Guvernul României

Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

Modificări (1), Referințe (5), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 05 august 2004.

În vigoare de la 03 decembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 72 alin. 5 din Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

(1) Obiectivul prezentei hotărâri este de a asigura un nivel înalt de protecție a mediului și de a contribui la integrarea considerațiilor cu privire la mediu în pregătirea și adoptarea anumitor planuri și programe, în scopul promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

(2) Prezenta hotărâre stabilește procedura de realizare a evaluării de mediu, aplicată în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, definind rolul autorității competente pentru protecția mediului, cerințele de consultare a factorilor interesați și de participare a publicului.

(3) Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor și programelor.

Art. 2. - Jurisprudență

În sensul prezentei hotărâri, expresiile și termenii următori semnifică:

a) aviz de mediu pentru planuri și programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau în programul supus adoptării;

b) evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului și a autorităților publice interesate de efectele implementării planurilor și programelor, luarea în considerare a raportului de mediu și a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional și asigurarea informării asupra deciziei luate;

c) planuri și programe - planurile și programele, inclusiv cele cofinanțate de Comunitatea Europeană, ca și orice modificări ale acestora, care: Jurisprudență

(i) se elaborează și/sau se adoptă de către o autoritate la nivel național, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern; și

(ii) sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;

d) public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice și, în concordanță cu legislația sau cu practica națională, asociațiile, organizațiile ori grupurile acestora;

e) raport de mediu - parte a documentației planurilor sau programelor care identifică, descrie și evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora și alternativele lor raționale, luând în considerare obiectivele și aria geografică aferentă, conform anexei nr. 2;

f) titularul planului sau programului - orice autoritate publică, precum și orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program în înțelesul definiției de la lit. c). Jurisprudență

Art. 3. -

(1) Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului și se finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedură legislativă.

(2) Prezenta procedură se realizează în etape, după cum urmează:

a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu;

b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program și de realizare a raportului de mediu;

c) etapa de analiză a calității raportului de mediu.

Art. 4. -

Evaluarea de mediu pentru planurile și programele dezvoltate la nivel local sau regional, care sunt parte integrantă din planurile ori programele regionale sau naționale care au fost deja supuse evaluării de mediu, va ține cont de rezultatul acestei evaluări, în scopul evitării duplicării. În acest caz se au în vedere și prevederile art. 20.

CAPITOLUL II Domeniu de reglementare

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Evaluarea de mediu se efectuează pentru planurile și programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, conform prevederilor alin. (2)-(4).

(2) Se supun evaluării de mediu toate planurile și programele care:

a) se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale, transport, gestionarea deșeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicații, turism, dezvoltare regională, amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor, și care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri; ori care

b) datorită posibilelor efecte afectează ariile de protecție specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 462/2001.

(3) Se supun evaluării de mediu numai dacă pot avea efecte semnificative asupra mediului:

a) planurile și programele prevăzute la alin. (2), care determină utilizarea unor suprafețe mici la nivel local;

b) modificările minore la planurile și programele prevăzute la alin. (2);

c) planurile și programele, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte.

(4) Decizia asupra existenței efectelor semnificative potențiale asupra mediului ale planurilor și programelor prevăzute la alin. (3) se ia printr-o examinare caz cu caz, conform prevederilor art. 11.

Art. 6. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică planurilor și programelor:

a) al căror unic scop este apărarea națională sau protecția civilă;

b) financiare sau bugetare;

c) privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Fondul European de Orientare și Garantare a Agriculturii - Secțiunea Garantare, pe anul 2007.

