Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 1970 până la 25 aprilie 1991, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 30/1991.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În ansamblul măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, la creșterea eficienței activității economice, stabilite de Conferința Națională și Congresul al X-lea ale Partidului Comunist Român, se înscriu și măsurile referitoare la gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și bănești, apărarea proprietății socialiste, organizarea și funcționarea controlului financiar, în scopul introducerii unei ordini și discipline riguroase în administrarea banilor statului.

În condițiile lărgirii atribuțiilor și creșterii competenței ministerelor, centralelor și întreprinderilor, cadrele de conducere ale acestora au obligația să asigure un control sistematic al activității de administrare a patrimoniului, în vederea cunoașterii și urmăririi permanente a modului de gospodărire a bunurilor obștești, identificării și mobilizării rezervelor, prevenirii, descoperirii pagubelor și tragerii la răspundere a celor vinovați de încălcarea legalității socialiste.

Controlul, ca parte inseparabilă a muncii de conducere colectivă, trebuie să reprezinte un mijloc de seamă de prevenire și identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor pentru îmbunătățirea muncii, întărirea disciplinei financiare și de plan. Totodată, controlul trebuie să devină un important instrument de educare a cadrelor din economie în spiritul respectării banului public, să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a grijii acestora față de avutul obștesc.

Controlul financiar, ca instrument al conducerii economiei, are datoria să urmărească apărarea legalității socialiste și creșterea eficienței activității economice. Organele de control financiar au obligația să efectueze un control competent, operativ și eficient în întreaga economie, manifestînd o poziție principală și intransigentă fața de cei ce aduc pagube avutului obștesc sub orice formă, apărînd cu fermitate interesele financiare generale ale statului nostru socialist.

În scopul realizării acestor obiective, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Conducerile organizațiilor socialiste poartă răspunderea pentru organizarea întregii activități a acestora și obținerea unei înalte eficiențe economice în care scop mobilizează întregul colectiv de salariați, luînd măsuri pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, ridicarea continuă a calității produselor, îndeplinirea riguroasă a obligațiilor contractuale, realizarea acumulărilor bănești planificate, respectarea disciplinei de plan și financiare.

Art. 2. -

Salariații, fiecare la locul său de muncă, în dubla calitate pe care o au de proprietari ai mijloacelor de producție și producători de valori materiale, poartă răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin și au datoria să-și aducă din plin contribuția la realizarea integrală și la timp a tuturor sarcinilor organizației în care lucrează.

Art. 3. -

Cadrele de conducere din unitățile economice, bugetare, precum și din organele ierarhic superioare ale acestora sînt obligate să asigure gospodărirea economicoasă a mijloacelor materiale și bănești și apărarea integrității avutului obștesc, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind:

a) organizarea activității de recepție și autorecepție la primirea și livrarea materiilor, materialelor și produselor;

b) depozitarea, conservarea și manipularea mijloacelor materiale existente în organizația socialistă pentru necesitățile producției, investițiilor sau altor activități, prevenindu-se degradarea, distrugerea, pierderea sau risipirea acestora; manipularea și păstrarea în siguranță a fondurilor bănești;

c) angajarea sau promovarea personalului pe funcții care au atribuții legate de gestionarea și controlul mijloacelor materiale și bănești, ținînd seama de pregătirea profesională, corectitudinea, cinstea și calitățile moral-politice ale acestuia;

d) efectuarea cu regularitate a operațiilor de inventariere periodică a materiilor, materialelor, produselor și altor bunuri în vederea constatării în fața locului a existenței acestora;

e) organizarea evidențelor tehnic-operative și contabile și conducerea acestora corectă și la zi, în scopul reflectării în orice moment și cu exactitate a existenței și mișcării mijloacelor materiale și bănești;

f) păstrarea, manipularea și folosirea cu grijă a formularelor cu regim special, pentru ca operațiile prin care se aduc modificări în patrimoniu să se facă sub un strict control;

g) organizarea sistemului de pază a locurilor de depozitare a bunurilor de orice fel, intrările și ieșirile acestora din unități făcîndu-se sub regimul unei stricte supravegheri.

