeană și globală în vederea echilibrării balanței comerciale agricole, inclusiv prin acțiuni specifice de informare;

c) absorbția fondurilor comunitare destinate finanțării domeniilor specifice;

d) susținerea financiară și fiscală a agriculturii prin programe multianuale;

e) eficientizarea structurilor de piață agricole și agroalimentare;

f) stimularea înființării de depozite pentru colectarea, sortarea și valorificarea produselor agricole;

g) accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spațiul rural;

h) modernizarea și extinderea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice;

i) dezvoltarea sectorului pescăresc;

j) susținerea cercetării agricole, a informării, consultanței, extensiei și a formării profesionale în agricultură;

k) reforma structurilor administrative cu atribuții în domeniul agriculturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

l) dezvoltarea și protecția zonei montane.

Art. 2. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate și se proiectează mecanismele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea fondurilor și serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) de gestionare a fondurilor europene și naționale alocate dezvoltării rurale, agriculturii și sectorului pescăresc;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;

g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul național de dezvoltare rurală - PNDR și Programul operațional pentru pescuit - POP/Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime/POPAM; Jurisprudență

h) de plată, prin structurile subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea și funcționarea Rețelei de informații contabile agricole - RICA.

(3) În structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, funcționează autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator.

CAPITOLUL II Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile ministerului

Art. 3. -

În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are, conform prevederilor legale în vigoare, următoarele atribuții principale:

a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor și politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile PAC/PCP, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) implementează prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile specifice;

c) fundamentează și elaborează strategii și politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european și/sau național;

d) elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;

e) asigură compatibilitatea reglementărilor naționale cu cele ale Uniunii Europene în domeniile sale de competență;

f) inițiază, elaborează și promovează în vederea adoptării proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;

g) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;

h) avizează proiectele de acte normative inițiate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Domeniilor Statului, precum și alte acte normative care au legătură cu domeniul acestora de activitate;

i) inițiază, elaborează și aprobă măsuri, proceduri și norme în domeniul specific, conform legislației Uniunii Europene și naționale;

j) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanțării și prefinanțării contribuției financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondului European pentru Pescuit (FEP) și Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM);

k) garantează integritatea contribuției financiare a Uniunii Europene și asigură respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin acordul interinstituțional, angajamentele bugetare și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României;

l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

m) asigură controlul privind operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin FEGA, FEP, FEADR, FEPAM și bugetul național, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

n) elaborează și/sau avizează documentațiile tehnice ale obiectivelor de investiții specifice domeniului său de activitate;

o) evaluează și înregistrează bunurile din patrimoniul său și asigură sprijinirea instituțiilor publice din subordine în procedura de înregistrare a bunurilor care se află în administrarea acestora;

p) elaborează studii, analize, planuri și fundamentează programe de dezvoltare a zonelor rurale, montane și a celor cu risc de eroziune a solului;

q) reprezintă Guvernul în relațiile cu organismele și instituțiile interne și internaționale, în domeniile sale de activitate;

r) inițiază, negociază și asigură, prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul său de activitate la care România este parte și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;

s) asigură îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aderarea României la Tratatul internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), intrat în vigoare la data de 29 iunie 2004;

ș) întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

t) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale;

ț) în domeniile sale de activitate, asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele și cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum și cu mass- media;

u) desfășoară activități de control și inspecții tehnice privind respectarea legislației pe domenii de activitate, colaborând în acțiunile sale, după caz, și cu celelalte autorități publice abilitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

v) elaborează strategiile în domeniul cercetării și consultanței agricole și avizează tehnic programul național de informare, consultanță, extensie și formare profesională în agricultură;

w) asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului antigrindină, securitatea și controlul în domeniul intervențiilor active în atmosferă, precum și organizarea colaborării internaționale în domeniu, prin instituția subordonată specializată;

x) asigură asistență tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentației, conform legislației europene și naționale, pentru a solicita protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole sau alimentare românești, la nivel național și comunitar, precum și asistență tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiționale și ecologice românești;

y) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului și avizează organizarea acestuia la nivelul instituțiilor subordonate, potrivit legii;

z) promovează politicile naționale și europene din domeniul specific de activitate;

aa) în domeniile sale de activitate, exercită orice alte responsabilități, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale acordurilor internaționale la care România este parte, precum și cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene;

bb) asigură finanțarea din fondurile europene și naționale în vederea atingerii obiectivelor strategice în domeniul sectorului pescăresc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

cc) asigură înregistrarea operatorilor economici din sectorul alimentar, gestionarea și monitorizarea capacităților de producție ale acestora;

dd) poate dispune efectuarea de controale tehnice la Agenția Domeniilor Statului, prin structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Măsurile dispuse ca urmare a efectuării controalelor sunt prezentate și supuse aprobării prim-ministrului, urmând să fie aduse la îndeplinire de către Agenția Domeniilor Statului, în condițiile legii.

