Guvernul României

Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

Modificări (1), Referințe (5), Derogări (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 72 alin. 5 din Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

(1) Obiectivul prezentei hotărâri este de a asigura un nivel înalt de protecție a mediului și de a contribui la integrarea considerațiilor cu privire la mediu în pregătirea și adoptarea anumitor planuri și programe, în scopul promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

(2) Prezenta hotărâre stabilește procedura de realizare a evaluării de mediu, aplicată în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, definind rolul autorității competente pentru protecția mediului, cerințele de consultare a factorilor interesați și de participare a publicului.

(3) Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor și programelor.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

În sensul prezentei hotărâri, expresiile și termenii următori semnifică:

a) aviz de mediu pentru planuri și programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau în programul supus adoptării;

b) evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului și a autorităților publice interesate de efectele implementării planurilor și programelor, luarea în considerare a raportului de mediu și a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional și asigurarea informării asupra deciziei luate;

c) planuri și programe - planurile și programele, inclusiv cele cofinanțate de Comunitatea Europeană, ca și orice modificări ale acestora, care: Jurisprudență (1)

(i) se elaborează și/sau se adoptă de către o autoritate la nivel național, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern; și

(ii) sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;

d) public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice și, în concordanță cu legislația sau cu practica națională, asociațiile, organizațiile ori grupurile acestora;

e) raport de mediu - parte a documentației planurilor sau programelor care identifică, descrie și evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora și alternativele lor raționale, luând în considerare obiectivele și aria geografică aferentă, conform anexei nr. 2;

f) titularul planului sau programului - orice autoritate publică, precum și orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program în înțelesul definiției de la lit. c). Jurisprudență (1)

Art. 3. -

(1) Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului și se finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedură legislativă.

(2) Prezenta procedură se realizează în etape, după cum urmează:

a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu;

b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program și de realizare a raportului de mediu;

c) etapa de analiză a calității raportului de mediu.

Art. 4. -

Evaluarea de mediu pentru planurile și programele dezvoltate la nivel local sau regional, care sunt parte integrantă din planurile ori programele regionale sau naționale care au fost deja supuse evaluării de mediu, va ține cont de rezultatul acestei evaluări, în scopul evitării duplicării. În acest caz se au în vedere și prevederile art. 20.

CAPITOLUL II Domeniu de reglementare

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Evaluarea de mediu se efectuează pentru planurile și programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, conform prevederilor alin. (2)-(4).

(2) Se supun evaluării de mediu toate planurile și programele care:

a) se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale, transport, gestionarea deșeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicații, turism, dezvoltare regională, amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor, și care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri; ori care

b) datorită posibilelor efecte afectează ariile de protecție specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 462/2001.

(3) Se supun evaluării de mediu numai dacă pot avea efecte semnificative asupra mediului:

a) planurile și programele prevăzute la alin. (2), care determină utilizarea unor suprafețe mici la nivel local;

b) modificările minore la planurile și programele prevăzute la alin. (2);

c) planurile și programele, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte.

(4) Decizia asupra existenței efectelor semnificative potențiale asupra mediului ale planurilor și programelor prevăzute la alin. (3) se ia printr-o examinare caz cu caz, conform prevederilor art. 11.

Art. 6. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică planurilor și programelor:

a) al căror unic scop este apărarea națională sau protecția civilă;

b) financiare sau bugetare;

c) privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Fondul European de Orientare și Garantare a Agriculturii - Secțiunea Garantare, pe anul 2007.

(2) Planurile și programele cofinanțate de Uniunea Europeană prin fonduri structurale sau fonduri pentru dezvoltare rurală, inclusiv prin Fondul European de Orientare și Garantare a Agriculturii - Secțiunea Garantare, a căror primă versiune se realizează înainte de anul 2006, respectiv anul 2007, și care se supun procedurii de adoptare sau sunt înaintate procedurii legislative după această dată, fac obiectul procedurii prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 7. -

(1) Procedura de evaluare de mediu se aplică de autoritățile titulare de plan sau program în colaborare cu autoritățile competente pentru protecția mediului, cu consultarea autorităților publice centrale sau locale de sănătate și cele interesate de efectele implementării planurilor și programelor, după caz, precum și a publicului și se finalizează cu emiterea avizului de mediu pentru planuri sau programe.

(2) Competența de emitere a avizului de mediu revine agențiilor regionale de protecție a mediului, pentru planurile și programele locale și județene, și autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru planurile și programele naționale și regionale. Modificări (1)

(3) Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face în mod efectiv încă de la inițierea planului sau programului.

Art. 8. -

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului percep taxe pentru emiterea avizului de mediu, achitate la Trezoreria Statului, după cum urmează:

a) 250.000 lei pentru fiecare plan local;

b) 500.000 lei pentru fiecare plan județean;

c) 750.000 lei pentru fiecare plan regional;

d) 1.000.000 lei pentru fiecare plan național.

(2) Autoritățile competente pentru protecția mediului percep tarife pentru parcurgerea etapelor prezentei proceduri, conform anexei nr. 4.