Art. 4. -

Conducătorii organizațiilor socialiste au obligația să raporteze periodic organelor de conducere colectivă din unitate, cît și celor de la organele ierarhic superioare, problemele ce se ridică în executarea planului economic și financiar, în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, precum și rezultatele controalelor efectuate și măsurile luate.

Art. 5. -

Activitatea conducătorilor organizațiilor socialiste va fi supusă unui control sistematic din partea organelor ierarhic superioare, cît și din partea organelor cu atribuții de control, urmărindu-se îndeplinirea sarcinilor ce le revin, întărirea spiritului de răspundere în munca acestora, determinarea unui atitudini de exigență în administrarea patrimoniului.

Art. 6. -

Controlul financiar nu poate fi exercitat de cel care prin natura muncii sale participă la actul sau operația supusă controlului, cu excepția cazurilor cînd dispozițiile legale permit aceasta.

Nu pot fi angajați sau menținuți în funcții de control financiar cei care au fost condamnați pentru infracțiuni contra avutului obștesc ori contra avutului personal sau particular.

CAPITOLUL II Controlul propriu al organizațiilor socialiste

Art. 7. -

Conducerilor organizațiilor socialiste le revine întreaga răspundere pentru organizarea controlului în interiorul unităților, care să le asigure cunoașterea și urmărirea permanentă a modului de gospodărire a mijloacelor materiale și bănești încredințate.

Art. 8. -

Conducătorul, la nivelul fiecărei trepte organizatorice, este obligat:

- să exercite un control direct asupra activității compartimentelor din subordine și inopinat în locurile unde se păstrează și se vehiculează valorile materiale din unitate;

- să stabilească pentru fiecare cadru cu funcție de conducere din subordine atribuțiile de control ierarhic operativ-curent, condițiile de exercitare a acestora și răspunderile ce îi revin;

- să organizeze controlul financiar preventiv menit să preîntîmpine nerespectarea dispozițiilor legale privitoare la gospodărirea mijloacelor materiale și bănești;

- să dezvolte autocontrolul salariaților în muncă curentă asupra operațiilor pe care le efectuează.

Art. 9. -

Controlul activității de administrare a patrimoniului are drept scop:

- respectarea legalității și asigurarea unei ordini riguroase în utilizarea fondurilor;

- identificarea și mobilizarea rezervelor;

- prevenirea, descoperirea și recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc;

- tragerea la răspundere a celor vinovați de încălcarea legilor și prejudicierea avutului obștesc.

Art. 10. -

Controlul financiar preventiv are sarcina de a opri - înainte de efectuare - operațiile nelegale, nereale și neeconomicoase, preîntîmpinînd încălcarea dispozițiilor legale, imobilizarea fondurilor și păgubirea avutului obștesc.

Sînt supuse controlului financiar preventiv operațiile din care se nasc, se modifică ori prin care se sting drepturi sau obligații patrimoniale între o organizație socialistă și alte persoane juridice sau persoane fizice, precum și alte operații care aduc modificări în patrimoniul organizațiilor, stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 11. -

Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul compartimentului financiar-contabil la:

a) ministere, celelalte organe centrale, comitete executive ale consiliilor populare, precum și la celelalte unități bugetare republicate și locale;

b) centrele și celelalte organizații economice asimilate acestora, care funcționează pe baza statutului centralei industriale;

c) unități județene și interjudețene, independent de subordonare;

d) întreprinderi și celelalte organizații care funcționează pe principiul gestiunii economice proprii, independent de subordonare.

La unitățile cu gestiune economică internă controlul financiar preventiv se organizează în funcție de competențele acordate acestora de organul ierarhic superior.

Art. 12. -

La centrale, combinate, grupuri de uzine, trusturi și întreprinderi, controlul financiar preventiv se poate organiza sub formă de servicii sau birouri subordonate conducătorului compartimentului financiar-contabil, cu sarcina exclusivă de a efectua acest control.

