Guvernul României

Ordonanța nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca instituții de intermediere financiară

Modificări (2), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1993 până la 28 iulie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 297/2004.
Abrogat temporar de la data 05 aprilie 2002 până la data 23 iulie 2002 de Ordonanță de urgență 26/2002
Repus în vigoare la data 24 iulie 2002 prin Ordonanță de urgență 26/2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță reglementează înființarea, structura și activitățile fondurilor deschise de investiții, societăților de investiții, societăților de administrare a investițiilor și societăților de depozitare, precum și supravegherea acestora în vederea stimulării mobilizării economiilor dispersate și alocării lor către investiții pe baza diversificării prudente a fiscului de portofoliu.

Art. 2. -

De la dispozițiile prezentei ordonanțe sunt exceptate fondurile și societățile de investiții în valori mobiliare care:

a) nu au efectuat o ofertă publică de valori mobiliare, care să reprezinte o participare la capitalul lor;

b) cu toate că au efectuat o ofertă publică de valori mobiliare au fie mai puțin de 50 de investitori, fie un capital total sub valoarea minimă stabilită de Agenția Valorilor Mobiliare.

Art. 3. -

Folosirea denumirilor privind desfășurarea activităților ce fac obiectul autorizărilor cerute conform dispozițiilor prezentei ordonanțe este rezervată acelor persoane fizice sau juridice care desfășoară asemenea activități în baza respectivelor autorizații.

Orice folosire neautorizată a unor denumiri incluzând, între altele: fond de investiții, fond mutual, fond deschis de investiții, fond închis de investiții, societate de investiții, societate de administrare a investițiilor, societate de depozitare sau societate de custodie, precum și a oricărei denumiri echivalente, analoage sau similare, ori a oricărei denumiri care în orice altă formă poate descrie activități supuse autorizării în baza prezentei ordonanțe, este interzisă și atrage aplicarea de sancțiuni prevăzute în prezenta ordonanță și în reglementările Agenției Valorilor Mobiliare.

Art. 4. -

Urmărirea aplicării prezentei ordonanțe revine Agenției Valorilor Mobiliare, care este împuternicită să emită reglementările necesare în acest scop.

CAPITOLUL II Fonduri deschise de investiții

Art. 5. -

Persoanele fizice și juridice pot constitui, în baza autorizării Agenției Valorilor Mobiliare, printr-un contract de societate civilă, un fond deschis de investiții, fără personalitate juridică, cuprinzând totalitatea atât a contribuțiilor bănești la acest fond printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare, care evidențiază drepturi de proprietate la fond, cât și a activelor achiziționate prin investirea unor astfel de resurse în forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare transferabile.

Numărul titlurilor de participare și, ca rezultat, volumul total al resurselor din capitalul vărsat ale unui fond deschis de investiții sunt supuse unor oscilații constante rezultând atât din emisiunea continuă și plasarea prin ofertă publică de titluri de participare suplimentare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de titluri de participare a dreptului lor de a răscumpăra titluri de participare emise anterior și aflate în circulație.

Art. 6. -

Dacă, în termen de 60 de zile de la data autorizării de către Agenția Valorilor Mobiliare, un fond deschis de investiții nu a ajuns la un număr de cel puțin 50 de deținători de titluri de participare sau dacă valoarea totală a titlurilor lor de participare nu a ajuns la volumul minim la care se face referire la art. 2 lit. b) al prezentei ordonanțe, autorizația de creare a respectivului fond va fi revocată și întreaga valoare plătită de investitori le va fi rambursată în termen de 15 zile, fără reținerea nici unui comision sau a altor speze.

Dacă, în termen de un an de la data autorizării de către Agenția Valorilor Mobiliare, numărul deținătorilor de titluri de participare nu a ajuns la 500 de investitori, Agenția Valorilor Mobiliare poate cere respectivului fond deschis de investiții să își reformuleze obiectivele de investiții și strategiile de plasament ale fondului, să fuzioneze cu un alt fond sau societate de investiții, să-l transforme într-o societate de investiții sau să lichideze fondul, după caz.

Art. 7. -

Membrii inițiali ai unui fond deschis de investiții vor încheia un contract de administrare a acestuia cu o societate autorizată de administrare a investițiilor.

Conținutul minim și forma contractului de administrare vor fi stabilite prin reglementări ale Agenției Valorilor Mobiliare.

Investitorii în titlurile de participare ale respectivului fond, emise ulterior, vor adera automat, vor fi de acord cu și se vor supune termenilor contractului, precum și reglementărilor interne, prin depunerea semnăturii lor pe formularul de subscriere pentru respectivele titluri de participare achiziționate de ei.

Art. 8. -

Reglementările interne definesc obiectivele de investiții ale respectivului fond deschis de investiții și stabilesc procedurile de desfășurare a activităților în vederea atingerii unor astfel de obiective, în contextul dispozițiilor prezentei ordonanțe și reglementărilor Agenției Valorilor Mobiliare.

Art. 9. -

Autorizarea prealabilă a Agenției Valorilor Mobiliare este condiționată de examinarea:

a) constituirii legale și activității societății de administrare;

b) reglementărilor interne ale fondului de investiții;

c) contractului de administrare;

d) alegerii, de către societatea de administrare a investițiilor, a unei societăți de depozitare.

Art. 10. -

Un titlu de participare reprezintă o deținere de capital în activele nete ale unui fond deschis de investiții. Acesta va fi emis în formă nominativă, nu va fi andosabil ori transferabil în alt mod și nu va fi înscris la cota unei burse de valori. Titlurile de participare vor fi emise într-o singură serie și vor conferi deținătorilor lor drepturi și obligații egale.

Participarea la un fond deschis de investiții poate fi atestată și printr-un certificat doveditor al participării, supus reglementărilor Agenției Valorilor Mobiliare.

