Guvernul României

Metodologia privind întocmirea și eliberarea cărților de alegător din 30.12.1993

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 01 februarie 1994.

În vigoare de la 01 februarie 1994 până la 30 mai 2000, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 63/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Listele electorale permanente

A. Întocmirea listelor electorale permanente

1. Listele electorale permanente cuprind toți cetățenii români cu drept de vot, care domiciliază în localitatea pentru care se întocmesc listele.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot fi înscriși, la cererea lor, în listele electorale permanente ale localității în care s-au născut sau în care au avut ultimul domiciliu în țară. Cererea se poate depune fie la misiunea diplomatică a României în statul în care domiciliază solicitantul, care o va trimite, de îndată, consiliului local indicat în cerere, fie direct la consiliul local.

Cetățenii prevăzuți la alineatul precedent vor fi trecuți într-o listă electorală permanentă separată, indiferent de domiciliu, la sfârșitul registrului, având următoarea titulatură: "Lista cetățenilor români cu drept de vot, domiciliați în străinătate".

2. Listele electorale permanente se întocmesc de primar și se semnează de acesta și de secretarul consiliului local.

În scopul întocmirii listelor electorale permanente, Ministerul de Interne, cu sprijinul Comisiei Naționale de Informatică, va pune la dispoziția primarilor datele privind cetățenii cu drept de vot. În măsura în care listarea se poate realiza pe calculator, Ministerul de Interne împreună cu Comisia Națională de Informatică vor pune la dispoziția primarilor listele electorale permanente, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 729/1992.

3. Listele electorale permanente se întocmesc pe localități, în ordinea numărului imobilelor. La comune, listele se întocmesc pe sate, iar la orașe, municipii și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora, pe străzi.

4. Listele electorale se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 729/1992.

La întocmirea listei, se vor completa numai primele 4 rubrici, și anume: "Numărul curent", "Numele și prenumele alegătorului", "Domiciliu", "Data și locul nașterii". Modificări (1)

Următoarele rubrici se vor completa prin grija primarului, cu ocazia eliberării cărții de alegător, respectiv a duplicatului acesteia.

Pe prima pagină a listei se vor scrie, în partea din stânga sus, următoarele: România, județul ........., comuna, orașul sau municipiul, după caz ..........., strada ...........; (în cazul comunelor, satul .............), iar în partea din dreapta sus: Circumscripția electorală nr. ....... (după care se trece denumirea județului. Spre exemplu, nr. 1 Alba). Modificări (1)

5. Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare oficiale, care se păstrează în două registre speciale, cu file detașabile, din care unul, de către secretarul consiliului local și celălalt, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite.

După trimiterea la judecătorie a exemplarului registrului conținând listele permanente, primarul are obligația să comunice acesteia, de îndată, orice modificare făcută în listă.

Registrul în care se păstrează listele permanente va fi pus la dispoziția primarului prin grija prefecturii. Registrul va fi confecționat din carton, suficient de gros și de rezistent, pentru a permite utilizarea lui frecventă, și va fi astfel dimensionat încât să permită protejarea listelor.

Registrul va fi dotat cu un mecanism care să permită detașarea și înlocuirea cu ușurință a filelor, atunci când această operațiune se impune.

Pe coperta registrului se va scrie, în stânga sus: România, județul ........, comuna (orașul, municipiul, sectorul) ......, iar în dreapta sus: Circumscripția electorală nr. .... (și se adaugă denumirea județului), volumul nr. ..... .

6. Înscrierea în lista electorală permanentă este obligatorie.

Un alegător nu poate fi înscris decât într-o singură listă electorală permanentă.

B. Actualizarea listelor electorale permanente

7. Completarea listelor electorale permanente cu noi alegători sau orice mențiuni, inclusiv cele referitoare la cărțile de alegător, se va face numai cu cerneală sau pastă albastră sau neagră, cu litere cursive, scrise citeț. Nu se va folosi creionul.

8. Listele electorale permanente întocmite potrivit literei "A" se actualizează, anual, de către primar, în luna ianuarie, precum și în termen de cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării.

Actualizarea constă în operațiunea de înscriere în listă a persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în luna ianuarie sau până în ziua alegerilor inclusiv.

