Guvernul României

Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum și componența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare din 30.12.1993

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 februarie 1994 până la 28 decembrie 2011, fiind abrogat prin Hotărâre 1257/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Grupe de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare

Art. 1. -

Se constituie în perimetre de ameliorare toate terenurile degradate sau neproductive, indiferent de proprietar, a căror punere în valoare este necesară din punct de vedere al protecției solului, regimului apelor, îmbunătățirii condițiilor de mediu și a diversității biologice.

Art. 2. -

Sunt considerate terenuri degradate, în înțelesul Legii fondului funciar nr. 18/1991 și al prezentului regulament, terenurile care prin eroziune; poluare sau prin acțiunea altor factori antropici și-au pierdut total sau parțial capacitatea de producție pentru culturi agricole sau silvice, și anume:

a) terenuri cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă, indiferent de folosință;

b) terenuri cu eroziune în adâncime (ogașe, ravene, torenți);

c) terenuri afectate de alunecări active, prăbușiri, surpări și curgeri noroioase;

d) terenuri nisipoase expuse erodării de către apă sau vânt;

e) terenuri cu aglomerări de pietriș, bolovăniș, grohotiș, stâncării și depozite de aluviuni torențiale;

f) terenuri cu exces permanent de umiditate și mlaștini;

g) terenuri sărăturate și acide;

h) terenuri poluate cu substanțe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenuri ocupate cu halde miniere, deșeuri industriale și/sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenuri neproductive;

k) terenuri cu biocenoze afectate sau distruse.

CAPITOLUL II Componența comisiei de specialiști pentru delimitarea
perimetrelor de ameliorare

Art. 3. -

Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face, în baza investigațiilor pe teren, de către o comisie de specialiști formată din:

- primarul localității, ca președinte al comisiei;

- reprezentantul Camerei agricole;

- reprezentantul filialei silvice sau al ocolului silvic;

- reprezentantul Oficiului de cadastru și organizare a teritoriului;

- reprezentantul Agenției pentru protecția mediului;

- reprezentantul sectorului de îmbunătățiri funciare;

- pentru situații deosebite și grave de degradare va participa și un specialist în domeniu, reprezentant, după caz, al Comisiei ecologice a Academiei Române, al Regiei Autonome a Apelor "Apele Române", al Oficiului de studii pentru pedologie și agrochimie, precum și al altor instituții similare;

- proprietarii terenurilor degradate care fac obiectul constituirii perimetrului de ameliorare;

- secretarul consiliului local, care îndeplinește și funcția de secretar al comisiei.

Art. 4. -

Comisiile de specialiști comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului, pe baza propunerilor nominale făcute de consiliile locale și de celelalte unități sau instituții prevăzute la art. 3.

Comisiile vor lucra numai în afara perioadelor cu activitate intensă în agricultură și silvicultură.

Decontarea cheltuielilor de deplasare a membrilor comisiei de specialiști se va face de către unitățile sau instituțiile în care aceștia sunt angajați.

Art. 5. -

Sediul comisiilor de specialiști comunale, orășenești sau municipale se află la consiliul local al respectivei unități administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL III Atribuțiile comisiilor de specialiști

Art. 6. -

Comisiile de specialiști comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții principale:

a) înregistrează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare;

Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare poate fi făcută de camera agricolă, ocolul silvic, Agenția pentru protecția mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane juridice sau fizice interesate și se depune la secretariatul comisiei;

b) constată pe teren situația perimetrului, identifică vecinătățile și delimitează prin țărușare perimetrul de ameliorare, stabilind limitele zonelor de ameliorare-apărare și de consolidare;

c) determină și delimitează parcelele pe proprietari, din cuprinsul și din afara perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și de ameliorare și pentru drumurile de acces, precum și natura folosințelor agricole sau silvice existente;

d) identifică și descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese și constată cauzele care le-au generat;

e) fac propuneri privind ordonatorul de credite pentru finanțarea lucrărilor publice și resursele de finanțare;

f) stabilesc restricțiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare și modul de respectare a acestora pe toată durata executării lucrărilor specifice;

h) identifică terenurile care urmează să fie utilizate pentru depozite de deșeuri urbane.

Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizează într-o documentație alcătuită din: schița perimetrului, acordul proprietarilor cu procesul-verbal încheiat în acest scop și fișa perimetrului de ameliorare.

Art. 7. -

Fișa perimetrului de ameliorare are modelul prezentat în anexa la prezentul regulament.

O dată cu aprobarea fișei se stabilește ordonatorul de credite, finanțatorul și investitorul, colaboratorii acestuia la elaborarea programului de proiectare, sursele de finanțare și graficul de execuție a lucrărilor.