(3) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, la sediul autorității competente pentru protecția mediului. În situațiile prevăzute la art. 38, tarifele se încasează de către autoritatea pentru protecția mediului implicată în respectiva etapă procedurală.

(4) Cuantumul tarifelor se actualizează prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

CAPITOLUL III Etape procedurale

SECȚIUNEA 1 Etapa de încadrare

Art. 9. -

(1) Titularul planului sau programului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului și să informeze publicul asupra inițierii procesului de elaborare a planului sau programului și realizării primei versiuni a acestuia, prin anunțuri repetate în mass-media și prin afișarea pe pagina proprie de Internet, conform art. 29 alin. (2). Jurisprudență (1)

(2) Titularul planului sau programului pune la dispoziție autorității competente pentru protecția mediului și publicului, pentru consultare, prima versiune a planului sau programului.

(3) Pentru planurile și programele prevăzute la art. 5 alin. (2) autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.

(4) Publicul poate formula în scris comentarii și propuneri privind prima versiune a planului sau programului propus și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului, conform art. 29 alin. (2), pe care le trimite la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

Art. 10. -

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului conduc etapa de încadrare a planurilor și programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului.

(2) Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului, a autorității de sănătate publică și a autorităților interesate de efectele implementării planului sau programului, în cadrul unui comitet special constituit.

(3) Autoritățile competente pentru protecția mediului identifică autoritățile publice care, datorită atribuțiilor și răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecției mediului, sunt interesate de efectele implementării planului sau programului.

(4) Comitetul prevăzut la alin. (2) se constituie la nivel central prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și la nivel regional, județean, local și al municipiului București, inclusiv în cazul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prin ordin al conducătorului agenției regionale competente pentru protecția mediului.

(5) Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziție comitetului special constituit, spre consultare, prima versiune a planului sau programului.

Art. 11. -

(1) Pentru planurile și programele prevăzute la art. 5 alin. (3) autoritățile competente pentru protecția mediului decid dacă acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, printr-o analiză caz cu caz, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa nr. 1.

(2) La realizarea încadrării se ține cont de comentariile și propunerile primite din partea publicului, potrivit art. 9 alin. (4).

(3) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului prevăzut la art. 10 alin. (2), în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării.

Art. 12. -

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului aduc la cunoștință publicului decizia motivată a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publică în mass-media de către titular.

(2) Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

(3) Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului în cadrul consultărilor desfășurate în comitetul special constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). Decizia finală, motivată, se aduce la cunoștință publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afișare pe pagina proprie de Internet. Decizia finală se publică în mass-media de către titular.

Art. 13. -

Planurile și programele care, în urma etapei de încadrare, nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

SECȚIUNEA a 2-a Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program
și de realizare a raportului de mediu

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului și a nivelului de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum și analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. Jurisprudență (1)

(2) Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanți ai titularului planului sau programului, ai autorităților competente pentru protecția mediului și pentru sănătate, ai altor autorități interesate de efectele implementării planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3), din una sau mai multe persoane fizice ori juridice atestate conform prevederilor legale în vigoare, precum și experți care pot fi angajați, după caz.

(3) Constituirea grupului prevăzut la alin. (1) este obligația titularului. Grupul de lucru are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru planul sau programul respectiv, pe baza nominalizărilor făcute de autoritățile pe care le reprezintă. Nominalizările se fac la solicitarea titularului.

(4) Grupul de lucru se reunește pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16-19.

(5) Punctele de vedere exprimate în ședințele grupului de lucru se consemnează în procese-verbale semnate de membrii grupului. Un exemplar al proceselor-verbale rămâne la autoritatea competentă de protecție a mediului.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

(1) Titularul planului sau programului prezintă grupului de lucru obiectivele specifice ale planului sau programului.

(2) Persoanele atestate, împreună cu experții angajați, după caz, analizează problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului și evoluția acestuia în absența implementării planului sau programului, și determină obiectivele de mediu relevante în raport de obiectivele specifice ale planului sau programului. Jurisprudență (1)

(3) Rezultatele activității prevăzute la alin. (2) sunt prezentate grupului de lucru.

Art. 16. -

(1) Titularul planului sau programului proiectează alternative posibile, luând în considerare obiectivele și aria geografică a planului sau programului, precum și informațiile prevăzute la art. 15 alin. (2). Alternativele posibile se aduc la cunoștință grupului de lucru.

(2) Grupul de lucru evaluează modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.

Art. 17. -

Pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul planului sau programului elaborează detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.

Art. 18. -

(1) Persoanele atestate, împreună cu experții angajați, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul planului sau programului, folosind criteriile prevăzute în anexa nr. 1, și stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare și monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, făcând recomandări în acest sens.

(2) Măsurile și recomandările prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoștință grupului de lucru.

Art. 19. -

(1) Titularul planului sau programului, luând în considerare informațiile prevăzute la art. 18, stabilește și prezintă grupului de lucru următoarele:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...