Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Finanțarea proiectelor, programelor și acțiunilor culturale, instituită prin Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, este insuficientă în raport cu sumele colectate la Fondul cultural național și este necesară adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure completarea acestor surse în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor culturale. Neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, poate avea consecințe grave asupra realizării proiectelor, programelor și acțiunilor culturale, cu afectarea accesului public la actul cultural.

Aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul fondurilor de garantare și contragarantare a creat dificultăți în activitatea acestora. Întrucât aceste fonduri sunt instituții financiare, iar celorlalte instituții financiare nu le sunt aplicabile prevederile acestui act normativ, pentru asigurarea acelorași condiții pe piața concurențială, se impune aprobarea de urgență a măsurilor prin care și aceste fonduri să fie exceptate de la aplicarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că, în baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internaționale, Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. și Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. sunt angajate în procesul de restructurare și privatizare, se impune adoptarea unor măsuri de protecție socială a persoanelor concediate.

Limitările impuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, îngreunează desfășurarea activităților la nivelul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe linie de protocol și reprezentare, în contextul în care acestea sunt recunoscute pe plan european și internațional, fiind implicate activ în acțiuni ce au ca obiect cooperarea internațională și schimbul de experiență cu instituții similare din alte state. De asemenea, cele două instituții primesc anual vizite ale unor delegații străine formate din șefi de parchete specializate, reprezentanți ai unor autorități anticorupție, autorități guvernamentale și parlamentare străine, precum și ai unor organizații internaționale; sunt implicate activ în derularea unor proiecte cu parteneri externi, organizând și participând la conferințe și alte evenimente internaționale, inclusiv activități de promovare a modelului instituțional și funcțional al acestor instituții în alte state, interesate de crearea sau dezvoltarea unor structuri similare. În cadrul acestor activități, schimbul de obiecte de protocol și materiale de reprezentare purtând însemnele celor două instituții constituie demersuri minimale pentru crearea și menținerea unor legături cu instituții similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil. Pentru evitarea prejudiciilor de imagine ale acestor instituții de importanță deosebită este necesară introducerea conducătorilor celor două instituții în categoria celor care pot efectua cheltuielile de reprezentare și protocol. De asemenea, având în vedere acțiunile organizate la nivelul județului de către prefect ca reprezentant al Guvernului pe plan local, prilejuite de aniversarea unor zile de sărbătoare națională ori de comemorarea unor evenimente cu caracter național, de activitățile de cooperare interinstituțională și relații internaționale la care, de regulă, participă și oficialități de la nivel central (prim-ministru, viceprim-ministru, miniștri sau alți conducători ai autorităților publice centrale) sau demnitari ai altor state, este necesar ca prefectul să fie inclus în categoria celor care pot efectua cheltuieli de reprezentare și protocol.

Având în vedere că norma legislativă trebuie să fie clară și lipsită de echivoc, întrucât prin acte normative succesive s-a reglementat în mod diferit în legătură cu același domeniu, fără a cuprinde norme tranzitorii care să dispună cu privire la situațiile născute anterior din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, este necesară corectarea de urgență a acestei situații pentru consacrarea voinței legiuitorului și pentru evitarea aplicării eronate a dispozițiilor legale.

Beneficiarii programului "Prima casă" au formulat numeroase solicitări în sensul repunerii în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a întregii finanțări garantate acordate, respectiv după aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanției, după ce situația financiară a beneficiarului s-a îmbunătățit, iar finanțatorii participanți în program au aprobat repunerea acestora în situația anterioară declarării scadenței anticipate.

Având în vedere perioada mare de timp pentru care se acordă creditul, de maximum 30 de ani, pot interveni numeroase situații în care vor fi îndeplinite condițiile pentru repunerea beneficiarului programului în situația anterioară declarării scadenței anticipate a creditului garantat. De asemenea, este necesară susținerea familiei prin măsuri menite să faciliteze asigurarea spațiului locativ necesar familiilor care s-au extins după ce inițial au achiziționat/construit o locuință în cadrul programului. Neadoptarea unor măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar genera prejudicii bugetului de stat, determinând executarea unor garanții acordate în cadrul programului "Prima casă" în situații în care această executare putea fi evitată.

