Parlamentul României

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

Modificări (14), Referințe (3), Reviste (1), Jurisprudență relevantă

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 28 septembrie 1993.

În vigoare de la 01 octombrie 1993
Publicare aplicabilă de la 01 octombrie 1993 până la 07 februarie 1999, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 08 februarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Copiii în vârstă de până la 16 ani beneficiază de alocație acordată de stat.

(2) Copiii care urmează una din formele de învățământ prevăzute de lege beneficiază de alocație de stat pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani. Reviste (1)

(3) Copiii care au contractat o invaliditate încadrată în gradul I sau II, până la împlinirea vârstei de 16 ani, precum și copiii handicapați beneficiază de alocație de stat pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani. Modificări (1)

Art. 2. -

Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie rezidenți, în condițiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinții.

Art. 3. -

(1) Cuantumul alocației de stat pentru copii este de 3.500 lei lunar și se indexează în condițiile legii. Modificări (13)

(2) Titular al dreptului la alocație de stat pentru copii este copilul.

Art. 4. -

(1) Alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare, părintelui la care s-a stabilit, prin hotărâre judecătorească, domiciliul copilului ori căruia i s-a încredințat spre creștere și educare.

(2) Alocația de stat pentru copii se plătește și tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul sau încredințat spre creștere și educare, în condițiile legii.

(3) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocației de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviințarea reprezentantului său legal.

Art. 5. -

(1) Copiii în vârstă de peste 7 ani care nu urmează, potrivit regulamentelor școlare, învățământul general obligatoriu nu beneficiază de plata alocației de stat pentru copii, cu excepția celor care nu sunt școlarizați din motive de sănătate dovedite prin certificat medical.

(2) Alocația de stat pentru copii nu se plătește în lunile în care copiii titulari ai dreptului se află mai mult de 15 zile în instituții de ocrotire ori asistență socială care le asigură întreținerea completă din partea statului.

Art. 6. -

(1) Stabilirea dreptului la alocație de stat pentru copii se face pe baza cererii și a actelor din care rezultă îndeplinirea condițiilor de acordare a acestui drept.

(2) Cererea se face în numele copilului de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din prezenta lege.

(3) După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face și de către copil, cu încuviințarea reprezentantului său legal.

(4) Plata alocației de stat pentru copii se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul.

(5) În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației de stat pentru copii se poate face și pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

(6) Plata alocației de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Art. 7. -

(1) Persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii sunt obligate să comunice împrejurările care au determinat încetarea condițiilor de acordare, în termen de 15 zile de la apariția acestora.

(2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocație de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata alocației de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat în mod necuvenit.

(3) Decizia prin care se recuperează sumele încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere.

(4) Decizia de recuperare și angajamentul de plată constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la data semnării.

Art. 8. -

Alocația de stat pentru copii nu este impozabilă și nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Art. 9. -

Contestațiile formulate împotriva modului de stabilire și de plată a alocației de stat pentru copii se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 10. -

(1) Modul de gestionare a fondurilor destinate plății alocației de stat pentru copii și a cheltuielilor administrative aferente, precum și modalitățile de stabilire și plată a drepturilor de alocație de stat pentru copii se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(2) Plata alocației de stat pentru copiii în vârstă de peste 7 ani se face prin unitățile școlare.

(3) Alocația de stat pentru copii se suportă de la bugetul de stat, iar pentru copiii handicapați, din fondul de risc și de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate. Referințe (1)

Art. 11. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 1-17, art. 28-30 și anexa din Decretul nr. 410/1985 privind alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat și Camera Deputaților în ședința comună din 16 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN ION RAȚIU

București, 22 septembrie 1993.

Nr. 61.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
;
se încarcă...