Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Finanțarea proiectelor, programelor și acțiunilor culturale, instituită prin Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, este insuficientă în raport cu sumele colectate la Fondul cultural național și este necesară adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure completarea acestor surse în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor culturale. Neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, poate avea consecințe grave asupra realizării proiectelor, programelor și acțiunilor culturale, cu afectarea accesului public la actul cultural.

Aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul fondurilor de garantare și contragarantare a creat dificultăți în activitatea acestora. Întrucât aceste fonduri sunt instituții financiare, iar celorlalte instituții financiare nu le sunt aplicabile prevederile acestui act normativ, pentru asigurarea acelorași condiții pe piața concurențială, se impune aprobarea de urgență a măsurilor prin care și aceste fonduri să fie exceptate de la aplicarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că, în baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internaționale, Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. și Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. sunt angajate în procesul de restructurare și privatizare, se impune adoptarea unor măsuri de protecție socială a persoanelor concediate.

Limitările impuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, îngreunează desfășurarea activităților la nivelul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe linie de protocol și reprezentare, în contextul în care acestea sunt recunoscute pe plan european și internațional, fiind implicate activ în acțiuni ce au ca obiect cooperarea internațională și schimbul de experiență cu instituții similare din alte state. De asemenea, cele două instituții primesc anual vizite ale unor delegații străine formate din șefi de parchete specializate, reprezentanți ai unor autorități anticorupție, autorități guvernamentale și parlamentare străine, precum și ai unor organizații internaționale; sunt implicate activ în derularea unor proiecte cu parteneri externi, organizând și participând la conferințe și alte evenimente internaționale, inclusiv activități de promovare a modelului instituțional și funcțional al acestor instituții în alte state, interesate de crearea sau dezvoltarea unor structuri similare. În cadrul acestor activități, schimbul de obiecte de protocol și materiale de reprezentare purtând însemnele celor două instituții constituie demersuri minimale pentru crearea și menținerea unor legături cu instituții similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil. Pentru evitarea prejudiciilor de imagine ale acestor instituții de importanță deosebită este necesară introducerea conducătorilor celor două instituții în categoria celor care pot efectua cheltuielile de reprezentare și protocol. De asemenea, având în vedere acțiunile organizate la nivelul județului de către prefect ca reprezentant al Guvernului pe plan local, prilejuite de aniversarea unor zile de sărbătoare națională ori de comemorarea unor evenimente cu caracter național, de activitățile de cooperare interinstituțională și relații internaționale la care, de regulă, participă și oficialități de la nivel central (prim-ministru, viceprim-ministru, miniștri sau alți conducători ai autorităților publice centrale) sau demnitari ai altor state, este necesar ca prefectul să fie inclus în categoria celor care pot efectua cheltuieli de reprezentare și protocol.

Având în vedere că norma legislativă trebuie să fie clară și lipsită de echivoc, întrucât prin acte normative succesive s-a reglementat în mod diferit în legătură cu același domeniu, fără a cuprinde norme tranzitorii care să dispună cu privire la situațiile născute anterior din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, este necesară corectarea de urgență a acestei situații pentru consacrarea voinței legiuitorului și pentru evitarea aplicării eronate a dispozițiilor legale.

Beneficiarii programului "Prima casă" au formulat numeroase solicitări în sensul repunerii în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a întregii finanțări garantate acordate, respectiv după aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanției, după ce situația financiară a beneficiarului s-a îmbunătățit, iar finanțatorii participanți în program au aprobat repunerea acestora în situația anterioară declarării scadenței anticipate.

Având în vedere perioada mare de timp pentru care se acordă creditul, de maximum 30 de ani, pot interveni numeroase situații în care vor fi îndeplinite condițiile pentru repunerea beneficiarului programului în situația anterioară declarării scadenței anticipate a creditului garantat. De asemenea, este necesară susținerea familiei prin măsuri menite să faciliteze asigurarea spațiului locativ necesar familiilor care s-au extins după ce inițial au achiziționat/construit o locuință în cadrul programului. Neadoptarea unor măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar genera prejudicii bugetului de stat, determinând executarea unor garanții acordate în cadrul programului "Prima casă" în situații în care această executare putea fi evitată.