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, este necesară adoptarea unor dispoziții care să asigure corelarea cu prevederile art. 4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Totodată se impune introducerea în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unor elemente de bună practică preventivă, menite să mărească eficacitatea controlului intern/managerial. Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență împiedică realizarea responsabilităților Guvernului cu privire la implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial și operaționalizarea instrumentelor de lucru necesare activității în domeniul sistemelor de control intern/managerial.

Participarea Ministerului Culturii ca membru cu drepturi depline în cadrul rețelei Traduki urmărește încurajarea schimbului cultural între țările participante, printr-un program dedicat traducerilor din domeniile beletristică, nonficțiune și literatură pentru copii și tineri. Astfel, statutul de membru ar genera o amploare a participării Ministerului Culturii la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig din luna martie 2015, ceea ce ar conduce la expansiunea literaturii române atât în spațiul balcanic, cât mai ales în spațiul literar germanofil care însumează aproximativ 60 de milioane de persoane.

Pentru atingerea priorității majore a Guvernului privind îmbunătățirea absorbției fondurilor UE, din perioada de programare 2007-2013, ținând cont de extinderea implementării n + 2, precum și pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure finanțarea de către autoritățile administrației publice locale a implementării acestora. Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență conduce la generarea unor blocaje financiare la nivelul autorităților administrației publice locale.

Prin aplicarea mecanismului introdus la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, referitor la stabilirea numărului maxim de posturi de la nivelul autorităților administrației publice locale pentru anul 2015, ar trebui redus numărul posturilor cu 2.608 posturi de la un număr de 868 de unități administrativ-teritoriale. O astfel de măsură ar fi de natură să destabilizeze activitatea autorităților administrației publice locale respective. Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență conduce la disfuncționalități în activitate și la reducerea capacității administrative a autorităților administrației publice locale atât pentru atribuțiile curente, cât și a capacității de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere nevoia de finanțare suplimentară în domenii prioritare, respectiv sănătate, educație, învățământ, social și sport, se impune alinierea politicilor de acordare de donații și sponsorizări ale operatorilor economici prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Programul "Promovarea sportului de performanță" este un program de interes național dezvoltat de Ministerul Tineretului și Sportului prin intermediul structurilor sportive afiliate la federațiile sportive naționale pe ramura de sport, având ca scop valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și participare în competiții care să asigure realizarea de recorduri naționale și internaționale, care este adresat atât cluburilor sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cât și cluburilor sportive ale autorității publice locale/județene. Având în vedere aplicarea diferențiată de către structurile autorităților locale și de către organele de control ale statului a normelor legale cu privire la finanțarea activității sportive din fonduri publice, este necesară înlăturarea interpretărilor multiple privind cadrul legal incident în finanțarea activităților sportive de interes național de la bugetele locale, interpretări care afectează modul de acordare a finanțării și desfășurarea activității cluburilor și asociațiilor sportive.

Este necesară crearea temeiului legal astfel încât Guvernul să poată aproba prin hotărâre modul de repartizare și utilizare a sumelor aprobate în bugetul de stat pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare, precum și a celor pentru finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure efectuarea în termenul legal a plăților aferente majorării de capital deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform prevederilor Legii nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și, respectiv, în conformitate cu Rezoluția nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și la Corporația Financiară Internațională, conform prevederilor Legii nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului Corporației Financiare Internaționale și cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014. Având în vedere că virarea de către România a sumelor reprezentând majorarea capitalului deținut la BIRD trebuie efectuată până la data de 16 martie 2015, este necesar ca această operațiune să fie aprobată prin intermediul unei ordonanțe de urgență.