9. Radierea din listele electorale permanente a unor persoane se face în următoarele situații:

a) în caz de deces, pe baza comunicării serviciului public local unde s-a înregistrat decesul. Comunicarea se face în termen de 24 de ore;

b) în cazul persoanelor care și-au pierdut cetățenia română, pe baza comunicării Ministerului Justiției;

c) în cazul persoanelor care au pierdut drepturile electorale, pe baza comunicării făcute din oficiu de către instanța de judecată.

Radierea constă în bararea poziției respective cu o linie orizontală și se efectuează cu pastă sau cerneală albastră și nu conduce la schimbarea numărului curent. La rubrica "Mențiuni" se va trece motivul radierii și numărul actului constatator, astfel: "decedat, certificat nr. ......../1993".

Reînscrierea în listele electorale a persoanelor prevăzute la lit. c) se face la cerere, în temeiul actului prin care se dovedește încetarea situației care a impus radierea. Reînscrierea se face conform pct. 53 alin. 2.

Persoanele care își schimbă domiciliul dintr-o localitate în alta sau, în cadrul aceleiași localități, dintr-un imobil în altul, precum și persoanele care își stabilesc pentru prima dată domiciliul în România vor fi înscrise în listele electorale permanente pe baza datelor comunicate de autoritatea competentă să efectueze mențiunea de schimbare sau de stabilire a domiciliului.

În cazul persoanelor care își schimbă domiciliul dintr-o localitate în alta, comunicarea prevăzută la alineatul precedent se face și primarului localității din care se schimbă domiciliul, în vederea radierii din listă a persoanei în cauză.

În cazul persoanelor care își schimbă domiciliul în cadrul aceleiași localități, atât radierea, cât și înscrierea în listă se vor face în baza aceleiași comunicări.

Comunicările prevăzute la lit. a), b și c) vor conține elementele necesare identificării persoanei respective în lista electorală permanentă: numele, prenumele, data și locul nașterii, ultimul domiciliu înainte de producerea evenimentului. Modificări (1)

Situațiile prevăzute la alin. 4-6 vor fi comunicate pe formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

10. Primarii asigură ținerea la zi a listelor electorale permanente, stabilind un circuit logic și o evidență strictă a tuturor comunicărilor privitoare la acestea.

Evidența comunicărilor și a oricăror corespondențe privitoare la listele electorale permanente se ține într-un registru special de intrare-ieșire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care se păstrează de către secretarul consiliului local.

Primarii vor asigura păstrarea registrelor conținând listele electorale permanente în fișete metalice sau dulapuri asigurate cu chei, protejându-le împotriva distrugerilor sau deteriorărilor.

11. Primarii și secretarii consiliilor locale sunt direct răspunzători de integritatea registrelor și a listelor electorale permanente.

12. Comunicările privitoare la persoanele cuprinse în listele electorale permanente se păstrează de secretarul consiliului în dosare speciale, împreună cu registrul conținând listele electorale și cu celelalte registre de evidență prevăzute în prezenta metodologie.

C. Verificarea înscrierilor în listele electorale

13. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale.

În acest scop, după întocmirea listelor electorale permanente, primarii vor lua măsuri pentru încunoștințarea populației cu privire la încheierea acestei acțiuni, anunțând, totodată, locul și perioadele de timp în care acestea pot fi verificate.

Omisiunile, înscrierile greșite, precum și orice erori din liste se soluționează potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

14. Dacă întâmpinarea a fost admisă, se va proceda la efectuarea modificărilor necesare sau se va proceda potrivit pct. 53 alin. 2, barându-se poziția inițială. Dacă s-a eliberat deja cartea de alegător, se va proceda la întocmirea și eliberarea unei noi cărți, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, Hotărârii Guvernului nr. 729/1992 și prezentei metodologii.

Modificările operate în liste se comunică de îndată organului Ministerului de Interne, în cazul în care listele au fost puse la dispoziția primarului potrivit prevederilor pct. 2 alin. 2,

Neconcordanțele constatate de primar în listele electorale permanente, puse la dispoziția acestuia în condițiile pct. 2 alin. 2, se aduc la cunoștința organelor de poliție pe formularul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

CAPITOLUL II Cărțile de alegător

A. Dispoziții generale

15. Cărțile de alegător constituie documentul pe baza căruia se exercită dreptul de vot. Ele se întocmesc și se eliberează tuturor alegătorilor înscriși în listele electorale permanente ale localității în care domiciliază.