(2) Planurile și programele cofinanțate de Uniunea Europeană prin fonduri structurale sau fonduri pentru dezvoltare rurală, inclusiv prin Fondul European de Orientare și Garantare a Agriculturii - Secțiunea Garantare, a căror primă versiune se realizează înainte de anul 2006, respectiv anul 2007, și care se supun procedurii de adoptare sau sunt înaintate procedurii legislative după această dată, fac obiectul procedurii prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 7. -

(1) Procedura de evaluare de mediu se aplică de autoritățile titulare de plan sau program în colaborare cu autoritățile competente pentru protecția mediului, cu consultarea autorităților publice centrale sau locale de sănătate și cele interesate de efectele implementării planurilor și programelor, după caz, precum și a publicului și se finalizează cu emiterea avizului de mediu pentru planuri sau programe.

(2) Competența de emitere a avizului de mediu revine agențiilor regionale de protecție a mediului, pentru planurile și programele locale și județene, și autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru planurile și programele naționale și regionale. Modificări (1)

(3) Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face în mod efectiv încă de la inițierea planului sau programului.

Art. 8. -

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului percep taxe pentru emiterea avizului de mediu, achitate la Trezoreria Statului, după cum urmează:

a) 250.000 lei pentru fiecare plan local;

b) 500.000 lei pentru fiecare plan județean;

c) 750.000 lei pentru fiecare plan regional;

d) 1.000.000 lei pentru fiecare plan național.

(2) Autoritățile competente pentru protecția mediului percep tarife pentru parcurgerea etapelor prezentei proceduri, conform anexei nr. 4.

(3) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, la sediul autorității competente pentru protecția mediului. În situațiile prevăzute la art. 38, tarifele se încasează de către autoritatea pentru protecția mediului implicată în respectiva etapă procedurală.

(4) Cuantumul tarifelor se actualizează prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

CAPITOLUL III Etape procedurale

SECȚIUNEA 1 Etapa de încadrare

Art. 9. -

(1) Titularul planului sau programului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului și să informeze publicul asupra inițierii procesului de elaborare a planului sau programului și realizării primei versiuni a acestuia, prin anunțuri repetate în mass-media și prin afișarea pe pagina proprie de Internet, conform art. 29 alin. (2). Jurisprudență

(2) Titularul planului sau programului pune la dispoziție autorității competente pentru protecția mediului și publicului, pentru consultare, prima versiune a planului sau programului.

(3) Pentru planurile și programele prevăzute la art. 5 alin. (2) autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.

(4) Publicul poate formula în scris comentarii și propuneri privind prima versiune a planului sau programului propus și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului, conform art. 29 alin. (2), pe care le trimite la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

Art. 10. -

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului conduc etapa de încadrare a planurilor și programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului.

(2) Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului, a autorității de sănătate publică și a autorităților interesate de efectele implementării planului sau programului, în cadrul unui comitet special constituit.

(3) Autoritățile competente pentru protecția mediului identifică autoritățile publice care, datorită atribuțiilor și răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecției mediului, sunt interesate de efectele implementării planului sau programului.

(4) Comitetul prevăzut la alin. (2) se constituie la nivel central prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și la nivel regional, județean, local și al municipiului București, inclusiv în cazul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prin ordin al conducătorului agenției regionale competente pentru protecția mediului.

(5) Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziție comitetului special constituit, spre consultare, prima versiune a planului sau programului.

Art. 11. -

(1) Pentru planurile și programele prevăzute la art. 5 alin. (3) autoritățile competente pentru protecția mediului decid dacă acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, printr-o analiză caz cu caz, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa nr. 1.

(2) La realizarea încadrării se ține cont de comentariile și propunerile primite din partea publicului, potrivit art. 9 alin. (4).

(3) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului prevăzut la art. 10 alin. (2), în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării.

Art. 12. -

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului aduc la cunoștință publicului decizia motivată a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publică în mass-media de către titular.

(2) Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

(3) Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului în cadrul consultărilor desfășurate în comitetul special constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). Decizia finală, motivată, se aduce la cunoștință publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afișare pe pagina proprie de Internet. Decizia finală se publică în mass-media de către titular.