Conform art. 18 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, toți polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare, aveau la dispoziție 5 ani să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sub sancțiunea eliberării din funcție în cazul în care nu este urmat cursul respectiv. Cifra de școlarizare determinată de capacitatea limitată a instituțiilor de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne între 1.620-2.825 cursanți pe an a determinat ca pentru anul 2015 să rămână un număr de 3.049 cursanți, iar cifra de școlarizare acoperă doar 2.625. Neadoptarea acestei măsuri ar determina ca un număr de 424 de polițiști locali să își piardă locul de muncă, din motive independente de ei.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Guvernul a permis autorităților administrației publice locale ca, în limita resurselor financiare, să acorde normă de hrană pentru polițiștii locali. Prin norma limitativă la categoria polițiști locali a fost exclus un număr de 5.041 salariați din poliția locală, care au statut de funcționari publici sau de personal contractual. Prin neadoptarea unei măsuri care să permită extinderea dreptului la norma de hrană se menține o măsură discriminatorie între salariații poliției locale.

Întrucât în unele localități din mediul rural, datorită scăderii naturale a numărului de participanți la procesul educațional, o parte din unitățile de învățământ au fost închise, iar elevii frecventează în aceeași măsură cursurile la școlile din comune sau din orașele și municipiile din imediata apropiere, pentru a facilita accesul acestora la unitățile de învățământ, este necesar să se asigure transportul acestora, cu precădere acolo unde nu există trasee din transportul public județean și în special către unitățile de învățământ din municipii.

Pentru a putea asigura egalitate de șanse la învățătură pentru toți elevii care sunt nevoiți să străbată pe jos sau cu mijloace de transport improprii transportului de persoane, învechite, poluate, de la 3 km la peste 20 km zilnic, reprezentând distanța de la localitatea de domiciliu la școală, dus-întors, propunem completarea beneficiarilor cu municipiile care au în componență sate și localități. Astfel, fiind incluse doar satele și localitățile aparținătoare ale orașelor, s-a creat eronat premisa că deși potrivit art. 20 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "unele orașe pot deveni municipii", acestea nu ar putea primi microbuze pentru ca elevii din satele aparținătoare ale municipiilor să fie transportați la scoală.

Dată fiind situația economică a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN), efectele negative asupra mediului care ar fi cauzate de oprirea intempestivă a instalațiilor operatorului economic specializat în furnizare și depozitarea materialului de interes nuclear în speță, implicațiile socioeconomice și strategice la nivel local și național în absența altei alternative, se impune adoptarea de măsuri legislative pentru asigurarea cheltuielilor destinate achiziției de cărbune de către RAAN și apă grea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, precum și pentru restituirea împrumuturilor acordate în condițiile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aprobată cu completări prin Legea nr. 12/2014.

Având în vedere necesitatea de a asigura accesul asiguraților la medicamente inovative pentru afecțiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică sau pentru boli cu impact major asupra sănătății publice, se impune modificarea de urgență a cadrului legal pentru a crea posibilitatea încheierii contractelor cost-volum/cost-volum - rezultat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Reviste (1)

La articolul 21 alineatul (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, după litera t) se introduce o noua literă, litera ț), cu următorul cuprins:

"

ț) o cotă de 2% din încasările Companiei Naționale Loteria Română - S.A."

Art. II. -

La articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) instituțiilor de credit, instituțiilor financiare și societăților definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și fondurilor de garantare și contragarantare care îndeplinesc condițiile de la art. 1;

b) societăților a căror activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;".

Art. III. -

Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă și persoanelor disponibilizate de la Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. și Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Art. IV. -

Remunerațiile membrilor consiliul de administrație, ai consiliului supraveghere, ale directorilor și ale membrilor directoratului, stabilite în condițiile art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, rămân dobândite conform contractelor în vigoare, fără ca acestora să le fie incidente prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. -

La articolul III alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) organizate, în condițiile legii, la nivelul Președintelui României, președintelui Senatului, președintelui Camerei Deputaților, prim-ministrului, viceprim-ministrului, președintelui Curții Constituționale, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, procurorului- șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, președintelui Curții de Conturi, Avocatului Poporului, miniștrilor, miniștrilor delegați și celorlalți conducători ai instituțiilor și autorităților publice centrale și locale cu rol de ordonator principal de credite, precum și la nivelul prefectului ca reprezentant al Guvernului pe plan local;".