Art. 13. -

Controlul financiar preventiv se exercită de către conducătorul compartimentului financiar-contabil și de angajații din subordinea sa, legal împuterniciți.

Angajații menționați la alineatul precedent urmăresc, în cadrul atribuțiilor lor de serviciu, dacă operațiile supuse acestui control se încadrează în dispozițiile legale.

De asemenea, au dreptul să exercite controlul financiar preventiv și asupra economicității și realității operațiilor.

Art. 14. -

Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligația să refuze motivat, în scris, vizarea documentelor, dacă operațiile sînt nelegate sau dacă constată că sînt neeconomicoase sau nereale.

În cazul cînd conducătorul compartimentului financiar-contabil refuză vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv, operațiile vor fi executate numai pe baza hotărîrii organului de conducere colectivă.

În situații urgente, conducătorul organizației poate dispune în scris, pe proprie răspundere, efectuarea operației în cauză.

Art. 15. -

Se interzice contabililor, gestionarilor și oricăror alți angajați să execute sau să înregistreze operațiile supuse controlului financiar preventiv, dacă documentele respective nu sînt vizate de cei în drept a exercita acest control și nu au aprobarea organelor competente.

CAPITOLUL III Controlul financiar intern

Art. 16. -

Controlul financiar intern are sarcina să efectueze controlul gestionar de fond asupra gospodăririi mijloacelor materiale și bănești, verificînd respectarea normelor legale cu privire la:

a) existența, integritatea și păstrarea bunurilor de orice fel;

b) utilizarea mijloacelor materiale și bănești;

c) efectuarea încasărilor și plăților de orice natură;

d) efectuarea recepțiilor și inventarierilor;

e) angajarea, constituirea de garanții, obligațiile și răspunderile gestionarilor;

f) organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv;

g) conducerea evidenței contabile și realitatea datelor înscrise în bilanțuri și conturi de execuție.

În exercitarea controlului gestionar de fond, organele controlului financiar intern au dreptul să efectueze controale inopinate, singure sau cu sprijinul organelor miliției ori al altor organe, în depozite, magazine, șantiere, piețe, pe drumuri publice și în alte locuri unde se păstrează sau se vehiculează mijloace materiale și bănești.

Obiectivele controlului gestionar de fond se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Organele de control financiar intern vor putea efectua și verificări cu caracter economic-financiar, dacă sînt îndeplinite sarcinile controlului gestionar de fond.

Art. 17. -

Controlul gestionar de fond se exercită cel puțin o dată pe an, la toate organizațiile și gestiunile.

Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în funcție de volumul și natura operațiilor, precum și de frecvența abaterilor, stabilesc, cu acordul Ministerului Finanțelor, criterii privind verificarea la perioade mai mari de un an, dar nu mai tîrziu de o dată de doi ani, a unor unități bugetare sau gestiuni de valori materiale mai puțin importante și care sînt bine gospodărite.

Art. 18. -

Controlul financiar intern se organizează la:

a) ministerele și celelalte organe centrale pentru controlul gestionar de fond al unităților economice și bugetare direct subordonate, al gestiunilor proprii, precum și al organizațiilor obștești pe care le subvenționează sau le îndrumă, stabilite de acord cu Ministerul Finanțelor.

La unitățile bugetare subordonate ministerelor sau altor organe centrale, controlul financiar intern se organizează în funcție de necesități, pentru verificarea subunităților și a gestiunilor proprii;

b) centrele și celelalte organizații economice asimilate acestora care funcționează pe baza statutului centralei industriale, precum și la unitățile județene sau interjudețene, pentru controlul gestionar de fond al unităților subordonate și al gestiunilor proprii.

La întreprinderi și celelalte organizații, controlul financiar intern se poate organiza, în funcție de necesități, cu acordul organului ierarhic superior, pentru verificarea subunităților și a gestiunilor proprii.

c) comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, pentru controlul gestionar de fond al unităților economice și bugetare subordonate, precum și al gestiunilor proprii.