Prețul de emisiune al titlurilor de participare va fi stabilit astfel încât să reflecte valoarea unitară a activelor nete existente la închiderea activității, în ziua în care a avut loc primirea de către societatea de depozitare a respectivei documentații și a dovezii de încasare a contravalorii corespunzătoare. Prețul de emisiune va fi plătit integral în formă bănească, la momentul subscrierii.

Art. 11. -

Fondurile deschise de investiții nu vor emite alte valori mobiliare în afara titlurilor de participare.

Cu aprobarea Agenției Valorilor Mobiliare, reglementările fondurilor deschise de investiții pot conține dispoziții conform cărora respectiva societate de administrare poate împrumuta temporar fonduri în numele și în contul unui fond deschis de investiții aflat în administrarea sa, cu condiția ca:

1. volumul total al oricărei datorii a unui fond deschis de investiții să nu depășească în nici un moment 10% din valoarea activelor sale nete;

2. fondurile să fie împrumutate exclusiv în scopul:

a) plății prețului de răscumpărare a titlurilor de participare supuse răscumpărării;

b) plății prețului de emisiune a valorilor mobiliare subscrise în cadrul dispozițiilor referitoare la drepturile de preempțiune ale respectivului emitent, prevăzute în contractul de societate;

3. fondurile împrumutate să fie rambursate integral în termen de 30 de zile de la data respectivului împrumut;

4. nici un fel de speze sau comisioane să nu fie percepute de către societatea de administrare, în legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

Dispozițiile alin. 1 și 2 nu vor împiedica luarea unui angajament de a efectua plăți viitoare ca urmare a achiziționării de valori mobiliare plătite parțial.

Art. 12. -

Titlurile de participare emise de către un fond deschis de investiții pot fi răscumpărate la cerere și la un preț reflectând valoarea titlurilor calculate pe baza activelor nete existente la sfârșitul ultimei zile anterioare primirii de către societatea de depozitare a respectivei cereri de răscumpărare, însoțită de certificatul de participare corespunzător.

Prețul de răscumpărare va fi plătit în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii respectivei cereri de răscumpărare. Pot fi percepute speze de răscumpărare, în condițiile prevăzute de reglementările respectivului fond de investiții. Jurisprudență

Art. 13. -

Dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare ale unui fond deschis de investiții poate fi suspendat de către Agenția Valorilor Mobiliare dacă:

a) se constată că valoarea unor titluri de participare, calculată pe baza activelor nete, nu poate fi determinată corect sau poate fi determinată numai cu consecințe negative importante pentru ceilalți deținători de titluri de participare;

b) activitățile bursei de valori au fost suspendate și, în consecință, valorile mobiliare cotate nu mai pot fi negociate;

c) alte evenimente justifică suspendarea dreptului de răscumpărare pentru protejarea intereselor legitime ale celorlalți deținători de titluri de participare.

Suspendarea dreptului de răscumpărare nu poate depăși 10 zile lucrătoare. Pe perioada suspendării dreptului de răscumpărare nu vor fi emise titluri de participare suplimentare pentru respectivul fond deschis de investiții.

CAPITOLUL III Societățile de investiții

Art. 14. -

O societate de investiții colective în valori mobiliare se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni, cu minimum 50 de acționari, în conformitate cu dispozițiile specifice ale acestei ordonanțe și cu dispozițiile generale ale Legii nr. 31/1990.

Aceste societăți au ca obiect exclusiv de activitate mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice și plasarea lor în valori mobiliare în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe și cu reglementările Agenției Valorilor Mobiliare.

Art. 15. -

Contractul și statutul unei societăți de investiții vor fi întocmite în conformitate cu reglementările emise de Agenția Valorilor Mobiliare referitoare la forma și conținutul lor minim.

Reglementările interne ale unei societăți de investiții și, dacă este cazul, contractul său de administrare vor fi întocmite cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe și ale reglementărilor Agenției Valorilor Mobiliare.

Cu avizul Agenției Valorilor Mobiliare, societățile de investiții pot încheia contracte de administrare cu o societate autorizată de administrare a investițiilor.

Agenția Valorilor Mobiliare va autoriza funcționarea unei societăți de investiții, fără încheierea unui contract de administrare, numai dacă o astfel de societate dovedește existența unor resurse, structuri și capacități organizatorice și de conducere adecvate.

Societățile de investiții trebuie să specifice în contractele lor de societate și în statute una din cele două modalități de funcționare prevăzute la alin. 3 și 4 din prezentul articol.

Art. 16. -

Societățile de investiții vor evidenția în orice moment capitalul subscris și integral vărsat într-o sumă cel puțin egală cu capitalul minim stabilit prin reglementările Agenției Valorilor Mobiliare.

Capitalul societăților de investiții va fi format dintr-un singur fel de acțiuni emise exclusiv în formă nominativă și achitate integral în formă bănească la momentul respectivei subscripții. Fiecare acțiune a unei societăți de investiții conferă deținătorilor drepturi și obligații egale.

Acțiunile pot fi emise în cont, conform reglementărilor emise de Agenția Valorilor Mobiliare. Ele vor fi negociabile și transferabile în mod liber, excepție făcând situațiile de la art. 24 al prezentei ordonanțe. Societățile de investiții vor solicita în mod obligatoriu înscrierea la cota bursei a acțiunilor lor, în termen de 90 de zile de la data respectivei emisiuni.

Art. 17. -

Înființarea societăților de investiții și desfășurarea activităților lor sunt supuse unei autorizări prealabile din partea Agenției Valorilor Mobiliare.

Autorizarea de către Agenția Valorilor Mobiliare depinde de examinarea:

a) contractului de societate, a statutului respectivei societăți de investiții și a reglementărilor sale interne;

b) alegerii unei societăți de depozitare;

c) alegerii membrilor consiliului de administrație și conducerii societății de investiții, din punct de vedere al calităților personale și calificărilor profesionale;

d) contractului de administrare, dacă este cazul.