Art. VI. -

Remunerațiile membrilor consiliul de administrație, ai consiliului supraveghere, ale directorilor și ale membrilor directoratului, stabilite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, rămân dobândite conform contractelor în vigoare, fără ca acestora să le fie incidente dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013. Modificarea clauzelor contractuale se poate realiza prin acordul de voință al ambelor părți, cu respectarea dispozițiilor în vigoare la data încheierii contractului, dacă părțile nu convin altfel, în condițiile legii.

Art. VII. -

Articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul Programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător."

2. Alineatul (103) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(103) Dacă creanța statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii prețului potrivit alin. (102), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanței, organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

3. După alineatul (103) se introduc zece noi alineate, alineatele (104) - (1013), cu următorul cuprins:

"

(104) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiarul Programului care deține o locuință achiziționată sau construită în cadrul Programului poate achiziționa sau construi o nouă locuință în cadrul Programului cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) noua locuință care se achiziționează sau construiește în cadrul Programului să aibă suprafața utilă mai mare decât a locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului sau valoarea noii locuințe rezultată din raportul de evaluare să fie mai mare decât valoarea evaluată la momentul acordării creditului pentru locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului;

b) locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului să fie înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe;

c) creditul acordat inițial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe în cadrul Programului sau să fie refinanțat prin acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului pentru dobândirea sau construirea unui imobil care să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. a);

d) la data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, respectiv cea achiziționată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată sau construită în cadrul Programului, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția o locuință, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp și o a doua locuință, respectiv cea achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată în cadrul Programului.

(105) La data lichidării sau refinanțării creditului acordat inițial în cadrul Programului, prevăzută la alin. (104), se radiază ipoteca în favoarea statului și a finanțatorului, privilegiul finanțatorului, precum și interdicțiile de înstrăinare și grevare cu sarcini instituite conform alin. (7), (71) și (72) asupra imobilului achiziționat sau construit inițial în cadrul Programului.

(106) În baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit prevăzut la alin. (104), asupra noii locuințe se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanției, potrivit legii, cu interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a noii garanții de către finanțator. În cazul primirii de către finanțator a comunicării respingerii cererii de plată a noii garanții de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanțatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală conform dispozițiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

(107) Prin excepție de la prevederile alin. (7), (71) și (72), în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (104), finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, chiar și înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței, cu condiția lichidării sau refinanțării creditului inițial.

(108) După efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finanțelor Publice către finanțator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a finanțării acordate în cadrul Programului, urmând ca procedura și condițiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanțator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligații fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanției. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(109) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după repunerea în drepturi și obligații a beneficiarului Programului, potrivit alin. (108), acesta datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit și de garantare.

(1010) În cazul aprobării de către finanțator a solicitării prevăzute la alin. (108), în termen de 5 zile de la data aprobării solicitării, finanțatorul restituie către Ministerul Finanțelor Publice sumele reprezentând valoarea de executare a garanției, care reîntregesc cheltuiala efectuată.

(1011) Finanțatorul poate solicita Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. retragerea cererii de plată a garanției cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice.

(1012) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba înstrăinarea acesteia, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, cu condiția achitării integrale a creditului garantat. În acest caz, cumpărătorul are posibilitatea de a achita prețul locuinței prin contractarea unui credit, inclusiv în cadrul Programului, cu înscrierea unei noi ipoteci în favoarea finanțatorului care acordă creditul.

(1013) În cazul lucrărilor de interes public local efectuate de autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorul, proporțional cu procentul de garantare, își pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicției de grevare cu sarcini și a interdicției de înstrăinare a cotei-părți de teren aferente locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, necesară executării acestor lucrări, chiar și în cazul diminuării acestor cote-părți, cu condiția ca lucrările efectuate să conducă la creșterea valorii locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului."

Art. VIII. -

Prevederile art. 1 alin. (104) - (1013) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în cazul tuturor creditelor garantate acordate în cadrul Programului.

Art. IX. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului modificarea normelor de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. X. -

Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a), f) și g) se abrogă.

2. La articolul 4, titlu articolului și alineatele (1) și (3) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 4 Obligațiile conducătorului entității publice în domeniul controlului intern/managerial; cerințele controlului intern/managerial

(1) Conducătorul entității publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial.