Art. 4. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz, exercită atribuțiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pot fi desemnate structuri care să îndeplinească funcția de organism intermediar pentru POP și POPAM la nivel de direcție generală/direcție/serviciu, după caz, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în cadrul structurii organizatorice aprobate. Modificări (1)

(2) Autoritatea de management pentru POP este responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate către organismele intermediare.

SECȚIUNEA a 2-a Structura organizatorică și conducerea ministerului

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se pot organiza, în cadrul direcțiilor generale prevăzute în anexa nr. 1, direcții, servicii, birouri și compartimente, în condițiile legii. Modificări (2)

(3) Atribuțiile și responsabilitățile, specifice structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 7. -

(1) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale funcționează Direcția monitorizare inspecții, verificare și control prin preluarea activităților de inspecție, de verificare și de control de la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, înființată în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, care funcționează cu un număr maxim de 269 de posturi.

(2) La nivelul fiecărui județ și al municipiului București se organizează și funcționează, în subordinea structurii nou-înființate prevăzute la alin. (1), un compartiment funcțional, cu un număr maxim de 6 posturi.

(3) În situația în care, la nivelul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, numărul personalului cu atribuții de inspecție, de verificare și de control este mai mare decât numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (2), preluarea personalului se va face în urma unui examen organizat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în condițiile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Compartimentele funcționale, prevăzute la alin. (2), organizate la nivelul fiecărui județ și al municipiului București își desfășoară activitatea în actualele sedii ale direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

Art. 8. -

(1) În condițiile legii, se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește, în condițiile legii, personalul UMP și stabilește competențele directorului.

Art. 9. -

(1) Structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atribuțiile, responsabilitățile și structura organizatorică specifică, statele de funcții și numărul de posturi pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, conform art. 11 din Legea nr. 139/2014, cu modificările ulterioare. Jurisprudență

(3) Numirea conducătorilor instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 10. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă, în condițiile legii, înființarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru, în domeniul de activitate al ministerului.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite ordine și instrucțiuni. Jurisprudență

(6) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri și norme de implementare a regulamentelor europene în domeniile de activitate ale ministerului. Referințe (1)

(7) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin alte acte normative.

(8) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale reprezintă, în condițiile legii, ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(9) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

(10) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și asigură înfăptuirea politicii agricole a Guvernului prin coordonarea tehnică a Agenției Domeniilor Statului cu privire la îndeplinirea de către această instituție a atribuțiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

(1) În scopul coordonării activităților specifice programelor naționale și europene, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se pot înființa, în condițiile legii, comitete de coordonare, monitorizare, evaluare și selecție, ale căror componență și mod de funcționare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale funcționează, în condițiile legii, Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, care are rolul de organism coordonator al agențiilor de plăți din fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, ce acționează, în baza atribuțiilor sale, ca punct unic de contact cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce privește toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA și FEADR.

(3) Atribuțiile direcției prevăzute la alin. (2) vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți funcționează în relație administrativă cu Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR.

Art. 12. -

(1) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat. Modificări (2)

(2) Secretarii de stat exercită, în condițiile legii, atribuțiile delegate de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Răspunderile și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 13. -

În cazul în care ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe prim-ministru.

Art. 14. -

(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat direct ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului.

(5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) În cadrul Direcției generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, funcționează structuri județene de dezvoltare rurală.

(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 184, inclusiv structurile județene de dezvoltare rurală. Modificări (1)

(3) Numărul structurilor județene de dezvoltare rurală, precum și numărul de personal pentru fiecare structură se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) beneficiază, în condițiile legii, de drepturile salariale pentru categoriile de personal din cadrul DGDR AM-PNDR.

(5) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) își desfășoară activitatea în spațiile din cadrul sediilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București sau în locații închiriate, în condițiile legii, cu decontarea cheltuielilor aferente din Măsura de asistență tehnică a PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene.

