Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 1047/1970 cuprinzind masuri pentru executarea Legii nr. 5/1970 privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 august 1970 până la 25 aprilie 1991, fiind abrogat prin Lege 30/1991.
Formă aplicabilă de la 01 februarie 1972 până la 25 aprilie 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

Art. 1. -

Operatiile supuse controlului financiar preventiv, potrivit articolului 10 din Legea nr. 5/1970, sint cele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Conducatorii organizatiilor socialiste sint obligati sa comunice in scris angajatilor care exercita controlul financiar preventiv operatiile si documentele ce se supun controlului, precizandu-se si ce se verifica la fiecare dintre acestea.

Art. 2. -

Controlul financiar preventiv asupra operatiilor prevazute la pct. 5, 6, 7 si 8 din anexa nr. 1, cit si pentru operatiile de incheiere a contractelor si emiterea comenzilor mai importante stabilite de organul ierarhic superior, se exercita exclusiv de catre conducatorul compartimentul financiar-contabil ori inlocuitorul sau de drept. La organizatiile socialiste care au servicii sau birouri specializate, controlul financiar preventiv asupra acestor operatii se poate exercita prin serviciile sau birourile respective.

Art. 3. -

Documentele privind operatiile ce se supun controlului financiar preventiv se semneaza in prealabil de seful compartimentului in prealabil de seful compartimentului in care se efectueaza operatia respectiva ori de inlocuitorul sau, semnatura acestora confirmand, in cadrul atributiilor lor de serviciu, legalitatea, necesitatea, economicitatea si realitatea operatiilor.

In cazul in care dispozitiile legale prevad avizarea operatiilor de catre oficiul juridic, documentele vor fi supuse controlului financiar preventiv impreuna cu avizul acestuia.

Art. 4. -

Operatiile privind miscarea valorilor materiale in cadrul organizatiei socialiste se face pe propria raspundere a sefilor compartimentelor in care au loc sau a inlocuitorilor acestora. Prin semnarea documentelor pentru aceste operatii, sefii compartimentelor sau inlocuitorii lor confirma legalitatea, necesitatea, realitatea si economicitatea lor.

Conducatorii compartimentelor financiar-contabile au dreptul sa verifice, de la caz la caz, operatiile efectuate potrivit prezentului articol.

Art. 5. -

Pentru centralele, combinatele, grupurile de uzine, trusturile si marile intreprinderi la care controlul financiar preventiv se organizeaza, potrivit articolului 12 din Legea nr. 5/1970, sub forma de servicii sau birouri, organele centrale ierarhic superioare, cu acordul Ministerului Muncii, vor completa nomenclatoarele cu functiile, salariile si conditiile de studii si stagiu corespunzatoare. Organizarea serviciilor sau birourilor de control financiar preventiv se face in cadrul indicatorilor planului de munca si salarii aprobat.

Art. 6. -

In cazul cand organul de conducere colectiva sau conducatorul organizatiei a dispus efectuarea operatiilor pentru care conducatorul compartimentului financiar-contabil a refuzat vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv, acesta, daca in continuare considera ca operatiile sint nelegale, neeconomicoase ori ca nu corespund realitatii, va viza documentele pe baza dispozitiilor primite, incunostintind concomitent, in scris, pe conducatorul organului ierarhic superior, precum si Ministerul Finantelor. Conducatorul organului ierarhic superior care a fost sesizat este obligat ca, in cel mai mult 15 zile, sa cerceteze cele semnalate si sa ia masurile prevazute de dispozitiilor legale. Ministerul Finantelor va urmari ca solutionarea sesizarii sa se faca in cadrul normelor legale.

Refuzul de viza al angajatilor care exercita controlul financiar preventiv pe baza de imputernicire se rezolva de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Art. 7. -

Pentru centralele industriale si celelalte unitati cu statut de centrale, consiliile de administratie pot stabili ca atributiile conducatorului compartimentului financiar-contabil in ceea ce priveste controlul financiar preventiv sa revina, dupa caz, sefului serviciului contabilitatii, sefului serviciului financiar ori sefului serviciului sau biroului specializat de control financiar preventiv.

Art. 8. -

Controlul financiar intern verifica in cadrul controlului gestionar de fond, exercitat potrivit articolului 16 din Legea nr. 5/1970, obiectivele prevazute in anexa nr. 2. Documentele si operatiile se controleaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul si frecventa abaterilor. Atunci cind se constata pagube, verficarea se extinde pina la stabilirea valorii integrale a pagubei.