. . . . . . . . . .

(3) Conducătorul entității publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului.

(4) Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern/managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(5) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special."

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea administrației publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul gestiunii financiare. Ministerul Finanțelor Publice îndrumă metodologic și coordonează implementarea controlului financiar preventiv."

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează și supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial."

5. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanțe, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal și atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a proiectelor de operațiuni supuse aprobării ordonatorului de credite."

7. La articolul 12, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) În cazul absenței temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finanțelor publice numește un alt controlor delegat. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilesc care dintre atribuțiile controlorului delegat înlocuit se exercită de către noul controlor delegat."

8. La articolul 13, alineatele (1), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Operațiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) și (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului de credite numai însoțite de viza de control financiar preventiv delegat, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a acestor proiecte de operațiuni.

. . . . . . . . . .

(5) În cazul în care conducătorul entității publice prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, controlorul delegat consultă, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre, prin decizie a controlorului financiar șef, se constituie ad hoc o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, din care cel puțin unul cu funcție de conducere.

(6) Opinia neutră se formulează și se motivează în scris și se transmite controlorului delegat în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitare. Opinia neutră are rol consultativ, soluția finală fiind de competența exclusivă a controlorului delegat, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligația de a transmite ordonatorului de credite și o copie a opiniei neutre."

9. La articolul 17, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Evaluarea activității controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele anuale privind controlul financiar preventiv, rapoartele structurilor de audit public intern și de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și în rapoartele Curții de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atribuțiilor funcției. Ministrul finanțelor publice îl demite de îndată pe controlorul delegat care a înregistrat calificativul «nesatisfăcător» sau, de 3 ori consecutiv, calificativul «satisfăcător»."

10. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pe lângă Corpul controlorilor delegați și în subordinea controlorului financiar șef funcționează o structură de specialitate care asigură suportul informațional necesar în activitatea Corpului controlorilor delegați."

11. La articolul 19 alineatul (8), literele c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) prezintă ministrului finanțelor publice informări asupra intențiilor și refuzurilor de viză, precum și asupra aspectelor importante privind utilizarea fondurilor publice;

. . . . . . . . . .

h) prezintă Guvernului, odată cu conturile generale anuale de execuție a bugetelor prevăzute de lege, un raport anual privind controlul financiar preventiv la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special;".

12. La articolul 19 alineatul (8), literele i) și j) se abrogă.

13. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Persoana în drept să exercite viza de control financiar preventiv are dreptul și obligația de a refuza viza de control financiar preventiv în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv."

14. La articolul 27, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu fără acordul entității publice superioare sau, după caz, al Ministerului Finanțelor Publice;".

15. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 28 Sancționarea contravențiilor

Contravențiile prevăzute la art. 27 lit. a)-k) se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei."

16. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 27 și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice."

Art. XI. -

(1) La anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II, după numărul curent 67 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 68, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființării Anul aderării României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații
"68. Rețeaua Traduki Berlin, Germania 2008 2015 Ministerul Culturii România participă din anul 2015."

(2) Se aprobă plata cotizației anuale, ce decurge din aderarea Ministerului Culturii din României la Rețeaua Traduki, în limita echivalentului în lei al sumei de 20.000 euro.

(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.

(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Culturii.

Art. XII. - Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (1)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor Publice, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiții: Modificări (1)

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;

b) perioadă de rambursare: până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;

c) termen-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 1 octombrie 2015;

d) limita de îndatorare: exceptat.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1), de la nivelul de 30% al limitei de îndatorare prevăzută la art. 63 alin. (4), și de la prevederile art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor Publice, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, din plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, astfel: Modificări (1)

a) pentru finanțarea corecțiilor financiare aplicate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în următoarele condiții:

1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;

2. perioadă de rambursare: până la 20 ani cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;

3. termen-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 iulie 2015, inclusiv; Modificări (1)

4. limita de îndatorare: 70%.

b) pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, în următoarele condiții:

1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;

2. perioadă de rambursare: până la 10 ani cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;

3. termen-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 iulie 2015, inclusiv; Modificări (1)

4. limita de îndatorare: 70%.