16. Cărțile de alegător sunt permanente. Ele sunt valabile pentru toate consultările electorale cu caracter național, potrivit numărului de scrutin prevăzut în cuprinsul lor.

Numărul fiecărui scrutin din cartea de alegător se stabilește și se aduce la cunoștință publică de către Guvern, o dată cu data alegerilor. Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat, potrivit art. 54 alin. (9) din Legea nr. 68/1992, să aplice ștampila cu mențiunea "Votat" în locul corespunzător numărului de scrutin stabilit de Guvern.

17. Potrivit art. 14 din Legea nr. 68/1992, exercitarea dreptului de vot se face pe baza cărții de alegător, cu excepția cetățenilor români aflați în străinătate, care pot vota și fără carte de alegător.

18. Un alegător nu poate primi decât o singură carte de alegător.

Cartea de alegător se păstrează și se folosește numai de către titular, fiind netransmisibilă.

B. Tipărirea și difuzarea cărților de alegător

19. Tipărirea cărților de alegător, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 68/1992, se face centralizat, prin grija Ministerului Culturii. Lansarea comenzii și efectuarea plăților revin compartimentului de specialitate al Secretariatului General al Guvernului.

20. Departamentul pentru Administrație Publică Locală va organiza acțiunea de difuzare a cărților de alegător la prefectură, pe baza unui grafic întocmit împreună cu unitatea care execută lucrările de tipărire.

Pentru ridicarea formularelor cărților de alegător, prefecții vor asigura mijloacele de transport adecvate, care se vor prezenta la data și locul stabilite prin grafic.

Cărțile de alegător vor fi ridicate de un delegat al prefectului, având împuternicire specială în acest scop.

Numărul de exemplare pentru fiecare județ se va stabili de Departamentul pentru Administrație Publică Locală, cu consultarea prefecților, avându-se în vedere numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente din localitățile județului.

21. Prefecții vor asigura depozitarea în condiții corespunzătoare, a cărților de alegător, până la distribuirea acestora către primari.

Distribuirea cărților de alegător către primari, în vederea completării și eliberării lor, se asigură de prefectură, care va pune la dispoziție mijloacele de transport necesare.

Predarea-primirea cărților de alegător se face la sediul fiecărui consiliu local, pe baza unui grafic întocmit de prefect.

Se vor preda atâtea exemplare câți alegători sunt înscriși în listele electorale permanente ale localității, cu un plus de 5-10%.

22. Predarea cărților de alegător de la tipografie către prefect sau delegatul acestuia se va face pe bază de proces-verbal, care se încheie în două exemplare.

La predarea cărților de alegător către primar se va încheia procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/1992.

23. Primarii vor asigura păstrarea în condiții de securitate a cărților de alegător care le-au fost predate de către prefect.

24. Cărțile de alegător nerepartizate pe localități se păstrează de către directorul general de prefectură și se eliberează primarilor la cerere, în funcție de necesități.

Cu ocazia fiecărei operațiuni de predare-primire a cărților de alegător se va încheia procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/1992.

Directorul general de prefectură răspunde de buna păstrare și gestionare a cărților de alegător nerepartizate pe localități, asigurând evidența strictă a acestora.

C. Întocmirea cărților de alegător

25. Cartea de alegător se întocmește de către primarul localității unde alegătorul își are domiciliul. La municipiul București, cărțile de alegător se întocmesc și se eliberează de către primarii sectoarelor.

Pentru întocmirea cărții de alegător se va folosi cerneală sau pastă albastră sau neagră, întocmirea cărții de alegător se face cu litere cursive, scrise citeț.

Nu se admit ștersături, tăieturi sau prescurtări.

26. Cărțile de alegător completate greșit se anulează de către primar, această operațiune fiind consemnată într-un proces-verbal.

27. În localitățile care au un număr mare de alegători înscriși în listele electorale permanente, primarul poate constitui comisii speciale pentru completarea cărților de alegător.

Comisiile speciale își vor desfășura activitatea sub conducerea directă a primarului.