Controlul gestionar de fond al cooperativele agricole de producție se exercită potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 19. -

La organizațiile comerciale și la unități cu activitate comercială din subordinea unor ministere și altor organe centrale funcționează revizori de gestiune, cu sarcina de inventariere și control asupra gestiunilor, în condițiile și la perioadele stabilite de Ministerul Finanțelor împreună cu organele centrale interesate.

Art. 20. -

Controlul financiar intern din administrația centrală a ministerelor, celorlalte organe centrale, de la centralele industriale și celelalte unități economice asimilate acestora, unități județene și interjudețene, întreprinderi și instituții din subordinea acestora, precum și de la comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, va funcționa ca organ subordonat atît conducerii organizației socialiste, cît și Ministerului Finanțelor.

Numirea, schimbarea din funcție și desfacerea contractului de muncă al șefilor compartimentelor de control financiar intern se fac de către organul de conducere colectivă al organizației socialiste respective, cu acordul:

- Ministerului Finanțelor, în cazul ministerelor, celorlalte organe centrale de stat și al comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București;

- direcțiilor teritoriale de control și revizuire ale Ministerului Finanțelor, în cazul centralelor și celorlalte organizații economice asimilate acestora, unităților județene și interjudețene, întreprinderilor și instituțiilor bugetare, fiecare în raza lor de activitate.

Art. 21. -

Ministerul Finanțelor sau, după caz, direcțiile teritoriale de control și revizie sînt în drept, atunci cînd constată că activitatea șefilor compartimentelor de control financiar intern nu se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale, să retragă acordul dat la numirea acestora. De la data retragerii acordului, calitatea de șef al compartimentului de control financiar intern încetează, măsura luată atrăgînd schimbarea din funcție a acestuia.

Art. 22. -

La Ministerul Forțelor Armate, Consiliul Securității Statului și Ministerul Afacerilor Interne, numirea, schimbarea din funcție și desfacerea contractului de muncă al șefilor compartimentelor de control financiar intern se face de către organele de conducere colectivă ale organizațiilor în care funcționează, iar la unitățile subordonate, și cu acordul organului ierarhic superior.

Art. 23. -

Șeful compartimentului de control financiar intern participă de drept la ședințele organului de conducere colectivă al organizației socialiste în care funcționează, atunci cînd se dezbat probleme economice-financiare și de apărare a integrității avutului obștesc.

Art. 24. -

Pentru valorificarea constatărilor controlului, șeful compartimentului de control financiar intern prezintă conducerii organizației socialiste în care funcționează rezultatele controalelor efectuate, împreună cu măsurile ce se propun a se lua în vederea înlăturării deficiențelor semnalate și tragerii la răspundere a celor care au săvîrșit abateri sau au prejudiciat avutul obștesc.

Conducătorii organizațiilor socialiste care au dispus controlul și ai celor controlate sînt obligați ca, în cadrul competenței și al termenelor legale:

a) să ia măsuri, potrivit dispozițiilor legale, pe baza constatărilor și propunerilor organelor de control, pentru înlăturarea și prevenirea abaterilor și să urmărească aplicarea integrală și la timp a acestor măsuri;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare și contravenționale, precum și pentru stabilirea răspunderii materiale, în condițiile și la termenele prevăzute de dispozițiile legale;

c) să ia măsuri pentru diminuarea, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare, a salariilor tarifare sau pentru reducerea totală sau parțială a stimulentelor materiale ale salariaților care nu și-au îndeplinit sarcinile ori se fac vinovați de abaterile constatate;

d) să asigure înaintarea către procuror a actelor încheiate în cazul constatării de fapte prevăzute de legea penală, în termenele și condițiile stabilite de dispozițiile legale.

Măsurile se iau în cel mult 30 de zile de la data înregistrării actului de control la organizația în drept să le ia, dacă prin dispoziții legale nu sînt fixate alte termene.

Conducătorii organizațiilor socialiste sînt obligați să comunice organelor care au dispus verificarea, la termenele fixate, măsurile luate ca urmare a controlului și rezultatele obținute în urma aplicării acestora.