(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) pentru cheltuielile aflate în sarcina:

a) unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local; Modificări (1)

b) instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local;

c) spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;

d) asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

(4) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituțiile publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-d) se transferă de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociațiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăți pe destinațiile pentru care a fost contractat împrumutul.

(5) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează în tranșe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(6) Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare ale împrumuturilor contractate conform alin. (1) și (2) se stabilesc prin convenție de împrumut.

(7) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(8) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile și ratele de capital.

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5), directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

(10) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) și (2) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului prevăzută la alin. (18).

(12) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (11), precum și încadrarea în scopul pentru care se contactează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ordonatorilor de credite ai instituțiilor prevăzute la alin. (3) lit. b) și c).

(13) Documentele prevăzute la alin. (11) se depun, până cel târziu la termenele prevăzute la alin. (1) lit. c), respectiv alin. (2) lit. a) pct. 3. și lit. b) pct. 3, după caz, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

(14) Ordonatorii principali de credite și autoritățile deliberative au obligația ca la elaborarea și aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice.

(15) Solicitările unităților/subdiviziunilor administrativ- teritoriale pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile pentru investiții publice de interes local, precum și cele pentru autorizare de trageri din finanțările rambursabile contractate pentru investiții publice de interes local, depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii și cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014.

(16) Solicitările unităților/subdiviziunilor administrativ- teritoriale pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile pentru investiții publice de interes local, precum și cele pentru autorizare de trageri din finanțările rambursabile contractate pentru investiții publice de interes local, depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, începând cu data de 15 august 2015, cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 rămase neutilizate. Modificări (1)

(17) Finanțările rambursabile contractate pentru refinanțarea datoriei publice locale, precum și cele pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană, altele decât cele care fac obiectul alin. (1), sunt exceptate de la prevederile alin. (15) și (16).

(18) Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prezentului articol, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. XIII. -

Prin derogare de la prevederile art. III alin. (8) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare "Învățământ" și "Asigurări și asistență socială", finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanțare, prevăzută în anexa la ordonanța de urgență, se menține până la 31 decembrie 2015.

Art. XIV. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, care acordă donații și sponsorizări în bani, conform legislației în vigoare, respectă la acordarea acestora încadrarea în următoarele plafoane:

a) minimum 40% din suma aprobată, în domeniul medical și de sănătate, pentru dotări cu echipamente, servicii, acțiuni sau orice alte activități în legătură cu acest domeniu, inclusiv susținerea unor tratamente sau intervenții medicale ale unor persoane și pentru programe naționale;

b) minimum 40% din suma aprobată, în domeniile educație, învățământ, social și sport, pentru dotări cu echipamente, servicii, acțiuni sau orice alte activități în legătură cu aceste domenii, inclusiv programe naționale;

c) maximum 20% din suma aprobată, pentru alte acțiuni și activități, inclusiv pentru suplimentarea celor prevăzute la lit. a) și b).

Art. XV. -

Alineatul (2) al articolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2011, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) consumul de carburanți aprobat pentru activitățile operative de inspecție în domeniile: vamal, prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală, inspecția judiciară, trafic rutier, pentru activitățile de transport valori, pentru serviciile de ambulanță și SMURD, pentru activitățile specifice de intervenție desfășurate de instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, inclusiv poliția locală, în oricare dintre formele de organizare prevăzute de Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, și formațiunile civile de pompieri, pentru transportul persoanelor private de libertate și transportul elevilor cu microbuze școlare, precum și pentru activitățile desfășurate în teritoriu de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii."

Art. XVI. -

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Cluburile, asociațiile sportive și sportivul profesionist se obligă prin contractul încheiat între părți să respecte prevederile specifice din normele, regulamentele federațiilor sportive naționale și, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă și care au ca obiect activitatea de selecție, pregătirea, performanța și participarea la competiții interne și internaționale."