28. Cărțile de alegător se semnează de primar.

29. Fiecare carte de alegător va purta un număr care corespunde numărului de ordine din lista electorală permanentă.

30. Întocmirea cărții de alegător se face prin completarea rubricilor conținute, astfel:

- la rubrica "Eliberată de..........." se va scrie "primarul comunei, orașului, municipiului ........*)", după caz, și se va adăuga județul, iar la municipiul București "primarul sectorului ........*) București";

- la rubrica "Semnătura și locul ștampilei" va semna primarul și se va aplica ștampila;

- la rubrica "Pentru" se va scrie numele și prenumele titularului;

- la rubrica "Semnătura" va semna titularul cărții de alegător, la eliberarea acesteia conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 68/1992;

- la rubrica "Domiciliul" se va scrie domiciliul complet al titularului. Domiciliul este cel consemnat în actul de identitate și în lista electorală permanentă.

*) Se trece denumirea localității, respectiv numărul sectorului municipiului București în care se întocmește cartea de alegător și în care titularul își are domiciliul.

D. Eliberarea cărților de alegător

31. Primarul răspunde de buna organizare a acțiunii de eliberare a cărților de alegător întocmite.

Eliberarea cărții de alegător se poate face fie la sediul consiliului local, fie la domiciliul titularului.

32. Cărțile de alegător se eliberează numai pe baza actului de identitate. Eliberarea se face numai titularului cărții, sub semnătura acestuia.

33. La eliberarea cărții de alegător se vor completa rubricile corespunzătoare din lista electorală permanentă: "Numărul și seria actului de identitate" și "Data eliberării cărții de alegător".

Titularul va semna la rubrica "Semnătura de primire".

Completarea rubricilor menționate la alin. 1, precum și semnătura se vor face numai cu cerneală sau pastă neagră sau albastră.

34. Eliberarea cărții de alegător se face, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 68/1992, de către:

a) primarul care a întocmit-o;

b) primarul localității (sectorului municipiului București) unde alegătorul își are reședința. În acest scop, solicitantul cărții de alegător, care poate fi numai titularul acesteia, va adresa primarului localității de reședință o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie. Cererea se înregistrează într-un registru special având conținutul prevăzut în anexa nr. 5.

Primarul din localitatea de reședință, căruia i-a fost adresată cererea, va solicita primarului localității unde alegătorul își are domiciliul și, în consecință, unde este trecut în lista electorală permanentă, trimiterea cărții de alegător. În adresa prin care se solicită trimiterea cărții de alegător, se vor menționa toate datele din cererea adresată de titularul cărții sau, dacă este posibil, se va expedia chiar o copie a cererii.

O dată cu trimiterea cărții de alegător, primarul localității de domiciliu va face mențiunile corespunzătoare în lista electorală permanentă.

La eliberarea cărții de alegător, primarul localității de reședință va asigura semnarea acesteia de către titular.

Titularul cărții de alegător va semna în registrul special;

c) biroul electoral al secției de votare din localitatea în care domiciliază alegătorul, pentru cărțile de alegător neridicate. În acest scop, cărțile de alegător neridicate, nepredate sau netrimise în alte localități, potrivit prevederilor de la lit. b), se predau de către primar, cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, biroului electoral al secției de votare.

Predarea-primirea cărților de alegător prevăzute la alineatul precedent se face pe bază de proces-verbal, semnat de primar și de președintele biroului electoral al secției de votare, care va cuprinde numărul cărților de alegător predate și lista titularilor acestora, conținând numele și prenumele, domiciliul și numărul cărții. Modificări (1)

Cărțile de alegător nepredate de președintele biroului electoral al secției de votare se restituie, în termen de 5 zile de la data încheierii scrutinului, primarului, pe bază de proces-verbal, care va cuprinde elementele prevăzute la alineatul precedent.

35. Domiciliul sau reședința se dovedește numai cu actul de identitate.

36. După actualizarea listelor electorale permanente, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 și prezentei metodologii, întocmirea și eliberarea cărților de alegător pentru cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani până în luna ianuarie sau care vor împlini această vârstă până în ziua alegerilor inclusiv se fac potrivit prevederilor prezentei metodologii.

E. Eliberarea duplicatelor

37. În cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului cărții de alegător, se eliberează un duplicat.

Duplicatul se întocmește de către primarul localității de domiciliu.

Eliberarea duplicatului se face pe baza cererii titularului, care se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 729/1992 și se adresează primarului localității de domiciliu sau de reședință. Cererea va conține și declarația titularului, dată pe propria răspundere, cu privire la împrejurările în care s-a produs fapta.