În cazul în care nu s-au luat măsuri potrivit dispozițiilor legale, șeful compartimentului de control financiar intern sesizează organul de conducere colectivă al organizației în care funcționează. Dacă nici acest organ nu ia măsurile legale pentru stabilirea răspunderii materiale și recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc, șeful compartimentului de control financiar intern este obligat să sesizeze în scris, în termen de 5 zile, pe conducătorul organului ierarhic superior. Șefii compartimentelor de control financiar intern din organizațiile socialiste prevăzute la art. 20 au obligația ca în asemenea cazuri să sesizeze și Ministerul Finanțelor.

Conducătorul organului ierarhic superior care a fost sesizat va asigura, în termen de cel mult 15 zile, cercetarea celor semnalate și va lua măsurile prevăzute de dispozițiile legale.

Ministerul Finanțelor va urmări ca soluționarea celor sesizate să se facă de către conducătorul organului ierarhic superior, în cadrul termenului stabilit și al numerelor legale.

Art. 25. -

Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și conducătorii organizațiilor socialiste subordonate, în cadrul cărora se organizează și funcționează controlul financiar, sînt obligați:

a) să asigure organizarea și funcționarea controlului financiar preventiv și a controlului financiar intern în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) să asigure, în cadrul indicatorilor planului de muncă și salarii aprobat, necesarul de posturi pentru controlul financiar intern, corespunzător îndeplinirii sarcinilor legale de control. Stabilirea în nomenclatoare a funcțiilor de control și a nivelelor de salarizare se face de organele în drept, cu acordul Ministerului Finanțelor;

c) să încadreze compartimentele de control financiar, potrivit necesităților, cu cadre de specialitate economică, tehnică sau juridică, corespunzătoare din punct de vedere profesional, al cinstei și corectitudinii;

d) să dezbată periodic, în ședințe ale organului de conducere colectivă, constatările organelor de control financiar, stabilind, în limita competenței, măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea activității unităților din subordine;

e) să analizeze în cadrul organului de conducere colectivă, cel puțin o dată pe an, activitatea controlului financiar preventiv și a controlului financiar intern, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestor activități;

f) să asigure, prin conducătorii compartimentelor financiar-contabile, respectiv prin șefii compartimentelor de control financiar interne, îndrumarea și verificarea activității de control financiar preventiv și a controlului financiar intern, în întregul lor sistem organizatoric;

g) să folosească organele de control financiar intern numai pentru realizarea atribuțiilor legale ale acestora, interzicînd folosirea lor în executarea altor sarcini;

h) să informeze Ministerul Finanțelor asupra constatărilor controlului financiar intern, în condițiile și la termenele stabilite de acesta.

CAPITOLUL IV Controlul Ministerului Finanțelor și al băncilor

Art. 26. -

Ministerul Finanțelor, ca reprezentant al intereselor financiare ale statului, are sarcina să asigure coordonarea și orientarea unitară a controlului financiar pe toate treptele economiei, cu privire la gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, să asigure unitatea de concepție, de acțiune și de metoda în acest domeniu de activitate. În acest scop:

a) stabilește principalele obiective ale activității de control financiar pe baza sarcinilor din documente de partid și de stat și a mersului execuției planului și a bugetului de stat, în funcție de necesitățile fiecărei perioade;

b) răspunde de coordonarea activității de control financiar pe plan central și în fiecare județ și colaborează cu alte organe de control, urmărind evitarea paralelismelor și suprapunerilor;

c) elaborează norme metodologice unitare, cu caracter obligatoriu, cu privire la: coordonarea, organizarea și exercitarea controlului financiar, întocmirea actelor de control, luarea măsurilor pentru prevenirea și înlăturarea abaterilor de la dispozițiile legale și tragerea la răspundere a celor vinovați, precum și raportarea rezultatelor controlului;

d) îndrumă și verifică activitatea organelor care, potrivit normelor legale, exercită atribuții de control financiar și organizează schimbul de experiență între acestea;

e) asigură instruirea unitară a întregului aparat de control financiar intern;

f) organizează controale în comun, în echipe mixte formate din organele proprii, ale băncilor, ale controlului financiar intern și ale altor organe, asigurînd efectuarea unor verificări complexe economico-financiare și gestionare la organizațiile socialiste în a căror activitate se manifestă deficiențe importante.

