Consiliul de Stat

Decretul nr. 153/1970 pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții privind regulile de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică*)

Modificări (1), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 1970 până la 26 septembrie 1991, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 61/1991.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 32/1970.

Succesele repurtate de poporul român în opera de construcție socialistă, progresul continuu al economiei, științei și culturii, activitatea educativă desfășurată prin școală, alte instituții cultural-educative, organizații de stat și obștești, au determinat o profundă înnoire spirituală a societății noastre, creșterea conștiinței politico-cetățenești a maselor largi populare.

Ca urmare a ridicării la un nivel tot mai înalt a gradului de responsabilitate socială, oamenii muncii iau atitudine împotriva acelora care, sub influența unor mentalități înapoiate, refuză să se încadreze într-o activitate utilă, duc o viață parazitară, tulbură ordinea și liniștea publică, încalcă cele mai elementare norme de conviețuire socială, provocînd indignarea cetățenilor.

Sarcini deosebite revin familiei, școlii, organizațiilor de masă și obștești, colectivelor de muncă, precum și grupelor de sprijin ale miliției, care prin activități instructiv-educative, prin concursul dat organelor de menținere a ordinii publice, trebuie să-și aducă în continuare o mai mare contribuție în prevenirea și combaterea tuturor manifestărilor antisociale, contrare regulilor de bună-cuviință, ce exprimă concepții străine principiilor de viață socialistă.

Totodată, se impune luarea de măsuri și pe plan legislativ pentru lichidarea manifestărilor incompatibile cu ținuta morală a omului societății socialiste și asigurarea ordinii publice necesare exercitării nestingherite a drepturilor garantate de lege tuturor cetățenilor.

În acest scop,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Reviste (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei următoarele fapte, săvîrșite de persoane care se sustrag de la îndatorirea cetățenească de a-și asigura mijloacele de existență prin muncă, tinzînd la practicarea unui mod de viață parazitar, dacă aceste fapte nu se săvîrșesc în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracțiuni:

a) apelarea la mila publicului, de către o persoană care, deși are capacitate de muncă sau posibilități de întreținere, recurge la aceasta pentru a-și asigura mijloace de subzistență sau a-și spori veniturile, precum și determinarea unei persoane la săvîrșirea unor astfel de fapte, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor legale de întreținere a acesteia sau pentru obținerea unor foloase materiale;

b) atragerea de persoane, sub orice formă, săvîrșită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice, în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea, pentru a obține foloase materiale;

c) organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decît cele autorizate, potrivit legii - în scopul dobîndirii, pe această cale, a unor venituri ilicite;

d) inițierea sau constituirea unor grupuri de persoane care, prin comportarea lor, exprimă o concepție de viață parazitară sau anarhică, contrară regulilor elementare de bună-cuviință, străină principiilor de conviețuire socialistă, precum și sprijinirea sub orice formă a unor astfel de grupuri sau aderarea la acestea.

Art. 2. -

Constituie contravenție următoarele fapte prin care se aduce atingere ordinii și liniștii publice, dacă, potrivit legii penale, nu sînt considerate infracțiuni:

a) săvîrșirea de către o persoană, în public, de acte, gesturi, fapte ori folosirea de expresii indecente, jignitoare, obscene, de natură să provoace indignarea cetățenilor; Referințe în jurisprudență (1)

b) comportarea jignitoare față de organul de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, aflat în exercițiul funcțiunii, ori împiedicarea acestuia de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul miliției ori al altui organ judiciar sau de a lua măsurile necesare pentru menținerea ordinii publice; Referințe în jurisprudență (2)

c) alungarea din locuința comună a soțului sau a soției, a copiilor, precum și a oricăror alte persoane aflate în întreținere;

d) provocarea de scandal în localuri publice;

e) portul, fără drept, al cuțitului, pumnalului, șișului, boxului, castetului ori al altor asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, împungere sau lovire, precum și folosirea armelor de tir cu aer comprimat, în locuri și împrejurări în care s-ar putea primejdui viața sau integritatea corporală a persoanelor;

f) urmărirea sau acostarea unei persoane, dacă fapta este însoțită de cuvinte sau gesturi necuviincioase;

g) tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor, prin producerea de zgomote, cu orice aparat sau alt obiect ori prin strigăte sau larmă;

h) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menținere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenției la fața locului, fără motiv întemeiat, dacă fapta nu este sancționată contravențional potrivit altor dispoziții legale.