Dacă cererea a fost adresată primarului localității de reședință, acesta o va înregistra în registrul special prevăzut la pct. 34 alin. 1. lit. b) și o va trimite de îndată primarului localității de domiciliu, în vederea întocmirii duplicatului. După întocmire acesta se trimite primarului localității de reședință. Prevederile pct. 34 alin. 1 lit. b) se aplică în mod corespunzător.

38. Eliberarea duplicatului se înscrie în lista electorală permanentă la numărul de ordine respectiv, iar titularul va semna de primirea acestuia.

În cazul în care duplicatul se eliberează de primarul localității de reședință, acesta va comunica primarului localității de domiciliu data eliberării duplicatului, în vederea efectuării mențiunii în lista electorală permanentă.

39. Duplicatul cărții de alegător poartă același număr cu originalul și mențiunea "Duplicat", scrisă cu cerneală, cu majuscule sau imprimată cu ajutorul unei ștampile. Modificări (1)

40. Cartea de alegător declarată pierdută, furată, distrusă sau deteriorată este nulă de drept.

Utilizarea unei astfel de cărți de alegător se va pedepsi potrivit legii.

41. Primarii vor comunica prefectului, trimestrial sau cu cel puțin 45 de zile înaintea unui scrutin, lista cărților de alegător pierdute, furate, distruse sau deteriorate.

42. Cu cel puțin 30 de zile înaintea fiecărui scrutin, prefectul va publica în Monitorul Oficial al României lista cărților de alegător declarate nule de drept.

F. Eliberarea unei noi cărți de alegător

43. În caz de schimbare a numelui, prenumelui sau domiciliului alegătorului, acestuia i se întocmește și i se eliberează o nouă carte de alegător, potrivit noii poziții din lista electorală permanentă.

În acest scop, alegătorul aflat într-o astfel de situație va solicita în scris primarului din localitatea de domiciliu sau, după caz, din localitatea de reședință, eliberarea noii cărți de alegător.

Cererea adresată primarului localității de reședință se înregistrează în registrul special prevăzut la pct. 34 alin. 1 lit. b) și se trimite de îndată primarului localității de domiciliu, împreună cu vechea carte de alegător.

Eliberarea noii cărți de alegător se va face pe baza actului de identitate și a vechii cărți de alegător. Prevederile pct. 34 se aplică în mod corespunzător.

Cartea de alegător eliberată anterior va fi anulată de primar, prin înscrierea pe aceasta, cu majuscule, a mențiunii "ANULAT", sub care se aplică semnătura și ștampila primarului.

44. Primarul va face în lista electorală permanentă mențiunea cu privire la anularea cărții de alegător.

Cărțile de alegător anulate se distrug de către primar, anual, încheindu-se în acest scop un proces-verbal.

45. Întocmirea și eliberarea unei noi cărți de alegător se înregistrează în lista electorală permanentă, ca operațiune nouă, iar la vechea poziție se va menționa "Schimbat nume, prenume, domiciliu", după caz, "Vezi poziția nr. ....".

G. Evidența cărților de alegător

46. Evidența cărților de alegător se asigură de secretarul consiliului local.

47. În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 729/1992, evidența cărților de alegător se ține prin listele electorale permanente ale fiecărei localități.

48. În baza aceluiași articol secretarul consiliului local este obligat să ia măsurile necesare pentru depozitarea, conservarea, securitatea și ținerea unei evidențe stricte a cărților de alegător necompletate, precum și a celor completate, dar neeliberate titularilor.

49. La cererea primarului, secretarul consiliului local va prezenta situația gestionării cărților de alegător eliberate, precum și a celor necompletate sau a celor care, deși au fost întocmite, nu au fost eliberate titularului.

H. Alte dispoziții

50. Întâmpinările și contestațiile privind întocmirea și eliberarea cărților de alegător se fac și se soluționează potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 68/1992.

51. Primarul este obligat să aducă la cunoștința alegătorilor, cu ocazia eliberării cărților de alegător, toate obligațiile ce le revin cu privire la păstrarea și folosința acestora.

52. În cazul decesului titularului cărții de alegător, aceasta va fi depusă, o dată cu actul de identitate, la compartimentul de specialitate al consiliului local al comunei sau al orașului la care se înregistrează decesul.

În situația în care nu se poate depune cartea de alegător, indiferent de motiv, persoana care declară decesul și căreia i se eliberează actul de deces va da o declarație privitoare la cartea de alegător.