Art. 13. -

Planurile și programele care, în urma etapei de încadrare, nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

SECȚIUNEA a 2-a Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program
și de realizare a raportului de mediu

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului și a nivelului de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum și analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. Jurisprudență

(2) Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanți ai titularului planului sau programului, ai autorităților competente pentru protecția mediului și pentru sănătate, ai altor autorități interesate de efectele implementării planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3), din una sau mai multe persoane fizice ori juridice atestate conform prevederilor legale în vigoare, precum și experți care pot fi angajați, după caz.

(3) Constituirea grupului prevăzut la alin. (1) este obligația titularului. Grupul de lucru are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru planul sau programul respectiv, pe baza nominalizărilor făcute de autoritățile pe care le reprezintă. Nominalizările se fac la solicitarea titularului.

(4) Grupul de lucru se reunește pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16-19.

(5) Punctele de vedere exprimate în ședințele grupului de lucru se consemnează în procese-verbale semnate de membrii grupului. Un exemplar al proceselor-verbale rămâne la autoritatea competentă de protecție a mediului.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Titularul planului sau programului prezintă grupului de lucru obiectivele specifice ale planului sau programului.

(2) Persoanele atestate, împreună cu experții angajați, după caz, analizează problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului și evoluția acestuia în absența implementării planului sau programului, și determină obiectivele de mediu relevante în raport de obiectivele specifice ale planului sau programului. Jurisprudență

(3) Rezultatele activității prevăzute la alin. (2) sunt prezentate grupului de lucru.

Art. 16. -

(1) Titularul planului sau programului proiectează alternative posibile, luând în considerare obiectivele și aria geografică a planului sau programului, precum și informațiile prevăzute la art. 15 alin. (2). Alternativele posibile se aduc la cunoștință grupului de lucru.

(2) Grupul de lucru evaluează modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.

Art. 17. -

Pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul planului sau programului elaborează detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.

Art. 18. -

(1) Persoanele atestate, împreună cu experții angajați, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul planului sau programului, folosind criteriile prevăzute în anexa nr. 1, și stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare și monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, făcând recomandări în acest sens.

(2) Măsurile și recomandările prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoștință grupului de lucru.

Art. 19. -

(1) Titularul planului sau programului, luând în considerare informațiile prevăzute la art. 18, stabilește și prezintă grupului de lucru următoarele:

a) alternativa finală a planului sau programului;

b) măsurile de prevenire, reducere și compensare a efectelor semnificative asupra mediului;

c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului.

(2) Alternativa finală reprezintă proiectul de plan sau de program.

(3) Persoanele atestate, împreună cu experții angajați, după caz, analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului, precum și programul de monitorizare și întocmesc raportul de mediu.

(4) Conținutul-cadru al raportului de mediu este cel prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 20. -

(1) Raportul de mediu identifică, descrie și evaluează potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului, precum și alternativele rezonabile ale acestuia, luând în considerare obiectivele și aria geografică ale planului sau programului.

(2) La pregătirea raportului de mediu se iau în considerare informațiile obținute prin aplicarea prevederilor art. 14-19, precum și informațiile relevante cu privire la efectele de mediu ale planurilor sau programelor de care se dispune și care sunt obținute la alte niveluri de decizie sau prin alte acte normative.

(3) Informațiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaștere și cu metodele de evaluare, conținutul, nivelul de detaliu al planului sau programului și cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei.

(4) Pentru planurile și programele dezvoltate la nivel local sau regional, care urmează să fie integrate în planuri ori programe regionale sau naționale care au fost deja supuse evaluării de mediu, raportul de mediu trebuie să țină cont de rezultatul acestei evaluări, de stadiul planului ori programului în procesul decizional, precum și măsura în care anumite probleme sunt mai bine evaluate la alte niveluri de decizie, pentru a evita duplicarea evaluării.

Art. 21. -

(1) Titularul planului sau programului anunță în mass-media, inclusiv prin afișare pe propria pagină de Internet, disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul și orarul consultării acestora și faptul că publicul poate face comentarii și propuneri scrise, conform art. 30 alin. (2).