Contravențiile prevăzute la lit. a-e se sancționează cu închisoare contravențională de la 20 zile la 3 luni sau cu amendă de la 500 la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. f-h cu închisoare contravențională de la 10 zile la o lună sau cu amendă de la 300 la 1.500 lei.

În cazul contravenției prevăzute la lit. c este necesară sesizarea părții vătămate; retragerea plîngerii ori împăcarea părților, intervenite pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii, înlătură aplicarea sancțiunii.

Pentru minori și persoane puse sub interdicție, sesizarea se poate face și de către organele de ocrotire socială.

Art. 3. -

Constituie, de asemenea, contravenție următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sînt infracțiuni:

a) manifestarea unei atitudini de dezinteres în luarea măsurilor necesare de către părinți sau persoanele cărora li s-a încredințat spre creștere și educare un minor ori au sub îngrijire un alienat ori debil mintal pus sub observație, pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerșetorie sau prostituție; lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos de către persoane care au îndatorirea de a-l îngriji sau păzi, precum și neanunțarea organelor sanitare sau ale miliției în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere;

b) aruncarea asupra unei persoane, construcții sau asupra unui mijloc de transport, cu pietre sau alte obiecte, ori cu substanțe iritante, corosive sau care murdăresc;

c) întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;

d) vînzarea sau darea de băuturi alcoolice spre consum într-un local sau alt loc public, de către orice persoană, unui minor sub 14 ani;

e) refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora legală de închidere sau la cererea îndreptățită a unui angajat al localului;

f) îngăduirea rămînerii consumatorilor în localuri publice în care se consumă băuturi alcoolice, după ora legală de închidere, de către angajații localului, sau primirea de către aceștia a consumatorilor în astfel de localuri, în zilele și orele cînd, potrivit dispozițiilor legale, localurile sînt închise;

g) lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;

h) ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică ori a celor prin care se semnalează existența unui pericol pentru viața persoanelor;

i) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume destinate, dacă fapta nu este sancționată contravențional potrivit altor dispoziții legale;

j) nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfășurare a manifestărilor cultural-sportive, întrunirilor sau altor manifestări publice;

k) refuzul unei persoane, fără motiv întemeiat, de a participa, la cererea justificată a organelor competente, la prevenirea sau înlăturarea urmărilor în caz de inundație, calamitate sau alt pericol public, precum și nerespectarea măsurilor de ordine luate în asemenea situații;

l) refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale ori de a prezenta actul de identitate, la cererea organelor de urmărire sau de menținere a ordinii publice aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

m) neprezentarea la sediul miliției, fără motiv întemeiat, la invitația făcută de un ofițer sau subofițer de miliție, a unei persoane a cărei prezentare este necesară pentru exercitarea atribuțiilor ce revin miliției potrivit legii, altele decît cele privind cauzele penale.

Contravențiile prevăzute la lit. a-d se sancționează cu amendă de la 300 la 1.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e-m, cu amendă de la 100 la 600 lei.

Art. 4. -

Sancțiunea închisorii contravenționale poate fi aplicată minorilor numai dacă au împlinit vîrsta de 16 ani; în acest caz, limitele sancțiunii prevăzute în art. 1 și 2 se reduc la jumătate.

În cazul minorilor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani se va face aplicarea prevederilor art. 8 din Legea privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.

Art. 5. -

Dacă o persoană a săvîrșit mai multe contravenții constatate prin același proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele din ele s-a stabilit sancțiunea închisorii contravenționale, se va aplica o singură sancțiune care nu va putea depăși 6 luni, iar dacă contravenientul este un minor care a împlinit 16 ani, sancțiunea aplicată nu va depăși 3 luni.