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, este necesară adoptarea unor dispoziții care să asigure corelarea cu prevederile art. 4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Totodată se impune introducerea în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unor elemente de bună practică preventivă, menite să mărească eficacitatea controlului intern/managerial. Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență împiedică realizarea responsabilităților Guvernului cu privire la implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial și operaționalizarea instrumentelor de lucru necesare activității în domeniul sistemelor de control intern/managerial.

Participarea Ministerului Culturii ca membru cu drepturi depline în cadrul rețelei Traduki urmărește încurajarea schimbului cultural între țările participante, printr-un program dedicat traducerilor din domeniile beletristică, nonficțiune și literatură pentru copii și tineri. Astfel, statutul de membru ar genera o amploare a participării Ministerului Culturii la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig din luna martie 2015, ceea ce ar conduce la expansiunea literaturii române atât în spațiul balcanic, cât mai ales în spațiul literar germanofil care însumează aproximativ 60 de milioane de persoane.

Pentru atingerea priorității majore a Guvernului privind îmbunătățirea absorbției fondurilor UE, din perioada de programare 2007-2013, ținând cont de extinderea implementării n + 2, precum și pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure finanțarea de către autoritățile administrației publice locale a implementării acestora. Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență conduce la generarea unor blocaje financiare la nivelul autorităților administrației publice locale.

Prin aplicarea mecanismului introdus la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, referitor la stabilirea numărului maxim de posturi de la nivelul autorităților administrației publice locale pentru anul 2015, ar trebui redus numărul posturilor cu 2.608 posturi de la un număr de 868 de unități administrativ-teritoriale. O astfel de măsură ar fi de natură să destabilizeze activitatea autorităților administrației publice locale respective. Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență conduce la disfuncționalități în activitate și la reducerea capacității administrative a autorităților administrației publice locale atât pentru atribuțiile curente, cât și a capacității de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere nevoia de finanțare suplimentară în domenii prioritare, respectiv sănătate, educație, învățământ, social și sport, se impune alinierea politicilor de acordare de donații și sponsorizări ale operatorilor economici prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Programul "Promovarea sportului de performanță" este un program de interes național dezvoltat de Ministerul Tineretului și Sportului prin intermediul structurilor sportive afiliate la federațiile sportive naționale pe ramura de sport, având ca scop valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și participare în competiții care să asigure realizarea de recorduri naționale și internaționale, care este adresat atât cluburilor sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cât și cluburilor sportive ale autorității publice locale/județene. Având în vedere aplicarea diferențiată de către structurile autorităților locale și de către organele de control ale statului a normelor legale cu privire la finanțarea activității sportive din fonduri publice, este necesară înlăturarea interpretărilor multiple privind cadrul legal incident în finanțarea activităților sportive de interes național de la bugetele locale, interpretări care afectează modul de acordare a finanțării și desfășurarea activității cluburilor și asociațiilor sportive.

Este necesară crearea temeiului legal astfel încât Guvernul să poată aproba prin hotărâre modul de repartizare și utilizare a sumelor aprobate în bugetul de stat pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare, precum și a celor pentru finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure efectuarea în termenul legal a plăților aferente majorării de capital deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform prevederilor Legii nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și, respectiv, în conformitate cu Rezoluția nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și la Corporația Financiară Internațională, conform prevederilor Legii nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului Corporației Financiare Internaționale și cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014. Având în vedere că virarea de către România a sumelor reprezentând majorarea capitalului deținut la BIRD trebuie efectuată până la data de 16 martie 2015, este necesar ca această operațiune să fie aprobată prin intermediul unei ordonanțe de urgență.

Conform art. 18 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, toți polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare, aveau la dispoziție 5 ani să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sub sancțiunea eliberării din funcție în cazul în care nu este urmat cursul respectiv. Cifra de școlarizare determinată de capacitatea limitată a instituțiilor de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne între 1.620-2.825 cursanți pe an a determinat ca pentru anul 2015 să rămână un număr de 3.049 cursanți, iar cifra de școlarizare acoperă doar 2.625. Neadoptarea acestei măsuri ar determina ca un număr de 424 de polițiști locali să își piardă locul de muncă, din motive independente de ei.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Guvernul a permis autorităților administrației publice locale ca, în limita resurselor financiare, să acorde normă de hrană pentru polițiștii locali. Prin norma limitativă la categoria polițiști locali a fost exclus un număr de 5.041 salariați din poliția locală, care au statut de funcționari publici sau de personal contractual. Prin neadoptarea unei măsuri care să permită extinderea dreptului la norma de hrană se menține o măsură discriminatorie între salariații poliției locale.