Art. 18. -

Dacă, în termen de 60 de zile de la data respectivei autorizații a Agenției Valorilor Mobiliare, o societate de investiții nu a ajuns la cel puțin 50 de acționari sau capitalul subscris și integral vărsat nu a ajuns la volumul minim la care se face referire în art. 2 lit. b) al prezentei ordonanțe, autorizația de înființare a respectivei societăți de investiții va fi revocată și întreaga valoare plătită de subscriitori pentru acțiuni le va fi rambursată în termen de 15 zile, fără reținerea vreunui comision sau a altor speze, societatea fiind dizolvată potrivit art. 169 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Art. 19. -

O societate de investiții nu va emite alte valori mobiliare în afara unui singur fel de acțiuni ordinare nominative. În mod explicit, societățile închise de investiții nu vor emite nici un fel de obligațiuni negociabile.

Totuși, cu aprobarea Agenției Valorilor Mobiliare, contractul de societate și statutul unei societăți de investiții pot conține dispoziții conform cărora aceasta poate împrumuta temporar fonduri, cu condiția ca:

a) volumul total al oricărei datorii a respectivei societăți de investiții să nu depășească în nici un moment 10% din capitalul său subscris și vărsat;

b) fondurile să fie împrumutate exclusiv pentru plata prețului de emisiune al valorilor mobiliare subscrise conform dispozițiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preempțiune;

c) fondurile împrumutate să fie integral rambursate în termen de 30 de zile de la data respectivului împrumut;

d) în cazul în care o societate de investiții are un contract de administrare cu o societate de administrare a investițiilor, nici un fel de speze sau comisioane să nu fie percepute de către societatea de administrare în legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

Dispozițiile de mai sus nu vor împiedica luarea unui angajament de a efectua plăți viitoare ca urmare a achiziționării de valori mobiliare plătite parțial.

CAPITOLUL IV Dispoziții comune

Art. 20. -

Anterior inițierii oricărei oferte publice de titluri de participare ale unui fond deschis de investiții sau de acțiuni ale unei societăți de investiții aflate în administrarea sa, o societate de administrare a investițiilor va elabora, pe răspunderea sa exclusivă, un prospect.

În cazul unei societăți de investiții care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract de administrare, acest prospect va fi elaborat pe răspunderea consiliului de administrație al acesteia.

Prospectul va conține toate informațiile necesare pentru ea investitorul potențial să poată evalua calitățile investiției în respectivele valori mobiliare și pentru a ajunge la o decizie rațională privind oferta făcută. Prospectul va avea forma și va conține cel puțin toate informațiile cerute de reglementările Agenției Valorilor Mobiliare. Agenția Valorilor Mobiliare poate cere includerea în prospectul fondului de investiții sau al societății de investiții a unor informații suplimentare, în funcție de natura sau de obiectivele de investiții ale acestora.

În cazul unui fond deschis de investiții, prospectul va include textul contractului și reglementările fondului. În cazul unei societăți de investiții, el va include contractul de societate și statutul, reglementările interne și, dacă este cazul, contractul de administrare.

Prospectul va fi supus aprobării Agenției Valorilor Mobiliare, înainte de a iniția orice ofertă publică pentru respectivele valori mobiliare. Aprobarea de către Agenția Valorilor Mobiliare semnifică doar că ofertantul s-a conformat obligațiilor sale legale de publicare a informațiilor cerute. Aceasta nu implică în nici un fel aprobarea sau aprecierea, din partea Agenției Valorilor Mobiliare, a calităților investiției în valorile mobiliare ce urmează a fi oferite.

O dată aprobat, prospectul va fi publicat în conformitate cu reglementările Agenției Valorilor Mobiliare și va fi distribuit tuturor persoanelor fizice și juridice către care va fi făcută oferta. Oricărui subscriitor pentru respectivele valori mobiliare i se va cere să semneze o declarație că a primit și a citit prospectul.

Art. 21. -

În termen de 60 de zile de la data încheierii perioadei de raportare, societățile de investiții care funcționează fără încheierea unui contract de administrare, precum și societățile de administrare a investițiilor - pentru fiecare fond deschis de investiții ori societate de investiții aflată în administrarea lor - vor elabora, vor prezenta, vor publica și vor distribui fiecărui acționar sau deținător de titluri de participare, după cum este cazul, următoarele rapoarte:

a) un raport anual, inclusiv situații financiare certificate de cenzori, raportul integral al cenzorilor la raportul anual, situații detaliate privind investițiile, precum și modificări ale situației titlurilor de participare și, respectiv, acțiunilor, în cursul perioadei de raportare;

b) un raport semestrial și situații similare celor de la lit. a) de mai sus;

c) rapoarte trimestriale și situații financiare ca cele de la lit. a) de mai sus, necertificate de cenzorii independenți autorizați, inclusiv situații reflectând în detaliu poziția investițiilor de portofoliu, precum și modificări în perioada de raportare ale poziției de titluri de participare sau, respectiv, acțiuni.

Art. 22. -

Orice nerespectare a dispozițiilor privitoare la conținutul, forma de prezentare, publicarea și distribuirea documentelor prevăzute în art. 20 și 21 ale prezentei ordonanțe, precum și includerea în acestea a oricăror informații incorecte, incomplete sau care pot induce în eroare va atrage aplicarea de sancțiuni contravenționale, în condițiile prezentei ordonanțe, respectivei societăți de investiții care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract de administrare sau a societății de administrare a investițiilor, indiferent de obligațiile ce îi revin pentru daunele cauzate unei terțe părți.

Art. 23. -

Valoarea activelor nete ale unui fond deschis de investiții și ale unei societăți de investiții neînscrise la cota bursei de valori se va calcula zilnic de către respectiva societate de depozitare. Pentru societățile de investiții înscrise la cota unei burse de valori, valoarea activelor nete se va calcula cel puțin săptămânal, într-o zi specificată în reglementările lor.