Art. 9. -

Controlul financiar intern care, potrivit articolului 18 din Legea nr. 5/1970, se organizeaza la comitetele executive ale consiliilor populare judetene, va functiona sub forma de corpuri unice de control. Acestea se constituie cu numarul de posturi si fondul de salarii al compartimentelor de control financiar intern de la comitetele executive ale consiliilor populare judetene si numarul de posturi de control financiar intern cu fondul de salarii aferente, preluat de la unitatile subordonate, existente la data aplicarii prezentei hotarari.

Structura organizatorica a corpurilor unice de control financiar intern, precum si modificarile in structura de organizare a aparatului comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si a organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, se stabilesc de catre Comitetul de Stat pentru Economia si Administratia Locala, cu avizul Ministerului Muncii si al Ministerului Finantelor.

Art. 10. -

Controlul ierarhic operativ-curent prevazut la articolul 8 din Legea nr. 5/1970 se exercita cel putin o data pe luna, in ceea ce priveste gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, asupra activitatilor mentionate in anexa nr. 3. conducatorii organizatiilor socialiste, deosebite de controlul direct pe care il efectueaza asupra activitatii compartimentelor din subordine, vor urmari indeaproape modul in care se efectueaza controlul ierarhic operativ-curent de catre personalul subordonat si vor informa organele de conducere colectiva asupra constatarilor, masurilor luate si a celor care urmeaza a se lua pentru asigurarea bunei gospodariri a mijloacelor, materiale si banesti.

Art. 11. -

Sefii compartimentelor de control financiar intern, potrivit prevederilor articolului 24 din Legea nr. 5/1970, prezinta conducerii organizatiilor socialiste in care furnizeaza, propuneri in vedere emiterii de ordine, decizii, dispozitii de retinere sau alte acte legale pentru stabilirea masurilor de inlaturare a eficientelor semnalate si tragerea la raspundere a celor care au savarsit abateri sau a prejudiciat avutul obstesc.

Actele legale prin care se dispune conducerii unitatilor verificate luarea de masuri pentru recuperarea pagubelor se executa de cei in drept prin emiterea de dispozitii de retinere sau pe alte cai de recuperare legala.

Art. 12. -

Conducerii unitatilor economice de stat prezinta spre dezbatere in adunarile generale ale oamenilor muncii, cauzele de pagubire a patrimoniului unitatii, deficientele constatate de organele de control financiar-bancar, sanctiunile aplicate persoanelor vinovate, precum si masurile ce se impun pentru continua intarire a apararii avutului obstesc.

Art. 13. -

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor transmite Ministerului Finantelor, iar unitatile subordonate acestora directiilor teritoriale de control si revizie ale Ministerului Finantelor, in termenele stabilite de acest minister, situatia pagubelor si situatia realizarii planului controlului financiar intern.

Art. 14. -

Blocarea fondurilor destinate platii drepturilor banesti ale personalului tehnic-administrativ cu functii de conducere, reglementata de articolul 28 lit. d din Legea nr. 5/1970 poate fi stabilita asupra drepturilor aferente unei perioade de cel mult 3 luni, sumele blocate neputind depasi 1/3 din salariul tarifar net din fiecare luna. Daca celui in cauza i se fac si alte retineri din salariu pe baza de titlu executoriu, se poate bloca diferenta dintre aceste retineri si 1/2 din salariul tarifar net lunar.

Atunci cind abaterile nu au fost remediate in termenele fixate, organul ierarhic superior celui care a dispus blocarea este in drept sa o mentina si sa dea dispozitie obligatorie organului ierarhic superior unitatii din care face parte cel in cauza, prin care sa dispuna retinerea, total sau partial, a sumei blocate, potrivit reglementarilor legale privind retinerea din salariu pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu si sa asigure luarea si a altor masuri, potrivit legii, pentru inlaturarea abaterilor constatate si tragerea la raspunderea a celor vinovati.

Art. 15. -

Posturile de control financiar intern de la comitetele executive ale consiliilor populare judetene, prevazute in anexa nr. 4, trec la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor*) - Departamentul agriculturii cooperatiste si al gospodariilor populatiei si unitatile judetene de mecanizare a agriculturii, subordonate, pe data de 1 ianuarie 1972, in vederea efectuarii controlului gestionar de fond, in conditiile legii.

Indicatorii de plan munca si salarii aferenti acestor posturi trec de la comitetele executive ale consiliilor populare judetene respective la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor - Departamentul agriculturii cooperatiste si al gospodariilor populatiei, pe baza de protocol.

Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii sa modifice indicatorii de plan ai Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor si ai comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

*) Denumirea "Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor" din cuprinsul acestei hotariri a fost inlocuita cu "Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor", in conformitate cu dispozitiile art. III din Decretul nr. 19/1972, publicat in Buletinul Oficial nr. 6 din 24 ianuarie 1972.

Art. 16. -

Sefii compartimentelor de control financiar intern din ministere si celelalte organe centrale raspund de coordonarea din punct de vedere functional a activitatii de control financiar intern pe intregul sistem organizatoric al acestora si asigura delimitarea pe verigi a atributiilor de control.

Art. 17. -

Posturile de control financiar intern care, potrivit art. 34 din Legea nr. 5/1970, trec de la unitatile subordonate ministerelor si altor organe centrale la Ministerul Finantelor, pentru directiile teritoriale de control si revizie, precum si numarul maxim de posturi ale acestor directii, sint prevazute in anexa nr. 5**).

Indicatorii de plan munca si salarii, pe perioada de la intrarea in vigoare a prezentei hotariri si pina la 31 decembrie 1970, aferenti posturilor ce se preiau potrivit alineatului precedent, se trec pe baza de protocol de la organele respective la Ministerul Finantelor.

Pentru posturile ce se preiau, creditele bugetare aferente se vor asigura de Ministerul Finantelor din disponibilitatile existente in planurile de cheltuieli ale ministerelor si celorlalte organe centrale, de la orice subdiviziune a clasificatiei bugetare, cu exceptia cheltuielilor pentru inventii centralizate.

Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor sa modifice in mod corespunzator indicatorii economici si financiari pe anul 1970 ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului articol.

**) Anexa nr. 5 se comunica prin grija Secretariatului General al Consiliului de Ministri.

Art. 18. -

Plata drepturilor cuvenite personalului de control financiar se face potrivit normelor legale, criteriul de realizare a indicatorului cantitativ fiind indeplinirea integrala a planului de control.

Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Muncii, va emite, in termen de 30 zile, instructiuni de aplicare a prevederilor prezentului articol.

Art. 19. -

In unitatile economice de stat se introduce jurnalul controlului, in care organele cu sarcini de control financiar vor inscrie, in mod obligatoriu, controalele efectuate, precum si datele de identificarea actelor de control incheiate. Organele de control financiar sint obligate sa consulte actele de control mentionate in jurnal, pentru a cunoaste obiectivele si perioadele cuprinse in controalele precedente, constatarile facute si masurile stabilite si, dupa caz, sa evite repetarea verificarii. Conducerile unitatilor verificate sint obligate sa ceara organelor de control financiar sa inscrie in jurnalul controlului actiunile de control efectuate.

Art. 20. -

Prezenta hotarire intra in vigoare la data de 10 august 1970. Pe aceeasi data se abroga dispozitiile legale prevazute in anexa nr. 5 la prezenta hotarire, precum si orice alte prevederi contrare.

ANEXA Nr. 1

OPERATIUNILE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

1. Incheierea contractelor economice si emiterea comenzilor intre organizatiile socialiste sau intre acestea si persoane fizice, privind aprovizionarea cu materii prime, materiale, utilaje si altele, livrarea de produse, executarea de lucrari si prestari de servicii, legalitatea aplicarii preturilor si tarifelor.

2. Plata sumelor pentru munca prestata si a altor drepturi cuvenite angajatilor, acordarea avansurilor spre decontare, orice plati catre alte persoane fizice, precum si contractele privind angajarea gestionarilor si constituirea garantiilor; respectarea statelor de functiuni ale personalului tehnic-administrativ si salariile tarifare stabilite prin decizii de incadrare.

3. Platile de orice fel catre bugetul de stat si organizatiile socialiste.

4. Incasarile de orice fel, in afara unor incasari de la populatie privitor la care ministerele si celelalte organe centrale au stabilit sa fie supuse numai controlului ulterior.

5. Operatiile din care deriva drepturi sau obligatii in valuta.

6. Trecerea la cheltuieli, respectiv la pierderi, a daunelor aduse organizatiei socialiste pentru care, potrivit dispozitiilor legale, nu se iau masuri de stabilire a raspunderii materiale.

7. Constituirea oricaror fonduri banesti prevazute prin dispozitii legale.

8. Cererile prin care se solicita credite bancare, precum si documentatia referitoare la deschiderea finantarii si decontarea lucrarilor de investitii.