(2) Publicul interesat își poate exprima opinia asupra proiectului de plan sau de program propus și asupra raportului de mediu și transmite aceste opinii titularului planului sau programului și autorității de mediu competente.

(3) Pe baza observațiilor justificate, primite din partea publicului, titularul planului sau programului aduce modificări proiectului de plan sau de program și/sau raportului de mediu elaborat pentru acesta.

SECȚIUNEA a 3-a Etapa de analiză a calității raportului și de luare a deciziei

Art. 22. -

(1) Titularul planului sau programului are obligația ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu conform art. 21 alin. (3) să transmită proiectul de plan sau de program și raportul de mediu elaborat pentru acesta autorității competente pentru protecția mediului, autorității competente pentru sănătate și autorităților interesate de efectele implementării planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3).

(2) În cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră, titularul, prin intermediul autorității publice centrale care promovează planul sau programul, este obligat să transmită proiectul de plan sau de program și raportul de mediu elaborat pentru acesta, în limba engleză, autorităților centrale de mediu din statele posibil afectate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, conform art. 21 alin. (3).

(3) Autoritatea competentă pentru sănătate și celelalte autorități interesate de efectele implementării planului sau programului, prevăzute la alin. (1), au obligația ca în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan sau de program și a raportului de mediu să elaboreze și să transmită în scris autorității competente pentru protecția mediului un punct de vedere detaliat și motivat privind proiectul de plan sau de program propus și raportul de mediu.

Art. 23. -

(1) Titularul planului sau programului are obligația ca la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) să organizeze dezbaterea publică a proiectului de plan sau program propus și a raportului de mediu, conform art. 31.

(2) În cazul în care implementarea planului sau programului propus poate avea efecte semnificative transfrontieră, titularul planului sau programului are obligația ca la 60 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (3) să organizeze dezbaterea publică a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, conform art. 31.

Art. 24. -

(1) Pentru analizarea calității raportului de mediu, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei hotărâri, autoritatea competentă pentru protecția mediului ia în considerare punctele de vedere primite de la celelalte autorități, conform art. 22 alin. (3), și poate angaja consultanță.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor menționate la alin. (1) autoritatea competentă pentru protecția mediului analizează și rezultatele consultărilor cu publicul realizate până la această dată, includerea acestora în raportul de mediu, precum și rezultatele consultărilor prevăzute la art. 34, după caz.

(3) Analiza calității raportului de mediu, efectuată de autoritatea competentă pentru protecția mediului, are în vedere următoarele elemente:

a) respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2;

b) prezentarea dificultăților tehnice, procedurale și de altă natură care au fost întâmpinate și explicitarea oricăror ipoteze și incertitudini;

c) prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care considerațiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan sau de program, precum și procesul definitivării proiectului ca urmare a informațiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;

d) justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza eliminării din analiză a anumitor aspecte;

e) luarea în considerare a aspectelor semnalate în timpul procesului de consultare cu alte autorități și cu publicul;

f) prezentarea informațiilor grafice - hărți, scheme, schițe, diagrame;

g) existența unui program adecvat de monitorizare a efectelor asupra mediului.

(4) În cazul în care raportul de mediu este incomplet sau de o calitate insuficientă pentru a asigura conformarea cu prevederile prezentei hotărâri, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune în scris refacerea acestuia.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului iau decizia de emitere a avizului de mediu în termen de 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice.

(2) În cazul în care calendarul stabilit pentru consultările transfrontieră depășește termenul prevăzut la alin. (1), decizia de emitere a avizului de mediu se ia în 15 zile calendaristice de la data încheierii consultărilor.

(3) Autoritățile competente pentru protecția mediului aduc la cunoștință titularului, în scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publică prin afișare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei.