Art. 27. -

Ministerul Finanțelor exercită controlul asupra activității economico-financiare a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și a organizațiilor subordonate acestora, verificînd:

a) aplicarea prevederilor cu caracter economic-financiar și valutar din legi, decrete și hotărîri ale Consiliului de Miniștri, urmărind respectarea și apărarea intereselor financiare ale statului;

b) întocmirea și executarea planurilor financiare;

c) planificarea și realizarea prețului de cost;

d) fenomenele și aspectele ce apar în procesul executării planului și a bugetului de stat;

e) operațiile de comerț exterior și prestații de servicii, precum și orice alte operații din care rezultă drepturi sau obligații valutare;

f) realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor proprii de către ministere, celelalte organe centrale și consiliile populare județene și al municipiului București.

De asemenea, exercită controlul asupra organizațiilor centrale cooperatiste și obștești, precum și asupra organizațiilor subordonate acestora, în ce privește îndeplinirea obligațiilor față de bugetul de stat, utilizarea fondurilor primite de la stat, precum și respectarea disciplinei financiare, în condițiile legii.

Totodată, Ministerul Finanțelor:

g) analizează situația pagubelor cauzate avutului obștesc, în colaborare cu celelalte organe interesate și propune măsuri de ansamblu pentru prevenirea și recuperarea pagubelor;

h) sprijină compartimentele financiar-contabile din organizațiile socialiste în probleme financiare și de evidență contabilă;

i) informează conducerea de partid și de stat, precum și organele locale, asupra principalelor constatări ale controlului financiar.

Art. 28. -

În îndeplinirea atribuțiilor de control, Ministerul Finanțelor are dreptul:

a) să dea organizațiilor socialiste dispoziții obligatorii pentru:

- introducerea în planurile financiare sau valutare a modificărilor corespunzătoare, atunci cînd se identifică resurse suplimentare de venituri sau posibilități de reducere a cheltuielilor, rezultate din nerespectarea dispozițiilor legale;

- rectificarea sau completarea bilanțurilor contabile, potrivit normelor legale;

- diminuarea, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare, a salariilor tarifare ale salariaților care nu și-au îndeplinit sarcinile;

- recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc;

- înlăturarea oricăror alte abateri de la normele legale cu caracter economic-financiar.

Dispozițiile obligatorii care se referă la recuperarea de pagube se execută de cei în drept prin emiterea de dispoziții de reținere sau pe alte căi de recuperare legală, după caz;

b) să suspende executarea măsurilor cu caracter economic-financiar luate de organizațiile socialiste, cînd acestea contravin dispozițiilor legale;

c) să respecte finanțarea în cazurile în care constată cheltuirea ilegală a fondurilor bănești în lei sau în valută, risipa sau proasta gospodărire, ori cînd organizațiile socialiste nu prezintă, conform legii, dările de seamă contabile;

d) să dispună blocarea fondurilor destinate plății drepturilor bănești ale personalului tehnic-administrativ cu funcții de conducere, în cuantumul și în condițiile prevăzute de normele în vigoare, în cazul în care constată abateri de la dispozițiile legale în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești. Organul care a dispus blocarea este obligat să stabilească termene în cadrul cărora să se remedieze abaterile și să se prevină săvîrșirea lor în viitor. Dacă abaterile nu sînt înlăturate în termenele stabilite, organul ierarhic superior celui care a dispus blocarea hotărăște asupra plății sumelor blocate;

e) să dispună blocarea fondurilor valutare atunci cînd constată abateri de la lege în folosirea acestora;

f) să aplice sancțiunile financiare prevăzute de dispozițiile legale în cazul nerespectării disciplinei financiare sau valutare;

g) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare celor care au săvîrșit abateri de la dispozițiile legale;

h) să convoace conducerile organizațiilor verificate sau ale celor ierarhic superioare, după caz, pentru examinarea concluziilor și stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a controlului;

i) să folosească, pe timp limitat, în controalele pe care le organizează, cadre tehnice și economice din organizațiile socialiste, puse la dispoziție de conducerile acestora;

j) să participe, prin delegații săi, la ședințele organelor de conducere ale organizațiilor socialiste în care se analizează probleme economice-financiare sau de apărare a proprietății socialiste.

