Consiliul Național al Audiovizualului - CNA

Norma pentru acordarea și programarea dreptului la replică în cadrul programelor audiovizuale din 09.12.1993

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 1993 până la 09 mai 2001, fiind înlocuit prin Decizie 43/2001;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale

1. Libera exprimare a ideilor și a opiniilor, precum și libera comunicare a informațiilor prin mijloacele de radiodifuziune și de televiziune sunt garantate prin lege, în spiritul drepturilor și libertăților constituționale.

2. Mijloacele de informare audiovizuală, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

3. Libertatea de exprimare audiovizuală nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.

Dreptul la rectificare și la replică

4. Persoana fizică sau juridică care se consideră vătămată într-un drept sau într-un interes legitim, moral sau material, printr-o comunicație audiovizuală are dreptul să ceară rectificarea necesară. În cazul în care aceasta se refuză, are dreptul la replică. Modificări (1)

Prin înțelegere mutuală, litigiul se poate stinge prin cerere de scuze din partea titularului de licență de emisie și acceptarea acestora de către persoana vătămată, rezolvare consemnată în scris.

5. Responsabilitatea, inclusiv răspunderea civilă pentru conținutul informației, al rectificării sau al replicii transmise prin mijloace de comunicare audiovizuale prin care s-au adus daune materiale sau morale revin, după caz, în condițiile legii, realizatorului, autorului, respectiv persoanei care a făcut rectificarea sau a dat replica, titularului licenței de emisie, proprietarului stației radioelectrice prin care s-a făcut comunicarea.

6. Dau dreptul la rectificare, respectiv la replică:

- prezentarea unor fapte inexacte privind persoana, pentru rectificarea cărora se pot aduce argumente;

- un amestec în viața particulară a persoanei;

- o atingere a demnității, onoarei sau reputației sale.

În invocarea dreptului la rectificare sau la replică, persoana trebuie să aducă argumente care să-i justifice interesul.

7. Nu poate fi luată în considerare o cerere de rectificare sau pentru acordarea dreptului la replică referitoare la o faptă care se află pe rol, în curs de judecată.

8. Rectificarea și replica vor fi difuzate gratuit, în aceleași condiții în care dreptul sau interesul persoanei a fost lezat: pe același post și program în cadrul aceluiași fascicul orar și în limitele aceleiași durate.

9. Titularul licenței de emisie are obligația să faciliteze accesul la revizionarea sau reaudierea emisiunii invocate de persoana care se consideră vătămată.

10. Rectificarea și replica trebuie să se refere numai la elementele contestate și să fie exprimate în limitele decenței, în termeni sobri, fără să conțină amenințări, aprecieri sau comentarii marginale, ori invocarea altor căi de rezolvare a diferendului.

11. Cererea pentru rectificare sau pentru replică poate fi refuzată de către titularul de licență de emisie în următoarele cazuri:

a) cererea nu a fost depusă în termenele prevăzute la pct. 13;

b) nu sunt respectate cerințele prevăzute la pct. 10;

c) lungimea textului depășește cu mult necesarul pentru corectarea informației pretinse a fi inexacte sau defăimătoare, iar persoana lezată nu acceptă scurtarea textului;

d) răspunsul ar putea constitui o infracțiune;

e) răspunsul ar putea fi contrar intereselor terților, protejate juridic;

f) persoana care solicită rectificarea sau dreptul la replică nu justifică existența unui interes legitim.

Cererea pentru rectificare și cererea pentru
acordarea dreptului la replică

12. Cererea pentru rectificare, respectiv pentru acordarea dreptului la replică, se depune în scris și poate fi susținută de persoana fizică sau juridică care se consideră vătămată sau de un reprezentant autorizat al acesteia, la sediul legal al titularului licenței de emisie, care va proceda la înregistrarea acesteia cu precizarea datei și a orei depunerii.

13. Termenul de depunere a cererii pentru rectificare este de cel mult 7 zile calendaristice de la data emisiunii în care s-a produs vătămarea.

În cazul în care titularul de licență refuză difuzarea rectificării solicitate, cererea pentru acordarea dreptului la replică se poate depune în termen de cel mult 12 zile calendaristice de la data emisiunii.

14. Cererea pentru rectificare sau pentru acordarea dreptului la replică trebuie să conțină cel puțin următoarele:

- numele persoanei care se consideră vătămată, adresa, telefonul, telefaxul sau orice altă modalitate care să facă posibilă contactarea rapidă și eficientă în termenul de rezolvare prevăzut în prezentele norme;

- stația care a emis, data, ora, postul, programul, eventual autorul și realizatorul;

- prezentarea elementelor contestate și indicarea drepturilor sau a intereselor lezate;

- rectificarea, respectiv replica solicitată;

- dacă a fost deschisă o acțiune în justiție referitoare la faptele invocate.

La cerere se poate anexa o documentație justificativă.

Rectificarea

15. Titularul de licență de emisie analizează cererea pentru rectificare și în termen de maximum 2 zile, fie difuzează rectificarea, în condițiile menționate la pct. 8, fie comunică în scris solicitantului refuzul motivat al difuzării rectificării.

Replica

16. Titularul de licență de emisie asigură programarea difuzării replicii în maximum 2 zile de la depunerea cererii pentru acordarea dreptului la replică, în condițiile menționate la pct. 8.

17. Dreptul la replică se exercită fie prin depunerea textului replicii, care va fi citit pe post prin grija titularului de licență de emisie, fie prin realizarea unei înregistrări de către solicitant sau de către titularul de licență de emisie, care va fi difuzată pe post în condițiile prevăzute la pct. 8.

Sesizarea C.N.A.

18. Solicitantul unei cereri pentru acordarea dreptului la replică poate sesiza C.N.A. în cazul în care apreciază că procedura stabilită în prezentele norme nu a fost respectată de titularul de licență de emisie, în termen de maximum 18 zile de la emisiunea invocată a produce vătămarea.

19. Sesizarea va conține, în afara informațiilor prevăzute la pct. 14, argumentele solicitantului privind abaterile de la prezentele norme și solicitarea concretă a modului și a condițiilor în care dorește să se facă rectificarea.

20. Sesizarea se înregistrează la registratura C.N.A.

În maximum 10 zile de la înregistrarea sesizării, C.N.A. deliberează, se pronunță asupra modului de rezolvare a sesizării conform prerogativelor legale de garant al interesului public și comunică rezoluția dată solicitantului și titularului licenței de emisie.

În cazul în care rezoluția dă câștig de cauză solicitantului, titularul de licență de emisie o va aduce la îndeplinire în termen de 3 zile de la data luării la cunoștință, în condițiile prevăzute la pct. 8.

21. Întreaga documentație referitoare la cerere sau sesizare se va atașa la dosarul cererii de licență de emisie.

Dispoziții finale

22. Titularii de licență de emisie vor informa C.N.A. semestrial asupra numărului de rectificări sau replici solicitate, difuzate, și a duratei de emisie a acestora.

23. Nerespectarea de către titularul de licență de emisie a prezentelor norme constituie o încălcare a obligațiilor decurgând din Legea audiovizualului nr. 48/1992 și se sancționează potrivit dispozițiilor cap. V din lege.

24. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...