(4) Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu prevăzut în anexa nr. 3 și care cuprinde:

a) motivele care stau la baza emiterii lui, în conformitate cu art. 24;

b) măsurile decise în ceea ce privește monitorizarea efectelor asupra mediului, în conformitate cu art. 27, inclusiv măsuri suplimentare de monitorizare, după caz;

c) măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului și a efectelor semnificative transfrontieră, după caz.

(5) Proiectul de plan sau de program, în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului, se pune la dispoziție publicului, la cerere, la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

(6) În cazul în care raportul de mediu sau comentariile publicului evidențiază un potențial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune motivat, în scris, refacerea proiectului de plan sau de program, în vederea prevenirii, reducerii și compensării efectelor negative semnificative asupra mediului.

Art. 26. -

Titularul planului sau programului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul sau programul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 27. -

(1) Monitorizarea implementării planului sau programului, în baza programului propus de titular, are în vedere identificarea încă de la început a efectelor semnificative ale acesteia asupra mediului, precum și efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea întreprinde acțiunile de remediere corespunzătoare.

(2) Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoțește documentația înaintată autorității competente pentru protecția mediului, în vederea obținerii avizului de mediu, și face parte integrantă din acesta.

(3) Îndeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului sau programului. Titularul planului sau programului este obligat să depună anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competentă pentru protecția mediului care a eliberat avizul de mediu.

(4) Autoritatea competentă pentru protecția mediului analizează rezultatele programului de monitorizare primite de la titular și informează publicul prin afișare pe pagina proprie de Internet.

(5) Monitorizarea prevăzută la alin. (1) se poate realiza, după caz, și pe seama datelor, programelor și instalațiilor de monitorizare existente, în scopul eliminării duplicării acestora.

SECȚIUNEA a 4-a Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu

Art. 28. -

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului asigură informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu prin următoarele acțiuni:

a) identificarea publicului, inclusiv a publicului afectat ori posibil a fi afectat sau care are un interes în procesul decizional reglementat de prevederile prezentei hotărâri, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale relevante, cum ar fi cele care promovează protecția mediului și alte organizații interesate;

b) stabilirea locului unde pot fi consultate informațiile disponibile;

c) stabilirea modalității de informare a publicului prin: afișaj pe o anumită zonă teritorială, anunțuri publice în presa locală, anunțuri în media electronică, organizarea unor expoziții cu planuri, schițe, tabele, grafice și altele asemenea;

d) determinarea modalității de consultare a publicului prin: informări scrise, dezbateri publice, mijloace electronice și altele asemenea;

e) fixarea unor intervale de timp corespunzătoare care să permită publicului să participe efectiv și din timp la etapele procedurii;

f) informarea asupra posibilității ca planul sau programul să fie supus unei proceduri de evaluare de mediu în context transfrontieră.

(2) Costurile informării, prin anunțuri în mass-media, și ale participării publicului la procesul de evaluare de mediu în cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri sau programe sunt suportate de titularul planului sau programului.

(3) Titularul planului sau programului este obligat să facă dovada tuturor anunțurilor făcute în mass-media, prevăzute de prezenta procedură.

(4) Autoritățile competente pentru protecția mediului pun la dispoziție publicului, la cerere, documente nerelevante pentru planul sau programul considerat, altele decât cele furnizate de titularul planului sau programului, după caz.

Art. 29. -

(1) Responsabilitatea implicării publicului în etapa de încadrare revine atât titularului sau programului, cât și autorității competente pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 9-12.

(2) În etapa de încadrare titularul planului sau programului publică în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, și anunță pe propria pagină de Internet elaborarea primei versiuni a planului sau programului, natura acestuia, declanșarea etapei de încadrare, locul și orarul consultării primei versiuni a planului sau programului și posibilitatea de a trimite în scris comentarii și sugestii la sediul autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunț. Jurisprudență

(3) În etapa de încadrare autoritatea competentă pentru protecția mediului anunță pe propria pagină de Internet decizia privind această etapă și posibilitatea publicului de a face propuneri de reconsiderare a acesteia în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data anunțului, la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Decizia finală se aduce la cunoștință publicului prin afișarea acesteia pe pagina de Internet a autorității pentru protecția mediului competente.

