Parlamentul României

Legea nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iulie 1993 până la 31 decembrie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 371/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În scopul creșterii eficienței pazei bunurilor și a activităților de apărare a ordinii și liniștii publice, a vieții și integrității persoanelor, se înființează pe lângă consiliile județene și Consiliul municipiului București, corpurile gardienilor publici.

Art. 2. -

Corpurile gardienilor publici sunt instituții publice de interes județean și al municipiului București, prestatoare de servicii, cu personalitate juridică.

Activitatea corpurilor gardienilor publici se desfășoară pe baza regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - Jurisprudență

Gardianul public este persoana destinată să asigure paza la un agent economic public sau privat, instituție, asociație de orice natură și să participe la apărarea ordinii și liniștii publice.

CAPITOLUL II Organizare și funcționare

Art. 4. -

Corpurile gardienilor publici se constituie pe categorii, în funcție de numărul personalului acestora.

Structura organizatorică, categoriile corpurilor gardienilor publici și numărul de personal al acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 5. -

Conducerea corpurilor gardienilor publici se realizează de către șefii acestora, numiți prin hotărâre a consiliului județean sau a Consiliului municipiului București, cu avizul organelor de poliție.

Art. 6. -

Organizarea și executarea pazei bunurilor, valorilor de orice fel deținute, transportului acestora și a altor prestații de pază, precum și participarea la apărarea ordinii și liniștii publice se realizează pe bază de contracte încheiate de corpurile gardienilor publici cu primarii, agenții economici publici sau privați, instituțiile, asociațiile de orice natură, persoanele juridice sau fizice, după caz.

Art. 7. -

Paza prin gardieni publici se execută conform planului de pază întocmit de comandanții subunităților de pază și beneficiari, aprobat de șeful Corpului gardienilor publici și cu avizul de specialitate al poliției.

Art. 8. -

Personalul de conducere, de instruire și de pază va fi dotat cu uniformă, însemne distinctive, echipament de protecție, armament și muniție, conform normelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare potrivit prezentei legi.

CAPITOLUL III Atribuții

Art. 9. -

Corpurile gardienilor publici au următoarele, atribuții:

a) încheie contracte cu beneficiarii, pentru prestarea serviciului de pază cu gardieni publici;

b) asigură încadrarea cu efectivele necesare pentru executarea misiunilor de pază, instruirea și controlul activității acestora;

c) asigură echiparea personalului cu uniforme și însemne distinctive, respectarea normelor privind portul acestora, precum și dotarea cu armament, muniție și alte mijloace necesare executării misiunilor;

d) asigură spațiile și amenajările necesare păstrării în deplină siguranță a armamentului și muniției din dotare;

e) asigură menținerea în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare și a celorlalte mijloace și amenajări destinate efectuării serviciului de pază;

f) informează beneficiarii cu privire la modul în care se desfășoară misiunile de pază și propun măsurile necesare pentru creșterea eficienței acestora;

g) participă la apărarea ordinii și liniștii publice combaterea unor încălcări de lege privind curățenia, precum și exercitarea comerțului neautorizat în zonele și itinerariile stabilite în planul de executare a pazei;

h) acționează pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a altor fapte ilicite în posturile încredințate.

Art. 10. -

Gardienii publici sunt obligați:

a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul postului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivelor păzite;

b) să păzească obiectivul și bunurile primite în pază și să asigure integritatea acestora;

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și dispozițiile interne; să efectueze controlul la intrarea și ieșirea din incinta unității a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor și altor bunuri, conform planului de pază;

d) să ia toate măsurile ce decurg din consemnul postului încredințat pentru prevenirea producerii de incendii, explozii, furturi, tâlhării, acte de tulburare a ordinii publice, distrugeri sau degradări de bunuri și alte asemenea fapte, realizând supravegherea permanentă a zonei de care răspund;

e) în cazul săvârșirii unor infracțiuni, producerii unor calamități sau altor evenimente negative în zona de care răspund, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor și bunurilor, de conservare a urmelor, de identificare a făptuitorilor și a martorilor oculari, să anunțe cel mai apropiat organ de poliție, să solicite sprijinul posturilor vecine și al populației și să asigure paza bunurilor;

f) să sesizeze organele de poliție în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia avutul beneficiarului, iar, la cerere, să le dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor acestora;

g) să păstreze secretul de stat și de serviciu;

h) să poarte armamentul din dotare, uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului.

Art. 11. -

În realizarea atribuțiilor de serviciu, gardienii publici au următoarele drepturi:

a) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite, iar în cazul infracțiunilor flagrante să rețină și să predea de îndată organelor de poliție pe făptuitori și, dacă există, bunurile ce fac obiectul infracțiunilor, întocmind, totodată, un proces-verbal cu cele constatate;

b) să cheme la ordine persoanele care tulbură liniștea publică și să intervină în cazul producerii unor atacuri asupra persoanelor, fără a abandona îndeplinirea consemnului postului;

c) să facă uz de armă numai în cazurile și în condițiile strict prevăzute de lege;

d) să constate, în condițiile legii, contravenții privind ordinea și liniștea publică, curățenia localităților, regulile de comerț stradal sau alte contravenții pentru care li se stabiliesc asemenea competențe prin lege.

Procesul-verbal de constatare a contravenției, întocmit în condițiile legii, va fi prezentat șefului ierarhic al agentului constatator, care va aplica amenda legală.