2. La articolul (181), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) Finanțarea activităților sportive de interes național, altele decât cele de interes general, ale cluburilor sportive și asociațiilor sportive participante în competițiile sportive naționale și internaționale, exclusiv în baza contractelor de finanțare a programelor sportive, încheiate conform prevederilor art. 69. Activitățile sportive de interes național sunt acțiunile de selecție, pregătire și participare în competiții incluse în sportul de performanță." Modificări (1)

Art. XVII. -

Modul de repartizare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare, precum și cele pentru finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. XVIII. -

După alineatul (2) al articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%."

Art. XIX. -

Articolele 1-3 din Legea nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și, respectiv, în conformitate cu Rezoluția nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 decembrie 2013, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se aprobă majorarea capitalului deținut de România în calitate de membru la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu 1.407 acțiuni, în valoare de 169.733.445 dolari SUA, în conformitate cu prevederile Rezoluției nr. 612/2011 privind «Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare», adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 16 martie 2011. Valoarea capitalului vărsat este de 10.184.006,70 dolari SUA și se achită prin virament până la data de 16 martie 2015.

Art. 2. -

Se aprobă majorarea capitalului deținut de România în calitate de membru la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu 1.448 acțiuni, în valoare de 174.679.480 dolari SUA, în conformitate cu prevederile Rezoluției nr. 613/2011 privind «Majorarea generală de capital 2010», adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 16 martie 2011. Valoarea capitalului vărsat este de 10.480.768,80 dolari SUA și se achită prin virament până la data de 16 martie 2016.

Art. 3. -

Plata acțiunilor subscrise în conformitate cu prevederile Rezoluției nr. 612/2011 și Rezoluției nr. 613/2011 adoptate de Consiliul Guvernatorilor BIRD se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, aferent anului 2015 pentru majorarea selectivă a capitalului și, respectiv, aferent anului 2016 pentru majorarea generală de capital."

Art. XX. -

Articolul 2 din Legea nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului Corporației Financiare Internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Plata acțiunilor subscrise în conformitate cu prevederile Rezoluției nr. 256/2012 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, aferent anului 2015."

Art. XXI. -

Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare, sunt obligați ca, în termen de 6 ani, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne."

2. La articolul 351, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Art. XXII. -

La articolul 123 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică după cum urmează:

"

a) pentru dotarea unităților administrativ-teritoriale, în vederea transportului elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural, precum și a municipiilor și orașelor care au sate și localități componente;".

Art. XXIII. -

(1) Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri să asigure din bugetul de stat, de la o poziție distinctă, contravaloarea cantităților de cărbune necesare până la data de 1 septembrie 2015 în vederea opririi controlate și în condiții de maximă siguranță a producției de apă grea, precum și pentru restituirea împrumuturilor acordate în condițiile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aprobată cu completări prin Legea nr. 12/2014.

(2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și Ministerului Afacerilor Interne pentru constituirea stocurilor rezervă de stat de apă grea.

(3) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Justiției și pentru finanțarea unor cheltuieli în vederea îmbunătățirii condițiilor de cazare și creșterii capacității de cazare a sistemului penitenciar românesc.

Art. XXIV. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum și deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanții legali ai acestora, au obligația de a plăti trimestrial pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuție personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, pentru medicamentele utilizate în tratamentul spitalicesc, precum și pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, contribuțiile trimestriale calculate conform prezentei ordonanțe de urgență."

2. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Contribuția trimestrială se calculează prin aplicarea unui procent «p» asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, din care se exclude consumul pentru medicamentele prevăzute la art. 12 pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, consum aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuție.

(2) Procentul «p» se calculează astfel:

p = {[(CTt - BAt)] / CTt} x 100,

unde:

CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care există obligația de plată prevăzută la art. 1, suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, raportată Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, din care se exclude consumul pentru medicamentele prevăzute la art. 12 pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății,

unde CTt și BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei."

3. La articolul 12, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Pentru medicamentele pentru care în urma evaluării efectuate potrivit legii de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au fost emise decizii de intrare condiționată în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita fondurilor obținute din excluderea și/sau modificarea procentului de compensare a unor medicamente incluse în lista mai sus menționată, din aplicarea unor politici farmaceutice, din sumele rezultate ca urmare a schimbărilor modelelor terapeutice, precum și din sume suplimentare alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii. În condițiile neîncheierii contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, medicamentele nu vor fi incluse în lista de medicamente aprobată potrivit legii prin hotărâre a Guvernului.