Art. 6. -

În cazul contravențiilor prevăzute în art. 1 și 2 din prezentul decret nu sînt aplicabile dispozițiile referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 25 și 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 7. -

Lucrurile care au servit la săvîrșirea contravenției dacă sînt ale contravenientului, precum și lucrurile dobîndite prin săvîrșirea contravenției, dacă nu sînt restituite persoanei vătămate, sînt supuse confiscării în cazul contravențiilor prevăzute la art. 1 lit. c și art. 2 lit. e.

Art. 8. -

Contravențiile se constată de primar sau de ofițerii și subofițerii de miliție. În orașe, municipii și în sectoarele municipiului București, contravențiile se constată și de către împuterniciți ai primarului anume desemnați prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular.

Ofițerii și subofițerii de miliție, precum și primarul sau împuterniciții acestuia prevăzuți la alineatul 1 sînt obligați să intervină și să ia măsuri legale ori de cîte ori iau cunoștință despre încălcarea regulilor de conviețuire socială sau a celor privind ordinea și liniștea publică prevăzute în prezentul decret.

În cazul contravențiilor prevăzute la art. 3, agentul constatator, odată cu constatarea, aplică și sancțiunea.

Art. 9. -

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 3 se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, însoțită de copia acestuia, se depune, după caz, la comitetul executiv al consiliului popular sau la organul de miliție din care face parte agentul constatator.

Art. 10. -

Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 3 se soluționează după cum urmează:

a) de comitetul executiv al consiliului popular, în cazul procesului-verbal încheiat de primar sau de împuterniciții acestuia;

b) de șeful organului de miliție din care face parte ofițerul sau subofițerul de miliție care a încheiat procesul-verbal. În cazul proceselor-verbale încheiate de ofițerii sau subofițerii de la posturi de miliție comunale, plîngerea se soluționează de șeful inspectoratului de miliție căruia îi este subordonat postul sau de alți ofițeri ierarhic superiori agentului constatator, anume împuterniciți de șeful inspectoratului de miliție. Dacă procesul-verbal de constatare a contravenției a fost încheiat de șeful unui organ de miliție, plîngerea se soluționează de șeful organului de miliție ierarhic superior.

Art. 11. -

În cazul contravențiilor prevăzute la art. 1 și 2, dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda, procedînd potrivit dispozițiilor Legii nr. 32/1968.

În caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvîrșită contravenția. Ministrul justiției poate dispune ca în municipiul București soluționarea unor asemenea pricini să se facă la anumite judecătorii.

Dacă identitatea sau domiciliul făptuitorului nu pot fi stabilite, cînd există temere de dispariție ori lăsarea sa în libertate ar prezenta un pericol pentru ordinea publică, organul de miliție va conduce de îndată pe făptuitor înaintea instanței de judecată. În situația în care trimiterea nu se va putea face de îndată, organul de miliție, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea reține contravenientul pe care îl va înainta instanței de judecată în cel mult 24 ore de la constatarea contravenției.

Judecarea pricinii poate avea loc și în zilele de sărbătoare legală.

Art. 12. -

Președintele judecătoriei fixează termen de urgență, cu citarea contravenientului.

Agentul care a constatat contravenția sau organul din care acesta face parte nu se citează.

În situația prevăzută la art. 11 alin. 3, pricina se judecă în ziua sesizării instanței, afară de cazul în care este necesară administrarea unor probe. În acest caz, judecarea se va face în cel mult 5 zile, contravenientul putînd fi arestat preventiv, pe baza mandatului emis de instanță.

Art. 13. -

Instanța de judecată este formată dintr-un singur judecător.

În cazul în care contravenientul este minor participarea procurorului la judecată este obligatorie. Totodată minorului i se va asigura asistența juridică necesară în condițiile legii.

Judecătorul se pronunță asupra legalității și temeiniciei procesului-verbal și, după caz, aplică sancțiunea și ia măsura confiscării ori anulează procesul-verbal.

Art. 14. -

Hotărîrea instanței de judecată este executorie.

Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei în termen de 24 ore de la pronunțare, dacă a fost prezent la dezbateri sau de la comunicare, dacă a fost lipsă.