Întrucât în unele localități din mediul rural, datorită scăderii naturale a numărului de participanți la procesul educațional, o parte din unitățile de învățământ au fost închise, iar elevii frecventează în aceeași măsură cursurile la școlile din comune sau din orașele și municipiile din imediata apropiere, pentru a facilita accesul acestora la unitățile de învățământ, este necesar să se asigure transportul acestora, cu precădere acolo unde nu există trasee din transportul public județean și în special către unitățile de învățământ din municipii.

Pentru a putea asigura egalitate de șanse la învățătură pentru toți elevii care sunt nevoiți să străbată pe jos sau cu mijloace de transport improprii transportului de persoane, învechite, poluate, de la 3 km la peste 20 km zilnic, reprezentând distanța de la localitatea de domiciliu la școală, dus-întors, propunem completarea beneficiarilor cu municipiile care au în componență sate și localități. Astfel, fiind incluse doar satele și localitățile aparținătoare ale orașelor, s-a creat eronat premisa că deși potrivit art. 20 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "unele orașe pot deveni municipii", acestea nu ar putea primi microbuze pentru ca elevii din satele aparținătoare ale municipiilor să fie transportați la scoală.

Dată fiind situația economică a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN), efectele negative asupra mediului care ar fi cauzate de oprirea intempestivă a instalațiilor operatorului economic specializat în furnizare și depozitarea materialului de interes nuclear în speță, implicațiile socioeconomice și strategice la nivel local și național în absența altei alternative, se impune adoptarea de măsuri legislative pentru asigurarea cheltuielilor destinate achiziției de cărbune de către RAAN și apă grea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, precum și pentru restituirea împrumuturilor acordate în condițiile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aprobată cu completări prin Legea nr. 12/2014.

Având în vedere necesitatea de a asigura accesul asiguraților la medicamente inovative pentru afecțiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică sau pentru boli cu impact major asupra sănătății publice, se impune modificarea de urgență a cadrului legal pentru a crea posibilitatea încheierii contractelor cost-volum/cost-volum - rezultat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Reviste (1)

La articolul 21 alineatul (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, după litera t) se introduce o noua literă, litera ț), cu următorul cuprins:

"

ț) o cotă de 2% din încasările Companiei Naționale Loteria Română - S.A."

Art. II. -

La articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) instituțiilor de credit, instituțiilor financiare și societăților definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și fondurilor de garantare și contragarantare care îndeplinesc condițiile de la art. 1;

b) societăților a căror activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;".

Art. III. -

Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă și persoanelor disponibilizate de la Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. și Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Art. IV. -

Remunerațiile membrilor consiliul de administrație, ai consiliului supraveghere, ale directorilor și ale membrilor directoratului, stabilite în condițiile art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, rămân dobândite conform contractelor în vigoare, fără ca acestora să le fie incidente prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. -

La articolul III alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) organizate, în condițiile legii, la nivelul Președintelui României, președintelui Senatului, președintelui Camerei Deputaților, prim-ministrului, viceprim-ministrului, președintelui Curții Constituționale, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, procurorului- șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, președintelui Curții de Conturi, Avocatului Poporului, miniștrilor, miniștrilor delegați și celorlalți conducători ai instituțiilor și autorităților publice centrale și locale cu rol de ordonator principal de credite, precum și la nivelul prefectului ca reprezentant al Guvernului pe plan local;".

Art. VI. -

Remunerațiile membrilor consiliul de administrație, ai consiliului supraveghere, ale directorilor și ale membrilor directoratului, stabilite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, rămân dobândite conform contractelor în vigoare, fără ca acestora să le fie incidente dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013. Modificarea clauzelor contractuale se poate realiza prin acordul de voință al ambelor părți, cu respectarea dispozițiilor în vigoare la data încheierii contractului, dacă părțile nu convin altfel, în condițiile legii.

Art. VII. -

Articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul Programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător."