Art. 12. -

Persoana juridică sau fizică beneficiară de pază are următoarele drepturi și obligații:

a) controlează modul în care corpurile gardienilor publici își îndeplinesc obligațiile contractuale;

b) solicită șefului Corpului gardienilor publici luarea măsurilor corespunzătoare de îmbunătățire a activității de pază, inclusiv de sancționare sau înlocuire a gardienilor care nu-și execută întocmai atribuțiile de serviciu;

c) execută și pune la dispoziție, la termenele stabilite prin planurile de pază și contracte, mijloacele și amenajările tehnice necesare îndeplinirii misiunilor de pază;

d) instalează și asigură întreținerea mijloacelor tehnice de pază și alarmare;

e) participă la elaborarea sau modificarea planului de pază.

Art. 13. -

Consiliile județene, respectiv Consiliul municipiului București, au următoarele atribuții:

a) numesc, prin hotărâre, șefii corpurilor gardienilor publici;

b) stabilesc, prin hotărâre, obiectivele de interes public la care se impune organizarea pazei prin gardieni publici.

Art. 14. -

Primarii au următoarele atribuții:

a) stabilesc, împreună cu organele locale de poliție, posturile sau patrulele pe teritoriul localităților urbane și rurale care, pe lângă atribuțiile de pază, vor participa și la apărarea ordinii și liniștii publice;

b) stabilesc competența gardienilor publici de a constata și sancționa contravenții reglementate, în condițiile legii.

Art. 15. -

Organele de poliție au următoarele atribuții:

a) avizează încadrarea personalului Corpului gardienilor publici, înarmarea acestuia și planurile de pază;

b) controlează, îndrumă și acordă asistență de specialitate corpurilor gardienilor publici în organizarea și funcționarea activității de pază, instruirea și pregătirea personalului;

c) sprijină corpurile gardienilor publici în îndeplinirea atribuțiilor privind paza bunurilor și a valorilor încredințate și solicită cooperarea acestora la măsurile de asigurare a ordinii și liniștii publice;

d) asigură armamentul și muniția necesare dotării gardienilor publici pentru îndeplinirea misiunilor de pază;

e) retrage avizul dat la încadrare în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) săvârșesc fapte incompatibile cu calitatea de gardian public sau nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 16.

CAPITOLUL IV Personalul

Art. 16. -

Persoana care urmează a fi încadrată gardian public trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățean român;

b) să aibă stagiul militar satisfăcut și să nu depășească, la angajare, vârsta de 40 ani;

c) să fie cunoscută ca o persoană corectă și să nu aibă antecedente penale privind infracțiuni săvârșite cu intenție;

d) să aibă aptitudini fizice, psihice și profesionale adecvate funcției.

Pot fi încadrate și femei în vârstă de cel puțin 21 ani, care îndeplinesc condițiile prevăzute în alin. 1, cu excepția celei referitoare la stagiul militar.

Art. 17. -

După încadrarea în funcție, gardienii publici vor urma un curs de specializare organizat de Corpul gardienilor publici, împreună cu inspectoratele polițiilor județene, respectiv a municipiului București.

Art. 18. -

La încadrare, personalul corpurilor gardienilor publici va semna un angajament de serviciu.

Îndepărtarea din serviciu sau părăsirea acestuia din vina angajatului, înainte de expirarea unei perioade de 3 ani, atrage după sine plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentând cheltuielile de școlarizare și echipament.

Art. 19. -

Gardienii publici și personalul de comandă al acestora sunt asimilați, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice.

Art. 20. -

Funcțiile personalului corpurilor gardienilor publici se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 21. -

Gardienii publici rămân în evidența comandamentelor militare județene sau ale sectoarelor municipiului București, putând fi mobilizați la locul de muncă, numai cu aprobarea acestora.

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 22. -

La înființarea corpurilor gardienilor publici, consiliile județene împreună cu consiliile locale, precum și Consiliul municipiului București asigură, în condițiile legii, spațiul și mijloacele necesare bunei funcționări a acestora.

Art. 23. -

Pentru asigurarea fondurilor financiare necesare înființării corpurilor gardienilor publici se constituie, ca anexă la bugetul de stat pe anul 1993, fondul de înființare a Corpului gardienilor publici.

Fondurile financiare necesare înființării corpurilor gardienilor publici vor fi acordate, la solicitarea consiliilor județene și a Consiliului muncipiului București, în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Fondurile financiare acordate, în condițiile alineatului precedent, vor fi restituite bugetului de stat din veniturile realizate de la beneficiari în urma prestațiilor executate.

Art. 24. -

Fondul de salarii pentru personal, precum și celelalte cheltuieli aferente funcționării Corpului gardienilor publici se realizează din sumele încasate de la beneficiarii prestațiilor, care vor plăti contravaloarea serviciilor prestate conform tarifelor stabilite între părțile contractante.

Corpurile gardienilor publici sunt obligate să plătească la bugetul de stat taxele și impozitele prevăzute de lege.

Veniturile nete rămase vor fi folosite pentru autofinanțare, dotare cu mijloacele tehnice necesare îmbunătățirii sistemului de pază și recompensarea personalului propriu, potrivit legii.

Art. 25. -

Delegațiile permanente ale consiliilor județene și primarii, cu asistență de specialitate din partea organelor de poliție, vor desfășura activități de control, îndrumare și sprijin la corpurile gardienilor publici, potrivit legii.

Art. 26. -

Corpurile gardienilor publici acționează și răspund potrivit legii, folosirea lor în alte scopuri fiind interzisă.

Art. 27. -

Prevederile legii privind organizarea și funcționarea pazei bunurilor se aplică în mod corespunzător Corpului gardienilor publici, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 28. -

Nerespectarea de către personalul corpurilor gardienilor publici a dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea materială, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

Art. 29. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României,
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. OLIVIU GHERMAN

București, 22 mai 1993.

Nr. 26.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...