Guvernul României

Hotărârea nr. 1663/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 26 octombrie 2004.

În vigoare de la 26 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin reorganizarea Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București și a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care se desființează.

(2) CENAFER are sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 343, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) CENAFER este desemnat ca organismul național specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului să asigure formarea-calificarea, perfecționarea și verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar și are, în acest sens, următoarele atribuții principale:

a) organizarea și derularea programelor de formare profesională - cursuri de calificare a personalului care urmează să efectueze operațiuni feroviare, pentru funcții și meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale aplicabile în domeniu;

b) organizarea și derularea programelor de perfecționare profesională, obligatorii pentru confirmarea competenței personalului care efectuează operațiuni feroviare, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniu;

c) organizarea și derularea programelor de verificare profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare;

d) asigurarea condițiilor pentru derularea programelor de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației, efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum și participarea în comisiile de autorizare a acestui personal.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) vizează, în principal, funcțiile cu responsabilități în siguranța circulației, prevăzute în lista din anexa nr. 1, listă ce poate fi actualizată prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) Metodologiile de organizare și de derulare a programelor de formare-calificare, perfecționare, verificare profesională periodică și instruire profesională a personalului care efectuează operațiuni feroviare se elaborează de CENAFER, se avizează de Autoritatea Feroviară Română - AFER și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, în termen de 60 de zile de la data înscrierii CENAFER la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București. Referințe (1)

(4) CENAFER poate desfășura și alte activități stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. -

CENAFER va colabora cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării în vederea elaborării standardelor ocupaționale, precum și la completarea/actualizarea Registrului național al calificărilor profesionale din România, în domeniul de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 4. -

Organizarea, funcționarea și atribuțiile CENAFER sunt stabilite în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) CENAFER se finanțează din venituri proprii, constituite, în principal, din tarifele percepute pentru activitățile specifice, pe bază de contract.

(2) CENAFER mai poate obține venituri din desfășurarea altor activități privind valorificarea unor servicii și/sau produse din activități proprii și conexe, chirii, prestații editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare, pe bază de tarife stabilite în condițiile legii.

(3) Cheltuielile de investiții necesare pregătirii personalului la nivelul cerințelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european se finanțează din venituri proprii, din credite externe sau interne, contractate în condițiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii ori din alte surse legal constituite.

Art. 6. -

CENAFER preia toate drepturile și obligațiile Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București și ale centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., care decurg din activitatea curentă și din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, și se substituie acestora în litigiile aflate în curs de judecată.

Art. 7. -

(1) Patrimoniul inițial al CENAFER se constituie prin preluarea activului și pasivului Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București și ale centrelor de calificare din structurile regionale ale C.F.R., conform datelor din situația financiară a acesteia, încheiată la data de 31 decembrie 2003, potrivit anexelor nr. 3 și 4.

(2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea C.F.R. se diminuează în mod corespunzător.

(3) Predarea-preluarea activului și pasivului prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea CENAFER pe toată durata de existență a acestuia, putând fi înstrăinate în condițiile legii.

Art. 8. -

CENAFER gestionează biblioteca tehnică de specialitate feroviară - fondul de carte, reviste de specialitate, alte materiale audio și video -, prin preluarea acestora de la Centrul de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București și de la centrele de calificare din structurile regionale ale C.F.R.

Art. 9. - Modificări (1)

Structura organizatorică a CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, la propunerea Consiliului de conducere al CENAFER.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 9 persoane. Președintele consiliului este directorul general al CENAFER.

(2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) Salariul directorului general, precum și indemnizațiile membrilor consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