Întîmpinările în legătură cu măsurile prevăzute la literele a-g inclusiv, cu excepția dispozițiilor obligatorii care se referă la recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc, se depun la organul care le-a dispus și se rezolvă de către Ministerul Finanțelor.

Art. 29. -

Atribuțiile Ministerului Finanțelor cu privire la controlul financiar, prevăzute în prezenta lege, se realizează prin Direcția generală a controlului și direcțiile teritoriale de control și revizie, precum și prin alte organe specializate, anume împuternicite de ministrul finanțelor.

Direcția generală a controlului este condusă de controlorul revizor general, care are grad de adjunct al ministrului finanțelor.

Sarcinile, normele de funcționare și competențele conducerii direcțiilor teritoriale de control și revizie se stabilesc de Ministerul Finanțelor.

Art. 30. -

Banca Națională a Republicii Socialiste România, Banca Agricolă, Banca de Investiții și Banca Română de Comerț Exterior, fiecare în sectorul său de activitate, exercită controlul în organizațiile socialiste potrivit legilor în vigoare, urmărind:

a) folosirea, potrivit destinației stabilite prin plan și cu maximum de eficiență, a fondurilor proprii, a celor împrumutate, precum și a celor puse la dispoziție de la buget;

b) realizarea și vărsarea veniturilor de stat;

c) identificarea și mobilizarea rezervelor materiale și bănești și aducerea lor în circuitul economic;

d) sesizarea operativă a fenomenelor negative ce apar în realizarea planului economic și financiar;

e) sprijinirea organizațiilor socialiste în prevenirea, lichidarea deficiențelor și îmbunătățirea activității economice-financiare.

Controlul se exercită strîns legat de operațiile pe care organizațiile socialiste le efectuează în mod curent prin bănci în legătură cu: creditarea producției și circulației mărfurilor, executarea de casă a bugetului de stat, finanțarea, creditarea și decontarea investițiilor, eliberarea fondurilor pentru plata salariilor și celelalte sarcini specifice prevăzute în statutele băncilor.

În exercitarea controlului, băncile au și drepturile prevăzute la art. 28. Competențele de exercitare a acestor drepturi, precum și de rezolvare a întîmpinărilor, se stabilesc de consiliile de administrație ale băncilor.

De asemenea, consiliile de administrație ale băncilor, cu acordul Ministerului Finanțelor, vor adapta la specificul activității inspecției bancare normele metodologice prevăzute la art. 26 lit. c.

CAPITOLUL V Obligații și răspunderi în exercitarea controlului

Art. 31. -

La cererea organelor împuternicite să efectueze controlul financiar, angajații organizațiilor socialiste sînt obligați:

a) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare;

b) să pună la dispoziție planurile, dările de seamă, evidențele, corespondența și alte documente necesare controlului, cu respectarea dispozițiilor legale privind întocmirea, manipularea, circuitul și păstrarea documentelor secrete de stat;

c) să dea date, informații verbale sau în scris, în legătură cu obiectivele controlului;

d) să elibereze documente în original sau copii certificate. În cazul eliberării unor documente în original, se lasă organizației verificate copii conforme, certificate de conducerea acesteia și de organul de control financiar;

e) să dea sprijinul necesar și să asigure condiții pentru buna desfășurare a controlului și pentru păstrarea documentelor.