2. Alineatul (103) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(103) Dacă creanța statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii prețului potrivit alin. (102), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanței, organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

3. După alineatul (103) se introduc zece noi alineate, alineatele (104) - (1013), cu următorul cuprins:

"

(104) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiarul Programului care deține o locuință achiziționată sau construită în cadrul Programului poate achiziționa sau construi o nouă locuință în cadrul Programului cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) noua locuință care se achiziționează sau construiește în cadrul Programului să aibă suprafața utilă mai mare decât a locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului sau valoarea noii locuințe rezultată din raportul de evaluare să fie mai mare decât valoarea evaluată la momentul acordării creditului pentru locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului;

b) locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului să fie înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe;

c) creditul acordat inițial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe în cadrul Programului sau să fie refinanțat prin acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului pentru dobândirea sau construirea unui imobil care să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. a);

d) la data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, respectiv cea achiziționată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată sau construită în cadrul Programului, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția o locuință, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp și o a doua locuință, respectiv cea achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe care va fi achiziționată în cadrul Programului.

(105) La data lichidării sau refinanțării creditului acordat inițial în cadrul Programului, prevăzută la alin. (104), se radiază ipoteca în favoarea statului și a finanțatorului, privilegiul finanțatorului, precum și interdicțiile de înstrăinare și grevare cu sarcini instituite conform alin. (7), (71) și (72) asupra imobilului achiziționat sau construit inițial în cadrul Programului.

(106) În baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit prevăzut la alin. (104), asupra noii locuințe se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanției, potrivit legii, cu interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a noii garanții de către finanțator. În cazul primirii de către finanțator a comunicării respingerii cererii de plată a noii garanții de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanțatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală conform dispozițiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

(107) Prin excepție de la prevederile alin. (7), (71) și (72), în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (104), finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, chiar și înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței, cu condiția lichidării sau refinanțării creditului inițial.

(108) După efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finanțelor Publice către finanțator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a finanțării acordate în cadrul Programului, urmând ca procedura și condițiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanțator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligații fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanției. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(109) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după repunerea în drepturi și obligații a beneficiarului Programului, potrivit alin. (108), acesta datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit și de garantare.

(1010) În cazul aprobării de către finanțator a solicitării prevăzute la alin. (108), în termen de 5 zile de la data aprobării solicitării, finanțatorul restituie către Ministerul Finanțelor Publice sumele reprezentând valoarea de executare a garanției, care reîntregesc cheltuiala efectuată.

(1011) Finanțatorul poate solicita Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. retragerea cererii de plată a garanției cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice.

(1012) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba înstrăinarea acesteia, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, cu condiția achitării integrale a creditului garantat. În acest caz, cumpărătorul are posibilitatea de a achita prețul locuinței prin contractarea unui credit, inclusiv în cadrul Programului, cu înscrierea unei noi ipoteci în favoarea finanțatorului care acordă creditul.

(1013) În cazul lucrărilor de interes public local efectuate de autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorul, proporțional cu procentul de garantare, își pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicției de grevare cu sarcini și a interdicției de înstrăinare a cotei-părți de teren aferente locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, necesară executării acestor lucrări, chiar și în cazul diminuării acestor cote-părți, cu condiția ca lucrările efectuate să conducă la creșterea valorii locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului."

Art. VIII. -

Prevederile art. 1 alin. (104) - (1013) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în cazul tuturor creditelor garantate acordate în cadrul Programului.

Art. IX. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului modificarea normelor de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. X. -

Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a), f) și g) se abrogă.

2. La articolul 4, titlu articolului și alineatele (1) și (3) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 4 Obligațiile conducătorului entității publice în domeniul controlului intern/managerial; cerințele controlului intern/managerial

(1) Conducătorul entității publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial.

. . . . . . . . . .

(3) Conducătorul entității publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului.

(4) Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern/managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(5) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special."

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea administrației publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul gestiunii financiare. Ministerul Finanțelor Publice îndrumă metodologic și coordonează implementarea controlului financiar preventiv."

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează și supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial."

5. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanțe, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal și atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a proiectelor de operațiuni supuse aprobării ordonatorului de credite."

7. La articolul 12, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) În cazul absenței temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finanțelor publice numește un alt controlor delegat. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilesc care dintre atribuțiile controlorului delegat înlocuit se exercită de către noul controlor delegat."

8. La articolul 13, alineatele (1), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Operațiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) și (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului de credite numai însoțite de viza de control financiar preventiv delegat, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a acestor proiecte de operațiuni.

. . . . . . . . . .


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...