În scopul calculării valorii activelor nete, valorile mobiliare vor fi aduse la valoarea de piață. Valoarea lor de piață se definește ca fiind minimul dintre prețul mediu ponderat al ultimei ședințe de tranzacționare în bursa de valori sau în alte sisteme de tranzacționare a valorilor mobiliare supravegheate și prețul de închidere al unei astfel de ședințe pentru tranzacții ce depășesc o valoare minimă de tranzacționare. Valoarea minimă de tranzacționare se determină prin reglementările Agenției Valorilor Mobiliare.

Reglementările Agenției Valorilor Mobiliare vor mai conține dispoziții privind criteriile și procedurile de calculare a valorii activelor nete care, în cazul fondurilor deschise de investiții, vor specifica baza de calcul atât pentru prețurile de emisiune, cât și pentru cele de răscumpărare a titlurilor de participare, ajustate cu comisioanele, dacă aceasta există.

Art. 24. -

Nici o persoană fizică sau juridică, inclusiv cele implicate, așa cum sunt definite în art. 2 lit. f) al Ordonanței Guvernului nr. 18/1993 privind reglementarea tranzacțiilor nebursiere cu valori mobiliare și organizarea unor instituții de intermediere, nu va dobândi titluri de participare într-un fond deschis de investiții sau acțiuni într-o societate de investiții dacă, drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectiva persoană fizică sau juridică deține mai mult de 5% din totalitatea titlurilor de participare aflate în circulație la un astfel de fond ori din totalitatea acțiunilor subscrise și aflate în circulație ori a drepturilor de vot într-o astfel de societate de investiții.

Limitarea de mai sus nu se va aplica deținerilor depășind 5%, rezultate din moștenire, fuziune sau alte situații similare stabilite de Agenția Valorilor Mobiliare, cu condiția ca respectivul investitor să-și reducă deținerile la maximum 5% într-o perioadă ce nu va depăși un an.

Dacă numărul titlurilor de participare într-un fond deschis de investiții, deținute de un investitor așa cum este definit mai sus, depășește limita de 5% de titluri de participare aflate în circulație ca o consecință a răscumpărărilor de către alți investitori, un asemenea investitor nu va trebui să-și reducă deținerile, dar nu va putea dobândi titluri de participare adiționale într-un astfel de fond, cât timp deținerile sale continuă să depășească limita de 5%.

Art. 25. -

Fondurile deschise de investiții și societățile de investiții vor respecta în orice moment niveluri adecvate de diversificare prudentă a portofoliului pentru evitarea acumulărilor excesive de risc în investițiile lor.

Actele de constituire ale fondurilor deschise de investiții și societăților de investiții vor conține în mod expres clauze, în sensul că acestea nu pot dobândi sau deține nici individual, nici colectiv valori mobiliare care le-ar da posibilitatea controlului efectiv sau exercitării unei influențe materiale asupra conducerii oricărei societăți ale căror valori mobiliare se află în respectivul lor portofoliu.

Art. 26. -

Fondurile deschise de investiții și societățile de investiții pot dobândi și deține investiții numai în:

a) valori mobiliare înregistrate la Agenția Valorilor Mobiliare pe baza faptului că acestea au fost distribuite printr-o ofertă publică, dovedind că astfel de valori mobiliare au fost înscrise la cota unei burse de valori ori sunt tranzacționate în mod regulat pe alte piețe urmărite și supravegheate de către Agenția Valorilor Mobiliare;

b) valori mobiliare dobândite pe piața primară sau piața noilor emisiuni, în termen de 90 de zile de la data emisiunii acestora, cât timp cererea lor de înscriere la cota bursei a fost anterioară unei astfel de dobândiri și cu condiția ca înscrierea la cotă să fie obținută în termen de 180 de zile de la data emisiunii;

c) valori mobiliare neînscrise la cota bursei de valori, care nu sunt tranzacționate pe alte piețe supravegheate, în sensul lit. a) a prezentului articol, supuse însă limitărilor prevăzute la art. 27 lit. d) și e);

d) alte titluri care pot fi autorizate de către Agenția Valorilor Mobiliare;

e) numerar și alte active lichide reprezentate de titluri ce pot fi calificate de către Agenția Valorilor Mobiliare pentru investițiile din partea fondurilor de investiții și a societăților de investiții, cu condiția ca scadența lor maximă să nu depășească 60 de zile.

Fondurile de investiții și societățile de investiții nu vor deține resurse în devize în scopuri de investiții. Ele nu vor investi în aur sau alte metale prețioase, nici în certificate sau în alte instrumente care, direct sau indirect, ar reprezenta o creanță asupra unor astfel de active.

Art. 27. -

Investițiile în valori mobiliare ale unui fond de investiții ori societăți de investiții vor fi diversificate într-un astfel de mod încât ele să nu depășească nici una din următoarele limite:

a) 10% din totalul valorilor mobiliare emise de un singur emitent și aflate în circulație;

b) minimul dintre 5% din acțiunile cu drept de vot, emise de către un singur emitent și aflate în circulație, și suma drepturilor de vot conferite deținătorilor de astfel de acțiuni;

c) 5% din valoarea activelor sale nete în valori mobiliare, emise de către un singur emitent, înscrise la cota bursei de valori, aflate în circulație sau, după caz, garantate de către un asemenea emitent; această limită poate fi majorată la 10% din valoarea activelor nete, cât timp valoarea totală a investițiilor în valori mobiliare, care individual este mai mare de 5% din valoarea activelor nete, nu depășește 25% din valoarea activelor nete ale fondului de investiții ori societății de investiții;

d) 2% din valoarea activelor sale nete în valori mobiliare emise de către un singur emitent, aflate în circulație sau, dacă este cazul, garantate de un singur emitent, ale cărui valori mobiliare nu sunt înscrise la cota bursei de valori, în sensul art. 26 lit. c);

e) 10% din valoarea activelor sale nete în valori mobiliare emise de către orice număr de emitenți, aflate în circulație sau, dacă este cazul, garantate de orice număr de emitenți ale căror valori mobiliare nu sunt înscrise la cota bursei de valori, în sensul definit la art. 26 lit. c).