Procurorul poate cere reexaminarea cauzei în termen de 24 ore de la pronunțare.

Cererea de reexaminare se soluționează în termen de 3 zile de aceeași instanță, în complet format din 2 judecători.

Președintele judecătoriei poate suspenda, pînă la soluționare, executarea sancțiunii aplicate.

Hotărîrea dată în cererea de reexaminare este definitivă.

Art. 15. -

Executarea hotărîrii judecătorești, în ce privește închisoarea contravențională, se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.

Sancțiunea închisorii contravenționale se execută în arestul miliției sau în locuri anume destinate ale penitenciarelor.

În timpul executării închisorii contravenționale, cei sancționați sînt obligați să presteze activități de interes obștesc pentru care sînt apți. Regimul de executare a închisorii contravenționale se stabilește de ministrul afacerilor interne.

Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se prescrie în termen de un an de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătorești.

Art. 16. -

În cazul contravențiilor săvîrșite de un elev sau student, organul care aplică sancțiunea va încunoștința, după rămînerea definitivă a acesteia, unitatea de învățămînt, în vederea luării, dacă este cazul, și a măsurilor prevăzute în regulamente sau alte dispoziții legale referitoare la organizarea și funcționarea instituțiilor de învățămînt.

Cînd faptele prevăzute la art. 1 și 2 au fost săvîrșite de un minor, același organ va sesiza, totodată, și comisia pentru ocrotirea minorilor, în vederea luării, dacă este cazul, a unei măsuri educative.

Dacă faptele prevăzute la art. 1 și 2 au fost săvîrșite de un angajat sau membru cooperator, va fi încunoștințată unitatea unde contravenientul își are locul de muncă, pentru antrenarea opiniei publice, a forței educative a colectivului din care acesta face parte, în scopul combaterii unor asemenea manifestări.

Art. 17. -

În cazul în care contravențiile prevăzute la art. 1 și 2 sînt săvîrșite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dacă procesul-verbal este întemeiat, sancțiuni potrivit regulamentului disciplinei militare.

În situația în care contravenientul este încorporat pentru îndeplinirea serviciului militar, înainte de pronunțarea hotărîrii judecătorești, ori înainte de începerea executării sancțiunii închisorii contravenționale, procesul-verbal sau, după caz, hotărîrea, se trimite, de asemenea, comandantului unității din care face parte contravenientul, spre a i se aplica sancțiuni potrivit regulamentului disciplinei militare.

Art. 18. -

Executarea închisorii contravenționale pentru faptele prevăzute la art. 1 și 2, săvîrșite de cetățeni străini sau persoane fără cetățenie care nu au domiciliul în Republica Socialistă România, poate fi înlocuită prin obligarea la plata unei amenzi, fixîndu-se ca echivalent al unei zile de închisoare contravențională o sumă de la 25 la 200 lei.

Înlocuirea executării închisorii contravenționale poate fi dispusă, la cererea contravenientului, de judecătorie prin hotărîrea de aplicare a sancțiunii.

După pronunțarea hotărîrii sau în timpul executării acesteia, înlocuirea executării închisorii contravenționale poate fi dispusă, la cererea contravenientului, de instanța de executare sau, după caz, de instanța în a cărei rază teritorială se află locul de deținere. Cuantumul amenzii se stabilește, după caz, pentru întreaga sancțiune pronunțată sau pentru restul sancțiunii de executat. Hotărîrea este definitivă.

Suma datorată drept amendă care înlocuiește executarea închisorii contravenționale se depune la Banca Română de Comerț Exterior în lei proveniți din schimb de valută făcut în acest scop la cursurile în vigoare pentru operațiunile necomerciale.

În caz de neîndeplinire a obligației de plată a amenzii care înlocuiește executarea sancțiunii închisorii contravenționale, instanța de executare procedează la punerea în executare a sancțiunii.

Art. 19. -

Dispozițiile prezentului decret se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 20. -

Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2291/1969 pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții privind ordinea și liniștea publică, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 24 martie 1970.

Nr. 153.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
;
se încarcă...