9. Casarea si declasarea bunurilor.

10. Eliberarea bunurilor de orice fel catre alte organizatii socialiste.

NOTA:

Ministerele si celelalte organe centrale pot adapta si completa lista operatiilor prevazute mai sus, in functie de necesitati, si stabili conditiile de efectuare a controlului financiar preventiv in cazul unor situatii specifice.

ANEXA Nr. 2

OBIECTIVELE CE SE VERIFICA DE CONTROLUL FINANCIAR INTERN

I. Respectarea normelor legale cu privire la existenta
si utilizarea mijloacelor materiale si banesti

1. Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu de catre organizatiile socialiste.

2. Respectarea dispozitiilor legale referitoare la aprovizionarea, expeditia, transportul si receptia mijloacelor materiale, precum si la conservarea, manipularea si eliberarea acestora.

3. Utilizarea mijloacelor materiale in procesul activitatii organizatiilor socialiste (consumuri, deseuri, rebuturi, remedieri, refaceri, degradari, deprecieri, perisabilitati, casari, declasari, scoateri din uz, recuperari, transferuri, reduceri de preturi si altele asemenea).

4. Respectarea prevederilor legale care reglementeaza incadrarea si retribuirea personalului tehnic-administrativ si de specialitate, muncitori si personal auxiliar, precum si celelalte drepturi cuvenite acestora; exactitatea si realitatea drepturilor platite, precum si a retinerilor.

5. Legalitatea si realitatea, precum si necesitatea celorlalte plati si cheltuieli efectuate in numerar si prin virament, in lei sau in valuta, din fondurile organizatiilor socialiste sau ale bugetului, inclusiv fondurile cu destinatie speciala.

II. Respectarea normelor legale cu privire la apararea proprietatii
socialiste, precum si a celor referitoare la evidenta si control

6. Efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea si valorificarea diferentelor constatate, la termenele si in conditiile dispozitiilor legale.

7. Respectarea normelor legale de intocmire si circulatie a documentelor primare, de conducere a evidentei tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor inscrise in acestea.

8. Respectarea regulilor de evidenta, pastrare, circulatie si utilizare a formularelor cu regim special.

9. Organizarea si exercitarea, potrivit dispozitiilor legale, a contractului financiar preventiv.

10. Aplicarea masurilor pentru prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor, legalitatea si eficacitatea acestor masuri; stabilirea, potrivit dispozitiilor legale, a raspunderilor pentru diminuarea patrimoniul organizatiilor socialiste sau ca urmare a efectuarii de cheltuieli neproductive (amnezie, penalizari, locatii, dobanzi penalizatoare si altele).

11. Respectarea dispozitiilor legale cu privire la angajarea, drepturile, obligatiile si raspunderile gestionarilor.

12. Modul de realizare a masurilor stabilite ca urmare a verificarilor efectuate de organele controlului financiar, eficienta masurilor si realitatea comunicarilor facute in legatura cu acestea.

III. Respectarea normelor legale cu privire la incasari si varsaminte.
Realitatea rezultatelor financiare

13. Respectarea disciplinei financiare in realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor banesti in lei si in valuta.

14. Realitatea datelor inscrise in bilanturile contabile si in conturile de executie.

NOTA:

Ministerele si celelalte organe centrale pot adapta si completa prezenta anexa, in functie de necesitati, daca sint asigurate conditiile pentru indeplinirea obiectivelor obligatorii de control gestionar de fond prevazute in prezenta anexa.

ANEXA Nr. 3

LISTA
activitatilor asupra carora se exercita cel putin o data pe luna
controlul ierarhic operativ-curent prevazut la articolul 8 din
Legea nr. 5/1970, in ceea ce priveste gospodarirea
mijloacelor materiale si banesti