În scopul aplicării cerințelor de diversificare a portofoliului mai sus menționate, emitenții ale căror valori mobiliare sunt înscrise la cota bursei de valori includ toți emitenții la care se face referire la art. 26 lit. a) și b).

Investițiile în valori mobiliare emise de către filiale sau alte societăți controlate efectiv, în mod direct sau indirect, ale unui emitent sunt considerate a constitui investiții în valorile mobiliare ale unui astfel de emitent.

Cerințele de diversificare a portofoliului stabilite mai sus nu vor fi aplicabile investițiilor în valori mobiliare emise de către stat sau unitățile sale administrativ-teritoriale.

Agenția Valorilor Mobiliare poate emite reglementări de diversificare a portofoliului în ceea ce privește valorile mobiliare prevăzute la alineatul precedent.

Art. 28. -

Dacă o societate de administrare a investițiilor exercită, pe bază de contracte, funcții de administrare de investiții pentru mai mult de un singur fond de investiții ori societate de investiții - în conformitate cu dispozițiile art. 37 al prezentei ordonanțe - cerințele de diversificare a portofoliului stabilite la art. 27 vor fi aplicabile, de asemenea, portofoliului total al tuturor fondurilor de investiții și societăților de investiții aflate în administrare comună, cu deosebirea că:

a) plafonul de 10% stabilit la art. 27 lit. a) este majorat la 15%, aplicabil portofoliului total al tuturor fondurilor de investiții și societăților de investiții de acest fel;

b) plafonul de 5% stabilit la art. 27 lit. b) este majorat la 10% aplicabil portofoliului total al tuturor fondurilor de investiții și societăților de investiții aflate în administrare comună.

Art. 29. -

Pentru o perioadă de maximum 180 de zile de la data inițierii activităților de investiții, Agenția Valorilor Mobiliare poate exonera fondurile deschise de investiții și societățile de investiții de la respectarea obligatorie a anumitor cerințe de diversificare a portofoliului stabilite la art. 27 al prezentei ordonanțe, în baza reglementărilor emise pentru astfel de scopuri.

Fondurile deschise de investiții și societățile de investiții pot depăși temporar plafoanele stabilite la art. 27 lit. a)-c) al prezentei ordonanțe cu maximum 50%, cu condiția ca respectiva depășire să rezulte exclusiv și direct din exercitarea drepturilor lor de preempțiune asupra majorărilor de capital ale respectivelor societăți către care este îndreptată investiția și cu condiția ca plafonul inițial să fie restabilit în termen de 180 de zile de la prima zi de depășire.

Art. 30. -

Atât fondurile deschise de investiții, cât și societățile de investiții nu vor dobândi sau deține valori mobiliare care:

a) au fost emise de către societățile lor de administrare, după caz;

b) au fost emise de orice alt fond de investiții ori societate de investiții;

c) au fost emise sau garantate de respectiva societate de depozitare, alta decât o bancă înscrisă la cota bursei de valori.

Agenția Valorilor Mobiliare poate stabili excepții de la interdicțiile prevăzute la lit. b) a alineatului precedent, dacă astfel de investiții ar constitui unicul acces legal la anumite piețe sau segmente ale pieței și totdeauna cu condiția ca nici o astfel de investiție să nu conducă la, sau să implice, direct sau indirect, dețineri reciproce la oricare emitent de acest fel, precum și cu condiția ca deținerile de valori mobiliare conform lit. b) a alineatului precedent să nu implice nici un fel de speze de administrare sau de altă natură.

Fondurile deschise de investiții și societățile de investiții nu se pot angaja în vânzarea și cumpărarea de valori mobiliare pe credit sau în vânzarea de valori mobiliare pe care nu le dețin. Folosirea unor alte instrumente și tehnici va fi strict limitată la acelea care sporesc eficiența administrării portofoliului și va fi supusă, în orice caz, reglementărilor stabilite de Agenția Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL V Societățile de administrare a investițiilor

Art. 31. -

Societățile de administrare a investițiilor vor fi înființate ca societăți pe acțiuni conform legii române, fiind necesară și autorizația prealabilă din partea Agenției Valorilor Mobiliare.

O dată înființate ca societăți și având o structură organizatorică în funcțiune, ele vor solicita o autorizație de funcționare din partea Agenției Valorilor Mobiliare, conform căreia își pot începe activitatea în termen de 180 de zile.

Condițiile de obținere a autorizațiilor, prevăzute la alin. 1 și 2 din prezentul articol, vor fi determinate prin reglementările Agenției Valorilor Mobiliare.

Art. 32 -

Societățile de administrare a investițiilor vor obține o autorizație prealabilă din partea Agenției Valorilor Mobiliare pentru:

a) contractele de societate, statutele și eventualele amendamente la acestea;

b) reglementările interne și eventualele amendamente la acestea;

c) contractele de societate și statutele societăților de investiții aflate în administrarea lor și eventualele amendamente la acestea;

d) contractul de administrare și reglementările interne ale fondurilor deschise de investiții aflate în administrare și eventualele amendamente la acestea;

e) prospectul pentru oferta publică de valori mobiliare emise de către fondurile deschise de investiții și societățile de investiții, funcționând în baza unui contract de administrare;

f) modificări în structura proprietății societății de administrare, care implică 5% sau mai mult din capitalul subscris;

g) modificări în structura conducerii și a societății de administrare a investițiilor;

h) fuziunea fondurilor de investiții sau societăților de investiții, funcționând în baza unui contract de administrare;

i) alte documente, evenimente sau situații pe care Agenția Valorilor Mobiliare le poate determina prin reglementări.