Cartea de alegător sau, după caz, declarația se trimite, împreună cu comunicarea referitoare la deces, primarului localității de domiciliu, în vederea declarării nulității cărții de alegător și înștiințării prefectului în vederea publicării nulității, potrivit art. 9 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 729/1992.

53. Cheltuielile privitoare la întocmirea listelor electorale permanente, actualizarea acestora, tipărirea, distribuirea la județe și de la județe la primari a cărților de alegător, precum și la întocmirea și eliberarea acestora se vor suporta din fondurile puse la dispoziție din bugetul Secretariatului General al Guvernului, potrivit prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 729/1992.

Persoanele care se înscriu în listele electorale permanente după întocmirea acestora, indiferent de motiv (dobândirea sau redobândirea drepturilor electorale, schimbarea domiciliului, schimbarea numelui sau prenumelui etc.) se trec la sfârșitul registrului, în continuarea numărului de ordine, spre a se permite atribuirea de număr pentru cartea de alegător, precum și în continuarea listei corespunzătoare străzii, respectiv satului de domiciliu. La înscrierea în lista străzii sau a satului se vor completa numai rubricile: "Numele și prenumele alegătorului", "Domiciliul" și "Data nașterii" și se va face mențiunea "Vezi nr. de ordine ...........".

ANEXA Nr. 1

  Poliția ...............................................
         (municipiu/sector/oraș/comună)

  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  Domnului primar,          «¦¦¦¦¬
  -      COMUNICARE       -  al ................................«¦¬ -
  -       privind       -    (municipiu/sector/oraș/comună)  - -
  -   SCHIMBAREA DOMICILIULUI   -                     - -
  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  județul ........................... -+¬ -
                                        -1- -
    În conformitate cu Legea nr. 68/1992, va comunicăm schimbarea      LT- -
   domiciliului pentru: .................. născut(ă) la |_|_|_| |_|_| |_|_| - -
             (numele și prenumele)       (anul) (luna) (ziua) - -
   în .............................. județul ............................... - -
     (municipiu/sector/oraș/comună)                    «¦- -+¬
 -¦¦¦¦¦ 1. A plecat din ......................................................,  -2-
-+¬                 (municipiu/sector/oraș/comună)         LT-
-1-  strada (satul) ............................. nr. ...... blocul .........,   -
LT-  scara ...., etajul ....., apartamentul ..... județul................... .   -
 - -¦¦¦ 2. S-a stabilit în ....................................................«¦¦¦¦-
 - -                 (municipiu/sector/oraș/comună)
 --+¬ strada (satul) ............................. nr. ...... blocul .........,
 --2- scara ...., etajul ....., apartamentul ..... județul................... .
 -LT-
 - - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 - - - Transmiterea datelor se face pentru:               -
 L¦+¦+¦»1. [ ]*) Radierea din lista electorală permanentă.        -
  L¦+¦»2. [ ]*) Înscrierea în lista electorală permanentă.       -
   -__________                             -
   - *) Se înscrie în caseta semnul "X", după caz.          -
   - Înainte de completare, citiți cu atenție indicațiile de pe verso.-
   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Șeful unității,
   L.S.
                  Data
   .......................    schimbării domiciliului ...............
     (semnătura)
   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
   -MENȚIUNI                                -
   -LA CONSILIUL LOCAL:                LA JUDECĂTORIE    -
   -                                    -
   -Efectuat        Transmis la judecătorie  Efectuat       -
   -radierea/înscrierea  ........................  modificarea      -
   -Data ...............  ........................  în exemplarul nr. 2  -
   -....................  Adresa nr. .............  Data .................-
   -  (semnătura)    din ....................  ......................-
   -                            (semnătura)   -
   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

INDICAȚII:

După efectuarea mențiunii de schimbare a domiciliului în actul de identitate al persoanei, se completează "Comunicare privind schimbarea domiciliului", până la pct. 2 inclusiv, în două exemplare, clar, citeț și curat, fără prescurtări sau ștersături, cu cerneală sau pastă de culoare albastră sau neagră.

Primul formular se trimite primarului localității de unde a plecat persoana, pentru radierea din lista electorală permanentă. În acest caz, în chenarul formularului, după pct. 2 se va înscrie semnul "X" în caseta 1, iar caseta 2 rămâne necompletată.