Totodată, se va lua acordul proprietarilor beneficiari ai lucrărilor de amenajare și de ameliorare cu privire la contribuția în muncă sau în bani pe care, eventual, ar urma să o suporte potrivit art. 67 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 8. -

Fișa aprobată constituie tema de proiectare pentru unitatea de proiectare care va scoate la licitație lucrarea și care va elabora, pe bază de comandă, documentația tehnico-economică, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL IV Întreținerea și paza amenajărilor din perimetrele de ameliorare

Art. 9. -

Întreținerea amenajărilor de combatere a eroziunii solului, corectarea torenților și a plantațiilor de protecție executate în perimetrele de ameliorare se asigură din fondul de ameliorare constituit în acest scop la Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Paza perimetrelor de ameliorare, pe toată durata de execuție a lucrărilor de ameliorare, este asigurată de către unitatea de execuție care este obligată să asigure paza, conform regulamentelor în vigoare, și care răspunde de integritatea lucrărilor respective până la recepția definitivă a lucrărilor.

Pentru perimetrele de ameliorare situate pe terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, paza se asigură de către acest minister, contra cost, cu decontarea cheltuielilor din fondul de ameliorare.

În situația când un perimetru de ameliorare face trup comun cu fondul forestier, paza se poate încredința ocolului silvic pe baza unei taxe suportate de fiecare proprietar.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 10. -

Proprietarii care au terenuri în perimetrul de ameliorare își păstrează dreptul de proprietate atât în timpul cât și după aplicarea măsurilor și efectuarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică legal aprobată.

Art. 11. -

Proprietarii vecini cu perimetrul de ameliorare, în schimbul unei despăgubiri, pot asigura libera trecere a personalului tehnic, lucrătorilor, utilajelor și mașinilor pentru transportul materialelor necesare la locul de executare a lucrărilor.

În astfel de cazuri, șeful de proiect al perimetrului de ameliorare va stabili, cu acordul proprietarilor respectivi, căile de acces, precum și cuantumul despăgubirilor.

Despăgubirile se suportă din devizul general legal aprobat al lucrărilor prevăzute în perimetrul de ameliorare.

În cazul în care proprietarul refuză, în mod nejustificat, să-și dea acordul prevăzut la alin. 2, executantul lucrării se poate adresa instanțelor judecătorești.

Art. 12. -

Comisiile de specialiști comunale, orășenești și municipale se vor constitui în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului regulament.

Art. 13. -

Pentru urmărirea evoluției procesului de degradare a solului, la fiecare 2 ani, Oficiul de cadastru și organizare a teritoriului, organele silvice județene și agențiile pentru protecția mediului vor reactualiza situația terenurilor degradate care trebuie constituite în perimetre de ameliorare.

Art. 14. -

După ameliorarea perimetrului respectiv, investitorul va returna proprietarului, prin act încheiat cu acesta în fața primarului localității, suprafața de teren pe care s-au executat lucrări de ameliorare, de apărare și de consolidare, cu menționarea fondurilor fixe și a valorii lor.

Proprietarul, în conformitate cu Legea fondului funciar nr. 18/1991, are obligația să asigure în continuare protecția solului și să nu schimbe categoria de folosință, atribuită prin efectul ameliorării, decât în baza legii.

ANEXĂ la regulament

- Model -

Se propune pentru aprobare

1. Direcția generală pentru agricultură de la județ

2. Filiala silvică teritorială

Se aprobă

1. Ministerul Agriculturii și Alimentației (Departamentul agriculturii private)

2. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției mediului (Departamentul pădurilor)

FIȘA PERIMETRULUI DE AMELIORARE
(Conform art. 61-67 din Legea fondului funciar nr. 18/1991)

  1. Denumirea perimetrului de ameliorare ....................................................
...............................................................................................
comuna ................, județul .............., codul din Cadastrul apelor ...................
  2.*) Folosința terenurilor cuprinse în perimetrul de ameliorare:
___________
  *) Se anexează, prin grija Ocolului de cadastru și organizarea teritoriului, schița
perimetrului la scara 1:5000 - 1:10.000, cu indicarea vecinilor. La stabilirea limitei
perimetrului de ameliorare se vor avea în vedere pe cât posibil anumite limite naturale sau
artificiale.

