Parlamentul României

Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare

Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 1993 până la 24 iulie 2005, fiind abrogat prin Lege 247/2005.
Formă aplicabilă de la 13 mai 1999 până la 24 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare se realizează potrivit dispozițiilor prezentei legi.

În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, dispozițiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească**) sunt aplicabile instanțelor și parchetelor militare.

**) Legea nr. 92/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997.

Art. 2. -

Instanțele militare sunt:

a) tribunalele militare;

b) tribunalul militar teritorial;

c) Curtea Militară de Apel.

Art. 3. - Modificări (1)

Circumscripțiile instanțelor militare și ale parchetelor militare sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.

Art. 4. -

Instanțele militare judecă la sediile acestora. Pentru motive temeinice se poate dispune ca judecata să se desfășoare în alt loc, inclusiv în unități militare.

Art. 5. -

Când inculpatul este militar activ, judecătorul sau, după caz, președintele completului de judecată, la instanțele militare prevăzute la art. 2, precum și procurorul care participă la judecarea cauzei trebuie să fie cel puțin egali în grad cu acesta. Când inculpatul este ofițer superior, judecătorul sau, după caz, președintele completului de judecată, la instanțele militare prevăzute la art. 2, precum și procurorul care participă la judecarea cauzei trebuie să fie ofițeri superiori.

Când procurorul nu are grad egal cu cel anchetat va fi asistat de un alt procuror cu grad corespunzător, numit prin ordinul șefului parchetelor militare din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Practică judiciară (1)

Art. 6. -

Instanțele și parchetele militare se încadrează cu numărul necesar de magistrați militari, precum și cu personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ și de serviciu, stabilit de ministrul justiției, cu avizul consultativ al ministrului apărării naționale, în condițiile prevăzute de Legea nr. 92/1992.

CAPITOLUL II Tribunalele militare

Art. 7. -

În municipiile București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara funcționează tribunale militare.

Prin lege se pot înființa și alte tribunale militare.

Art. 8. -

Tribunalul militar este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte.

Art. 9. -

Tribunalele militare judecă procesele și cererile date prin lege în competența lor.

Art. 10. -

Cauzele date potrivit legii, în competență de primă instanță tribunalelor militare se judecă de un singur judecător militar.

Judecătorii militari stagiari, care au obținut dreptul de a participa la activitatea de judecată, vor putea judeca:

a) infracțiunile contra ordinii și disciplinei militare, sancționate cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani;

b) sesizările comandanților închisorilor militare în legătură cu reducerea pedepsei care se execută în aceste închisori, în cazul și în condițiile prevăzute la art. 62 alin. 2 din Codul penal;

c) infracțiunile la care face referire art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală;

d) cererile de reabilitare.

CAPITOLUL III Tribunalul militar teritorial

Art. 11. -

În municipiul București funcționează un tribunal militar teritorial.

Prin lege se pot înființa și alte tribunale militare teritoriale.

Tribunalul militar teritorial este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte.

Art. 12. -

Tribunalul militar teritorial judecă în primă instanță, procesele și cererile date prin lege în competența sa.

Ca instanță de apel, tribunalul militar teritorial judecă apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de tribunalele militare, cu excepția infracțiunilor menționate în art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală și a infracțiunilor contra ordinii și disciplinei militare sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani.

Tribunalul militar teritorial, ca instanță de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de tribunalele militare care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului.

Art. 13. -

Cauzele date, potrivit legii, în competența tribunalului militar teritorial se judecă în primă instanță de un singur judecător militar, în apel, în complet format din doi judecători militari, iar în recurs, în complet format din trei judecători militari.

CAPITOLUL IV Curtea Militară de Apel

Art. 14. -

Curtea Militară de Apel funcționează ca instanță unică în municipiul București, fiind condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte.

Art. 15. -

Curtea Militară de Apel judecă în primă instanță cauzele date în competența sa prin lege. Ca instanță de apel, Curtea Militară de Apel judecă apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de tribunalul militar teritorial. Ca instanță de recurs, Curtea Militară de Apel judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel de tribunalul militar teritorial, precum și în alte cauze prevăzute de lege.

Art. 16. -

Cauzele date, potrivit legii, în competența Curții Militare de Apel se judecă în primă instanță de un singur judecător militar, în apel, în complet format din doi judecători militari, iar în recurs, în complet format din trei judecători militari.

CAPITOLUL V Parchetele militare

Art. 17. -

Atribuțiile Ministerului Public sunt îndeplinite prin procurori militari constituiți în parchete militare, pe lângă fiecare instanță militară.