(4) Decizia inițială și cea finală se vor aduce la cunoștință publicului în termen de 3 zile calendaristice de la luarea lor, prin publicarea de către titularul planului sau programului în mass-media.

Art. 30. -

(1) Responsabilitatea implicării publicului în etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program și de realizare a raportului de mediu revine titularului planului sau programului, conform prevederilor art. 21.

(2) Titularul planului sau programului publică în massmedia de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, și anunță pe propria pagină de Internet disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul și orarul consultării acestora și faptul că publicul poate trimite comentarii și propuneri scrise la sediul titularului și al autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării ultimului anunț.

Art. 31. -

(1) Titularul planului sau programului are obligația de a anunța în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, și pe propria pagină de Internet organizarea unei ședințe de dezbatere publică a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data realizării acestei dezbateri, respectiv 60 de zile calendaristice, în cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră. Derogări (1)

(2) Anunțul public conține:

a) locul, data și ora dezbaterii publice;

b) autoritățile participante;

c) faptul că dezbaterea este deschisă și publicului și autorităților statelor posibil a fi afectate, în cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră.

(3) Titularul planului sau programului are obligația de a invita la dezbaterea publică autoritățile competente pentru protecția mediului, cele din domeniul sănătății, precum și cele implicate în etapa de încadrare.

(4) Titularul planului sau programului, prin intermediul autorității publice centrale care promovează planul sau programul, are obligația de a invita la dezbaterea publică, cu 70 de zile calendaristice înainte de data realizării acesteia, autoritățile competente pentru protecția mediului și cele din domeniul sănătății din statele posibil a fi afectate, precum și publicul acestor state care este afectat sau este posibil să fie afectat ori care are un interes în procesul decizional reglementat de prezenta hotărâre, conform art. 34.

(5) Autoritatea competentă pentru protecția mediului are responsabilitatea conducerii dezbaterii publice, consemnarea propunerilor justificate venite din partea publicului și a autorităților prevăzute la alin. (3) și (4) și întocmirea procesului-verbal al dezbaterii.

Art. 32. -

Titularul planului sau programului are obligația de a anunța în mass-media decizia de emitere a avizului de mediu, în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării acesteia pe Internet de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 33. -

(1) Titularul planului sau programului are obligația de a informa autoritățile consultate pe durata procedurii, publicul și statele potențial afectate și de a pune la dispoziție acestora următoarele:

a) planul sau programul adoptat;

b) o declarație privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în plan sau în program, modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art. 19 și 20, modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități și, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră prevăzute la art. 34 au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25, motivele pentru alegerea alternativei de plan sau program avizate, în comparație cu alte alternative prezentate;

c) măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

(2) Titularul planului sau programului anunță în mass-media și pe propria pagină de Internet locul și programul consultării documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul pune la dispoziție autorității centrale de mediu din statele potențial afectate, în cadrul relațiilor bilaterale, documentele prevăzute la alin. (1).

SECȚIUNEA a 5-a Evaluarea de mediu pentru planuri sau programe cu potențial efect
semnificativ asupra mediului în context transfrontieră

Art. 34. -

(1) Atunci când un plan sau un program este posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat ori când un alt stat posibil să fie afectat semnificativ solicită informații asupra planului sau programului, autoritatea publică centrală care promovează planul ori programul transmite autorității centrale de mediu din acel stat, în cadrul relațiilor bilaterale, înainte de adoptarea planului sau programului ori de trimiterea acestuia în procedura legislativă, o copie a proiectului de plan sau program și a raportului de mediu, inclusiv a programului de monitorizare a efectelor asupra mediului.