Art. 16. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă care asigură coordonarea tehnică și metodologică a camerelor agricole județene aflate în subordinea consiliilor județene prin care se implementează politica agricolă în domeniul informării, consultanței, extensiei și formării profesionale în agricultură, în condițiile legii.

Art. 17. - Modificări (2)

Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 11.187, din care 824 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 18. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 220 de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:

a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 10 autovehicule, dintre care 6 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul și 4 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună/autovehicul;

b) pentru desfășurarea activităților specifice de control, antifraudă, inspecții, gestiune economico-administrativă, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 19 autovehicule de intervenție, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;

c) pentru activitățile specifice de monitorizare inspecții, verificare și control, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul structurilor județene un număr total de 84 de autovehicule, câte 2 autovehicule pe județ, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;

d) pentru desfășurarea activităților specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură, politici și strategii agricole, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;

e) pentru activitățile specifice de informare și promovare, transport al delegațiilor străine, diverse alte deplasări interne și internaționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;

f) pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM - PNDR, are în dotare un număr maxim de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;

g) pentru implementarea și controlul măsurilor din Programul operațional de pescuit - POP 2007-2013 și Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime - POPAM 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 15 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 6 la nivelul aparatului central și 9 la nivel teritorial și un microbuz pentru care consumul de carburant este de 300 l/lună, o barcă din fibră de sticlă cu un consum lunar de 10 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, precum și o șalupă de control cu un consum lunar de 45 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, fără a se depăși totalul acestor consumuri/ambarcațiune la final de an;

h) structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I și II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 19. -

(1) Cheltuielile curente aferente activităților DGDR AM - PNDR de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în capitolul "Cheltuieli directe" din măsura 511 "Asistență tehnică" din cadrul Programului PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Cheltuielile curente aferente activităților Direcției generale pescuit - Autoritatea de management pentru POP și Agenției de plată - Direcția generală buget finanțe și fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, ale organismelor intermediare, precum și ale structurilor implicate în implementarea POP/POPAM, inclusiv cheltuielile de personal, se pot suporta din FEP/FEPAM și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în axa 5 "Asistență tehnică" din cadrul POP/asistență tehnică din cadrul POPAM, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 20. -

Cheltuielile curente aferente activității de colectare a informațiilor RICA se suportă din FEGA, în condițiile legii.

Art. 21. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. -

Încadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în structura organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 24. -

Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.185.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2), Jurisprudență

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Numărul maxim de posturi = 824, exclusiv demnitarii
și cabinetul ministrului

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

STRUCTURI
care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Denumirea structurii
I. Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.579 de posturi, respectiv 6.599 de posturi din 1.02.2015
1. Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate
2. Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
3. Agenția Zonei Montane
4. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
5. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
6. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat - 4.237 de posturi, respectiv 4.217 posturi din 1.02.2015
1. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
2. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
3. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
4. Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole
5. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
6. Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului
7. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
8. Autoritatea Națională Fitosanitară
III. Alte structuri finanțate din venituri proprii - 371 de posturi
1. Casele agronomului
2. Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură județene

Modificări (2)

ANEXA Nr. 3

NORMATIVE
de autoturisme și combustibil pentru structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Denumirea unității TOTAL Din care
autoturisme pentru activități specifice autospeciale
1. Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate1) 42 1/unitate -
2. Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" 128 75 53
3. Autoritatea Națională Fitosanitară2) 52 1 51
4. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură3) 785 698 87
5. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale4) 200 200 -
6. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor 9 6 3
7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate 120 3/unitate 1/unitate
8. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 4 4 -
9. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură5) 54 45 9
10. Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole 13 13 -
11. Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului 5 5 -
12. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor 7 7 -
13. Agenția Zonei Montane 6 2 4

1) Consumul lunar de carburanți pentru autoturismele pentru activități specifice din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București este de 200 litri/lună/autoturism.

2) Autoritatea Națională Fitosanitară, la nivelul Unității Fitosanitare Tulcea, mai utilizează o șalupă fluvială pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării și a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Consumul de carburanți al șalupei este de 20 litri/oră pentru 55 de ore pe lună.

3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 3 șalupe, cu un consum lunar de carburanți de 600 l/șalupă.

4) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și o șalupă, cu un consum lunar de carburanți de 600 l/șalupă.

5) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 12 bărci pescărești din fibră de sticlă (motor și peridoc), 8 șalupe fluviale de control și 2 șalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă și motor, cu un consum ce se stabilește în limitele prevederilor bugetare.)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...