Pe lângă instanțele militare pot funcționa mai multe parchete militare, în raport cu întinderea circumscripției teritoriale a instanței respective.

Parchetele militare funcționează în municipiile: Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Ploiești, Târgu Mureș și Timișoara.

Circumscripțiile parchetelor militare sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.

Art. 18. -

Activitatea parchetelor militare este organizată și se desfășoară potrivit principiilor prevăzute în Legea nr. 92/1992.

Parchetele militare sunt independente față de instanțele militare, cât și în relațiile cu celelalte autorități publice; ele își exercită atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.

Art. 19. -

Atribuțiile parchetelor militare sunt cele prevăzute la art. 27 din Legea nr. 92/1992, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. -

Parchetele de pe lângă tribunalele militare și de pe lângă tribunalul militar teritorial sunt conduse de către prim-procurori militari, ajutați de prim-procurori militari adjuncți.

Parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este condus de un procuror general militar, ajutat de un adjunct.

Art. 21. -

Parchetele militare de pe lângă tribunalul militar teritorial și Curtea Militară de Apel vor avea secții de urmărire penală și judiciare, conduse de către procurori militari șefi.

Art. 22. -

Procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel exercită, direct sau prin procurori militari inspectori, controlul asupra parchetelor militare din subordine.

CAPITOLUL VI Magistrații militari

Art. 23. -

Judecătorii militari și procurorii militari au calitatea de magistrați și fac parte din corpul magistraților.

Art. 24. -

Poate fi numit magistrat militar persoana care, în afara condițiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992, are calitatea de ofițer activ.

Art. 25. -

Judecătorii și procurorii militari, cu excepția celor stagiari, sunt numiți, în funcție prin decret al Președintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 26. -

Condițiile speciale pentru numirea și avansarea în funcție a judecătorilor și procurorilor, prevăzute în Legea nr. 92/1992, sunt aplicabile în mod corespunzător judecătorilor și procurorilor militari. Judecătorii și procurorii militari de la tribunalele militare, tribunalele militare teritoriale și de la parchetele de pe lângă aceste instanțe pot fi menținuți în funcție până la împlinirea vârstei de 65 de ani, cei de la Curtea Militară de Apel și de la Parchetul de pe lângă această Curte, până la împlinirea vârstei de 68 de ani, iar procurorii militari de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Menținerea în funcție se face pentru judecătorii militari de către ministrul justiției, iar pentru procurorii militari, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, în toate cazurile, cu avizul conducătorului instanței sau al parchetului.

Art. 27. -

Judecătorii militari numiți în condițiile prezentei legi sunt inamovibili. Procurorii militari și judecătorii militari stagiari se bucură de stabilitate. Magistrații militari nu pot fi cercetați, reținuți, arestați, percheziționați sau trimiși în judecată fără avizul ministrului justiției.

Art. 28. -

Dispozițiile din Legea nr. 92/1992, referitoare la drepturile și îndatoririle magistraților, sunt aplicabile și magistraților militari.

Art. 29. -

La ședințele de judecată magistrații militari sunt obligați să poarte uniforma militară.

Art. 30. -

Magistrații militari sunt militari activi și au toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. Salarizarea și celelalte drepturi cuvenite personalului militar și civil se asigură de Ministerul Apărării Naționale în concordanță cu prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești și cu reglementările referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ și, respectiv, de salariat civil al acestui minister.

Acordarea gradelor militare și înaintarea în grad a magistraților militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apărării Naționale.

Art. 31. -

Încălcarea de către magistrații militari a normelor stabilite prin Regulamentul disciplinei militare atrage răspunderea lor în conformitate cu prevederile acestuia.

Comiterea de către magistrații militari a unor abateri disciplinare în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor lor ca magistrați atrage răspunderea acestora în condițiile și după procedurile prevăzute în Legea nr. 92/1992.

CAPITOLUL VII Personalul auxiliar de specialitate, economic,
administrativ și de serviciu

Art. 32. -

Toate instanțele și parchetele militare vor avea câte o grefă, o registratură, o arhivă, un compartiment economico-administrativ și un compartiment de documentare.

Art. 33. -

Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ și de serviciu de la instanțele și parchetele militare poate fi numit și din rândul subofițerilor activi.

Art. 34. -

Numirea personalului prevăzut în prezentul capitol se face de către președintele Curții Militare de Apel, pentru instanțele militare, și de către procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel, pentru parchetele militare.