(2) Dacă statul care a primit documentele prevăzute la alin. (1) comunică intenția de a intra în consultări înainte de adoptarea planului sau programului ori de trimiterea acestuia în procedura legislativă, autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul, în cadrul relațiilor bilaterale, va face aranjamentele pentru consultări cu privire la posibilele efecte de mediu transfrontieră ale implementării planului sau programului și cu privire la măsurile avute în vedere pentru a reduce ori a compensa aceste efecte. Aceste aranjamente trebuie să asigure următoarele:

a) informarea autorităților implicate în procedura de evaluare de mediu din statul potențial a fi afectat în mod semnificativ și, prin intermediul acestora, a publicului interesat din acel stat;

b) participarea autorității publice centrale pentru protecția mediului din statul de origine a proiectului de plan sau de program propus;

c) un cadru de timp stabilit de comun acord de părțile interesate pentru durata consultărilor.

(3) Autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul informează asupra deciziei de emitere a avizului de mediu orice stat care a fost consultat conform prevederilor prezentului articol.

(4) Ministerul Afacerilor Externe sprijină autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul conform prevederilor alin. (1)-(3) și face demersurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi, inclusiv în cazul planurilor sau programelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, inițiate în alte state.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 35. -

(1) Constituie contravenții încălcarea următoarelor prevederi:

a) obligația titularului planului sau programului privind constituirea grupului de lucru, prevăzută la art. 14 alin. (3);

b) obligația titularului planului sau programului de a supune procedurii de adoptare numai planul sau programul avizat, prevăzută la art. 26;

c) obligația titularului de plan sau de program de a respecta măsurile stabilite prin avizul de mediu, prevăzut la art. 25 alin. (4);

d) obligațiile titularului de plan sau de program privind informarea și consultarea publicului, prevăzute la art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3), art. 21 alin. (1), art. 23, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2), art. 31 și 32;

e) obligațiile autorității competente pentru protecția mediului privind informarea publicului, prevăzute la art. 12 alin. (1) și (3), art. 25 și art. 27 alin. (4).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d) și e);

b) cu amendă de la 400.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b) și c).

Art. 36. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la art. 35 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(2) Dispozițiile privind contravențiile prevăzute la art. 35 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 37. -

În cazul în care titularul planului sau programului nu pune la dispoziție autorității competente pentru protecția mediului toate informațiile necesare emiterii avizului de mediu în termen de maximum un an de la data solicitării acestora, documentația depusă se clasează. Emiterea avizului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri.

Art. 38. -

Pentru planurile sau programele aflate în competența de reglementare a autorității publice centrale pentru protecția mediului și a agențiilor regionale de protecție a mediului, acestea pot delega Agenția Națională pentru Protecția Mediului, respectiv agențiile de protecție a mediului județene, după caz, să preia responsabilitatea parcurgerii unor etape din prezenta procedură. Emiterea avizului de mediu nu constituie obiectul delegării de competență.

Art. 39. -

(1) Efectuarea evaluării de mediu pentru planuri și programe nu exclude aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută pentru proiecte, conform legislației în vigoare.

(2) Pentru planurile și programele cofinanțate de Comunitatea Europeană, evaluarea de mediu stabilită prin prezenta hotărâre va fi efectuată în conformitate cu prevederile specifice din legislația națională ce transpune legislația comunitară relevantă, precum și cu prevederile specifice din legislația comunitară relevantă.

(3) Prezenta procedură se aplică și pentru planurile și programele pentru care obligația de efectuare a evaluării de mediu derivă simultan din prezenta hotărâre, din alte acte normative de transpunere a legislației comunitare, precum și din alte reglementări comunitare.

Art. 40. -

(1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, autoritatea centrală pentru protecția mediului și Comisia Europeană fac schimb de informații privind experiența câștigată în aplicarea prezentei hotărâri.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, autoritatea centrală pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene orice măsură luată privind calitatea rapoartelor de mediu.

Art. 41. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 42. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 39 alin. (2) ultima teză și ale art. 39 alin. (3) ultima teză, care intră în vigoare la data aderării.