  2.1. Din evidența fondului funciar
┌────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │   Categoria de folosință    │   Suprafața    │     Observații     │
│crt.│ (din evidența fondului funciar) │     (ha)     │               │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤
├────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┤
│TOTAL PERIMETRU                                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
  2.2. Situația reală pe teren
┌────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │   Categoria de folosință    │   Suprafața    │     Observații     │
│crt.│     (reală pe teren)     │     (ha)     │               │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤
├────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┤
│TOTAL PERIMETRU                                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
  3. Proprietarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│                   │ Suprafața pe folosințe din cadastrul funciar (ha)  │
│    Denumirea proprietarului    ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│                   │ arabil │  ps  │  fn  │ altele │ TOTAL  │
├──────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│A. Persoane fizice                                      │
│B. Asociații                                         │
│C. Societăți comerciale                                   │
│D. Consilii locale                                      │
│E. Ocoale silvice                                      │
│F. Alți deținători                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TOTAL GENERAL                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  4. Natura degradării terenurilor din perimetrul de ameliorare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr.            Natura degradării terenurilor       │   Suprafața    │
│crt.                                 │     (ha)     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│ 1. Terenuri cu eroziune de suprafață foarte puternică                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Terenuri cu eroziune de suprafață excesivă                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Terenuri eu eroziune în adâncime (ogașe, ravene, torenți)                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. Terenuri cu alunecări active                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. Terenuri cu prăbușiri, surpări și curgeri noroioase                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. Terenuri nisipoase expuse erodării prin apă sau vânt                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. Terenuri cu aglomerări de pietriș, bolovăniș, grohotiș, stâncării            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. Depozite de aluviuni torențiale                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9. Terenuri cu exces permanent de umiditate                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Mlaștini                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Terenuri sărăturate și acide                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Terenuri poluate cu substanțe chimice, petroliere sau noxe               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Terenuri ocupate cu gropi de împrumut, halde miniere și deșeuri             │
│   industriale și/sau menajere                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Alte degradări                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. Terenuri neproductive                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. Terenuri cu biocenoze afectate sau distruse                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TOTAL                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
  5.*) Descrierea sumară a condițiilor pedolitologice
    (se vor descrie sumar tipurile - subtipurile de sol și roca de bază)
___________
  *) Se vor folosi cartările agropedologice și agrochimice existente, raionările și studiile
pedoameliorative de la sistemele de îmbunătățiri funciare, studiile existente în amenajamentele
silvice, cele de la oficiile județene de studii pedologice și agrochimice de la unitățile de
gospodărire a apelor și de la agențiile pentru protecția mediului.

  6. Condițiile de relief al terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare:
  - pante până la 5% .................................... ha
  - pante cuprinse între 5-15% .......................... ha
  - pante cuprinse între 15-35% ......................... ha
  - pante peste 35% ..................................... ha
  7. Descrierea sumară a lucrărilor de ameliorare necesare:
...............................................................................................
...............................................................................................
  8. Evaluarea fizică orientativă a lucrărilor necesare de ameliorare: .......................
...............................................................................................
...............................................................................................
  9. Perioada de realizare a lucrărilor (când suprafața în perimetru este eliberată de orice
sarcini cu caracter agricol sau silvic) .......................................................
  10. Pepiniera silvică care va asigura materialul săditor gratuit necesar, cu acordul de
principiu al acesteia (art. 66 din Legea nr. 18/1991) ........................................
...............................................................................................
  11. Societatea comercială care va asigura semințele de ierburi în mod gratuit, cu acordul de
principiu al acesteia (art. 66. din Legea nr. 18/1991) ........................................
...............................................................................................
  12. Societatea comercială care va asigura amendamentele necesare în mod gratuit, cu acordul
de principiu al acesteia (art. 66 din Legea nr. 18/1991) ......................................
...............................................................................................
  13. Asigurarea fondurilor necesare pentru cercetare, proiectare și execuția amenajărilor, în
funcție de specificul și ponderea lucrărilor de ameliorare și sectorul care va beneficia, în
principal, de aportul lor (în mod orientativ, în milioane lei):
  - Ministerul Agriculturii și Alimentației ..................................................
  - Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului ......................................
  - Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului .................................
  - Ministerul Transporturilor ...............................................................
  - Alte ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale ............
  - Alte surse de finanțare locale ...........................................................
                             .....................................
                                TOTAL      - milioane lei -

  14. În vederea includerii în planul de proiectare al Ministerului Agriculturii și
Alimentației sau al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului a perimetrului de
ameliorare, fișa se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației sau de Ministerul Apelor,
Pădurilor și Protecției Mediului.

ÎNTOCMIT:

- Reprezentantul Oficiului de cadastru și organizare a teritoriului de la județ sau de la comună.

- Reprezentantul ocolului silvic sau al filialei silvice teritoriale.

- Reprezentantul sectorului de exploatare și întreținere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare (de la județ sau de la sistem).

- Agenția pentru protecția mediului.

- Pentru cazuri deosebite, un specialist în domeniu (Regia Autonomă a Apelor "Apele Române", Oficiul de studii pentru pedologie și agrochimie etc.).

ÎNSUȘIT:

- Primarul localității respective.

- Proprietarii care au terenuri în perimetru.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...