Agenția Valorilor Mobiliare poate cere unei societăți de administrare a investițiilor să adopte amendamente la documentele la care se face referire la lit. a)-e) de la alineatul precedent din prezentul articol, de câte ori asemenea amendamente vor fi considerate necesare de către Agenția Valorilor Mobiliare.

Art. 33. -

Societățile de administrare a investițiilor vor emite un singur fel de acțiuni nominative care trebuie achitate integral în formă bănească la momentul subscripției.

Volumul minim al capitalului subscris și integral vărsat al societăților de administrare a investițiilor va fi stabilit prin reglementări emise de Agenția Valorilor Mobiliare. Aceste reglementări mai pot include dispoziții conform cărora capitalul minim cerut poate varia fie în funcție de numărul fondurilor deschise de investiții sau societăților de investiții aflate în administrare, fie în funcție de valoarea totală a activelor administrate.

Art. 34. -

Societățile de administrare a investițiilor vor desfășura activitatea de administrare a fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca activitate exclusivă.

Desfășurarea oricărei alte activități de către aceste societăți este interzisă, cu excepția celor auxiliare și adiacente, stabilite prin reglementările Agenției Valorilor Mobiliare.

Desfășurarea de activități de administrare a fondurilor de investiții sau a societăților de investiții, pe baze contractuale, este rezervată societăților de administrare legal autorizate, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe.

În caz de dubiu privind natura activității, Agenția Valorilor Mobiliare este învestită cu autoritatea de a decide dacă o anumită activitate constituie activitate de administrare a unui fond deschis de investiții ori societăți de investiții și, ca atare, se află sub incidența dispozițiilor prezentei ordonanțe.

Art. 35. -

Societățile bancare pot deține în societăți de administrare a investițiilor până la limita a 20% din capitalul subscris și integral vărsat al unei societăți de administrare, cu condiția ca:

a) totalul deținerilor de acțiuni într-o societate de administrare a investițiilor ale instituțiilor reglementate de Legea nr. 33/1991 să nu depășească 40% din capitalul unei societăți de administrare a investițiilor;

b) nici o societate financiară reglementată de Legea nr. 33/1991 să nu dețină, direct sau indirect, acțiuni la mai mult de o societate de administrare a investițiilor.

Nici o societate de administrare a investițiilor, membrii consiliului sau de administrație, ai conducerii executive ori deținătorii a 5% sau mai mult din capitalul ei subscris și integral vărsat, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot deține acțiuni ale altei societăți de administrare a investițiilor.

Societățile financiare, îndeplinind funcții de depozitare pentru fonduri de investiții ori societăți de investiții administrate de o societate de administrare a investițiilor, precum și membrii consiliului lor de administrație, ai conducerii lor executive și deținătorii a 5% sau mai mult din acțiunile lor, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot deține acțiuni ori îndeplini funcții de conducere în respectiva societate de administrare a investițiilor.

Societățile de intermediere, funcționând în baza autorizației Agenției Valorilor Mobiliare, membrii consiliului lor de administrație, ai conducerii executive și lucrătorii lor care efectuează tranzacții nu pot, în total, să dețină mai mult de 5% din acțiunile unei societăți de administrare a investițiilor. Membrii consiliului de administrație, ai conducerii executive și deținătorii a 5% sau mai mult din acțiunile unei societăți de valori mobiliare, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot deține funcții de conducere într-o societate de administrare a investițiilor.

Art. 36. -

O societate de administrare a investițiilor nu poate îndeplini nici una din funcțiile atribuite conform prezentei ordonanțe unei societăți de depozitare. În exercitarea funcțiilor sale de administrare, societatea de administrare a investițiilor va acționa independent de interesele acționarilor și exclusiv în interesul investitorului în fondurile deschise de investiții și în societățile de investiții aflate în administrarea sa.

Art. 37. -

O societate de administrare a investițiilor, poate exercita funcții de administrare a investițiilor pentru mai mult decât un fond deschis de investiții sau o societate de investiții, conform respectivelor contracte individuale, cu condiția ca:

a) respectivele obiective de investiții ale fondurilor sau societăților să fie diferențiate în mod clar și identificabile în mod adecvat prin numele entităților individuale, pentru prevenirea incertitudinii și confuziei pentru potențialii investitori;

b) contractele de administrare individuală, reglementările interne și, acolo unde este aplicabil, contractele și statutele fondurilor de investiții sau societăților de investiții aflate în administrarea sa, să fie aprobate de Agenția Valorilor Mobiliare;

c) societatea de administrare să satisfacă cerințele de capital minim pentru activități de administrare a mai multor fonduri, dacă este prevăzut în reglementări ale Agenției Valorilor Mobiliare, conform autorizării acordate prin art. 31 al prezentei ordonanțe;

d) activele, operațiunile și înregistrările privind fiecare fond de investiții sau societate de investiții aflate în administrare să fie individualizate în mod clar și strict separate între ele și de acelea ale societății de administrare;

e) societatea de administrare să se abțină de la a efectua orice fel de tranzacție cu și între fonduri de investiții și societăți de investiții individuale aflate în administrarea sa.

Art. 38. -

O societate de administrare a investițiilor nu poate dobândi sau deține nici un fel de valori mobiliare sau titluri emise de către:

a) fonduri de investiții sau societăți de investiții aflate în administrarea sa;

b) persoane juridice îndeplinind funcții de depozitare pentru fonduri de investiții sau societăți de investiții aflate în administrarea sa;

c) alte societăți de administrare a investițiilor;

d) societăți de valori mobiliare;

e) persoane juridice care sunt acționare ale respectivei societăți de administrare a investițiilor.