(2) Planurile transmise autorității competente pentru protecția mediului în vederea obținerii acordului de mediu și supuse evaluării impactului asupra mediului înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se supun procedurii aflate în vigoare la momentul transmiterii către autoritatea competentă pentru protecția mediului.

(3) Planurile și programele elaborate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și care sunt transmise spre avizare autorității competente pentru protecția mediului până la 31 martie 2006 se supun procedurii aflate în vigoare în momentul elaborării.

(4) Planurile și programele a căror primă versiune se realizează înaintea datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri și care sunt adoptate sau înaintate procedurii legislative după 21 iulie 2006 se supun prevederilor prezentei hotărâri, cu excepția cazului în care autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, prin examinare caz cu caz, că procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe nu este fezabilă. Această decizie se aduce la cunoștință publicului.

Art. 43. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 214/RT/16/NN/1999 pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 30 aprilie 1999;

c) orice alte dispoziții contrare.

Art. 44. -

Prezenta hotărâre transpune în legislația națională prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (J.O.C.E. nr. L 197 din 21 iulie 2001).

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Florin Stadiu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministru de stat, ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 8 iulie 2004.

Nr. 1.076.

ANEXA Nr. 1

CRITERII
pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor;

b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor).

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor;

b) natura cumulativă a efectelor;

c) natura transfrontieră a efectelor;

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate);

f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

(ii) depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

ANEXA Nr. 2

CONȚINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI DE MEDIU

Informațiile care trebuie furnizate, conform art. 19 alin. (4), sunt următoarele:

1. expunerea conținutului și a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum și a relației cu alte planuri și programe relevante;

2. aspectele relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării planului sau programului propus;

3. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ;

4. orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanță specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecție specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 462/2001;

5. obiectivele de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, care sunt relevante pentru plan sau program și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregătirii planului sau programului;

6. potențialele efecte1) semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic și arheologic, peisajul și asupra relațiilor dintre acești factori;

1) Aceste efecte trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative.

7. posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în context transfrontiera;

8. măsurile propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului;

9. expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese și o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăți (cum sunt deficiențele tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate în prelucrarea informațiilor cerute;

10. descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului, în concordanță cu art. 27;

11. un rezumat fără caracter tehnic al informației furnizate conform prevederilor prezentei anexe.

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

Se aprobă.
Secretar de stat,
. . . . . . . . . . . . . .
(pentru minister)
Agenția Regională de Protecție a Mediului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVIZ DE MEDIU
Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . .
Ca urmare a notificării adresate de . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . ., regiunea/județul . . . . . . , municipiul/orașul/comuna . . . . . . . . . . , sectorul . . , str. . . . . nr. . . . . . . , înregistrată la nr. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . .,
în urma analizării documentelor transmise și a verificării,
în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și a Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se emite:
AVIZ
pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
promovat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
în scopul adoptării/aprobării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
cu următoarele condiții: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se înscriu măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului, propuse în programul de monitorizare de către titular, inclusiv măsurile suplimentare de monitorizare, după caz, precum și măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontieră, după caz)
Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se înscriu următoarele: modul în care considerațiile de mediu au fost integrate în plan sau în program, cum s-au soluționat problemele de mediu în raportul de mediu, cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public și de alte autorități, precum și, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră, motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate)
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului/programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dacă nu intervin modificări ale acestuia.
Nerespectarea condițiilor prezentului aviz constituie contravenție și se pedepsește conform prevederilor legale în vigoare.
Director,
. . . . . . . . . . . . . .
Șef reglementări,
. . . . . . . . . . . . . .
Întocmit,
. . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

TARIFELE
percepute pentru parcurgerea procedurii de evaluare

Nr. crt. Etapele Tariful - lei -
1. Încadrare 1.500.000
2. Analiza calității raportului de mediu
▪ pentru plan local 2.000.000
▪ pentru plan județean 3.000.000
▪ pentru plan regional 4.000.000
▪ pentru plan național 5.000.000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...