Art. 11. -

(1) Consiliul are următoarele atribuții principale:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară;

c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului structura organizatorică a CENAFER, precum și modificările acesteia;

d) aprobă statul de funcții;

e) numește și revocă personalul de conducere și îi stabilește salariile;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților, în condițiile legii;

g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și asigură execuția acestuia după aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

h) aprobă sau propune spre aprobare, după caz, investițiile ce urmează a se realiza de către CENAFER, în condițiile legii;

i) propune sau aprobă, după caz, modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, pe care le poate derula în condițiile legii;

j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului CENAFER, în condițiile legii;

k) stabilește și supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului tarifele pentru prestațiile de servicii efectuate;

l) analizează periodic derularea exercițiului bugetar și eficiența cheltuielilor și stabilește măsuri pentru continuarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;

m) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CENAFER;

n) aprobă închirierea de clădiri, spații, terenuri și de alte bunuri ale CENAFER;

o) stabilește și supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CENAFER, în conformitate cu reglementările în vigoare;

p) aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul CENAFER;

r) aprobă participarea CENAFER ca partener în cadrul unor proiecte internaționale, în cooperare cu instituții similare din alte țări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană;

s) prezintă anual conducerii Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului un raport al activității desfășurate în perioada expirată și programul de activitate pentru anul în curs.

(2) Consiliul exercită orice atribuții care îi revin din prevederile legale, din regulamentul său de organizare și funcționare și din dispozițiile Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Art. 12. -

(1) Drepturile și obligațiile ce decurg din contractele individuale de muncă ale personalului preluat de la Centrul de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București și de la centrele de calificare din structurile regionale ale C.F.R., care se reorganizează, existente la data preluării personalului respectiv, se transferă la CENAFER.

(2) Criteriile de selecționare a personalului care urmează să fie preluat în condițiile legii vor ține seama, în mod prioritar, de competența și de nivelul de calificare profesională, de vechimea în activitate și de natura posturilor necesare realizării programelor de instruire specifice personalului feroviar.

(3) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria funcționarilor publici.

(4) Salarizarea personalului CENAFER se stabilește potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Modificări (1)

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliu, pentru personalul de conducere, și prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuție.

(6) Contractul colectiv de muncă va fi negociat și înregistrat în condițiile legii la direcția pentru dialog, familie și solidaritate socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Salariații CENAFER, precum și membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizații și permise de călătorie gratuite pe calea ferată în condițiile legii.

Art. 13. -

(1) CENAFER întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, care se aprobă de consiliu și se avizează de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.

(3) CENAFER poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în valută, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

(4) CENAFER propune Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, în lei și în valută, rambursabile din veniturile extrabugetare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 14. -

Pentru exercitarea atribuțiilor specifice, parcul normat al CENAFER este de 11 autoturisme, cu o normă de consum de combustibil de 350 litri pe autoturism și pe lună. Nu se consideră depășire a consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normată în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru CENAFER.

Art. 15. -

CENAFER poate să încheie contracte sau convenții cu alte organisme similare, instituții de învățământ și cu agenți economici, din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național sau internațional în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.663.

ANEXA Nr. 1

LISTA
funcțiilor cu responsabilități în siguranța circulației, care se
formează-califică, perfecționează și verifică profesional
periodic la CENAFER

Nr. crt. Funcția (meseria)
1. Acar
2. Mecanic drezină pantograf
3. Conducător tren ajutor, conducător tren macara
4. Conductor tren, șef tren
5. Dispecer circulație M
6. Dispecer energetic feroviar
7. Dispecer energetic feroviar șef
8. Electromecanic SCB, IFTE (întreținere LC), TTR
9. Frânar
10. Impiegat de mișcare, șef tură mișcare
11. Macaragiu tren ajutor, macaragiu tren intervenție
12. Magaziner tranzit, magaziner comercial
13. Maistru lucrări artă, sudura căii
14. Maistru linii, maistru artă (în activitatea de construcții CF)
15. Manevrant vagoane
16. Mașinist lucrări cale și L.A.
17. Mecanic locomotivă-automotor, mecanic ajutor locomotivă-automotor
18. Mecanic mașini grele de cale, mecanic ajutor mașini grele de cale
19. Mecanic mașini grele sudura căii, mecanic ajutor mașini grele sudura căii
20. Montator I (SCB, TTR, IFTE)
21. Operator circulație M (din regulatorul de trafic)
22. Păzitor barieră
23. Picher
24. Responsabil SC
25. Revizor ace
26. Revizor cale, revizor puncte periculoase, revizor cale și puncte periculoase
27. Revizor tehnic vagoane
28. Sudor întreținere cale și aparate cale
29. Șef district (linii, SCB, TTR, LC, poduri, exploatare utilaje)
30. Șef echipă întreținere lucrări artă, șef echipă întreținere cale
31. Șef manevră, inclusiv din exploatarea instalației WSSB
32. Șef stație, șef stație adjunct, șef stație rezervă
33. Șef stație, șef stație adjunct, șef stație rezervă numai activitatea operatorilor de transport feroviar
34. Șef tură regulator M