Art. 35. -

Organizarea și funcționarea compartimentelor auxiliare ale instanțelor și parchetelor militare, atribuțiile acestora, precum și răspunderea disciplinară a personalului compartimentelor respective se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul justiției, avându-se în vedere și reglementările specifice din Ministerul Apărării Naționale.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 36. -

Numărul total al magistraților militari, precum și al personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ și de serviciu de la instanțele și parchetele militare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiției, cu avizul consultativ al ministrului apărării naționale.

Personalul necesar pentru fiecare instanță și parchet militar, corespunzător volumului de activitate, se stabilește de către ministrul justiției.

Art. 37. - Practică judiciară (1)

Mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcționării instanțelor și parchetelor militare, precum și drepturile materiale și bănești ale personalului acestora se asigură de Ministerul Apărării Naționale.

Anual, începând cu exercițiul bugetar 1993, Guvernul României va include în bugetul Ministerul Apărării Naționale fondurile necesare pentru organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare prevăzute în prezenta lege.

Art. 38. -

Instanțele și parchetele militare dispun de poliția militară pusă în serviciul lor de Ministerul Apărării Naționale în mod gratuit. Necesarul de personal de poliție militară va fi stabilit de Guvern, la propunerea comună a ministrului justiției și a ministrului apărării naționale.

Poliția militară pusă în serviciul instanțelor și parchetelor militare este subordonată președinților sau prim-procurorilor acestora. Numărul personalului necesar pentru fiecare instanță și parchet va fi stabilit de ministrul justiției.

Paza sediilor instanțelor și parchetelor militare se asigură de Ministerul Apărării Naționale în mod gratuit.

Art. 39. -

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României*).

Dispozițiile privind compunerea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare, admiterea în magistratura militară și răspunderea disciplinară a magistraților militari se vor pune în aplicare la data de 1 iulie 1993.

*) A se vedea și data intrării în vigoare a actului normativ modificator.

Art. 40. -

Până la 1 iulie 1993, Guvernul, consiliile județene și consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispoziția Ministerului Apărării Naționale localurile și dotările suplimentare necesare funcționării instanțelor și parchetelor militare organizate potrivit prevederilor prezentei legi.

Până la 1 iulie 1993, Ministerul Justiției va asigura, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, selecționarea și perfecționarea personalului potrivit noilor structuri ale instanțelor și parchetelor militare.

Art. 41. -

Dispozițiile art. 155-159 din Legea nr. 92/1992 se aplică în mod corespunzător și instanțelor și parchetelor militare.

Art. 42. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile referitoare la justiția militară și la procuratura militară din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească și Legea nr. 60/1968 pentru organizarea și funcționarea procuraturii, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

ANEXĂ

TRIBUNALELE ȘI PARCHETELE MILITARE DE PE LÂNGĂ ACESTEA,
LOCALITĂȚILE DE REȘEDINȚĂ ȘI CIRCUMSCRIPȚIILE LOR TERITORIALE

Prima Instanța Parchetul militar Circumscripția teritorială (județe) instanță de apel și de recurs Parchetul militar
Localitatea de reședință Localitatea de reședință Localitatea de reședință
Localitatea de reședință
Tribunalul Militar București Parchetul Militar București - Argeș - Călărași - Giurgiu - Ialomița - Olt - Teleorman - Vâlcea - municipiul București Tribunalul Militar Teritorial București Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București
București
Parchetul Militar Constanța - Constanța - Tulcea
București
Constanța
Parchetul Militar Ploiești - Brăila - Buzău - Dâmbovița - Prahova
Ploiești
Tribunalul Militar Iași Parchetul Militar Bacău - Bacău - Neamț - Suceava - Vrancea
Bacău
Iași Parchetul Militar Iași - Botoșani - Galați - Iași - Vaslui
Iași
Tribunalul Militar Cluj Parchetul Militar Brașov - Brașov - Covasna - Sibiu București
București
Brașov
Parchetul Militar Cluj - Alba - Bistrița-Năsăud - Cluj - Sălaj
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Parchetul Militar Târgu Mureș - Harghita - Mureș
Târgu Mureș
Tribunalul Militar Timișoara Parchetul Militar Craiova - Dolj - Gorj - Hunedoara - Mehedinți
Craiova
Parchetul Militar Oradea - Bihor - Maramureș - Satu Mare
Timișoara Oradea
Parchetul Militar Timișoara - Arad - Caraș-Severin - Timiș
Timișoara

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...