Parlamentul României

Legea nr. 29/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul VIII punctul 4 articolul 41 , după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării societăților de servicii de investiții financiare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe."

2. La articolul VIII, după punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 651, cu următorul cuprins:

"

651. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«

(21) În cazul unei instituții de credit administrate în sistem unitar, președintele consiliului de administrație nu trebuie să exercite simultan și funcția de director general în cadrul aceleiași instituții de credit. În mod excepțional, cu aprobarea Băncii Naționale a României, acest cumul de funcții poate fi exercitat în cazuri bine justificate de către instituția de credit.»"

3. La articolul VIII punctul 67, alineatul (1) al articolului 108 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 108. -

(1) Fiecare dintre membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului unei instituții de credit, precum și persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase. Componența respectivelor organe ale instituției de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experiențe profesionale relevante."

4. La articolul VIII punctul 69 articolul 1081 , după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21) - (23), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul instituțiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne și a naturii, extinderii și complexității activităților desfășurate, cu excepția cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin. (1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situații:

a) exercită un mandat într-o funcție executivă, concomitent cu două mandate în funcții neexecutive;

b) exercită concomitent patru mandate în funcții neexecutive.

(22) În scopul aplicării alin. (21), se consideră ca fiind un singur mandat:

a) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul aceluiași grup;

b) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul instituțiilor de credit și firmelor de investiții care sunt membre ale aceleiași scheme de protecție instituțională, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

c) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul entităților, financiare sau nefinanciare, în care instituția de credit are o deținere calificată.

(23) Mandatele deținute în organizații sau entități care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu trebuie avute în vedere în sensul alin. (21)."

5. La articolul VIII, după punctul 71 se introduc două noi puncte, punctele 711 și 712, cu următorul cuprins:

"

711. După articolul 1171 se introduce un nou articol, articolul 1172, cu următorul cuprins:

«

Art. 1172. -

(1) Instituțiile de credit pot derula tranzacții cu clienții doar pe baze contractuale, acționând într-o manieră prudentă și cu respectarea legislației specifice în domeniul protecției consumatorului.

(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienților înțelegerea tuturor termenilor și condițiilor contractuale, în special a prestațiilor la care aceștia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituțiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalități, comisioane ori alte costuri și speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.»

712. - După articolul 119 se introduce un nou articol, articolul 1191, cu următorul cuprins:

«

Art. 1191. -

Instituțiile de credit nu pot condiționa acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienților de vânzarea ori cumpărarea acțiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituția de credit ori de o altă entitate aparținând grupului din care face parte instituția de credit sau de acceptarea de către client a altor produse/servicii oferite de instituția de credit ori de o entitate aparținând grupului acesteia, care nu au legătură cu operațiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.»"

6. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile ori rețeaua instituției de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din străinătate, sau să solicite încetarea activităților care implică riscuri excesive la adresa solidității instituției de credit;".

7. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), după litera k) se introduce un nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

"

k1) să limiteze sau să interzică distribuirea de către instituția de credit a profitului din elemente distribuibile, definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, către acționarii sau membrii acesteia, și/ori plata de dobândă către deținătorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, dacă interdicția nu reprezintă caz de nerambursare pentru instituția de credit;".

8. La articolul VIII punctul 169 articolul 228, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 228. -

(1) Banca Națională a României are competența aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) și măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) și b) în toate cazurile în care constată că o instituție de credit persoană juridică română și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit se fac vinovate de următoarele fapte:".

9. La articolul VIII punctul 170 articolul 229 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o instituție de credit de către persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit, responsabile de săvârșirea faptei;".

10. La articolul VIII punctul 171, partea introductivă a articolului 2291 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2291. -

Banca Națională a României aplică sancțiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) și măsurile sancționatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) și c) în cazurile în care constată că o persoană fizică ori juridică, o instituție de credit, persoană juridică română, și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit se fac vinovate de următoarele fapte:".

11. La articolul VIII punctul 176, alineatul (2) al articolului 233 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Actele cu privire la o instituție de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni și măsuri sancționatoare potrivit prezentului capitol, se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția instituirii supravegherii speciale, a retragerii aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1), a retragerii autorizației instituției de credit și a suspendării exercitării dreptului de vot al acționarilor/membrilor instituției de credit, a căror aplicare este de competența consiliului de administrație."

12. La articolul VIII punctul 183 articolul 278, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară stabilește prin reglementări atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și ale directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare, în vederea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora."

13. La articolul VIII, după punctul 193 se introduc două noi puncte, punctele 1931 și 1932, cu următorul cuprins:

"

Art. 1931. -

Articolul 406 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 406. -

(1) Fondurile și instrumentele financiare ale participanților la sistemele de plăți și sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituite la dispoziția agentului de decontare sau a operatorului de sistem, în conformitate cu regulile sistemului respectiv și în limitele solicitate de acestea, în scopul garantării îndeplinirii obligațiilor participantului la sistemul în cauză, nu pot face obiectul executării silite de către terți și nu pot fi grevate de alte garanții reale ori sarcini de către participantul debitor.

(2) Fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la procedura înscrierii în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

(3) În cazul insolvenței unui participant la sistemul de plăți, fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la data pronunțării inclusiv a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței.

(4) În cazul încetării calității de participant la sistemul de plăți, fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la momentul încetării calității de participant.

(5) Fondurile și instrumentele financiare existente în conturile participanților la sistemele de plăți și sistemele de decontare a instrumentelor financiare, care sunt destinate îndeplinirii obligațiilor participantului decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, nu pot face obiectul executării silite de către terți, inclusiv prin măsuri asigurătorii sau executorii, decât după îndeplinirea obligațiilor anterior menționate.

(6) Instrumentele financiare înregistrate în conturile participanților la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, conturi destinate exclusiv înregistrării deținerilor clienților acestora, nu sunt afectate, în caz de insolvență a participantului, și nu pot face obiectul executării silite a participantului de către terți, inclusiv prin măsuri asigurătorii sau executorii.»

Art. 1932. -

Articolul 410 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 410. -

Desfășurarea, fără drept, de activități dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și începerea desfășurării activităților ca instituție de credit fără a obține autorizația potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani.»"

Art. II. -

Instituțiile de credit aplică prevederile referitoare la raportul dintre componentele fixă și variabilă ale remunerației totale statuate în reglementările emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, pentru remunerația acordată pentru serviciile prestate sau performanțele obținute începând cu anul 2014, remunerație datorată în temeiul unor contracte încheiate fie înainte de 1 ianuarie 2014, fie ulterior acestei date."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 9 martie 2015.

Nr. 29.

;
se încarcă...