. . . . . . . . . .

(5) Procentul prevăzut la alin. (4) este format din valoarea procentului «p» aferent trimestrului anterior încheierii contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, calculată potrivit formulei prevăzute la art. 3 alin. (2), la care se adaugă între 5 și 70 de puncte procentuale, fără a depăși procentul de 100%, în funcție de procentul numărului de pacienți contractabil pentru fiecare terapie față de numărul de pacienți eligibili, după cum urmează:

Procent aplicat la valoarea consumului trimestrial Procent număr de pacienți contractabil pentru fiecare terapie față de numărul de pacienți eligibili
«p» + 5% ≤ 5
«p» + 10% > 5 ≤ 10
«p» + 20% > 10 ≤ 15
«p» + 30% > 20 ≤ 30
«p» + 40% > 30 ≤ 40
«p» + 50% > 40 ≤ 50
«p» + 60% > 50 ≤ 60
«p» + 70% fără a depăși procentul de 100% > 60 ≤ 100

4. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) În cazul contractelor cost-volum-rezultat, persoanele prevăzute la alin. (3) suportă integral valoarea consumului de medicamente aferentă pacienților pentru care nu a fost înregistrat rezultatul medical, astfel cum a fost definit prin aceste contracte."

5. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Pentru contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului și a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, în termen de 60 de zile de la validarea facturii, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepția celor prevăzute la art. 12 alin. (8).

(5) Casa Națională de Asigurări de Sănătate comunică persoanelor obligate la plata contribuțiilor prevăzute la art. 12, cu care s-au încheiat contracte cost-volum-rezultat, până la finele lunii următoare expirării trimestrului în care s-a făcut evaluarea rezultatului medical, datele în baza cărora acestea declară contribuțiile trimestriale. Aceste contribuții se declară și se plătesc la organul fiscal competent până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a făcut comunicarea pentru contractele cost-volum-rezultat."

6. La articolul 15, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Datele comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în baza art. 14 alin. (1) și (5) pot fi contestate de persoanele prevăzute la art. 12 în termen de 10 zile calendaristice din ziua comunicării datelor.

(2) Contestațiile și actele doveditoare se depun la registratura Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și se soluționează prin emiterea unui act administrativ comunicat contestatarilor în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. Contestațiile vor avea ca obiect date referitoare numai la trimestrul pentru care au fost comunicate datele potrivit art. 14 alin. (1), respectiv pentru contractele cost-volum-rezultat numai pentru datele comunicate potrivit alin. (5).

. . . . . . . . . .

(4) În cazul soluționării contestațiilor până la termenul de plată prevăzut la art. 14 alin. (2) și (5), se va plăti contribuția conform noilor date comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar în cazul depășirii acestui termen, se vor face regularizări la următoarele termene de plată."

7. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Sumele încasate din contribuțiile prevăzute la art. 12 constituie venituri la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și sunt folosite pentru încheierea de noi contracte cost volum/cost-volum-rezultat, pentru renegocierea numărului de pacienți contractabili din contractele cost volum/cost-volum-rezultat încheiate pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele cu sau fără contribuție personală."

8. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Pentru neachitarea contribuției la termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) și (5), deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Art. XXV. -

Alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi inițiat de Ministerul Finanțelor Publice, de regulă semestrial, în urma consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat»."

Art. XXVI. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 685 din 29 septembrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2003;

b) articolul 30 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. XXVII. -

Prevederile art. X pct. 14-16 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii
și mediului de afaceri,
Andrei Dominic Gerea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul culturii,
Ioan Vulpescu
Ministrul tineretului și sportului,
Gabriela Szabo
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Anne-Rose-Marie Jugănaru,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

București, 11 martie 2015.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Raporturile juridice care susțin accesul la medicamente inovative în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Unitățile administrativ-teritoriale - subiectele asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
;
se încarcă...