Art. 39. -

O societate de administrare a investițiilor va înceta să-și exercite funcțiile, cu condiția:

a) notificării prealabile, cu minimum 90 de zile înainte, a deciziei de denunțare a contractului de administrare;

b) acceptării de către Agenția Valorilor Mobiliare a unei cereri a deținătorilor a cel puțin 30% din titlurile de participare la un fond deschis de investiții sau a acționarilor unei societăți de investiții aflate în administrare, pentru înlocuirea societății de administrare;

c) retragerii de către Agenția Valorilor Mobiliare a autorizației acordate unei societăți de administrare a investițiilor, datorită nerespectării dispozițiilor legale și reglementărilor privind activitățile unei societăți de administrare a investițiilor.

În termen de 90 de zile de la apariția cauzelor de la lit. a)-c) ale alineatului precedent din prezentul articol, majoritatea deținătorilor de titluri de participare la un fond deschis de investiții sau a acționarilor unei societăți de investiții, care funcționează în baza unui contract de administrare, va decide asupra acceptării unei alte societăți de administrare a investițiilor, asupra fuziunii cu alt fond deschis de investiții sau altă societate de investiții ori lichidării respectivului fond deschis de investiții sau a societății de investiții.

În cadrul termenului de la alineatul precedent, Agenția Valorilor Mobiliare poate suspenda emisiunea și, respectiv, răscumpărarea de titluri de participare ale fondului deschis de investiții în cauză.

CAPITOLUL VI Societăți de depozitare

Art. 40. - Jurisprudență

Societățile de administrare a investițiilor vor încredința, spre păstrare, cu avizul Agenției Valorilor Mobiliare și pe bază de contracte, activele fondurilor deschise de investiții și societăților de investiții, pe care le administrează, societăților de depozitare sau altor societăți autorizate de Agenția Valorilor Mobiliare să desfășoare asemenea activități.

Art. 41. -

Societățile de depozitare pentru fondurile deschise de investiții și societățile de investiții vor fi constituite sub forma societăților pe acțiuni, cu autorizarea prealabilă din partea Agenției Valorilor Mobiliare.

În vederea obținerii autorizației prevăzute la alineatul precedent, societățile de depozitare vor trebui să prezinte Agenției Valorilor Mobiliare documente și evidențe satisfăcătoare, din care să rezulte că dispun de suficiente resurse financiare și de o structură de conducere adecvată, precum și de capacitățile profesionale necesare pentru desfășurarea eficientă a activităților lor.

Capitalul minim subscris și cel minim vărsat vor fi stabilite prin reglementările Agenției Valorilor Mobiliare.

Art. 42. -

Societățile de depozitare vor desfășura următoarele activități privind fondurile de investiții și societățile de investiții aflate în administrarea unei societăți autorizate de administrare a investițiilor:

a) păstrarea în siguranță a tuturor activelor respectivelor fonduri de investiții și societăți de investiții;

b) decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare în contul entităților mai sus menționate, în conformitate cu instrucțiunile primite de la societatea de administrare a investițiilor și confirmate de societatea de valori mobiliare implicată;

c) colectarea dividendelor, dobânzilor și a altor beneficii aferente activelor depozitate, precum și exercitarea drepturilor conferite de asemenea active, în conformitate cu instrucțiunile primite de la societatea de administrare a investițiilor;

d) calcularea și publicarea valorii activelor nete ale entităților mai sus menționate;

e) primirea fondurilor pentru subscripțiile de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții și acțiunilor societăților de investiții, precum și prelucrarea și emisiunea respectivelor valori mobiliare;

f) prelucrarea documentelor de transfer pentru acțiuni ale societăților de investiții, altele decât cele care nu au încheiat contract de administrare;

g) prelucrarea și plata beneficiilor cuvenite ce trebuie distribuite deținătorilor de titluri de participare ale unui fond deschis de investiții și respectiv acționarilor societăților de investiții;

h) prelucrarea cererilor de răscumpărare pentru titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții, anularea lor și plățile corespunzătoare către deținători;

i) alte activități stabilite de Agenția Valorilor Mobiliare.

Art. 43. -

Activitățile desfășurate de societatea de depozitare, prevăzute la art. 42, pot fi desfășurate și de alte societăți, în baza autorizației Agenției Valorilor Mobiliare.

Art. 44. - Jurisprudență

Funcțiile unei societăți de depozitare și ale unei societăți de administrare a investițiilor nu pot fi exercitate de aceeași persoană juridică.

O societate de depozitare nu va dobândi sau devine nici un fel de valori mobiliare emise sau garantate de către o societate de administrare a investițiilor față de care exercită funcții de depozitare.

Membrii consiliului de administrație și conducerea executivă, precum și acționarii ce dețin 5% sau mai mult din capitalul subscris și vărsat, inclusiv persoane implicate, nu vor deține nici acțiuni, nici poziții echivalente într-o societate de administrare a investițiilor, față de care respectiva societate de depozitare îndeplinește funcții de depozitare.

Societatea de depozitare nu va desfășura nici un fel de activități, altele decât cele corespunzând funcțiilor sale specifice ce-i revin în temeiul prezentei ordonanțe sau al reglementărilor Agenției Valorilor Mobiliare emise în aplicarea acesteia, excepție făcând acelea încredințate instituțiilor financiare ce desfășoară activități conform Legii nr. 33/1991.

Art. 45. -

O societate de administrare a investițiilor poate încredința exercitarea funcțiilor de depozitare, pentru fiecare fond de investiții sau societate de investiții, numai unei singure entități de depozitare. Totuși, o societate de depozitare poate exercita asemenea funcții pentru orice număr de fonduri de investiții sau societăți de investiții, cu condiția ca activele, operațiile și înregistrările pentru fiecare din aceste entități să fie separate între ele, precum și separate de cele ale entității de depozitare.