Nr. crt. Activitatea supusa controlului Cine executa controlul
1. Receptia si autoreceptia materiilor, materialelor si produselor - Conducatorul compartimentului aprovizionare-desfacere
2. Depozitarea, conservarea si manipularea mijloacelor materiale, lichidarea stocurilor supranormative, peste necesar sau greu vandabile - Conducatorul compartimentului de care apartine gestiunea
- Conducatorul compartimentului productiei
3. Efectuarea inventarierilor periodice a mijloacelor materiale; regularizarea diferentelor - Conducatorul compartimentului financiar-contabila
4. Efectuarea incasarilor si platilor in numerar si alte valori - Conducatorul compartimentului financiar-contabil
5. Indeplinirea conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor - Conducatorul compartimentului financiar-contabil
6. Organizarea pazei locurilor de depozitarea a bunurilor, intrarea si iesirea acestora - Conducatorul compartimentului administrativ
7. Obtinerea titlurilor, executorii, exercitarea cailor de atac, executarea silita a creantelor - Seful oficiului juridic
- Conducatorul compartimentului financiar-contabil
8. Efectuarea retinerilor in contul pagubelor; transmiterea debitelor la noul loc de munca - Conducatorul compartimentului financiar-contabil
9. Organizarea evidentelor tehnicooperative, conducerea corecta si la zi a acestora - Conducatorii de compartimente
10. Organizarea contabilitatii si efectuarea corecta si la zi a inregistrarilor contabile, potrivit reglementarilor legale - Conducatorul compartimentului financiar-contabil
11. Pastrarea, manipularea si folosirea formularelor cu regim special - Conducatorul unitatii
- Conducatorul compartimentului financiar-contabil
12. Exercitarea controlului financiar preventiv - Conducatorul compartimentului financiar-contabil
13. Indeplinirea planului de control de catre controlul financiar intern - Conducatorul unitatii
- Conducatorul compartimentului de organizare a muncii
14. Indeplinirea planului de control de catre revizorii de gestiune - Conducatorul compartimentului financiar-contabil
- Conducatorul compartimentului de organizare a muncii

NOTA:

Prin decizia conducatorului unitatii, controlul poate fi extins si asupra altor activitati, potrivit necesitatilor.

Tinind seama de functiile prevazute in coloana 2, conducatorii unitatilor urmeaza sa stabileasca cine exercita controlul, in raport cu specificul si statul de functiuni al unitatii, adaptind in caz de necesitate regulamentul de organizare si functionare.

Controlul se efectueaza inopinat, la fata locului, prin verificari faptice si pe baza de documente, in totalitate sau prin sondaj, tinindu-se seama de specificul activitatii. Rezultatul controlului va fi consemnat in scris, in termen de 3 zile de la efectuare. In cazul constatarii de abateri se vor lua masuri sau se vor prezenta propuneri, dupa caz, pentru inlaturarea acestora si tragerea la raspunderea a celor vinovati, in conditiile prevazute de lege.

ANEXA Nr. 4

LISTA
posturilor de control financiar intern care trec de la comitetele
executive ale unor consilii populare judetene la Ministerul
Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor - Departamentul
agriculturii cooperatiste si al gospodariilor populatiei si
unitatile judetene de mecanizare a agriculturii, subordonate

Consiliul popular judetean Nr. posturi
- Alba 1
- Arad 2
- Arges 1
- Bacau 1
- Bihor 1
- Bistrita-Nasaud 1
- Botosani 2
- Braila 2
- Buzau 2
- Caras-Severin 1
- Cluj 1
- Constanta 2
- Dambovita 1
- Dolj 2
- Galati 2
- Gorj 2
- Hunedoara 1
- Ialomita 2
- Iasi 1
- Ilfov 2
- Mures 1
- Neamt 1
- Olt 2
- Prahova 1
- Satu Mare 2
- Salaj 2
- Sibiu 1
- Suceava 1
- Teleorman 2
- Timis 3
- Tulcea 2
- Vaslui 2
- Valcea 1
- Vrancea 1
- Mehedinti 1

ANEXA Nr. 6

LISTA
dispozitiilor legale care se abroga

Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1068/1952 privind sarcinile Directiei controlului financiar din Ministerul Finantelor, publicata in Buletinul Oficial nr. 36 din 14 iulie 1952.

Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1934/1957 privind organizarea si functionarea controlului financiar intern, publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 81 din 19 decembrie 1957.

Hotararea Consiliului de Ministri nr. 65/1959 privind intarirea controlului financiar si inlaturarea unor paralelisme si suprapuneri in activitatea organelor de control, publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 7 bis din 31 ianuarie 1959.

Hotararea Consiliului de Ministri nr. 74/1959 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si exercitarea controlului preventiv in institutii, intreprinderi si organizatii economice de stat, cooperatiste si obstesti, publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 8 din 1 februarie 1959.

Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1599/1959 privind verificarea activitatii financiar-gestionare a unor organizatii obstesti.

Articolul 59 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2930/1967 privind organizarea si functionarea in mod experimental a intreprinderilor agricole de stat.

Articolul 2 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 412/1968 privind infiintarea directiilor teritoriale de control si revizie ale Ministerului Finantelor, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 26 februarie 1968.

Articolele 49 si 51 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1190/1968 privind organizarea si functionarea intreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 74 din 7 iunie 1968.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...