Al doilea formular se trimite primarului localității noului domiciliu (unde s-a stabilit persoana), pentru înscrierea acesteia în lista electorală permanentă. În această situație se înscrie semnul "X" în caseta 2, iar caseta 1 rămâne necompletată.

Pentru persoana care își schimbă domiciliul în aceeași localitate, se completează un singur formular, care se trimite primarului localității respective, pentru operarea modificărilor în lista electorală permanentă, după ce s-a înscris semnul "X" în ambele casete (1 și 2).

Data nașterii - anul, luna, ziua - se completează cu cifre arabe. Pentru lunile și zilele de la 1 la 9 se adaugă în fața cifrei care indică luna și ziua cifra zero (ex. 01, 02, ....., 09).

ANEXA Nr. 2

JUDEȚUL ...............................................

Municipiul, orașul, comuna ............................

REGISTRUL
comunicărilor privitoare la listele electorale permanente

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Nr.   Data    Organul Numărul  Obiectul  Data operării în lista Data comunicării
crt. înregistrării emitent și data comunicării electorală permanentă  la judecătorie
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 0     1      2    3     4         5          6
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 1.
 2.
 3.
 ș
 ș
 ș
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ANEXA Nr. 3 - MODEL -

  Primarul ..................................
       (municipiu/sector/oraș/comună)

  Către
  Poliția ..................................
       (municipiu/sector/oraș/comună)

  Domnul(Doamna) ....................., fiul(fiica) lui .......................
         (numele și prenumele)             (prenume)
și al(a) ........., născut la .................. în ...........................,
     (prenume)      (anul, luna, ziua)
județul .............................., posesor al B.I. seria ...... nr. ......,
    (municipiu/sector/oraș/comună)
domiciliat(ă) în .............................., strada(satul) ........ nr. ...,
         (municipiu/sector/oraș/comună)
blocul ...., scara ...., etajul ..... ap. .... județul ........................:
  - are următoarele neconcordanțe față de datele din lista transmisă de dvs.*):
................................................................................
................................................................................
................................................................................
  - nu figurează în lista transmisă de dvs.*).
  Vă rugăm să ne comunicați rezultatul pe verso.

  Primar,
  L.S.
  ...............             Data: .....................
   (semnătura)

*) Se barează cu o linie, după caz, una dintre situații.

ANEXA Nr. 4

Cerere-tip pentru eliberarea cărții de alegător

de către primarul localității de reședință

(art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 68/1992)

Domnule primar,

Subsemnatul(a) .............., fiul(fiica) lui ......... și al(a) .........., născut(ă) la data de ..................... în (comuna, orașul) ................, județul ...................., având domiciliul în localitatea ................., strada ................., nr. ....., blocul ....., scara ......, etajul ......., apartamentul ........, județul (sectorul) ...................................... și reședința în (localitatea) ................., strada ..........., nr. ......, blocul ......, scara ........, etajul ........, apartamentul .................., județul (sectorul) ................, posesor al B.I.*) seria ........ nr. ....., eliberat de ..............., la data de ..........., vă rog ca, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 68/1992, să solicitați primarului din localitatea de domiciliu menționată mai sus cartea mea de alegător. După primirea cărții, rog să fiu anunțat(ă) la reședința indicată mai sus sau la telefonul nr. ........................... urmând a mă prezenta pentru eliberarea acesteia.

  Semnătura,               Data ........................

*) Dacă posedă un alt act de identitate dintre cele menționate la art. 89 din Legea nr. 68/1992, se va menționa acest act.

ANEXA Nr. 5

JUDEȚUL .................................................

Municipiul, orașul, comuna ..............................

                              REGISTRUL
                    de evidență a solicitanților cărților de alegător

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                                Localitatea din   Data     Data   Actul de
Nr.    Data     Numele și    Reședința   Obiectul    care se   solicitării eliberării identitate  Semnătura
crt. înregistrării  prenumele   solicitantului cererii*) solicită cartea  cărții de  cărții de  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ de primire
           solicitantului                de alegător   alegător   alegător  Seria, nr.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 0     1       2        3       4       5       6      7      8      9
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 1.
 2.
 3.
 ș
 ș
 ș
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

*) Se va preciza, după caz: eliberare carte originală, eliberare duplicat, eliberare carte nouă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...