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Centrului Național de Calificare
și Instruire Feroviară - CENAFER

ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile - proprietate privată a statului din patrimoniul Companiei Naționale de
Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care se preiau în administrare de către CENAFER
A. Imobile aflate în administrarea Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București
Nr. crt. Denumirea Codul de clasificare Adresa Valoarea de inventar (lei)
1. Centrul de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București 2121 București, Calea Griviței nr. 343, sectorul 1 311.167.451
2. Centrul de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București 2121 București, Calea Griviței nr. 193B, sectorul 1 1.405.770.568
B. Imobile aflate în administrarea centrelor de calificare regionale ale C.F.R.
Nr. crt. Denumirea Codul de clasificare Adresa Valoarea de inventar (lei)
1. Centrul de Calificare a Personalului C.F.R. Craiova 1.6.2 Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 2B, județul Dolj 95.841.339
2. Clădire pentru școli aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Timișoara 1.6.2 Timișoara, str. I.H. Rădulescu nr. 1, județul Timiș 1.548.372
3. Clădire pentru cantină aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Timișoara 1.6.4 Timișoara, str. I.H. Rădulescu nr. 1, județul Timiș 300.216.185
4. Clădire pentru școli aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Timișoara 1.6.2 Timișoara, str. I.H. Rădulescu nr. 1, județul Timiș 269.727.360
5. Centrul de Calificare a Personalului C.F.R. Cluj 1.6.4 Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 85, județul Cluj 412.548.916
6. Clădire-cămin aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Brașov 1-00100 Brașov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12, județul Brașov 35.115.698
7. Stație-poligon aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Brașov 1-00100 Brașov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12, județul Brașov 40.393.000
8. Clădire corp C aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Brașov 1-00102 Brașov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12, județul Brașov 53.007.273
9. Clădire-cămin aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Brașov 1-00103 Brașov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12, județul Brașov 27.600.000
10. Clădire-cămin aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Iași 1.4 Iași, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Iași 2.090.700
11. Clădire centrală termică aparținând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Iași 1.1 Iași, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Iași 179.700
12. Centrul de Calificare a Personalului C.F.R. Galați - Galați, bd. George Coșbuc nr. 225, județul Galați -
13. Centrul de Calificare a Personalului C.F.R. Constanța 1.3.1 A Constanța, str. Bucegi nr. 2, județul Constanța 196.962.274

ANEXA Nr. 4

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor - proprietate privată a statului din patrimoniul Companiei
Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care se preiau în
administrare de către CENAFER

A. Bunuri aflate în administrarea Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București

Nr. crt. Denumirea bunurilor U.M. Cantitatea Valoarea totală de inventar (lei)
1. Instalații tehnice, mijloace de transport 3.149.167.559
2. Mobilier și alte active 640.284.127
3. Total mijloace fixe 3.789.451.686
4. Obiecte de inventar în depozit și în folosință 1.353.579.671
5. Brevete, concesiuni alte drepturi (licențe software) 27.455.211

B. Bunuri aflate în administrarea centrelor de calificare regionale ale C.F.R.

Nr. crt. Denumirea bunurilor Codul de clasificare Adresa Valoarea de inventar (lei)
1. Bunuri aparținând Centrului de Calificare C.F.R. Craiova 26.425.715
2. Bunuri aparținând Centrului de Calificare C.F.R. Timișoara 634.007.191
3. Bunuri aparținând Centrului de Calificare C.F.R. Cluj 570.551.572
4. Bunuri aparținând Centrului de Calificare C.F.R. Brașov 686.992.509
5. Bunuri aparținând Centrului de Calificare C.F.R. Iași 709.011.238
6. Bunuri aparținând Centrului de Calificare C.F.R. Galați 157.444.591
7. Bunuri aparținând Centrului de Calificare C.F.R. Constanța 28.802.246

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...