Art. 32. -

Personalul cu atribuții de control financiar este obligat:

a) să efectueze controlul potrivit dispozițiilor legale în vigoare și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Pe baza împuternicirii ce au pentru verificarea unei organizații socialiste, organele de control financiar pot consulta la orice alte persoane juridice sau persoane fizice documente care au legătură cu operațiile organizației supuse verificării și să ceară informațiile necesare, verbal sau înscris, în legătură cu aceste operații;

b) să consemneze constatările în acte de control pe bază de date și fapte exacte. Actele de control se semnează de cei care au efectuat controlul, de conducerea organizației controlate și de alți angajați ai acesteia, după caz. Eventualele obiecții cu privire la constatările făcute se prezintă în scris pînă la terminarea controlului;

c) să depună organului în drept, la termenele stabilite, actele de control;

d) să înainteze procurorului actele încheiate în cazul constatării de fapte prevăzute de legea penală, în termenele și condițiile stabilite de dispozițiile legale, încunoștiințînd concomitent despre aceasta conducerea organizației verificate și a celei care a dispus controlul;

e) să aplice, potrivit normelor legale, sancțiuni contravenționale pentru abateri de la disciplina financiară sau alte fapte sancționabile contravențional, pentru care are competență;

f) să facă propuneri organelor competente, în timpul și ca urmare a controlului, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și înlăturarea abaterilor constatate, precum și pentru tragerea la răspundere a celor vinovați;

g) să îndrume și să sprijine organele controlate în problemele de specialitate care fac obiectul verificării.

Art. 33. -

Răspund, potrivit normelor legale, disciplinar, administrativ sau penal, după caz, precum și material:

a) conducătorii organizațiilor socialiste și angajații din subordinea acestora, atunci cînd nu respectă obligațiile ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi;

b) organele cu atribuții de control financiar, atunci cînd:

- nu efectuează verificările potrivit planului de control aprobat;

- înscriu în actele de control date sau fapte ireale ori inexacte;

- lucrează cu superficialitate, nesemnalînd încălcările de la dispozițiile legale în vigoare constatate cu ocazia controlului și nu stabilesc răspunderile potrivit normelor legale;

- dispun, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, măsuri obligatorii care produc prejudicii;

- nu întocmesc și nu înaintează, în termenele stabilite, organelor în drept, actele de control;

- nu iau sau, după caz, nu propun măsuri pentru remedierea lipsurilor și abaterilor consemnate în actele de control, pentru recuperarea pagubelor constatate și tragerea la răspundere a celor vinovați, sau nu urmăresc îndeplinirea măsurilor stabilite.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 34. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se vor stabili posturile de control financiar intern care trec din sistemul organizatoric al unor ministere și altor organe centrale, la Ministerul Finanțelor, pentru direcțiile teritoriale de control și revizie ale acestuia.

Art. 35. -

Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și conducătorii organizațiilor socialiste subordonate sînt obligați să ia măsuri, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru examinarea din punct de vedere profesional a întregului aparat de control financiar intern, inclusiv revizorii de gestiune. În funcție de rezultatele examinării se vor lua măsuri pentru schimbarea din funcție a celor necorespunzători sau, după caz, pentru desfacerea contractului de muncă.

Art. 36. -

Ministrul forțelor armate, președintele Consiliului Securității Statului, ministrul afacerilor interne și președinții consiliilor de administrație ale băncilor, fiecare pentru sectorul său de activitate vor elabora, cu acordul Ministerului Finanțelor, în termen de 60 de zile, instrucțiuni privind controlul propriu și controlul financiar intern, aplicînd prezentele dispoziții, în funcție de legile lor de organizare.

Art. 37. -

Se recomandă organizațiilor cooperatiste și celorlalte organizații obștești ca, pornind de la prevederile prezentei legi, să stabilească, cu sprijinul Ministerului Finanțelor, reglementări corespunzătoare cu privire la gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar.

Art. 38. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile. Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare prezentei legi.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională în ședința din 10 iulie 1970, întrunind din cele 435 voturi exprimate, 433 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.
Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 10 iulie 1970.

Nr. 5.

În conformitate cu dispozițiile art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România, semnăm această lege.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 10 iulie 1970.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...