Societatea de depozitare este răspunzătoare față de societatea de administrare a investițiilor, deținătorii de titluri de participare ale unor fonduri deschise de investiții, societățile de investiții și acționarii acestora, pentru orice pierderi de valori mobiliare sau pagube suferite de aceste persoane, cât timp pierderile și pagubele au fost cauzate sau apariția lor a fost facilitată de omisiunea sau nereușita de a îndeplini, corespunzător funcțiile ce au fost încredințate entității de depozitare.

Societatea de depozitare, pe riscul său, poate transfera parțial sau integral unei terțe părți calificate activele sau funcțiile sale privind fonduri de investiții și societăți de investiții, cu care are încheiate contracte de depozitare. Totuși, societatea de depozitare nu va fi exonerată de răspundere, ca urmare a transferării unor astfel de active și funcții, cu excepția cazurilor în care a acționat pe baza instrucțiunilor respectivei societăți de administrare a investițiilor.

Art. 46. -

O societate de depozitare va înceta să-și exercite funcțiile, cu condiția:

a) notificării prealabile, în termen de minimum 90 de zile, a deciziei de denunțare a contractului de către oricare din părți;

b) prin expirarea respectivului contract, fără exercitarea opțiunii de reînnoire, dacă aceasta a fost stipulată;

c) retragerii autorizației de a îndeplini funcții esențiale pentru exercitarea efectivă a dispozițiilor contractului;

d) ca amendamentele contractelor de societate și statutelor societății de depozitare să afecteze, în opinia Agenției Valorilor Mobiliare, protecția intereselor investitorilor.

Schimbarea societății de depozitare de către societatea de administrare a investițiilor este supusă aprobării prealabile a Agenției Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL VII Contravenții și sancțiuni

Art. 47. -

Agenția Valorilor Mobiliare, prin persoanele împuternicite în acest scop, poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale:

a) avertismentul scris;

b) avertismentul publicat;

c) amenda;

d) interzicerea temporară sau definitivă a angajării persoanelor fizice sau juridice în activități aflate sub incidența prezentei ordonanțe;

e) suspendarea autorizației;

f) retragerea sau anularea autorizației.

Art. 48. -

Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale și condițiilor în care au fost săvârșite, nu sunt infracțiuni:

a) desfășurarea fără autorizație sau aviz a oricăror activități pentru care prezenta ordonanță prevede obligația obținerii unei astfel de autorizații sau unui astfel de aviz din partea Agenției Valorilor Mobiliare;

b) folosirea neautorizată a denumirilor prevăzute la art. 3;

c) nerespectarea dispozițiilor de la art. 10 alin. 3, referitoare la modul de stabilire a prețului de emisiune al titlurilor de participare;

d) emisiunea de către fondurile deschise de investiții și societățile de investiții a altor valori mobiliare și titluri decât cele prevăzute la art. 11 alin. 1 și art. 19 alin. 1;

e) contractarea de împrumuturi în alte condiții decât cele prevăzute la art. 11 alin. 2 și art. 19 alin. 2;

f) nerespectarea dispozițiilor art. 20 și 21 referitoare la întocmirea, publicarea și distribuirea prospectului;

g) nerespectarea dispozițiilor din art. 23 referitoare la calculul activelor nete;

h) nerespectarea limitelor de deținere a titlurilor de participație și, respectiv, a acțiunilor prevăzute la art. 24;

i) nerespectarea dispozițiilor de la art. 25-29 referitoare la administrarea prudentă a portofoliilor;

j) deținerea de valori mobiliare, interzisă de art. 30 și 38;

k) nerespectarea dispozițiilor art. 37 referitoare la administrarea mai multor fonduri sau societăți de investiții;

l) nerespectarea dispozițiilor art. 42 referitoare la activitățile societăților de depozitare sau desfășurarea necorespunzătoare a acestor activități.

Art. 49. -

Aplicarea sancțiunilor, prevăzute de prezenta ordonanță, persoanelor juridice, nu împiedică Agenția Valorilor Mobiliare să aplice sancțiuni identice sau altele specifice, pentru aceeași faptă persoanelor fizice care, ca membri ai consiliului de administrație, reprezentanți legali, persoane exercitând de jure sau de facto funcții de conducere, specialiști în activitățile reglementate de prezenta ordonanță, se fac responsabile pentru respectiva faptă sau care, având obligația și posibilitatea să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

Art. 50. -

Sancțiunea cu amendă se aplică, pentru persoanele juridice, într-o sumă cuprinsă între 1-3% din capitalul subscris al acestora.

Pentru persoanele fizice, sancțiunea cu amendă va fi cuprinsă între 300.000-1.000.000 lei.

În cazul sancțiunii cu amendă, prevederile art. 25 și 26 din Legea nr. 32/1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor nu se aplică.

Art. 51. -

Sancțiunea de suspendare a autorizației poate fi aplicată pe o perioadă cuprinsă între 5 și 90 de zile.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 52. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Agenția Valorilor Mobiliare va elabora și va supune spre aprobare Guvernului reglementările tehnice, necesare punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe.

Art. 53. -

Agenția Valorilor Mobiliare este autorizată să actualizeze și să supună spre aprobare Guvernului toate nivelurile minime sau maxime ale sumelor exprimate în moneda națională, în corelare fie cu dezvoltarea pieței valorilor mobiliare, fie cu evoluția condițiilor generale predominante în economie.

Hotărârile Guvernului, adoptate în baza alineatului precedent, vor intra în vigoare într-un termen de cel mult 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, astfel încât să se permită desfășurarea, în continuare, a activităților prevăzute de prezenta ordonanță, în temeiul autorizațiilor emise anterior.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
președintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie și Reformă Economică,
Mișu Negrițoiu
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 25 august 1993.

Nr. 24.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...